Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507439-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507439-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 1581798500096, ul. ul. Arkońska  45 , 71470   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 251 161, e-mail elzbieta.stypula-krotecka@nfz-szczecin.pl, faks 914 251 096.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.nfz-szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ.
Numer referencyjny: WAG.261.2.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego. 2. Realizacja zamówienia od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godz. 00.00 do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 24.00. 3. Miejsce realizacji (obiekt, lokalizacja): budynek stanowiący siedzibę Zamawiającego w Szczecinie (71-470) przy ul. Arkońskiej 45. 4. Aktualne umowy dotyczące powyższej lokalizacji: 1) umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta ze Spółką Green SA obowiązująca do dnia 31.03.2019 r. do godz. 24.00, 2) umowa nr D/I/31/13016645/06851/0 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1.04.2017 r. i została zawarta na czas nieokreślony (grupa tafyfowa C21, budynek), 3) umowa nr D/I/31/13016645/06852/02 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1.04.2017 r. i została zawarta na czas nieokreślony (grupa tafyfowa C11,węzeł cieplny w budynku). 5. Kod PPE: PLENED00000590000000010108621347: 1) nr licznika: 96864202, 2) dostawa energii elektrycznej do budynku biurowego, 3) miejsce dostarczania energii elektrycznej (MD) zaciski prądowe w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorczej, 4) szacunkowe roczne zużycie energii ok. 409 MWh* (przyjęto do oceny 818 MWh na okres dwóch lat), 5) energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 6) moc przyłączeniowa umowna 198 kW, 7) zabezpieczenie przedlicznikowe 250A, 8) IV grupa przyłączeniowa, 9) napięcie 0,4 kV, 10) grupa taryfowa C21, 11) współczynnik mocy tg φ nie większy niż 0,4, 12) energia w układzie 3-fazowym, praca w systemie całodobowym, 13) okres rozliczeniowy jednomiesięczny, 14) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) Enea Operator Sp. z o.o. 6. Kod PPE: PLENED00000590000000010309782378: 1) nr licznika: 7666516, 2) dostawa energii elektrycznej do zasilania węzła cieplnego w budynku biurowym, 3) miejsce dostarczania energii elektrycznej (MD) zaciski prądowe w złączu kablowym 2K3p, 4) szacunkowe roczne zużycie energii ok. 1 MWh* (przyjęto do oceny 2 MWh na okres dwóch lat), 5) energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne, 6) moc przyłączeniowa umowna 9 kW, 7) zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, 8) V grupa przyłączeniowa, 9) grupa taryfowa C11, 10) energia w układzie 3-fazowym, praca w systemie całodobowym, 11) okres rozliczeniowy dwumiesięczny, 12) operator systemu dystrybucyjnego (OSD) Enea Operator Sp. z o.o. 8. Zamawiający oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Energia elektryczna kupowana przez Zamawiającego zużywana będzie na własne potrzeby. 9. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna. 10. Zamawiający oświadcza, że ma zamontowane baterie dławików kompensacji mocy biernej pojemnościowej w instalacji elektrycznej obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna. 11. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego po podpisaniu umowy, 2) sprzedaży energii Zamawiającemu w MD, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, nie później niż dnia 1 kwietnia 2019 r, 3) przeniesienia na Zamawiającego, w MD, własności energii, 4) dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego jako Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) dla MD, w ramach swojej jednostki grafikowej (JG), bez dodatkowych kosztów, 5) nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami i obowiązkami wynikającymi z niezbilansowania, 6) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 7) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 8) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego, 9) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na nie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. * Podane ilości są szacunkowe i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego, w przypadku przekroczenia podanych ilości energii elektrycznej wykonawca zobowiązany jest sprzedawać energię o niezmienionych parametrach jakościowych, z zachowaniem cen z oferty, bez dodatkowych opłat. Realizacja umowy poniżej szacowanych wielkości zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego nie tworzy po stronie wykonawcy prawa do rekompensaty.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 319800,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy w zakresie dostawy energii elektrycznej, każdą o wolumenie nie mniejszym niż 800 MWh (dostaw nie sumuje się, w celu spełnienia warunku). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, przez co najmniej jednego z wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2) Wykaz dwóch (2) dostaw w zakresie dostawy energii elektrycznej, każdą o wolumenie nie mniejszym niż 800 MWh, wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz dowodami określającymi ich należyte wykonanie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. zmiany ceny umowy: 1) ustawowej zmiany stawek podatku VAT, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej powyżej wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy; wynagrodzenie netto wykonawcy pozostaje bez zmian. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 2) ustawowej zmiany stawek podatku akcyzowego, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej powyżej wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku akcyzowego; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 3) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. z 2018 r. poz. 2177), w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne, w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa pkt 4. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 5) zmiana, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; obowiązek wykazania konieczności dokonania przedmiotowej zmiany (pisemny wniosek) należy do wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, 6) innych zmian w umowie, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym, 7) Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt 1-5, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy, 8) zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, 2. innych zmian: 1) w razie wystąpienia siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy, 2) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, 3) zmiany podmiotu wykonawcy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę koszenie upraw - Tanowo
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę koszenie upraw, teren pracy Nadleśnictwo Trzebież, rozliczenie wg protokołów odbioru robót. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI