Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWielopole Skrzyńskie
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-04-19
 • ZamawiającyGMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-08
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00115478
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 2214819

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c684c48-b718-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010022/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole (należy wybierać właściwe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA”)

Zgodnie z art. 61 ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przesyłane pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły określa rozdział XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły określa rozdział XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRz.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje podmiotów gospodarczych, szkół, instytucji, itp.
2. Odpady będą odbierane z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie od mieszkańców, którzy zamieszkują stale i czasowo na terenie 5 sołectw: Wielopole Skrzyńskie, Nawsie, Glinik, Broniszów i Brzeziny.

3. Ilość mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie objętych deklaracjami – 6721.
Liczba nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne – 1863.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, ich ilość w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 380 Mg
b) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem segregowanych odpadów komunalnych, zgromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 270 Mg w tym:
• papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
• szkło opakowaniowe kolorowe w tym odpady opakowaniowe ze szkła
• metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
• bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych

c) odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem pozostałych odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, wystawionych na trasie odbioru w łącznej ilości ok. 100 Mg:
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
• zużytych opon
• baterie, akumulatory, chemikalia, świetlówki
• odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających uzyskania stosownego zezwolenia)

d) odbiór odpadów wymienionych poniżej zgromadzonych w pojemnikach z Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-u) zlokalizowanym w Wielopolu Skrzyńskim w łącznej ilości ok. 61 ton:
● papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
● szkło opakowaniowe kolorowe w tym odpady opakowaniowe ze szkła
● metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
● bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze
i kuchenne z gospodarstw domowych
● popiół z gospodarstw domowych
● mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
● zużytych opon
● zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
● zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, świetlówki, przeterminowane leki
● odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających uzyskania stosownego zezwolenia)
● przeterminowane leki
● odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
● tekstylia i odzież

e) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 120 l lub 60 l w następujących kolorach:
- worek niebieski z napisem PAPIER - na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe – około 6.000 szt.
- worek zielony z napisem SZKŁO - na szkło kolorowe i białe – ok. 15.500 szt.
- worek żółty z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – ok. 32.500 szt.
- worek brązowy z napisem BIO - na odpady ulegające biodegradacji – około 4.000 szt.

Worki przeznaczone do odbioru odpadów mają być oznaczone nadrukiem odpowiadającym ich przeznaczeniu np. metale i tworzywa sztuczne i posiadać logo Wykonawcy.

Pozostałe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „ceny” i kryterium „warunki płatności”. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli :

a) Wykonawca posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,

b) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, wydane przez właściwy organ, na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) Wykonawca posiada wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

d) Wykonawca posiada zawartą umowę lub pisemne zapewnienie na przyjmowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez instalację komunalną.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ilości odebranych odpadów, przedmiotu, dat wykonania oraz potwierdzeniem, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie, gdzie ilość odebranych odpadów w ramach 1 usługi wynosi min 400 ton/rok,

b) dysponuje co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie,

b) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, wydane przez właściwy organ, na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

d) umowy lub pisemnego zapewnienia na przyjmowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez instalację komunalną;

e) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

f) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:
1) Formularz oferty oraz formularz cenowy przygotowane zgodnie z wzorami podanymi w załącznikach nr 1 i 8 do SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Dokument wadium lub potwierdzenie wpłaty wadium – w zależności od formy wniesienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wielopole Skrzyńskie 88 9173 0002 0000 0273 2000 0020
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Wielopole Skrzyńskie”, oraz oznaczenie sprawy: RRz.271.3.2022.
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

8. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera dział SWZ o nr XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które: roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wielopole (należy wybierać właściwe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA”) - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie lub postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/wielopole w sekcji ,,Komunikaty” (należy wybierać właściwe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA”).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Rusztowanie jezdne - Skołyszyn
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania25-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje rusztowanie jezdne 9m wysokość robocza, okres wynajmu około 1 miesiąc, termin od połowy lipca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI