ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA CZĘŚĆ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA CZĘŚĆ I: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Czarna Białostocka. CZĘŚĆ II: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do gminy Czarna Białostocka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna Białostocka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-09-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czarna Białostocka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-05
 • Numer ogłoszenia593991-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 593991-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.

Gmina Czarna Białostocka : ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA CZĘŚĆ I: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Czarna Białostocka. CZĘŚĆ II: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do gminy Czarna Białostocka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Białostocka , krajowy numer identyfikacyjny 52880100000000, ul. Torowa  14A , 16-020  Czarna Białostocka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 340, e-mail przetargi@czarnabialostocka.pl, faks 857 131 349.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ ;
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ ;

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ ;

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej , ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA CZĘŚĆ I: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Czarna Białostocka. CZĘŚĆ II: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do gminy Czarna Białostocka
Numer referencyjny: Or.271.17.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Czarna Białostocka. 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka, tj.: a) odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b) odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych w podziale na:  odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,  odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kolorowe i bezbarwne),  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone), c) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odpadów budowlanych z altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej, d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie tzw. wystawek, e) wyposażenie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych w worki (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), f) wyposażenie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do segregacji odpadów (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), g) odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, h) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, i) dostarczanie materiałów informacyjnych właścicielom nieruchomości, przygotowanych przez Zamawiającego. 2) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3) Wykonawca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do: a) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów bio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) przewidzianej do obsługi gminy Czarna Białostocka zgodnie z planem gospodarki odpadami zawartym w uchwale XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 4916), Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka musi być kierowany do:  ZUOK w Białymstoku, ul. Gen. W. Andresa 40F, Białystok - strumień odpadów zmieszanych,  ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny - strumień odpadów zmieszanych, odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. b) przekazywania selektywnie odebranych odpadów komunalnych do instalacji ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny. Część II Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do gminy Czarna Białostocka 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do Gminy Czarna Białostocka tj.: a. odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b. odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło), c. wyposażenie miejsc zbiórki odpadów w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło, Bio). 2. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do: a. przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów bio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) przewidzianej do obsługi gminy Czarna Białostocka zgodnie z planem gospodarki odpadami zawartym w uchwale XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.4916), Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka musi być kierowany do:  ZUOK w Białymstoku, ul. Gen. W. Andresa 40F, Białystok - strumień odpadów zmieszanych,  ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny - strumień odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. b. przekazywania selektywnie odebranych odpadów komunalnych do instalacji ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny. 3. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem Część I i Część II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90511000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie: a) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna Białostocka – aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Czarnej Białostockiej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), b) zezwolenia w zakresie transportu odpadów – na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy o odpadach wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady – ostateczna decyzja.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli: Wykonawca będzie posiadać dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż dla części I: 300 000,00 PLN, dla części II: 20 000,00 PLN, łącznie dla części I i II: 300 000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany do: a) spełnienia wymagań odnośnie sprzętu technicznego określonych w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), m.in.: - przeznaczone do realizacji zadania pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę lub urządzenia rejestrujące z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości - należy załączyć wykaz urządzeń. b) posiadania oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań o których mowa w art. 9t ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. Ww. sprawozdania musza być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia :1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych ( Zał. Nr 10 do SIWZ ). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 1) o których mowa w pkt. 7.8.2 ppkt 3 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) 7.8.2 ppkt 1-2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9 a.pkt 1 i pkt 2 litera b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Dokument, o którym mowa 7.9 a pkt 2 litera a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9. a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się tj. dokumenty, o których mowa w pkt 7.9 a.pkt 1 i pkt 2 litera b SIWZ , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 7.9 a pkt 2 litera a) SIWZ , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. c) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.8.2.1 SIWZ składa dokument, o którym mowa w 7.9.a pkt 1 SIWZ , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku (Dz.U.2016. poz.1126) stosuje się tj. dokumenty, o których mowa w pkt 7.9 a.pkt 1 i pkt 2 litera b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:1) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Czarna Białostocka w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 2) aktualnego zezwolenia na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy o odpadach wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług o których mowa w § 5 pkt 5.1. lit. c SIWZ w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dla Części I zał. Nr 5.1 do SIWZ, dla Części II zał. Nr 5.2 do SIWZ. 4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN) dotyczy Części I. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Części II. 1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 14 A lub dołączyć do oferty . 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 2) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 3) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku prawo ochrony środowiska – zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 1. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę. 2. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczane do niej zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, dotyczących postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez: a) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia, b) rozszerzenie kręgu podwykonawców, c) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy, d) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy, 5 Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dopuszcza się złożenie oferty w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Czarna Białostocka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka, tj.: a) odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b) odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych w podziale na:  odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,  odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kolorowe i bezbarwne),  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone), c) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odpadów budowlanych z altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej, d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie tzw. wystawek, e) wyposażenie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych w worki (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), f) wyposażenie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do segregacji odpadów (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło i Bio), g) odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, h) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, i) dostarczanie materiałów informacyjnych właścicielom nieruchomości, przygotowanych przez Zamawiającego. 2) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3) Wykonawca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do: a) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów bio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) przewidzianej do obsługi gminy Czarna Białostocka zgodnie z planem gospodarki odpadami zawartym w uchwale XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 4916), Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka musi być kierowany do:  ZUOK w Białymstoku, ul. Gen. W. Andresa 40F, Białystok - strumień odpadów zmieszanych, odpady ulegające biodegradacji.  ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny - strumień odpadów zmieszanych, b) przekazywania selektywnie odebranych odpadów komunalnych do instalacji ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90513100-7, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do gminy Czarna Białostocka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z budynków i terenów zarządzanych lub należących do Gminy Czarna Białostocka tj.: a. odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b. odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło, Bio), c. wyposażenie miejsc zbiórki odpadów w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (Papier, Metale i tworzywa sztuczne, Szkło, Bio). 2. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do: a. przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów bio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) przewidzianej do obsługi gminy Czarna Białostocka zgodnie z planem gospodarki odpadami zawartym w uchwale XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.4916), Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 30.12.2016 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dn. 02.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Czarna Białostocka w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok Projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" strumień odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Białostocka musi być kierowany do:  ZUOK w Białymstoku, ul. Gen. W. Andresa 40F, Białystok - strumień odpadów zmieszanych,  ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny - strumień odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji. b. przekazywania selektywnie odebranych odpadów komunalnych do instalacji ZUOK w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny. 3. Szczegółowy zakres usług objętych zamówieniem Część I i Część II zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy ekip glazurników - Ostrołęka - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukujemy pracowników, jak również podwykonawców do układania glazury. Szczegóły do ustalenia po kontakcie telefonicznym. Prace w budynkach wielorodzinnych oraz domach na terenie Łomży i Ostrołęki.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI