Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwilcza
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
 • Termin składania wniosków2022-02-25
 • ZamawiającyZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-17
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00061117
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690227114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwik@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ee19030-9015-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032103/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w
tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób
przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2
ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w pkt. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (email):
zwik@swilcza.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , inne
dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować)
się
na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. Ofertę wraz z
załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którym prowadzona będzie korespondencja związana
zpostępowaniem.2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości
przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się,pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;4) w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)do oferty
należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę;7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8)
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty;9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż wskazanych w ust. 1 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): zwik@swilcza.com.pl; 4) za datę przekazania
oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w pkt 1 przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej
wskazany w pkt 3;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWIK 23/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu
komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych (kod odpadu: 19 08 05) z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn przez okres 9 miesięcy od podpisania umowy, w ilości około 2 800 ton (słownie: dwa tysiące osiemset ton).
Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym rodzaju procesu odzysku, którym poddany będzie odebrany komunalny osad ściekowy.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnych zezwoleń (decyzji) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz jeśli rodzaj procesu odzysku tego wymaga w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów (w tym o kodzie: 19 08 05) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami). W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy ważność w/w dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w treści oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia (decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia (decyzji), tak aby zapewnić ciągłość ważności w/w dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. Brak stosownych zezwoleń (decyzji) na etapie realizacji umowy będzie skutkował odstąpieniem od umowy zgodnie z wytycznymi z zawartymi w projekcie umowy.
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
1) odbioru osadów,
2) ustalenie ilości odbieranych komunalnych osadów ściekowych następować będzie przez zważenie na wadze samochodowej, przeprowadzone w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, znajdującym się na terenie gminy Świlcza (Zamawiający może wyrazić zgodę na ustalenie innego miejsca ważenia osadów w przypadku braku możliwości ustalenia takiego miejsca na terenie gminy Świlcza lub w innych przypadkach uniemożliwiających ich ważenie na terenie gminy Świlcza lub innego sposobu rozliczania ilości załadowanego osadu. W takich przypadkach wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie);
3) zapewnienia odbioru komunalnych osadów ściekowych w ciągu całego okresu trwania umowy,
4) zapewnienia naczep lub dostosowania samochodów do bezpośredniego, odbioru komunalnych osadów ściekowych spod prasy i bezpośredniego transportu do miejsca zagospodarowania, kontenery, naczepy szczelne (nie powodujące wycieków) posiadające ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór w wymaganym przez Zamawiającego terminie),
5) zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (Zamawiającego i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi,
6) wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (potwierdzania odbioru osadów ściekowych na kartach przekazania odpadów i prowadzenie innych stosownych dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 257)).
7) przeprowadzenia procesu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach oraz prawo ochrony środowiska,
8) udostępnienie niezbędnych danych umożliwiających prowadzenie ewidencji przez Zamawiającego oraz prowadzenie kart przekazania odpadów w formie elektronicznej.
4. Wykonawca przy realizacji zadania musi przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 257) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późniejszymi zmianami).
5. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez stosowne instytucje kontroli i nałożenia ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako na wytwórcę odpadów) wynikających z gospodarowania przez Wykonawcę komunalnymi osadami ściekowymi niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości nałożonej kary.
6. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów poprzez rolnicze zagospodarowanie.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
• ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawa o odpadach”,
• ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1973 z późniejszymi zmianami),
• rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 06 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 257 ), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
• ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.919 z późniejszymi zmianami),
• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) uwodnienie, skład fizykochemiczny wg. badań wykonywanych z każdej partii osadu,
2) miejsce odbioru osadu – Gminna Oczyszczalnia Ścieków Świlcza-Kamyszyn,
3) termin realizacji 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,
4) częstotliwość odbioru – co 2 miesiące przez okres 2-3 dni,
5) załadunek oraz ważenie odpadu po Stronie Zamawiającego,
6) odbiór komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni polegał będzie na podstawieniu naczepy samochodowej pod podajnik transportujący osad, odbiorze pełnej naczepy i podstawienie w jej miejsce pustej. W przypadku braku możliwości odbioru naczepy z osadem, osad będzie składowany na pryzmie pod wiatą a następnie ładowany ładowarką i wywieziony. W okresie zimowym jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na zagospodarowanie i wykorzystanie rolnicze osadów, osad będzie składowany na oczyszczalni ścieków.
7) przed odbiorem odpadu strony umowy przekażą sobie aktualne wyniki badań: Zamawiający wyniki badań komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, a Wykonawca wyniki badań gruntów, na których będą zagospodarowane komunalne osady ściekowe wraz z określeniem dawki stosowania,
8) sposób rozliczenia wywozu – zagospodarowania osadu – na podstawie masy osadu, KPO sporządzonej w BDO,
9) Zamawiający powiadamia Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem wywozu osadu.
9. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiającego odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu zniszczeń, uszkodzeń, szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków
Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zastosowania
prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku
z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie
podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia
podstawowego opisany został w pkt 2. Podana w nim ilość jest wielkością minimalną,
którą należy wycenić w Ofercie. W sytuacji, gdy ilość osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn przewidziana do odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn w ramach zamówienia podstawowego okaże się niewystarczająca, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, co oznacza możliwość:
a) zwiększenia zakresu zamówienia do 50 % łącznej ilości osadów ściekowych przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn, o której mowa w pkt 2 lub
b) zwiększenia zakresu zamówienia do 50 % łącznej ilości osadów ściekowych przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn, o której mowa w pkt 2 z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji umowy maksymalnie o 2 miesiące.
2) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma
obowiązku skorzystać w czasie trwania umowy. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej
wykonania.
3) W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących
potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po
zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia, o którym mowa w ust. 2 aż do
wyczerpania maksymalnego zakresu dla danej części zamówienia wynikającego z prawa opcji.
4) Zamawiający zastrzega, że zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na
warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, Ofertą Wykonawcy i Projektem
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
5) W celu uruchomienia opcji:
a) Zamawiający przygotowuje Oświadczenie wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji
określające zakres usług koniecznych do wykonania,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt a) musi zostać zaakceptowane przez księgową
w celu potwierdzenia dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na
realizację opcji a następnie zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego lub osobę
przez niego upoważnioną,
c) Zamawiający przekazuje Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, o którym mowa
w pkt b), nie później niż 14 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, które oprócz zwiększenia ilości odbieranych
i zagospodarowanych odpadów zakładać będzie także wydłużenie terminu realizacji
umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zd. 1
najpóźniej 21 dni przed zakończeniem realizacji umowy obejmującej zakres podstawowy
zamówienia.
6) Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do
umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO (E), co najmniej EURO IV

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w przypadku odzysku osadów, polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych przez Wykonawcę na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779):
- Wykonawca musi spełniać wymagania, określone dla „władającego powierzchnią ziemi” w rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,
- Wykonawca musi posiadać wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO w zakresie transportu,
- w przypadku podwykonawstwa w zakresie transportu osadów, podwykonawca zobowiązany jest posiadać stosowna koncesję na świadczenie usług transportowych oraz wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO,
b) w przypadku odzysku osadów, polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych przez Wykonawcę na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o odpadach:
- Wykonawca musi posiadać wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO: w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia osadów,
- posiadać stosowną decyzję na odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych oraz inne niezbędne dokumenty związane ze stosowaniem osadów do rekultywacji terenów, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
c) w przypadku zagospodarowania osadów innego niż stosowanie komunalnych osadów ściekowych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach:
- wykonawca musi posiadać wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO: w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia osadów,
- posiadać stosowną decyzję na odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była realizacja usługi polegającej na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 2 000 ton w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy (Zamawiający dopuszcza sumowanie usług z różnych kontraktów w celu uzyskania ilości nie mniejszej niż 2 000 ton przy założeniu, że wykazane kontrakty (najwcześniejszy i najpóźniejszy) były wykonane w odległości czasowej nie dłuższej niż 12 miesięcy) obejmującą rodzaj procesu odzysku komunalnych osadów ściekowych taki sam jak wskazany w formularzu ofertowym,
b) dysponuje co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do wywozu komunalnych osadów ściekowych. Pojazdy powinny posiadać szczelne skrzynie ładunkowe o ładowności min. 25 Mg oraz zabezpieczenie, które zapobiegnie wydostaniu się ładunku poza pojazd w czasie transportu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w przypadku odzysku osadów, polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych przez Wykonawcę na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779):
a) zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO w zakresie odzysku odpadów w przypadku rolników, będących wytwórcami odpadów gospodarujących na powierzchni użytków rolnych co najmniej 75 ha oraz w zakresie transportu osadów ściekowych,
b) wypisy oraz mapy gruntów, na których Wykonawca zamierza zastosować komunalne osady ściekowe oraz wykaz gruntów przeznaczonych do realizacji zadania w przypadku zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych metodą odzysku R10 w ilości odpowiadającej zagospodarowaniu całości przedmiotu zamówienia wraz z badaniami tych gruntów;
2) w przypadku odzysku osadów, polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych przez Wykonawcę na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o odpadach (t. . Dz. U. z 2021 roku, poz. 779):
a) zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO: w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia osadów,
b) decyzja na odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych oraz innych niezbędnych dokumentów do stosowania osadów do rekultywacji terenów, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
3) w przypadku zagospodarowania osadów innego niż stosowanie komunalnych osadów ściekowych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 779):
a) zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego z bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO: w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia osadów,
b) decyzja na odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych.
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku 50 9159 1023 2005 5000 1821 0001 z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania ZWiK 23/02/2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:
1) zmianie ulegnie nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron,
2) zmianie ulegnie termin wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie usługi ze względu na zmiany stanu prawnego lub gdy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, np. działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, powodzie, itp.,
3) zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy w związku z odebraniem przez Wykonawcę mniejszej ilości komunalnych osadów ściekowych niż podana szacunkowa ilość,
4) zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT, a w konsekwencji zmiany podwyższeniu lub obniżeniu ulegnie kwota wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto wynikająca z umowy,
5) zmianie ulegną w trakcie realizacji usługi przepisy dotyczące zasad naliczania podatku VAT dla usług lub inne przepisy mające wpływ na sposób realizacji umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmianę niniejszej umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 za zgodną wolą stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w ofercie w formie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winna mieć charakter ciągły i obejmować ochroną ubezpieczeniową cały okres realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się składanie kilku umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności następujących po sobie i spełniających warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu odpis polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (jeśli Zamawiający nie posiada niniejszych dokumentów przez przystąpieniem do realizacji umowy). Nadto, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu dowody uiszczenia składek ubezpieczeniowych. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę niniejszemu obowiązkowi Zamawiający uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciążenia go kosztami składek. Wykonawca zobowiązany jest pokryć należności Zamawiającego z powyższego tytułu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania, a jeżeli nie pokryje należności w tym terminie, to wówczas Zamawiający pomniejszy wypłatę należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury o należność z tytułu zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn w wysokości 100 000 zł,
2) Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami
zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku
zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał
środki finansowe na jego realizację.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę złożenie komody - Krosno
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje solidnej osoby, która złoży komode o wymiarach 195x97x37cm. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI