Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyszczególnionych niezamieszkałych z terenu Gminy Krotoszyce w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrotoszyce
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyGMINA KROTOSZYCE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-26
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00411226
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyszczególnionych niezamieszkałych z terenu Gminy Krotoszyce w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROTOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 46

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-223

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768878422 W.15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@krotoszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krotoszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyszczególnionych niezamieszkałych z terenu Gminy Krotoszyce w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26f506d3-5520-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011313/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wyszczególnionych niezamieszkałych z terenu Gminy Krotoszyce w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/krotoszyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/krotoszyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
– pamięć minimum 2 GB RAM,
– procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja
– jeden z systemów operacyjnych:
* MS Windows 7,
* Mac OS x 10.4,
* Linux,
* lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip; .7Z.
Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym – dotyczy podpisów XAdES.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/krotoszyce

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krotoszyce
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień
z organami władzy państwowej i samorządowej, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506.)
3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.50.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania i transportu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. każdej ilości odpadów komunalnych pochodzących:
1) od właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy i wyszczególnionych niezamieszkałych (jednostki podległe - 14 punktów) również z altan, wiat, placów zabaw, przystanków komunikacji,
2) z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK)
3) organizację zbiórki mobilnej.
Zebrane rodzaje wszystkich odebranych odpadów komunalnych należy transportować do Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego przy ul. Rzeszotarskiej 59-220 Legnica będącego własnością Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. mającego siedzibę przy ul. Nowodworskiej 60 59-220 Legnica tj. instalacji komunalnej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297, ze zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin platności fv

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamacje

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Zdolności technicznej i zawodowej.
Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przy użyciu pojazdów spełniających stosowne wymagania – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Posiadając niżej wymienioną minimalną ilość pojazdów:
a) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych – bezpylny z grzebieniowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą o zamkniętym obiegu,
b) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny dwukomorowy, przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych- typu śmieciarka z funkcja kompaktującą,
c) co najmniej 1 pojazd specjalistyczny, przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych- typu śmieciarka z funkcja kompaktującą,
d) co najmniej 1 pojazd ,,hakowy” do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z zamontowanym HDS,
e) co najmniej 1 pojazd do odbioru odpadów wielkogabarytowych i po budowlanych dla pojemników od KP5 do KP 12,
f) pojazd do odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych, który będzie obsługiwał drogi lokalne i trudno dostępne miejsca (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony)’
g) pojazd specjalistyczny przystosowany do odbierania odpadów z urządzeniem myjącym- myjka do mycia pojemników na PSZOKu.

2. Pojazdy w/w winny posiadać normę emisji spalin EURO 5-6. Powinny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz posiadać system GPS. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach.


Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 .
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, referencje

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zaświadczenie ZUS, US POLISA OC

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zaświadzczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/krotoszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy firmy elewacyjnej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy firmy elewacyjnej, poniżej szczegółowe dane: Elewacja stanowi tynk si-si biały, pojawiają się dekory z betonu (odpowiednik w systemie Atlas beton B01 i B03). Strefa parteru to elewacja w imitacji betonu z pionowym boniowanie, nieregularnym. Na całej elewacji mamy system boniowania listwy wtapiane 2 cm. -elewacja lekko mokra styropian 17 cm, eps 70 - 1508,62m2 -elewacja tynk dekor beton, eps 60, 17 cm - 646,55m2 -parapety z blachy 0,7 mm ral 9006 biały - 136,67mb -progi balkonowe z blachy ryflowanej z ociepleniem - 165,6mb -elewacja przejazd nad rampą, ocieplenie dołem eps 70, gr.20 cm - 68,61m2 -ściany rampy żelbetowe bez wykończenia impregnacja, odczyszczenie -cokół budynku żywica do 30 cm, aqua, gr. 15 cm - 33,38m2 -cokół na balkonach + tarasie ostatniego piętra - 125,8m2 -boniowanie - 1202,85mb Front dostępny od zaraz, zakończenie nie później nic do końca czerwca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI