Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSanok
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537163-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537163-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 37044434500000, ul. ul. 800-lecia  26 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 290, e-mail zam.pub@zozsanok.pl, faks 134 656 290.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zozsanok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozsanok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku
Numer referencyjny: SPZOZ/PN/10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, fabrycznie nowych tonerów, taśm tuszów do drukarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych, akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i zastawy jednorazowego użytku, środków piorąco – dezynfekcyjnych oraz worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, zgodnie z częścią V SIWZ” Opis części zamówienia” Wspólny słownik zamówień CPV: CPV– 30.19.00.00-7 – materiały biurowe CPV- 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów CPV- 30.19.23.20-0 - materiały eksploatacyjne do drukarek CPV- 30.23.00.00-0 - akcesoria komputerowe CPV– 39.22.43.00-1 - szczotki, miotły, artykuły do sprzątania CPV– 39.88.12.10-1 - detergenty do sprzątania CPV– 24.95.50.00- 3 –chemiczne preparaty toaletowe CPV– 33.71.19.00- 6 –mydło CPV– 33.77.00.00 -8 –artykuły higieniczne z papieru CPV– 33.76.10.00 -2 – papier toaletowy CPV– 39.22.21.00-5 – artykuły cateringowe jednorazowe CPV– 39.83.10.00-6 – preparaty piorące CPV– 18.93.00.00-7 – worki i torby CPV– 19.52.00.00-7 – produkty z tworzyw sztucznych W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Przedmiotowe dostawy będą realizowana przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. . Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.) jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Natomiast w pakiecie nr 1 do 4Poprzez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, fabrykowany, nie poddany procesowi ponownego napełnienia a także nie taki w którym został wymieniony jakikolwiek element- materiał. Zaoferowane materiały muszą posiadać minimum 6-cio miesięczną gwarancję przydatności do użycia liczoną od dnia dostawy, określoną przez producenta na opakowaniu. Pojemniki (tonery/ tusze) kompatybilne do drukarek mają posiadać nazwę producenta (logo) i nazwę (kod, symbol) produktu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na etapie składania ofert (art. 30 ust. 5). W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny (danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniem producenta tonera (wkładu), taśmy, tuszu dostawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia (dot. dostarczanych zamienników – ofert równoważnych). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32581210-4
30192320-0
30230000-0
39224300-1
39881210-1
24955000-3
33711900-6
33770000-8
33761000-2
39222100-5
39831000-6
18930000-7
19520000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 503026,59
Waluta:
Pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie materiałów biurowych i/lub akcesoriów komputerowych i /lub telefonicznych, lub środków czystości oraz zastawy j/u i/lub akcesoriów do sprzątania/ środków piorąco - dezynfekcyjnych/ worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne o wartości co najmniej: – w pakiecie nr.1- 60 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.2- 35 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.3- 220 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.4- 4 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.5- 90 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.6- 15 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.7- 2 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.8- 120 000,00zł (brutto) – w pakiecie nr.9- 48 000,00zł (brutto) i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją lub innym dokumentem Warunek zostanie oceniony w systemie zero – jedynkowym, tzn. spełnia – nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów(dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany, b) pakiet 5, 7, 9 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych: – certyfikat zgodności- wystawiony przez jednostkę notyfikującą – deklaracja zgodności wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami – zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego na terytorium RP Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne przed dniem wejściem w życie ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych ( zgodnie z art. 138 tej ustawy:) – certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikującą – deklaracja zgodności wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami świadectwo zgłoszenia lub wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (za wyjątkiem klasy I i II a gdy pierwsze jego wprowadzenie do obrotu i stosowania nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej -w takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie) c) produkty zakwalifikowane jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu i/lub dokumenty potwierdzające wpis do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP. d)Produkty zakwalifikowane jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z 13.09.2002 r. o produktach biobójczych: pozwolenie na wprowadzenie do obrotu (lub odpowiedni wpis do Rejestru) lub pozwolenie tymczasowe na wprowadzenie do obrotu (lub odpowiedni wpis do Rejestru) lub wpis do Rejestru Produktów Biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie. e)Produkty zakwalifikowane jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z 30.03.2001 r. o kosmetykach - zgłoszenie do do Krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.05.2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy lub ocena uzytkowa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dostawy równoważne lub nowszej i lepszej technologicznie ich wersji lub o wyższych parametrach, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny- ilości zostaną odpowiednio przeliczone zgodnie z wagą ogólną wyjściową danej pozycji w SIWZ, 2. Możliwe są również wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy które zostały przewidziane w ustawie Pzp, szczególnie w art. 144 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: materiały biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:– materiały biurowe w 72 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52594,54
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena użytkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: akcesoria komputerowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:akcesoria komputerowe w 42 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28701,50
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: tonery do drukarek, taśmy do drukarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:tonery do drukarek, taśmy do drukarek w 78 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192320-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 184054,00
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: telefony i akcesoria telefoniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:telefony i akcesoria telefoniczne w 9 pozycjach pozyjach Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32581210-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3678,00
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: dostawa środków czystości oraz zastawy j/u
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa środków czystości oraz zastawy j/u w 32 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39881210-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 76879,54
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena użytkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: dostawa akcesoriów do sprzątania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa akcesoriów do sprzątania w 8 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13399,81
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena użytkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: dostawa płynów do mycia, płukania i nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa płynów do mycia, płukania i nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych w 2 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1754,40
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: worki foliowe na odpady medyczne, specjalne, komunalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:worki foliowe na odpady medyczne, specjalne, komunalne w 10 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18930000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 101340,00
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena użytkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: środki piorąco - dezynfekcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:środki piorąco - dezynfekcyjnych w 3 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39831000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40624,80
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania- dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji, Krosno
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, jestem zainteresowana szkoleniem w zakresie prowadzenia negocjacji. Termin szkolenia: wrzesień 2019 r. Uprzejmie proszę o informację, czy organizujecie Państwo takie szkolenie we wrześniu br. w Rzeszowie. Jestem również zainteresowana szkoleniem z autoprezentacji. Jeżeli to możliwe, prosiłabym o całościową ofertę w zakresie szkoleń dot. komunikacji interpersonalnej, negocjacji, autoprezentacji, czyli dot. szkolenia kompetencji miękkich. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata