Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 61
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zieleni Miejskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587473-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587473-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 61
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 101465672, ul. Konstantynowska  8/10 , 94-303  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426327579, e-mail zamowienia@zzm.lodz.pl, faks +48426329290.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 61
Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: [wszelka powoływana w treści ogłoszenia numeracja zgodna z SIWZ] Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót polegających na modernizacji pawilonów i konserwacji konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 61 - obręb W-25, działka nr 54/3, w podziale na 2 Części: 3.1 Część 1 - Modernizacja pawilonów 3.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej: projekt wykonawczy docieplenia ściany zgodny z instrukcją ITB 447/2009. 3.1.2 Nadzór autorski. 3.1.3 Wykonanie robót wg. opracowanej dokumentacji, w tym m.in: 3.1.3.1 Izolacja ścian fundamentowych w podpiwniczonej części budynku, w tym: 3.1.3.1.1 Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z kostki granitowej. Kostka granitowa z rozbiórki zostanie ponownie wbudowana. 3.1.3.1.2 Wykonanie robót ziemnych związanych z odkryciem ścian fundamentowych. 3.1.3.1.3 Naprawa powierzchni ścian fundamentowych betonowych. 3.1.3.1.4 Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych. 3.1.3.1.5 Ocieplenie ściany fundamentowej. 3.1.3.1.6 Zasypanie i zagęszczenie rozkopu z odtworzeniem nawierzchni. 3.1.3.2 Naprawa ściany zewnętrznej powyżej poziomu terenu. 3.1.3.2.1 Demontaż obróbek blacharskich – parapetów. 3.1.3.2.2 Demontaż listwy drewnianej, wykonanie właściwych spadków pod obróbki blacharskie. 3.1.3.2.3 Skucie pękniętych tynków zewnętrznych. 3.1.3.2.4 Uzupełnienie ubytków ściany zewnętrznej z cegieł. 3.1.3.2.5 Wykończenie ściany tynkiem cienkowarstwowym na styropianie z siatką i klejem. 3.1.3.3 Uporządkowanie placu budowy oraz odtworzenie stanu pierwotnego przyległego te-renu, zieleni oraz dróg dojazdowych po zakończeniu prac. 3.1.4 Zakres w/w prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zawartym w Załączniku nr 6a do SIWZ. 3.1.5 Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45443000-4 Roboty elewacyjne 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 3.2 Część 2 - Konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni 3.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt wykonawczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowej. 3.2.2 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: instrukcję eksploatacji malarskiego systemu ochronnego. 3.2.3 Nadzór autorski. 3.2.4 Wykonanie robót, w tym m.in: 3.2.4.1 Zabezpieczenie szyb i elewacji przed uszkodzeniem. 3.2.4.2 Usunięcie starych powłok malarskich. 3.2.4.3 Wykonanie warstw antykorozyjnych. 3.2.4.4 Uporządkowanie placu budowy oraz odtworzenie stanu pierwotnego przyległego terenu, zieleni oraz dróg dojazdowych po zakończeniu prac. 3.2.5 Zakres w/w prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zawartym w Załączniku nr 6b do SIWZ. 3.2.6 Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 71337000-9 Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją 3.3 Wymagania ogólne dotyczące obydwu części zamówienia: 3.3.1 Zamawiający przewiduje dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach dla każdej z części zamówienia: 3.3.1.1 I transza – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za opracowanie Dokumentacji, o której mowa w pkt 3.1.1. lub 3.2.1, płatna po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji z wynikiem pozytywnym, 3.3.1.2 II transza – w wysokości 95% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie pozostałego zakresu prac płatna po bezusterkowym odbiorze końcowym. 3.3.2 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.3.3 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.3.4 Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3.3.5 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót przez Wykonawcę. 3.3.6 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności (odpowiednio do części zamówienia) polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, naprawy powierzchni ścian, wykonaniu ocieplenia, budowy rusztowań, zabezpieczenia elewacji, usunięcia warstw malarskich oraz wykonania powłok antykorozyjnych, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.3.7 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie prac, o którym mowa w punkcie 3.3.7. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.3.8 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.3.9 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.3.10 Miejsce wykonania prac - Łódź, ul. Piłsudskiego 61, obręb W-25, działka nr 54/3. 3.4 Wymagany okres gwarancji: minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zwiększyć okres gwarancji do: 66 miesięcy albo 72 miesięcy otrzymując z tego tytułu dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Zamówienie należy zrealizować w terminie (dotyczy obydwu części): 4.1.1 wykonanie zakresu prac, o których mowa odpowiednio do części w pkt 3.1.1 lub 3.2.1 do 30 dni od daty podpisania umowy, 4.1.2 wykonanie pozostałych zakresów prac do 30.09.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 5.1.1 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.1.3 posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia. 5.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną: 5.1.3.1.1 dla Części 1 zamówienia - w zakresie robót dociepleniowych na kwotę minimum 50 000 zł brutto. 5.1.3.1.2 dla Części 2 zamówienia - w zakresie robót malarskich antykorozyjnych na kwotę minimum 100 000 zł brutto. UWAGA: a) W przypadku składania oferty na 2 części zamówienia należy wykazać dwie odrębne roboty budowlane w zakresie opisanym odpowiednio dla każdej z części. Dopuszcza się równiez b) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość roboty w zakresie spełniania warunku (Przykład: wartość kontraktu 200.000,00 zł w tym wykonanie robót dociepleniowych za kwotę 60.000,00 zł brutto). d) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum realizował kontrakt na budowę ośrodka rekreacyjno–sportowego w ramach, którego wykonano między innymi prace dociepleniowe, ale faktycznie i konkretnie wykonywał zakres związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Zatem w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie może się posłużyć doświadczeniem konsorcjum w wykonaniu prac dociepleniowych, gdyż faktycznie i konkretnie nie wykonywał tego zakresu prac. 5.1.3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (niezależnie od części, na które składa ofertę) wykaże, że dysponuje osobą skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, która posiada stosowne uprawnienia tj. jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (uprawnienia bez ograniczeń) – Kierownik budowy. UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 23.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 23.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10; 23.1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl 23.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację pawilonów i konserwację konstrukcji stalowej Palmiarni w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 61” nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.36.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 23.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 23.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 23.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 23.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 23.1.8 posiada Pani/Pan: 23.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 23.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 23.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 23.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 23.1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 23.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 23.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 23.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
jak określono w pkt. III.7
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jak określono w pkt. III.7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.4 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w 8.2.2 SIWZ. 8.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. i 8.2.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia: 8.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.4.1.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu robót. 8.4.1.2 dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 8.4.1.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczone usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu robót 8.4.1.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.4.1.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.4.1.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
na zasadach określonych w (odpowiednio do cześć zamówienia) Załączniku 5a i 5b - Wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja pawilonów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej: projekt wykonawczy docieplenia ściany zgodny z instrukcją ITB 447/2009. 3.1.2 Nadzór autorski. 3.1.3 Wykonanie robót wg. opracowanej dokumentacji, w tym m.in: 3.1.3.1 Izolacja ścian fundamentowych w podpiwniczonej części budynku, w tym: 3.1.3.1.1 Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z kostki granitowej. Kostka granitowa z rozbiórki zostanie ponownie wbudowana. 3.1.3.1.2 Wykonanie robót ziemnych związanych z odkryciem ścian fundamentowych. 3.1.3.1.3 Naprawa powierzchni ścian fundamentowych betonowych. 3.1.3.1.4 Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych. 3.1.3.1.5 Ocieplenie ściany fundamentowej. 3.1.3.1.6 Zasypanie i zagęszczenie rozkopu z odtworzeniem nawierzchni. 3.1.3.2 Naprawa ściany zewnętrznej powyżej poziomu terenu. 3.1.3.2.1 Demontaż obróbek blacharskich – parapetów. 3.1.3.2.2 Demontaż listwy drewnianej, wykonanie właściwych spadków pod obróbki blacharskie. 3.1.3.2.3 Skucie pękniętych tynków zewnętrznych. 3.1.3.2.4 Uzupełnienie ubytków ściany zewnętrznej z cegieł. 3.1.3.2.5 Wykończenie ściany tynkiem cienkowarstwowym na styropianie z siatką i klejem. 3.1.3.3 Uporządkowanie placu budowy oraz odtworzenie stanu pierwotnego przyległego te-renu, zieleni oraz dróg dojazdowych po zakończeniu prac. 3.1.4 Zakres w/w prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zawartym w Załączniku nr 6a do SIWZ. 3.1.5 Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45443000-4 Roboty elewacyjne 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45443000-4, 71221000-3, 71631300-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt wykonawczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowej. 3.2.2 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym: instrukcję eksploatacji malarskiego systemu ochronnego. 3.2.3 Nadzór autorski. 3.2.4 Wykonanie robót, w tym m.in: 3.2.4.1 Zabezpieczenie szyb i elewacji przed uszkodzeniem. 3.2.4.2 Usunięcie starych powłok malarskich. 3.2.4.3 Wykonanie warstw antykorozyjnych. 3.2.4.4 Uporządkowanie placu budowy oraz odtworzenie stanu pierwotnego przyległego terenu, zieleni oraz dróg dojazdowych po zakończeniu prac. 3.2.5 Zakres w/w prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zawartym w Załączniku nr 6b do SIWZ. 3.2.6 Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 71337000-9 Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 71221000-3, 71631300-3, 71337000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż parapetów - Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż parapetów wewnętrznych PCV. 5 okien x 1,5 m. Proszę o wycenę kosztów.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI