Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537289-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537289-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu: Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 12513262003460, ul. Św. Marcin  46/50 , 60-959  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 530 920, , e-mail poznan@krus.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.krus.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krus.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową lub osobiście
Adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
Numer referencyjny: 1200-OP.261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, określonych w części 1 i 2 zamówienia, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, których opis oraz ilości zawiera załącznik (cennik) do formularza ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 2. Określone w cenniku ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (jednak wartość całego zamówienia nie może przekroczyć wartości umownej) z zachowaniem cen jednostkowych. W przypadku zakup mniejszej ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie jedynie za materiały odebrane przez Zamawiającego, co nie będzie rodziło po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń o zapłatę całej kwoty wynagrodzenia według oszacowanej ilości. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały eksploatacyjne na koszt własny do wskazanych siedzib Zamawiającego (w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń w jednostkach terenowych Zamawiającego i dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy), w terminie do 6 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego ( Uwaga – 6 dni to maksymalny okres realizacji lub krótszy w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę). Zamawiający przewiduje, że składanie zamówień odbywać się będzie 1 raz w tygodniu w dni robocze Zamawiającego do godz. 15:00 pisemnie, pocztą elektroniczną pod numer/adres wskazany przez Wykonawcę. 4. Wykonawca udzieli gwarancji liczonej od daty dostawy na okres zgodny ze złożoną ofertą ( Uwaga – minimum 12 miesięcy lub więcej w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę). 5. Zamawiający wymaga, aby dostawy odbywały się na warunkach określonych we wzorze umowy. 6. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą posiadać wymagane na podstawie odrębnych przepisów świadectwa dopuszczające je do stosowania na terenie kraju. 7. Oferowane materiały eksploatacyjne mogą być produktem oryginalnym lub równoważnym. 8. Przez produkt oryginalny rozumie się taki produkt (materiał eksploatacyjny), co do którego udokumentowane jest, że został wyprodukowany przez producenta danego urządzenia i wskazuje on na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki itp.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia. 9. Zaoferowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą spełniać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego oraz działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające właściwe i bezbłędne komunikaty przy pracy (informacja o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu/tonera – o ile dotyczy) oraz nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości opisanych w warunkach technicznych producenta urządzeń. 10. W przypadku złożenia oferty materiałów o parametrach równoważnych obowiązek wykazania spełnienia parametrów minimalnych podawanych przez producentów urządzeń określonych w załączniku (cenniku) do formularza ofertowego ciąży na Wykonawcy. 11. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być: 1) fabrycznie nowe bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, niewadliwe, muszą być kompatybilne ze sprzętem, w którym mają być użytkowane. 2) nie mogą być regenerowane (obojętnie czy jest to regeneracja z wymianą niektórych elementów na nowe czy bez wymiany), tzn. części w zaoferowanych materiałach eksploatacyjnych nie mogą być częściami odzyskiwanymi w procesach technologicznych i ponownie używanymi. 3) nie mogą ograniczać pełnej współpracy z oprogramowaniem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, nie mogą informować o niezgodności materiału eksploatacyjnego z urządzeniem. 4) nie mogą powodować zabrudzeń wydruków i/lub urządzeń. 5) muszą być produkowane w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001. 6) kasety oraz opakowanie muszą być wyposażone w zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy produkt był już używany. 12. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzących od lub zalecanych przez producenta tych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do (uwaga – dla części 1 i 2 – punkt a do d, dla części 2 punkt e do j ): a) zapewnienia, że dostarczany materiał eksploatacyjny jest w pełni kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony i nie powoduje utraty jakości druku ani żadnej funkcjonalności urządzenia (w tym m.in. prawidłowego wskazywania poziomu zużycia, drukowania na każdym rodzaju nośnika dopuszczonego przez producenta urządzenia drukującego) w porównaniu do materiału eksploatacyjnych pochodzącego od producenta tego urządzenia. b) zapewnienia, że dostarczany materiał eksploatacyjny posiada parametry (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) takie same lub lepsze w stosunku do materiału eksploatacyjnego fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony. Parametry środka barwiącego ziarnistość i temperatura topnienia tonera, czas schnięcia tuszu muszą być takie same jak dla materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez producenta urządzenia z tolerancją dopuszczoną przez tegoż producenta, gwarantującą prawidłowe działanie urządzenia. c) na żądanie Zamawiającego bezpłatnie, przedstawi:  świadectwa lub inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla wyrobów wprowadzonych do obrotu na terenie kraju.  dokumenty potwierdzające, że dostarczone materiały spełniają określone parametry minimalne. d) poniesienia kosztów naprawy/konserwacji/czyszczenia urządzenia zabrudzonego w wyniku stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego np. wysypanie się tonera. e) gwarancji, że stosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia do którego są przeznaczone, f) poniesienia kosztów ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy wymaganej do jednoznacznego określenia przyczyny uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub przedwczesnego zużycia się urządzenia lub jego podzespołu. g) poniesienia kosztów naprawy urządzenia (lub jego podzespołu np. bębna, developera) uszkodzonego lub zużytego przedwcześnie w wyniku stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego, a jeżeli naprawa jest niemożliwa to również kosztów zakupu nowego urządzenia. h) poniesienia kosztów naprawy lub konserwacji, jeżeli gwarant urządzenia odmówi bezpłatnego ich wykonania z powodu użytkowania materiałów eksploatacyjny dostarczonych przez Wykonawcę. i) poniesienia kosztów gwarancji, jeżeli Zamawiający utraci ją w wyniku naprawy sprzętu z powodu użytkowania materiałów eksploatacyjny dostarczonych przez Wykonawcę. j) poniesienia kosztów wymienionych w pkt f-i, jeżeli powstały one w wyniku zlecenia czynności naprawczych przez Zamawiającego innej Firmie w skutek braku reakcji ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia sprzętu. 13. Zaoferowane tonery i bębny w stosunku do każdego konkretnego modelu urządzenia drukującego (np. toner i bęben do drukarki Brother 5250DN) muszą być od tego samego producenta i muszą spełniać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru od Zamawiającego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, pustych pojemników po materiałach eksploatacyjnych oraz poddania ich recyclingowi lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór pustych pojemników musi nastąpić w ciągu 15 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności odbioru z siedziby zamawiającego 15. Zamawiający informuje, że w części 2 zamówienia urządzenia drukujące posiadają aktualną gwarancję producenta tj. poz. 1-5, 7, 14, 39, 41 i 42 załącznika B (cennika) do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 16. Oznaczenie kodu CPV – wspólnego Słownika Zamówień: 30192300-4 Taśmy barwiące; 30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych; 30125100-2 Wkłady barwiące. 17. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ podaje informacje z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 18. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

II.5) Główny kod CPV: 30192300-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125100-2
30124000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie żąda dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie żąda dokumentów.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Oferta powinna zawierać następujące aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b) wypełnione oświadczenie własne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ ( UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.) c) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza - pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wzór umowy w zakresie części 1 i 2 zamówienia stanowi załącznik nr 4 SIWZ. Treść umowy zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduję możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku okoliczności określonych w § 7 wzoru umowy w zakresie danej części zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do jednostek terenowych Zamawiającego. Część 1 zamówienia - materiały eksploatacyjne – pozycje od 1 do 41 ( zgodnie z załącznikiem A do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup i sukcesywna na żądanie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do jednostek terenowych Zamawiającego. Część 2 zamówienia - materiały eksploatacyjne – pozycje od 1 do 42 ( zgodnie z załącznikiem B do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192300-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
termin dostawy 10,00
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę odzieży i obuwia roboczego - Kalisz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę odzieży i obuwia roboczego/ochronnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI