Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Zabłudów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Zabłudów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabłudów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Zabłudowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516915-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516915-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Urząd Miejski w Zabłudowie: Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Zabłudów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Zabłudowie, krajowy numer identyfikacyjny 53102200000, ul. Rynek  8 , 16060   Zabłudów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 188 100, e-mail gospodarka@zabludow.pl, faks 085 7188100 w. 44.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty nalezy składac w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Zabłudów
Numer referencyjny: RGK.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlic wiejskich położonych w gminie Zabłudów w miejscowościach Dawidowicze i Ostrówki. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: 1) Zadanie 1 – przebudowa świetlicy w Dawidowiczach Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1) rozbiórki związane z dociepleniem budynku 2. docieplenie stropu 3. docieplenie cokołu 4. docieplenie ścian 5. przebudowę ganku 6. przebudowę schodów zewnętrznych 7. wykonanie opaski. Zadanie 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 2) Zadanie 2 – przebudowa świetlicy w Ostrówkach Część I – współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zakres rzeczowy części I obejmuje: Roboty budowlane: - wzmocnienie fundamentu - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych - rozbiórka i wykonanie nowej więźby dachowej bez zmiany jej wymiarów zewnętrznych - poszerzenie zewnętrznych otworów drzwiowych - wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami - wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku, poprzez wymurowanie dodatkowych 4 kanałów wentylacyjnych - wykonanie ścianek działowych wydzielających pomieszczenie wc - wymiana pokrycia dachu na blachę dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem: rynny 150, rury spustowe 120 - montaż stolarki - remont posadzek - remont ścian i sufitów - montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej. Roboty instalacyjne: - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz co - budowa zbiornika szczelnego na ścieki bytowe o V=9m3. Część II roboty elektryczne – jest finansowana ze środków własnych gminy Zabłudów. Zakres rzeczowy części II obejmuje: - prace demontażowe - roboty z branży elektrycznej związane z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej - montaż osprzętu elektrycznego - sprawdzanie i pomiary. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót zwanych dalej „dokumentacją”, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykorzystanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). 4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno–terenowymi terenu robót. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w świetlicach w dniu 19 lutego 2018 r.: - o godz. 10.00 zebranie przed budynkiem świetlicy w Dawidowiczach, - o godzinie 11.00 zebranie przed budynkiem świetlicy w Ostrówkach. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne, pracujące na terenie budowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczbę osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45450000-6
45420000-7
45330000-9
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 207662,27
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca powinien wykazać, iż wykonał nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - dwie roboty budowlane polegające na budowie, remoncie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego, o wartości min. 60 000,00 zł brutto każda robota – dotyczy Zadania 1, - dwie roboty budowlane polegające na budowie, remoncie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego, o wartości min. 160 000,00 zł brutto każda robota – dotyczy Zadania 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub finansowej:  wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego o wartości min. 60 000,00 zł brutto każda robota – dotyczy Zadania 1,  wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego o wartości min. 160 000,00 zł brutto każda robota – dotyczy Zadania 2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu należy załączyć do oferty. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: 1.500,00 PLN - Zadanie 1, 4.500,00 zł – Zadanie 2. 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym – Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Zabłudów – zadanie nr …. ”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta z dopiskiem „WADIUM” i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres gwarancji jakości 20,00
termin płatności faktury 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik 5 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość następującej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; b) poprzez zmniejszenie zakresu zamówienia oraz robót zamiennych – warunki określono szczegółowo w projekcie umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy); b) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa –wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia, c) z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego równolegle do wykonywania zamówienia dodatkowego – wyłącznie o okres wykonywania zamówienia dodatkowego, d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia, e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia, f) przerwanie lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. 3) zmian obowiązujących przepisów prawa. 3. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie na piśmie Zamawiającego w ciągu 7 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2). 4. W zakresie robót zamiennych – tzn. w zakresie robót które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowlany bądź zmieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV w sytuacji gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; b) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – przebudowa świetlicy w Dawidowiczach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dawidowicze w gminie Zabłudów. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. rozbiórki związane z dociepleniem budynku 2. docieplenie stropu 3. docieplenie cokołu 4. docieplenie ścian 5. przebudowę ganku 6. przebudowę schodów zewnętrznych 7. wykonanie opaski. Zadanie 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót zwanych dalej „dokumentacją”, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykorzystanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54445,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres gwarancji jakości 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – przebudowa świetlicy w Ostrówkach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówki w gminie Zabłudów. Zakres rzeczowy robót obejmuje: Część I – współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zakres rzeczowy części I obejmuje: Roboty budowlane: - wzmocnienie fundamentu - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych - rozbiórka i wykonanie nowej więźby dachowej bez zmiany jej wymiarów zewnętrznych - poszerzenie zewnętrznych otworów drzwiowych - wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami - wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku, poprzez wymurowanie dodatkowych 4 kanałów wentylacyjnych - wykonanie ścianek działowych wydzielających pomieszczenie wc - wymiana pokrycia dachu na blachę dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem: rynny 150, rury spustowe 120 - montaż stolarki - remont posadzek - remont ścian i sufitów - montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej. Roboty instalacyjne: - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz co - budowa zbiornika szczelnego na ścieki bytowe o V=9m3. Część II roboty elektryczne – jest finansowana ze środków własnych gminy Zabłudów. Zakres rzeczowy części II obejmuje: - prace demontażowe - roboty z branży elektrycznej związane z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej - montaż osprzętu elektrycznego - sprawdzanie i pomiary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót zwanych dalej „dokumentacją”, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykorzystanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45400000-1, 45450000-6, 45330000-9, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 153216,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres gwarancji jakości 20,00
termin płatności faktury 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie niwelacji terenu - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie niwelacji terenu pod budowę domu jednorodzinnego w Białymstoku. Zainteresowanych proszę o kontakt.