Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBolesławiec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-08-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-02
 • Numer ogłoszenia582169-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 582169-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, krajowy numer identyfikacyjny 31033800000000, ul. ul. Jeleniogórska  4 , 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 380 225, e-mail jablonskir@spzoz.boleslawiec.pl, faks 75 738 00 13 75 738 02 01.
Adres strony internetowej (URL): www.zozbol.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zozbol.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozbol.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu; 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4 (Budynek Administracji Sekretariat, pok. nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Numer referencyjny: 7/sprzęt medyczny/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, tj.: Zadanie nr 1: DOSTAWA STOŁU OPERACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - SZTUK 1 Zadanie nr 2: DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU - SZTUK 1 Zadanie nr 3: DOSTAWA MYJKI ENDOSKOPOWEJ - SZTUK 1 Zadanie nr 4: DOSTAWA MYJKI DO KACZEK I BASENÓW - SZTUK 2 Zadanie nr 5: DOSTAWA NAPĘDU ORTOPEDYCZNEGO AKUMULATOROWEGO Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 KPL 2.Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. 3.W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. 4. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33192230-3
33123000-8
33191000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
28
14

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.1.w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4: do 28 dni od dnia podpisania umowy, 1.2.w zakresie zadania nr 5: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1.aktualnego na dzień składnia ofert, oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 1.2.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. - na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 7.1.4 SIWZ. 1.3.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ w formie pisemnej. 1.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dniowym terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 7.1.3. SIWZ, składa: 2.1.dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 2.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2.Dokument o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.2.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 2.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w związku z powyższym nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 1.1.oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r.; poz. 175 t.j. ze zm.) - w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. - na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 7.1.4 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać: 1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza na płycie CD lub DVD) 1.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz opis przedmiotu zamówienia. (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza na płycie CD lub DVD). 1.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 1.4. załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), 1.5. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
W zakresie zadania nr 1 - oferowana cena brutto oferty 60,00
W zakresie zadania nr 1 - ocena techniczna przedmiotu zamówienia 30,00
W zakresie zadania nr 1 - termin gwarancji 10,00
W zakresie zadania nr 2,3,5 - oferowana cena brutto oferty 60,00
W zakresie zadania nr 2,3,5 - ocena techniczna przedmiotu zamówienia 40,00
W zakresie zadania nr 4 - oferowana cena brutto oferty 60,00
W zakresie zadania nr 4 - ocena techniczna przedmiotu zamówienia 10,00
W zakresie zadania nr 4 - termin gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA STOŁU OPERACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - SZTUK 1. Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192230-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Ocena techniczna przedmiotu zamówienia 30,00
Termin gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU - SZTUK 1. Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33123000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Ocena techniczna przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA MYJKI ENDOSKOPOWEJ - SZTUK 1. Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Ocena techniczna przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA MYJKI DO KACZEK I BASENÓW - SZTUK 2. Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Ocena techniczna przedmiotu zamówienia 10,00
Termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA NAPĘDU ORTOPEDYCZNEGO AKUMULATOROWEGO Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 KPL Parametry graniczne / Warunki graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych / parametrów granicznych przez oferowany asortyment, oferta zostanie odrzucona. Brak opisu/wpisu w kolumnie „opisać parametry oferowane” zostanie potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku opisu Wykonawcy lub braku podania parametrów lub braku podania odpowiedzi TAK/NIE w Formularzach opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części dotyczącej parametrów ocenianych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Okres gwarancji – określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Ocena techniczna przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace wykończeniowe. Zakres prac: gruntowanie, malowanie, sufity podwieszane. Termin składania ofert: 2020-04-20.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bolesławiec: Dostawa produktów leczniczych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI