Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-24
 • Numer ogłoszenia506436-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506436-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47 , 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, , e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov .pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov .pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pocztą, przez posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św .św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Numer referencyjny: ZZ-2380-11/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych akumulatorów dla służbowego sprzętu transportowego KWP w Szczecinie. 2. Dostawy będą dostarczane transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj: a) Stacja Obsługi w Szczecinie: ul. Wernyhory 5 b) Stacja Obsługi w Koszalinie: ul. Krakusa i Wandy 11. 3. Zamawiający wymaga aby maksymalny czas dostawy wynosił 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, 4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 przy czym przedstawiciel Wykonawcy lub przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest do rozładunku towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszt tych czynności będzie ujęty w cenie jednostkowej oferowanego asortymentu. 5. Zamawiający wymaga aby zaproponowany asortyment spełniał parametry dla danego sprzętu transportowego wskazanego w kolumnie B i C. Potwierdzeniem spełniania wszystkich parametrów dla danego sprzętu transportowego będzie wypełnienie kolumn od D do H w formularzu asortymentowo-cenowy - załącznik nr 5 do siwz. 6. Dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia musi: a) Być fabrycznie nowy, nie używany, nie regenerowany gatunku 1 i wolny od wad oraz nie starszy niż 3 miesiące od daty produkcji tj. sformowany, zalany elektrolitem końcowym o określonej gęstości, naładowany i w pełni przygotowany do eksploatacji b) Spełniać wymagania Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009r (Dz. U. z 2009r Nr 79 poz. 666 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia(Dz.U. z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.) c) Być zgodny z parametrami doboru asortymentu określonymi w kolumnach od C do H formularza asortymentowo- cenowego, d) Posiadać etykietę produktu zgodną z normą EN 50342-1:2006, e) posiadać znaczenie producenta z widocznym logo producenta oraz kod towaru, by umożliwić identyfikację produktu, f) Posiadać datę produkcji, której sposób odczytania zostanie przekazany Zamawiającemu, g) Spełniać wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE. 7. Szczegółowe wymagania odnośnie dostaw, odbioru i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy ( załącznik nr 7 do siwz). 8. Udzielona gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury VAT. Szczegółowe wymagania odnośnie gwarancji zawiera wzór umowy w załączniku nr 7 do siwz. Udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż gwarancja określona przez producenta oferowanych akumulatorów. 9. Dostarczane akumulatory muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 10. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytego asortymentu w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia odbioru zużytego asortymentu innej firmie, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany przesłać Zamawiającemu pisemne upoważnienie odbioru asortymentu na tą konkretną firmę. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przy pomocy podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 31400000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 244719,13
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 24 miesiące od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby w odniesieniu do zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wykonawca wykazał zdolność techniczną i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę akumulatorów do pojazdów silnikowych o wartości nie mniejszej niż wskazana poniżej oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony jeżeli spełni go przynajmniej jeden z tych podmiotów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie dostaw o wartości nie mniejszej, niż (w kwotach brutto): - 80 000,00 zł. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej należy przedłożyć wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat , przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 4. Wykonawca (podwykonawca) nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 a) siwz: Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów w tym zakresie;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 4. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej należy przedłożyć wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat , przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum każdy członek, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik itd.). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza asortymentowo cenowy wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz; 5. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio w wysokości: 4 894,00 zł; 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2019 r. do godziny 13.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 6. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. 7. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 20,00
Czas dostawy (CD) 19,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (Z) 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych poniżej warunkach: 1. Zmiana cen jednostkowych może jedynie wyniknąć z ewentualnej urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jednak wówczas wartość umowy nie ulega zmianie, 2. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie ze stawką podatku obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego i w tym zakresie podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności zmiany umowy, 3. Dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, 4. Dopuszczalna jest zmiana po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego asortymentu innego niż wskazany w zał. nr 2 do umowy, w przypadku zdarzenia niezależnego od Wykonawcy polegającego na wycofaniu, długotrwałym braku na rynku lub zakończenia produkcji danego rodzaju asortymentu w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca musi przedstawić pismo od producenta akumulatorów, w którym zostanie potwierdzony ten fakt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu o określonych parametrach, nie niższych i cenie nie wyższej niż określona w umowie oraz w co najmniej tej samej klasie jakościowej i pochodzeniu z tej samej grupy producenckiej, 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osób - Krzęcin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osób. Ilość osób: do ok. 26 ogółem (dziennie). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy wyrobów medycznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szczecin: REMONT PALISADY DREWNIANEJ WRAZ Z BRAMĄ ORAZ BUDOWA DREWNIANEJ KŁADKI
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szczecin: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług mycia pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: DOSTAWA WRAZ Z PODŁĄCZENIEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA BUDYNKU NR 16 NA TERENIE WITU W ZIELONCE