„Remont i adaptacja kilku pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Remont i adaptacja kilku pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587313-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587313-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi: „Remont i adaptacja kilku pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt konkursowy „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii-Kuźnią nowoczesnych kadr”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 368023757, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122  - , 90-145 Łódź  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 48(42)6319848, 694081347, e-mail szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, slawomir.gajzler@ns.lodz.pl, faks 42 6319848 wew 23.
Adres strony internetowej (URL): http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Gabriela Narutowicza 122 90- 145 Łódź
Adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Gabriela Narutowicza 122 90- 145 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont i adaptacja kilku pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122”
Numer referencyjny: IP/VII.4.1/03/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont i adaptację pomieszczeń w istniejącym i funkcjonującym budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Narutowicza 122. W zakresie opracowania mieszczą się pomieszczenia na parterze zlokalizowane w północno wschodniej części budynku oraz dwa pomieszczenia na piętrze zlokalizowane w północno zachodnim fragmencie budynku. Adaptowane pomieszczenie na parterze stanowi jednoprzestrzenne, wielofunkcyjne wnętrze dostępne z korytarza prowadzącego z budynku głównego. Dodatkowe wejścia stanowią drzwi ewakuacyjne od strony północnej i południowej. Wysokie okna w pomieszczeniu znajdują się w ścianie wschodniej. Pomieszczenie oświetlone jest poprzez oprawy nastropowe. Ściany pomalowane są na biało posadzka wykończona jest płytkami drewnianymi. Nowe pomieszczenia powstaną w skutek podziału jednoprzestrzennej sali na mniejsze pomieszczenia związane z prowadzeniem zajęć. Planowane jest wydzielenie czterech pomieszczeń. Trzech sal dydaktycznych oraz pomieszczenia pomocniczego. Pomieszczenie magazynowe jest pomieszczeniem istniejącym. Nowe ścianki działowe wykonane zostaną jako kartonowo – gipsowe na pojedynczym ruszcie z podwójnym opłytowaniem z płyt gipsowo – kartonowych typu GBK o grubości 2 x 12,5 mm. Wskaźnik izolacyjności akustycznej dla ścian działowych powinien wynosić min. 50 dB. Ściany istniejące należy oczyścić z odpadających fragmentu tynku oraz farby. Należy uzupełnić ewentualne ubytki oraz zniwelować powstałe nierówności. Należy uzupełnić bruzdy po zdemontowanych instalacjach oraz powstałe podczas prowadzenia nowych. W pomieszczeniach projektuje się wykonanie modułowych sufitów podwieszanych o wymiarach 60x60 cm (dB 46). Sufit nie będzie doprowadzony do ściany wschodniej aby zachować pełne doświetlenie poprzez istniejące okna. Należy zerwać istniejące warstwy wykończeniowe podłogowe w postaci parkietu drewnianego wraz z wylewką w pomieszczeniach 01, 02, 03, 04, nierówności zniwelować wylewka betonową do poziomu wejścia z korytarza pozostawiając przestrzeń na warstwę wykończeniową. Warstwę wykończeniową posadzki stanowi żywica epoksydowa wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta. Nie przewiduje się wymiany istniejących okien. Zaklejone szyby należy oczyścić umożliwiając dostęp światła naturalnego. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sal dydaktycznych i ościeżnice HDF w okleinie drewnopodobnej, na potrójnych zawiasach. Do wszystkich typów drzwi wewnętrznych stosować ościeżnice regulowane – typ w zależności od grubości ściany. Drzwi bezprogowe w kolorze białym. Minimalne wymiary w świetle drzwi 200 cm x 90 cm. Adaptowane pomieszczenia A109 i A111 pełnią funkcje dydaktyczne. Podłoga wykończona jest wykładziną PCV. Ściany pomalowane są odpowiednio na kolor fioletowy oraz szary. W oknach zamontowano rolety przeciwsłoneczne. W pomieszczeniu A 111 planuje się zmianę lokalizacji drzwi wejściowych do pomieszczenia zgodnie z rysunkiem aranżacji. Ściany istniejące w pomieszczeniach należy oczyścić z odpadających fragmentu tynku oraz farby. Należy uzupełnić ewentualne ubytki oraz zniwelować powstałe nierówności. Należy uzupełnić bruzdy po zdemontowanych instalacjach oraz powstałe podczas prowadzenia nowych. W pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się zamiany wykończenia posadzki. W związku ze zmianą lokalizacji drzwi do Sali A111 należy wykonać nadproże 2L19 o długości 150 cm. Powstały otwór należy zamurować blokami gazobetonowymi o grubości ściany istniejącej. Nie przewiduje się wymiany istniejących okien oraz zmiany istniejącej stolarki drzwiowej. Zestawienie powierzchni pomieszczeń: Parter: 01 – sala mechaniczna 95,73 m2 02 – sala mechatroniczna 79,06 m2 03 – sala mechatroniczna 45,77 m2 04 – pomieszczenie pomocnicze 17,12 m2 05 – magazyn 10,41 m2 Piętro A109 sala 109 wrzosowa 51,26 m2 A111 sala 111 szara 46,96m2 W ramach przedmiotu zamówienia należy dostosować sale i instalacje do zamontowania wyposażenia. Zestawienie wyposażenia znajduje się poniżej: 01 – sala mechaniczna a) Komputer stacjonarny (230 V/ 400W) (10 szt.) b) Biurko (1000W/230V) (1 szt.) c) tokarka dydaktyczna CNC EDUTURN I6S (1900W/230V/1MPa) (3 szt.) d) mikroskop pomiarowy (800W/230V) (1 szt.) e) maszyna pomiarowa (500W/230V) (1 szt.) f) dydaktyczne centrum obróbcze ZNE EDUMILL IX3 (2150W/230V/1MPa) (3 szt.) g) tokarka dydaktyczna CNC EDUTURN 6S (1000W/230V/1MPa) (3 szt.) h) twardościomierz Rockwella (400W/230V) (1 szt.) i) twardościomierz Brinella (400W/230V) (1 szt.) 02 – sala mechatroniczna 1) Robot przemysłowy (230 V/ 500W, 1MPa) (2 szt.) 2) Układy wykonawcze z urządzeniami hydraulicznymi (230 V/ 1000W, 1 MPa, 3x400 V/ 600 W) (2 szt.) 3) Układ do badania procesów ciągłych PCS (230 V/ 600W, 1 MPa) (6 szt.) 4) Stanowisko symulacji procesu produkcji (230 V/ 1000W, 1 MPa, 3x400 V/ 1200 W) (6 modułów) 03 – sala mechatroniczna 1. Komputer stacjonarny (230 V/ 400W) (1 szt.) 2. Drukarka laserowa z kopiarką (230 V/ 400W) (1 szt.) 3. Komputer stacjonarny (230 V/ 400W) (12 szt.) 4. Układy wykonawcze ze sprężonym powietrzem (230 V/ 600W, 1 MPa) (6 szt.) 5. Układy wykonawcze z napędami elektrycznymi (230 V/ 1000W, 3x400 V/ 1000 W) (6 szt.) 6. Zestawy do programowania sterowników PLC (230 V/ 400W) (12 szt.) 04 – pomieszczenie pomocnicze W pomieszczeniu będzie znajdowała się poczekalnia z miejscami siedzącymi dla osób oczekujących na zajęcia w pomieszczeniach 01, 02 i 03. 05 – magazyn 1. Sprężarka A109 sala 109 – sala wrzosowa 1. biurko z komputerem stacjonarnym (7 szt.) 2. stół montażowy o wymiarach 120x60 (6 szt.) A111 sala 111 szara 1. stół montażowy o wymiarach 120x80 (6 szt.) 2. biurko z komputerem stacjonarnym (6 szt.) 3. biurko - dla komputera przenośnego (1 szt.) Dla komfortu prowadzonych zajęć w pracowni 01 i 02 dodatkowo zaprojektowano umywalkę oraz zawór czerpalny oraz kratkę ściekową. W pomieszczeniach 01 i 03 przewidziano miejsce na projektor multimedialny podwieszany do stropu oraz ekran do projekcji zamontowany na ścianie. W pomieszczeniach A109 i A111 przewidziano miejsce na projektory multimedialne podwieszane do stropu i ekrany do projekcji zamontowany na ścianie oraz sprężarki dla pracy urządzeń. W celu adaptacji pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych projektuje się rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych 1. elektrycznej 2. teletechnicznej 3. oświetlenia podstawowego 4. oświetlenia ewakuacyjnego 5. wentylacji hybrydowej 6. wodno – kanalizacyjnej 7. sprężonego powietrza Planuje się pozostawienie istniejącej instalacji ogrzewania centralnego zarówno w pomieszczeniach na parterze jak i na piętrze. Pomieszczenia będą wentylowane na zasadach obecnych. Na parterze projektuje się rozbudowę istniejącej wentylacji hybrydowej do nowego układu pomieszczeń. Pomieszczenia A109 i A111 wentylowane są grawitacyjnie nie planuje się wprowadzania zmian w istniejącej instalacji. W pomieszczeniach na parterze projektuje się instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Istniejące oprawy nastropowe należy pozostawić. Zasilanie w energię elektryczną do pomieszczeń na parterze zostanie doprowadzone z rozdzieli głównej zlokalizowanej na parterze w holu główny. Instalacja elektryczna do pomieszczeń A109 i A111 zostanie doprowadzone z rozdzieli zlokalizowanej na korytarzu. Do sal 01 i 02 na parterze woda oraz kanalizacja zostanie doprowadzona z instalacji w sąsiednim pomieszczeniu toalet. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą i nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, sztuką budowalną, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów konkretnych rozwiązań systemowych i instalacji. 6. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Przedmiar robót -stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 12 do SIWZ 3) Dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlano-wykonawczy– stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45210000-2
45310000-3
45330000-9
45331210-1
45332200-5
45331100-7
45343000-3
45400000-1
45421000-4
45453000-7
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
42

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego/obiektów budowlanych z wykonaniem prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Uwaga: 1) Ww. roboty muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje lub będzie dysponował: 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane  Uwaga: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie dokumentów określonych w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2) a) i b) SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2. a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ( tj. w rozdziale VII 2. 1) a) SIWZ) przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VII 2. 1) a) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących oświadczeń: a) Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e) oświadczenie, że zamierza wykonać przedmiot zamówienia poprzez podwykonawców – jeśli dotyczy; f) dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp), z wykorzystaniem wzoru formularza załącznika nr 6 do SIWZ. Jako że niniejsze zamówienie na roboty budowlane będzie wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca powinien załączyć do oferty wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2. 1) SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości 7000 zł ( słownie: siedem tysiący złotych). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale IX SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 5) nastąpi działanie siły wyższej. 6) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 7) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 i nast., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy musza mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 9. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robot zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę ogrodzenia - Tomaszów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę ogrodzenia z pustaka H+H; wymiar działki to 48 m na 28 m, wysokość ogrodzenia - ok. 2,5 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI