DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKutno
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGrupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-08
 • Numer ogłoszenia511837-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 511837-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 610211348, ul. ul. Lotnicza  1 , 99-300   Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2510140, e-mail g.spikowska@gos.kutno.pl, sekretariat@gos.kutno.pl, faks 24 2510142.
Adres strony internetowej (URL): www.gos.kutno.pl dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gos.kutno.pl dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gos.kutno.pl dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.20012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018r poz. 2188), osobiscie lub za posrednictwem posłańca.
Adres:
Grupowa Oczyszczalnia ścieków sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Lotnicza1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEGO SEPARATORA PIASKU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.
Numer referencyjny: 3/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego separatora piasku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie. 2. Opis separatora piasku. Materiał z jakiego powinien być wykonany separator to stal nierdzewna EN 1.4307 o grubości blachy min. 3 mm. Spirala przenośnika piasku musi być wykonana stali konstrukcyjnej EN S355J2 jest to stal wysoko odporna na ścieranie zabezpieczona antykorozyjnie. Separator powinien być zintegrowanym urządzeniem w którym wykonywane są wszystkie procesy wirowe oraz grawitacyjne na które składają się: -podawanie pulpy piaskowej -płukanie piasku -sedymentacja piasku -spust zanieczyszczeń organicznych -odwadnianie oraz wyładunek piasku. Separator powinien składać się z: Części cylindrycznej, leja wypłukanego piasku oraz członu przenośnika piasku. Wszystkie człony powinny posiadać połączenia śrubowe ułatwiające montaż w ciasnych pomieszczeniach oraz prace serwisowe umożliwiające wygodny dostęp do wszystkich podzespołów separatora. W górnej obudowie separatora mają się znajdować pokrywy rewizyjne zamykane na zamki oraz cyklon napływu pulpy piaskowej który poprzez zastosowanie połączenia śrubowego z obudową separatora umożliwi proste zwrócenie przyłącza w stronę rurociągów pulpy piaskowej. Na górnej pokrywie separatora umieścić należy napęd mieszadła oraz napęd zasuwy spustu organiki. Mieszadło powinno być łożyskowane w napędzie. Dolna część mieszadła nie łożyskowana co zapobiegać ma blokowaniu przez materiały włókniste zawarte w ściekach . Zasuwa nożowa spustu organiki sterowana za pomocą napędu renomowanej firmy stosowanej w oczyszczalniach ścieków. Prowadnice noża przed rozpoczęciem pracy, płukane wodą poprzez sterowanie elektrozaworem. W części cylindrycznej separatora powinny znajdować się koryta przelewowe oraz hydrostatyczny czujnik poziomu piasku odpowiedzialny za stały pomiar poziomu piasku. W leju wypłukanego piasku zainstalować system dysz płuczących piasek poprzez pracę elektrozaworu min. 1 ½ cala. Nad dyszami zainstalować pierścień o przekroju kątowym, który ma chronić dysze oraz zwiększa efekt płukania piasku przez to że dysze mają działać na obwodzie całego separatora. Urządzenie musi umożliwiać czyszczenie dysz z zewnątrz urządzenia w systemie płukania. Człon przenośnika piasku powinien składać się z rury osłonowej min. 350 mm oraz spirali wałowej min 275 mm łożyskowanej w górnej części w napędzie oraz w dolnej części łożyskiem ślizgowym. Łożysko dolne ślizgowe bezobsługowe - nie wymagające smarowania, lub rozwiązań nie gorszych technicznie od proponowanych. W najniższym miejscu umiejscowiony zawór kulowy min.1 ½ cala służący do całkowitego opróżnienia separatora. Piasek na całej długości separatora powinien mieć możliwość swobodnego przemieszczania się - nie stosować przegród typy perforowane dno, membrany itp. - które powodowały by zapychanie lub zawieszanie materiałami włóknistymi zawartymi w ściekach. Separator ma być wykonany z możliwością dostosowania wysokości poprzez zastosowanie nóg w prowadnicach +/- 20 cm a dodatkowo noga podpierająca sekcję przenośnika piasku z możliwością przestawienia po długości rury osłonowej przenośnika. Przepustowość separatora ma wynosić min.13-21 l/s, max wydajność usuwania piasku 1 m3/h, zawartość organiki w wypłukanym piasku < 3% stopień odwodnienia piasku , zawartość suchej masy min.70%. Dopływ pulpy piaskowej przyłączem rurowym 200 mm Odpływ popłuczyn z separatora 250 mm. Układ sterowania: Separator piasku z płukaniem ma pracować w trybie w pełni automatycznym. Program sterujący ma być realizowany przez sterownik z panelem nastawnych parametrów pracy oraz modułem komunikacyjnym do wyprowadzenia sygnalizacji zdalnej przedstawiającej pracę separatora lub awarie podzespołów. Urządzenie należy skomunikować z istniejącym systemem SCADA opartym na oprogramowaniu GE iFIX za pośrednictwem sieci światłowodowej. Wszelkie prace z tym związane należy uzgodnić z firmą serwisującą wyżej wymieniony system. Panel wyposażony w wyświetlacz obrazujący aktualny krok cyklu pracy separatora lub stan awarii oraz przyciski funkcyjne klasy IP 67. Przyciski te mają umożliwiać łatwą zmianę wartości parametrów pracy separatora w celu optymalizacji pracy i dostosowania działania urządzenia do warunków miejscowych. Podzespoły separatora włączone w układ automatyki, to: - silnik mieszadła, - silnik przenośnika piasku, - zasuwa spustu zanieczyszczeń organicznych, - elektrozawór wody płuczącej, - ciśnieniowy czujnik poziomu piasku w zbiorniku separatora. Układ sterowania ma zawierać zabezpieczenia elektryczne od zwarć i przeciążeń. Po uruchomieniu należy wykonać dokumentację powykonawczą i pomiarową urządzeń w 3-ech egzemplarzach. Opis urządzenia: Separator ma pracować sekwencyjnie; sygnał uruchamiający zasuwę spustu pulpy piaskowej z leja piaskownika rozpoczyna cykl pracy separatora. Jeden cykl pracy obejmuje kolejno następujące etapy: 1. podawanie pulpy, 2. płukanie piasku, 3. sedymentacja piasku, 4. spust zanieczyszczeń organicznych, 5. odwadnianie i wyładunek piasku. Odpowiednie ukształtowanie części wlotowej separatora (cyklon) ma powodować strumieniowy przepływ wirowy pulpy wewnątrz górnego, stożkowego zbiornika separatora; w efekcie następuje separacja piasku i materiału organicznego z pulpy. Woda z pulpy ma odpływać do spustu poprzez krawędź przelewową na obwodzie górnej części zbiornika separatora. Materiał organiczny ma być usuwany z pulpy przy pomocy zintegrowanego systemu płukania piasku, na który składa się praca mieszadła wolnoobrotowego oraz dysz doprowadzających wodę płuczącą od dołu cylindrycznego zbiornika separatora. Oddzielone zanieczyszczenia organiczne mają być odprowadzane poprzez wylot wyposażony w zasuwę, znajdujący się poniżej spustu wody znad krawędzi przelewowej w górnej części zbiornika. Gdy sedymentujący piasek osiągnie odpowiedni poziom w dolnym, cylindrycznym zbiorniku separatora, sygnał z ciśnieniowego czujnika poziomu piasku uruchamia przenośnik ślimakowy. Czysty piasek ma być odwadniany w trakcie transportu do wylotu przenośnika. 3. Parametry techniczne separatora piasku nie mniejsze niż: długość całkowita ok. 4800 mm szerokość całkowita ok. 2500 mm wysokość całkowita max 3500mm moc silnika (mieszadło) moc silnika (przenośnik) Min.0.55 kW Min.1.1 kW średnica spirali min. 250 mm Przepustowość min. 18 l/s wydajność wypłukanego piasku ok. 1 m3/h zawartość organiki na wyjściu  3 % stopień odwodnienia pisku, zawartość suchej masy piasku na wyjściu ≥70 % Materiał: Spirala: stal nierdzewna AISI 304 stal specjalna (stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie) 4. Wykonawca w ramach zamówienia: 1) zdemontuje istniejący separator piasku (separator zostaje u Zamawiającego); 2) zamontuje nowy separator piasku wraz z osprzętem; 3) uruchomi separator kompleksowo z całą automatyką; 4) zobowiązany jest do dostarczenia: a) deklaracji zgodności CE urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia; b) pełnej DTR w języku polskim 2 egzemplarzach w formie papierowej; c) wykazu koniecznych przeglądów okresowych i zalecanych wymian części w trakcie trwania gwarancji oraz po upływie okresu gwarancyjnego (zgodnie z DTR producenta); 5) zapewni wykwalifikowanych pracowników do demontażu i montażu urządzenia; 6) przeprowadzi rozruch urządzenia oraz przeszkoli załogę oczyszczalni ścieków w zakresie eksploatacji i konserwacji; 7) wykona dokumentację powykonawczą i pomiarowa urządzeń w 3-ech egzemplarzach; 8) w okresie gwarancyjnym, po pierwszym i drugim roku gwarancji, przeprowadzi dwa nieodpłatne przeglądy urządzenia. 2. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zapewni ciągłość pracy oczyszczalni (demontaż i montaż nowego separatora pisaku - jednego dnia).

II.5) Główny kod CPV: 45252200-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000,00 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły [spełnia - nie spełnia] w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do ofert i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.gos.kutno.pl i dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu (należy wybrać zakładki: „Jednostki organizacyjne”, „Grupowa Oczyszczalnia Ścieków”, „Przetargi”) przez Zamawiającego, informacji dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny i innych kryteriów zawartych w ofertach; Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243) – wg załącznika nr 4 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tabeli nr 2 pozycja nr 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Podstawy wykluczenia: 2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz może wykluczyć Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;. 2.2. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt.1 i 2 ustawy PZP (pkt.2.1. powyżej), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP (pkt.2.2. powyżej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; • w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PKO S.A. Grupa PEKAO S.A. IO/Kutno 48 1240 3190 1111 0000 2978 5304 z dopiskiem na przelewie „Wadium do postępowania nr 3/ZP/2019” UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w pokoju nr 17 (KASA). 3) W przypadku przesłania oferty pocztą, oryginał dokumentu wadium Wykonawca załączy do oferty. 4. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego skutecznego wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić poprzez, przedłużenie terminu wykonania prac o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia wad w opisie przedmiotu umowy, skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację prac mających wpływ na termin wykonania umowy; a. niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b. wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację prac będących przedmiotem umowy; c. niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do ich wykonania lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. d. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. 4. Inicjatorem powyższych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> OFERTA MUSI BYĆ SPORZĄDZONA W JĘZYKU POLSKIM W FORMIE PISEMNEJ. DOKUMENTY SPORZĄDZONE W JĘZYKU OBCYM SĄ SKŁADANE WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż gresów - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż gresów w Łodzi na nowych blokach. Klatki schodowe i korytarze. Płytki 30x60 i 60x60 i cokoliki cięte 10 cm. Balkony i loggie 30x30. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI