Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór,

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZarszyn
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zarszyn
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-30
 • Numer ogłoszenia630334-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 630334-N-2019 z dnia 2019-11-30 r.

Gmina Zarszyn: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zarszyn, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bieszczadzka  74 , 38-530  Zarszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13/ 4671038, e-mail przetargi@zarszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zarszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zarszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego
Adres:
Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn
Numer referencyjny: IDG.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi - Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn. 1.1 Przedmiot zamówienia: wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Zarszyn. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje następujące miejscowości: Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Jaćmierz-Przedmieście, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska i Zarszyn. Zameldowanych na pobyt stały w Gminie Zarszyn na dzień 30 grudnia 2018 r. było 9321 osób. Odbieraniem odpadów komunalnych objętych zostanie około 7426 osób (liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących za złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), które zamieszkują w 2440 gospodarstwach na terenie 11 sołectw. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: 1.2.1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawianych na trasie odbioru w ilości około 585 Mg 1.2.2) segregowanych odpadów komunalnych w ilości ok. 315 Mg, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach i wystawianych przy trasie odbioru, podzielonych na następujące frakcje: a) szkło w ilości ok. 144 Mg, b) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe w ilości ok. 148,4 Mg, c) papier w ilości ok. 22,6 Mg, 1.2.3 bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w ilości ok. 11 Mg 1.2.4 Wszystkie rodzaje odpadów muszą być odbierane w sposób selektywny, tak aby nie mieszać ze sobą poszczególnych frakcji odpadów. 1.3. Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku, w ilości ok. 180 Mg. 1.4. Podana ilość odpadów stanowi wielkość orientacyjną i zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. 1.5. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w worki o pojemności 60 L i 120 L, Worki powinny być wykonane z folii LDPE i znakowane napisami określającymi rodzaj gromadzonych odpadów, posiadać umieszczony czytelnie nadruk „Gmina Zarszyn” oraz dodatkowo oznakowane kodem identyfikującym jednoznacznie właściciela nieruchomości. 1.6. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory: a) żółty na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, b) zielony na szkło, c) niebieski na papier, d) brązowy na bioodpady, e) czarny na odpady zmieszane. 1.7. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w sposób następujący: a) zmieszane odpady komunalne (worek czarny) odbierane będą dwa razy w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, b) odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) raz w miesiącu c) bioodpady stanowiące odpady komunalne( worek brązowy) odbierane będą raz w miesiącu a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie. 1.8.Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, wystawione przy trasie przejazdu pojazdu odbierającego odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 1.9. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych w dni powszednie w ten sam dzień tygodnia tj. środy, a w wypadku, gdy w tym dniu przypada dzień wolny od pracy w następny dzień po dniu wolnym zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. 1.10. Wykonawca zobowiązany jest do sczytywania kodów kreskowych i kodów QR przyklejanych przez właścicieli nieruchomości na workach z odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi, a kopie tych danych w formie elektronicznej przekazywał będzie Zamawiającemu. 1.11. Miejsca odbioru odpadów: odpady na czas odbioru mają być wystawione w miejscu umożliwiającym Wykonawcy swobodny do nich dostęp, przy wyznaczonej trasie przejazdu pojazdu odbierającego odpady komunalne wg załączonej do niniejszej SIWZ mapki wskazującej sieć dróg przebiegających przez teren gminy Zarszyn. Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywał się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie gminy Zarszyn, w skład których wchodzą drogi: krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne, koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Znaczną ilość stanowią drogi wewnętrzne o szerokości ok. 3 m. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe warunki. 1.12. Trasa przejazdu pojazdów odbierających odpady komunalne naniesiona została na mapę poglądową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ i wynosi około 143 km. 1,13. Zobowiązuje się wykonawcę do realizacji zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne. 1.14. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z zebranymi selektywnie. Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych odbywać się musi innymi środkami transportu. 1.15. Zakazuje się odbierania tym samym pojazdem przez przedsiębiorcę odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. 1,16. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 1.17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. Powiadomienia należy dokonać w formie pisemnej (faksem lub droga elektroniczną) i powinno zawierać dane adresowe lub nr kodu kreskowego albo kodu QR, dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenia (protokół, dokumentacja fotograficzna).Protokół powinien zawierać: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób nieselektywny (jeżeli istnieje możliwość ustalenia adresu), nr kodu, rodzaj niezgodności, ilość odpadów, termin odbioru odpadów i powinien być podpisany przez dwóch pracowników odbierających odpady. 1.18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, oraz odpadów segregowanych t. j.: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, do Instalacji komunalnej do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108. 1.19. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane umieszczone w workach i wystawione, przez właściciela nieruchomości, przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, w każdej ilości. 1.20. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w trakcie odbierania odpadów komunalnych. 1.21.. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi. 1.22.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zapewni należyty ład, porządek, będzie przestrzegał przepisów BHP i przeciwpożarowych 1.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. 1.24.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.poz.1781), a także przetwarzania ich wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 1.25. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 1.26. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, w następujący sposób: a) sporządzi i dostarczy potwierdzoną kartę przekazania odpadów komunalnych oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów, b) sporządzi i dostarczy kwity wagowe, z podaniem ilości przekazanych odpadów- z podziałem na frakcje, c) przekaże dane z odczytu kodów kreskowych ( format xml zawierający oprócz nr worka informację o dacie odbioru - , Atrybut 001 znacznika ODBIORY będzie stały, bądź kodów QR, d) sporządzi i przedłoży półroczne sprawozdania, zgodnych z zapisami art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019. poz.2010). 1.27. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wglądu do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne na każde żądanie Zamawiającego. 1.28. Zamawiający wymaga aby punkt ważenia samochodu pustego był każdorazowo w GPS-ie traktowany jako początek trasy samochodu odbierającego odpady a punktem końcowym było miejsce rozładunku. GPS musi uwzględniać także godzinę i datę początku i końca trasy. 1.29. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r (Dz. U. 2013, poz.122), w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1.30. Wykonawca musi posiadać bazę transportowo-magazynową, spełniającą wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122). 1.30. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub mieć w dyspozycji co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej i przynajmniej jeden pojazd o DMC do 3,5 tony do odbierania odpadów z nieruchomości położonych przy wąskich drogach z utrudnionym dojazdem. 1.31. Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Konstrukcja pojazdów zabezpieczyć ma przed rozwiewaniem, rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowaniem oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady. 1.32. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisy prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 t.j.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 t. j.), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, Uchwał Rady Gminy w Zarszynie.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże że: • posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; • posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach; lub posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów uprawniające go do transportu odpadów;
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że • dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj.: - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej. - przynajmniej jednym pojazdem o DMC do 3,5 tony do odbierania odpadów z nieruchomości położonych przy wąskich drogach z utrudnionym dojazdem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 5.2 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 4)zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kryterium ekologiczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1)Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b)konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę szeregówek - Głogów Małopolski
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę szeregówek. Termin składania ofert: 2020-07-08.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI