ZAKUP NA RATY UŻYWANEGO SPRAWNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP NA RATY UŻYWANEGO SPRAWNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKutno
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-15
 • Numer ogłoszenia514995-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514995-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.: ZAKUP NA RATY UŻYWANEGO SPRAWNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10097478500000, ul. Kościuszki  52 , 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(24)3880202, , e-mail a.tomalak@szpital.kutno.pl, , faks +48(24)3880201.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kutno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.kutno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.kutno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP NA RATY UŻYWANEGO SPRAWNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Numer referencyjny: ZP/8/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego: defibrylatorów, ssaków, zbiorników na cewniki, worków samorozprężalnych, fonendoskopów, zestawu 3 łyżek światłowodowych, laryngoskopów, bronchofiberoskopu, kardiomonitorów, monitorów hemodynamicznych, mobilnego zestawu do monitora hemodynamicznego, respiratorów, aparatów do znieczuleń, łóżek, materacy przeciwodleżynowych, szafek i stelarzy przyłóżkowych, wózków medycznych i oddziałowych mobilnych, stolików Mayo, podgrzewaczy, stacji dokujących, pomp strzykawkowych i volumetrycznych, mankietów do szybkich przetoczeń, aparatu USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33170000-2
33182100-0
33171000-9
33195000-3
44611200-8
33171100-0
39143112-4
33192000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  80   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Dokument wystawiony przez autoryzowany serwis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający fakt, iż urządzenie jest sprawne technicznie, bez wad oraz że może być używane do leczenia/diagnozowania. 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i wad prawnych oraz, że jest wolny od wszelkich zajęć i nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne, którego jest przedmiotem. 3) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2018, poz. 1986) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego. 4) Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ). 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. 5) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy, jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1 - ZESTAW SPRZĘTU DO REANIMACJI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Defibrylator R- Series wraz z wyświetlaczem EKG, zaawansowanych możliwościach monitorowania oraz nieinwazyjnej stymulacji przezskórnej z możliwością komunikacji, drukowanie (rejestrowanie danych), zasilany prądem przemiennym i łatwo wymienianą baterią akumulatorową, którą można szybko naładować w urządzeniu po podłączeniu do sieci. Posiada algorytm w celu zidentyfikowania defibrylowanych rytmów EKG.. Defibrylator posiada możliwość monitorowania za pomocą pulsoksymetrii. szt. 2 2. Ssaki serii Victoria Verso - zasilanie 230V, ciągła praca przy pełnym obciążeniu, wydajność 38l/min max. wartość podciśnienia Versa. Pojemność zbiornika na wydzielinę 2 l wykonanego z poliwęglanu z pokrywą ciśnieniową nadającą się do sterylizacji. Zbiorniki wyposażone w zawór zabezpieczający przed przelaniem, z filtrami mikrobiologicznymi. 2 pojemniki w każdym ssaku (4szt.). Z przewodem zasysającym o dł. 1,5m, silikonowym z adapterem sterowania, zasysaniem z akcesoriami. szt. 2 3. Zbiorniki na cewniki z uchwytem do przymocowania szt. 2 4. Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta dorosłego, o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cm H2O, z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2500ml, wykonany z PCV, przewód tlenowy dł. ok. 2m. Wielorazowy. szt. 2 5. Fonendoskop szt. 2 6 Zestaw 3 łyżek światłowodowych (rozmiary 2,3,4) oraz rękojeść w pudełku z tworzywa. Łyżki typu Macintosh z zieloną specyfikacją. Zasilanie bateryjne, zestaw wielorazowy. szt. 2 7. Laryngoskop do trudnych intubacji- łyżka laryngoskopu typu Macintosh Flex TIP + z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°. Podczas intubacji za pomocą dźwigni można unieść nagłośnię i uwidocznić struny głosowe. Wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376 szt. 1 8. Reduktor próżni szt. 2 9. Reduktor tlenu szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33170000-2, 33182100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: PAKIET 2 - BRONCHOFIBEROSKOP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przenośny endoskop intubacyjny zasilany bateryjnie, długość robocza wziernika 600mm, długość całkowita 870-880mm, wyginanie kątowe końcówki 160 stopni, głębia ostrości 3-50mm szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: PAKIET NR 3 - ZESTAW SPRZĘTU DO MONITOROWANIA CZYNNOŚCI SERCA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kardiomonitory modułowe z wbudowanym akumulatorem, możliwość monitorowania parametrów (elektrokardiogram, akcje oddechową, ciśnienie krwi metoda inwazyjną i nieinwazyjną, saturację krwi, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, temperaturę, rzut minutowy serca). Podczas monitorowania pacjenta kardiomonitory zapewniają sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia, po przekroczeniu zadanych granic monitorowanych parametrów, współpracę sieciową z monitorem centralnym FX3000 Firmy Emtel, rejestrację i przechowywanie wartości monitorowanych parametrów oraz prezentację tendencji ich zmian. Kardiomonitory z nowoczesną techniką prezentacji kolorowego obrazu, oraz obsługą interfejsu użytkownika prze ekran dotykowy. szt. 2 2. Monitor hemodynamiczny Lidco Rapid umożliwiający zarówno standardowe monitorowanie hemodynamiczne jak i monitorowanie hemodynamiczne zmian czynnościowych. Przechowuje dane pacjenta do 6 miesięcy. Wyświetlacz 12 -calowy, kolorowy LCD, interfejs użytkownika dotykowy. szt. 3 3. Mobilny zestaw do monitora hemodynamicznego kompatybilny z monitorem Lidco Rapid. szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33195000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: PAKIET NR 4 - ZESTAW SPRZETU DO PROWADZENIA ODDECHU ZASTĘPCZEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Respirator New Port E360 ze sterowaniem mikroprocesowym, wyposażony w podwójny układ dostarczania gazu i aktywną zastawkę wydechową, prosty w obsłudze interfejs i monitor graficzny z ekranem dotykowym. Dostępny zakres ustawień wentylacji i alarmów odpowiednich zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wbudowane alarmy monitorowania. Służy do inwazyjnego lub nieinwazyjnego wspomagania wentylacji i monitorowania stanu pacjenta z niewydolnością oddechową różnego stopnia. szt. 4 2. Respirator transportowy Medumat Standard 2 Basic na obudowie L. Automatyczny respirator tlenowy, wyposażony w funkcję kontroli parametrów oddechowych. Przeznaczony do stosowania u małych dzieci, dzieci i dorosłych, u których stwierdza się niedostateczne oddychanie spontaniczne lub jego brak. Może buć stosowane zarówno do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. Urządzenie może być stosowane do przeprowadzenia reanimacji na miejscu wypadku, do stosowania w przypadku utrzymującej się sytuacji zagrożenia życia, do wspomagającego włączania znieczulenia ogólnego TIVA. Respirator wraz z wyposażeniem (reduktory ciśnienia Oxyway, baza transportowa, system przewodów pacjenta, filtr wejściowy, maska do wentylacji, akumulator, worek kontrolny, przewód łączący urządzenia MEDUtrigger, MEDUtrigger. szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44611200-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: PAKIET NR 5 - APARAT DO ZNIECZULENIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:APARAT do znieczulenia Bleasse Sirius z monitorem funkcji życiowych - zawierający wszystkie obwody pneumatyczne, elementy sterujące, układy monitorujące, elementy dodatkowe służące do przechowywania wymagane do sterowania i dostarczenia, mieszania gazów medycznych oraz środków znieczulających w celu podania ich do systemu pacjenta zawierające: -półkę na monitor, respirator, parownik, manometry butli/ sieci centralnej, układ pneumatyczny (za panelem z manometrami), uchwyt, wysoki przepływ tlenu (flush), wspólny wylot gazów, szyflaę, stelaż, pochłaniacz, przewód łączący regulowane ramię worka, regulator odsysania, główny przełącznik wł/wył. Zegary sterujące przepływ z zabezpieczeniem przed hipoksją. Mechaniczny zespół blokady przepływu, przepływomierz pomocniczy, zespół gniazd elektrycznych, przełącznik wł/wył, wloty sieci centralnej, wyłącznik obwodów, obejmy butli z gazami, element mocujący kabli i odprowadzeń. Aparat w komplecie z monitorem, wyposażony w zasilanie prądu stałego lub akumulator. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33171100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: PAKIET NR 6 - ŁÓŻKA ORAZ ZESTAW SPRZĘTU PRZYŁÓŻKOWEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Łóżko AVG1200 o zmiennej wysokości. Bezpieczne obciążenie robocze 185-210 kg. Maksymalny ciężar podnoszenia 250kg. Łóżko wyposażone we wskaźnik oparcia pleców, wskaźnik położenia bioder, przycisk zwolnienia poręczy, układ sterowania na ramieniu elastycznym, moduł sterowania, wyjmowany szczyt głowy i sekcji nóg, wbudowane przedłużenie łóżka, 4 narożne zderzaki, centralna dźwignia hamowania i sterowania kół, środkowy panel obsługi funkcji elektrycznych, pozycja szokowa, dźwignia do mechanicznego CRP sekcji pleców. szt. 2 2. MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY EOLE elektryczny materac przeciwodleżynowy o stałym niskim ucisku, którego przeznaczeniem jest redystrybucja ucisku. System składa się z modułu sterowania połączonego z materacem pneumatycznym o naprzemiennie aktywowanych komórkach pneumatycznych. Bezpieczne obciążenie robocze materaca wynosi 160kg.wymiary materaca 190,5x89x18cm szt. 6 3. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym soreno- eco szt. 2 4. Stelaż przyłóżkowy szt. 2 5. Wózek medyczny mobilny z 4 szufladami zamykanymi na klucz i nadstawką plastikową na drobny sprzęt szt. 2 6 Wózek oddziałowy pielęgnacyjny mobilny, z metalowym blatem i plastikowymi 2 półkami pod blatem szt. 2 7. Stolik Mayo do instrumentów, mobilne, metalowe szt. 2 8. Podgrzewacze Warmtouch 6000 - w skład wchodzi dmuchawa (urządzenie nagrzewające) wiele ustawień temperatury, tryb zwiększonej temperatury, filtr Hepa. Urządzenie monitoruje okres eksploatacji filtra, automatyczna ochrona przed zbyt wysoką temperaturą lub zbyt niską oraz opcjonalny wózek z blokadą kółek. szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192100-3, 39143112-4, 33192000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PAKIET NR 7 - ZESTAW SPRZĘTU DO PRZETOCZEŃ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Stacje dokujące - Link 8Agilia (stacje dokujące z 8 gniazdami do centralnego zasilania). Zatrzaskowe mocowanie pomp w stacji dokującej. Możliwość zmiany miejsca pomp strzykawkowych bez konieczności wyjmowania innych pomp. szt. 6 2. Pompy strzykawkowe - wyposażone w funkcję kalkulacji szybkości dawki. Osłona popychana ,,Push quard". Monitorowanie infuzji oraz ciśnienia z biblioteką leków i możliwością podawania bolusów ,,z ręki" lub programowanych oraz dawki inicjującej. szt. 36 3. Pompy Volumetryczne - wyposażone w zaawansowane funkcje (programowanie dawki, tryb malejący, tryb sekwencyjny). Z akumulatorem do 8 godzin. Kompatybilne z pompami dokującymi Agilia Link z możliwością bolusa. szt. 6 4. Mankiet do szybkich regulowanych przetoczeń D&D szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33194110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: PAKIET NR 8 – USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat USG MyLab One w konfiguracji mobilnej na wózku stołowym o regulowanej wysokości, posiada dodatkowy moduł akumulatora (pozwalający na pracę systemu przez 8 godzin). Zespół zawiera elektronikę skanera, ekran dotykowy LCD, mikrofon, głośniki, gniazdo przetwornika, zastosowanie kardiologiczne i naczyniowe, system przeznaczony do użycia w środowiskach elektromagnetycznych, zgodnie z normą IEC 60601-1-2:2001 szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33112200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 80
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Rok produkcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przedłużenie włosów na ringi, Rzgów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chciałabym się umówić na przedłużanie włosów ringi. Mam tape on teraz hairtalk ale widać. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD TERENAMI ZIELONYMI SZPITALA
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa warzyw i owoców III - V 2019
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kutno: Dostawa materiałów opatrunkowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa sprzętu medycznego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI