Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-28
 • Numer ogłoszenia519999-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519999-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna  19 , 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.szpital.bydgoszcz.pl/szpital/index.php/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej
Numer referencyjny: DZP-270-6-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej

II.5) Główny kod CPV: 39518000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagania dla Grupy 10-18 Podane składy zestawów są składami minimalnymi , dopyszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem iż nie są one na stałe zintegrowane z serwetami głównymi. Każdy zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety zawierające następujące dane: seria,data ważności i numer artukułu , z możliwością powtórnego wklejenia do protokołu operacyjnego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Próbki ( na wezwanie - najkorzystniejsze oferty) Karty katalogowe , ulotki producenta , karty techniczne oraz inne podobne materiały potwierdzające zgodność przedmiotu zamóweienia z SIWZ .
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór oferty na dostawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) określonym w § 3 ust. 2 umowy i w sposób tam przewidziany, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy, 2) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 3) nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w § 10 ust. 1 - w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy - dotyczy wartości poszczególnych pakietów (grup), 4) zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień niniejszej umowy, 5) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych, 6) zmiany producenta i nazwy handlowej przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie oraz pod warunkiem zachowania tego samego przeznaczenia, parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, 7) zmiany numeru katalogowego produktu w przypadku jego zmiany przez producenta lub w przypadku dokonania zmiany określonej w pkt.6 powyżej, 8) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy, 9) zmiany siedziby Zamawiającego, 2. W każdym z przypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. W przypadku ograniczenia dostępności produktu, które zostanie zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż w umowie, pod warunkiem zachowania tego samego przeznaczenia, parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia W sytuacji tej Zamawiający przekazuje Wykonawcy pisemną zgodę na dostarczenie produktu zamiennego i tym samym nie wymaga się zawarcia aneksu do umowy. 4. Strony ustalają, że w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania produktu i/lub wielkości opakowania Wykonawca zwraca się do Zamawiającego na piśmie o wyrażenie zgody na niniejszą zmianę. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktu, po cenie nie wyższej niż w umowie. Zmiana ta nie może prowadzić do podwyższenia ceny za jedną jednostkę miary. 5. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia ceny jednostkowej towaru w związku z aktualnymi rabatami lub promocjami, obniżenie następuje automatycznie bez konieczności zmiany umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego informacje takie jak: nazwę produktu, jego opis (postać, dawkę, opakowanie), cenę jednostkową (netto, brutto), okres obowiązywania lub ilość towaru, jakiej dotyczy rabat/promocja. Niniejsze oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą towaru objętego rabatem/promocją.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Fartuchy higieniczne i ochronne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Fartuch higieniczny – dla odwiedzających, wykonany z włókniny z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, wiązany na troki, rękawy ze ściągaczami ( lub ściągnięte gumką ), wytrzymały na rozerwanie,rozmiar L, XL szt. 6050 2 Fartuch ochronny wzmocniony folią – wykonany z włókniny, wiązany na troki, przód i część rękawów ( na całym obwodzie ) wzmocniony nieprzepuszczalną folią stanowiącą ochronę przed przemoczeniem, wytrzymały na rozerwanie, paroprzepuszczalny,rozmiar L, XL szt. 1080
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Maska chirurgiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Maska chirurgiczna, trójwarstwowa jałowa, wiązana na troki, wyposażona w sztywnik na nos. op. 50 szt "
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pościel jednorazowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Prześcieradło jednorazowe z włókniny o wymiarach 150-160 x 240 cm szt. 13950 2 Powłoka na kołdrę, jednorazowa z włókniny o wymiarach 150-160 x 200 cm szt. 2530 3 Powłoczka na poduszkę, jednorazowa z włókniny o wymiarach 80 x 80 cm lub 70 x 80 cm szt. 2575
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Materiały foliowe sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Osłona sterylna na przewody i kable 15-20 x 200-250 cm, składana teleskopowo lub pierścieniowo, posiadająca na końcach możliwość wiązania lub mocowania za pomocą pasków taśmy samoprzylepnej. szt. 3600
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Komplety chirurgiczne M - XXL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), nieprześwitujący, nogawki bez ściągaczy, bluza posiadająca minimum 2 kieszenie, materiał na całej powierzchni włóknina SMS,rozmiar M (wym. po rozłożeniu na płaszczyźnie: bluza - szer. klatka piersiowa 55 - 57 cm dł. 73 - 76 cm, spodnie - szer. w pasie 50 - 53 cm, długość nogawki 107 - 110 cm) szt. 7650 2 Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), nieprześwitujący, nogawki bez ściągaczy, bluza posiadająca minimum 2 kieszenie, materiał na całej powierzchni włóknina SMS,rozmiar L (wym. po rozłożeniu na płaszczyźnie: bluza - szer. klatka piersiowa 58 - 60 cm dł. 75 - 77 cm, spodnie - szer. w pasie 53 - 55 cm, długość nogawki 110 - 112 cm) szt. 6640 3 Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), nieprześwitujący, nogawki bez ściągaczy, bluza posiadająca minimum 2 kieszenie, materiał na całej powierzchni włóknina SMS,rozmiar XL (wym. po rozłożeniu na płaszczyźnie: bluza - szer. klatka piersiowa 61- 63 cm dł. 76 - 78 cm, spodnie - szer. w pasie 55 - 57 cm, długość nogawki 110 - 112 cm) szt. 3570 4 Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), nieprześwitujący, nogawki bez ściągaczy, bluza posiadająca minimum 2 kieszenie, materiał na całej powierzchni włóknina SMS,rozmiar XXL (wym. po rozłożeniu na płaszczyźnie: bluza - szer. klatka piersiowa 64- 66 cm dł. 77-79 cm, spodnie - szer. w pasie 58 - 60 cm, długość nogawki 113 - 115 cm) szt. 3200 Zamawiający wymaga aby zaproponowany asortyment był zgodny z normą PN-EN 13795
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Komplety chirurgiczne XXXXL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), nieprześwitujący, nogawki bez ściągaczy, bluza posiadająca minimum 2 kieszenie, materiał na całej powierzchni włóknina SMS,rozmiar XXXXL (wym. po rozłożeniu na płaszczyźnie: bluza - szer. klatka piersiowa 79-81 cm dł. 76-78 cm, spodnie - szer. w pasie 73-75 cm, długość nogawki 113-115 cm) szt. 300 Zamawiający wymaga aby zaproponowany asortyment był zgodny z normą PN-EN 13795
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pokrowce na materacyki NeoBlue
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pokrowiec na materacyk, jednorazowy, do lampy łóżeczkowej NeoBlue Cosy z elastycznym obramowaniem. W minimalnym stopniu absorbujące wartość światła w zakresie 450-470 nm. szt. 250
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pokrowce do lampy do fototerapii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pokrowiec do lampy do fototerapii, jednorazowy. Do lampy Philips BiliTX szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Serwety, zestawy serwet, osłony na kończyny – sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 50 x 50 cm (+/- 10 cm) pakowana w torbę papierowo-foliową szt. 2650 2 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 75 x 90 cm (+/- 10 cm), pakowana w torbę papierowo-foliową szt. 7600 3 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 100 x 150 cm (+/-10 cm ), pakowana w torbę papierowo-foliową szt. 30 4 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 150 x 200 cm (+/- 10 cm ) wykończona na dłuższym boku taśmą samoprzylepną szt. 50 5 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 45 x 70 cm ( +/- 5 cm) wykończona na dłuższym brzegu taśmą samoprzylepną szt. 400 6 Serweta na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach 85 x 140 cm (+/- 10 cm), ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym, złożona teleskopowo - 1 szt. szt. 15 7 Serweta, minimum dwuwarstwowa, o wymiarach 55 x 60 cm (+/- 10 cm ) wykończona na jednym boku taśmą samoprzylepną. Posiadająca otwór centralny o średnicy 5-7 cm szt. 340 8 Osłona na kończyny, sterylna, nieprzemakalna o wymiarach 35 x 60 cm (+/- 5 cm), z taśmą przylepną szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Zestawy do porodu naturalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "1) Sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 100 x 120 cm (+/- 5 cm) z jednym workiem - 1 szt. 2) Serweta do owinięcia noworodka, wykonana z materiału bawełnopodobnego o wymiarach minimum 90 x 80 cm (+/- 10 cm) – 2 szt. 3) Ręcznik celulozowy 35 x 35 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. 4) Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny dwuwarstwowej, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie, z tyłu u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem umożliwiającym ich zawiązanie z zachowaniem sterylności na całej powierzchni, rozmiar L - 1 szt. 5) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 120 x 150 cm (+/- 20cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. 6) Serweta nieprzemakalna o rozmiarach 90 x 80 (+/- 10 cm) - 1 szt. Uwaga:Asortyment wykonany z materiału minimum dwuwarstwowego, spełniającego co najmniej minimalne parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań standardowych" szt. 1451
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Zestawy do cięcia cesarskiego, jednorazowego użytku, sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "1) Serweta do zabiegu cięcia cesarskiego o wymiarach minimum 200 x 300 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej, w części centralnej serwety znajduje się otoczony taśmą samoprzylepną otwór o wymiarach 30 x 35 cm (+/- 2cm) częściowo wokół brzegów wypełniony folią chirurgiczną. Otwór okolony jest workiem z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny i posiadającym zawór do podłączenia drenu - 1 szt. 2) Serweta – owinięcie noworodka, wykonana z materiału bawełnopodobnego o wymiarach minimum 90 x 80 cm (+/- 10 cm) – 2 szt. 3) Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach minimum 85 x 140 cm (+/- 10 cm) – 1 szt. 4) Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 1 szt. 5) Ręcznik celulozowy 35 x 35 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. 6) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 160 x 210 cm (+/- 10 cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. Uwaga:Asortyment spełnia co najmniej parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich" szt. 850
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Zestaw serwet
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"1) Serweta o wymiarach 170 x 175 cm (+/- 10cm ) z taśmą samoprzylepną na krótszym boku - 1 szt. 2) Serweta o wymiarach 240 x 150 cm (+/- 10 cm) z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku - 1 szt. 3) Serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm (+/- 5 cm) z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku - 2 szt. 4) Serweta na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach 85 x 140 cm (+/- 10 cm) ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym, złożona teleskopowo - 1 szt. 5) Taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm - 1 szt. 6) Ręczniki celulozowe o wymiarach 35 x 35 cm (+/- 5 cm ) - 4 szt. 7) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 160 x 210 cm (+/- 10 cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. Uwaga:Serwety wykonane z materiału minimum dwuwarstwowego, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, spełniające co najmniej minimalne parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich" szt. 1380
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Obłożenia do operacji brzuszno-kroczowych, jednorazowego użytku, sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"1) Serweta o wymiarach min. 200 x 265 cm (+/-10 cm), zintegrowana z nogawicami, w części centralnej otwór o wymiarach 30 x 30 cm (+/- 2cm) otoczony taśmą samoprzylepną, w części kroczowej otwór o wymiarach 9 x 12 cm (+/- 2cm) otoczony taśmą samoprzylepną z przysłaniającą klapką - 1 szt. 2) Serweta na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach 85 x 140 cm (+/- 10 cm) ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym, złożona teleskopowo - 1 szt. 3) Taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm lub wbudowane trzy uchwyty które dają możliwość odpinania i dopinania kabli lub drenów 4) Ręczniki celulozowe o wymiarach 35 x 35 cm (+/- 5 cm ) - 2 szt. 5) Dwukomorowa kieszeń wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wymiarach 2 x 15 cm szerokość, 45 cm głębokość, z taśmą samoprzylepną na krótszym boku - 1 szt. 6) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 160 x 210 cm (+/- 10 cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. Uwaga:Serwety wykonane z materiału minimum dwuwarstwowego, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, spełniające co najmniej minimalne parametry normy PN-EN 13795 – dla wymagań wysokich" szt. 430
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych lub odbytu oraz kieszenie przylepne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "1) Serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 210 x 350 cm (+/- 20cm). Z otworem w części kroczowej o wymiarach 10x15 cm (+/- 2cm), otoczonym taśmą samoprzylepną 2) Serweta na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach 85 x 140 cm (+/- 10 cm) ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym, złożona teleskopowo - 1 szt. 3) Taśma samoprzylepna o wymiarach 10 x 50 cm - 1 szt. 4) Ręcznik celulozowy 35 x 35 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. 5) Dwukomorowa kieszeń wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wymiarach 2 x 15 cm szerokość, 45 cm głębokość, z taśmą samoprzylepną na krótszym boku - 1 szt. 6) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 160 x 210 cm (+/- 10 cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. Uwaga:Serwety wykonane z materiału minimum dwuwarstwowego, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, spełniające co najmniej minimalne parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich" szt. 200 2 Dodatkowa kieszeń sterylna, przylepna, na ssak i koagulację 1-komorowa o wymiarach 30 cm szerokość x 40 cm głębokość szt. 140
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Zestawy do operacji urologicznych przezcewkowych, jednorazowego użytku – sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Zestaw TUR w składzie: 1) Serweta zintegrowana z nogawicami o wymiarach min. 185 x 200 cm, z otworem kroczowym min. 5 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, z torbą foliową wyposażoną w sito do przechwytywania resztek cystoskopijnych, Z zaworem do podłączenia drenu 2) Całość owinięta w serwetę o wymiarach 160 x 210 cm (+/- 10 cm) stanowiącą jednocześnie obłożenie stolika zabiegowego - 1 szt. Uwaga:serwety wykonane z materiału minimum dwuwarstwowego, ze wzmocnieniami w obszarze krytycznym, spełniające co najmniej minimalne parametry normy PN-EN 13795 dla wymagań wysokich." szt. 252
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Obłożenia do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki jednorazowego użytku – sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Zestaw do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki – dostęp z tętnicy udowej w składzie 1) Serweta angiograficzna z włókniny SMS o wymiarach minimum 320 x 210 cm (+/- 20 cm), z dwoma okrągłymi otworami o wymiarach 10 cm (+/- 2 cm) na tętnice udowe i warstwą chłonną o wymiarach minimum 80 x 120 cm, prawa krawędź (prawa strona pacjenta) przezroczysta na całej długości – 1 szt. 2) Fartuch w rozmiarze XL z włókniny SMS, mankiety (ściągacze) – 2 szt. 3) Ręcznik do rak, biały 20-35 * 30-40 – 4 szt. 4) Serweta dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 x 75-90 cm – 2 szt. 5) Miska okrągła ze specjalnym zabezpieczeniem przeciw wypadaniu prowadników o pojemności 1200-2000 ml; średnica do 30 cm – 1 szt. 6) Osłona foliowa w kształcie kieszeni z gumką o wymiarach minimum 85 x 90 cm – 3 szt. 7) Lizak do mycia pola operacyjnego - 1 szt. 8) Kompresy gazowe 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm – 40 szt. 9) Skalpel jednorazowy z ostrzem nr 11 – 1 szt. 10) Etykieta z nadrukiem, zawierająca datę ważności i nr katalogowy - 2 szt. 11) Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 100-150 x 150 cm - 1 szt. 12) Pojemnik 250-500 ml - 3 szt. 13) Serweta włókninowa biała, niepodfoliowana 60-80*60-80 cm - 3szt Uwaga:wszystkie elementy stanowią jeden, jałowy, gotowy do użycia zestaw. Serwety muszą być wykonane z włókniny nieprzemakalnej , o jednolitej strukturze na całej powierzchni , z tkanin barierowych , zgodne z normą PN-EN 13795 – 1,2,3 Czas sterylności minimum 36 miesięcy" szt. 1450
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Obłożenia do zabiegów wszczepiania stymulatorów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Zestaw do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki – dostęp z tętnicy udowej w składzie 1) Serweta z włókniny SMS o wymiarach minimum 320 x 210 cm, z dwoma kwadratowymi otworami o wymiarach 15 cm i warstwą chłonną o wymiarach minimum 80 x 120 cm, prawa krawędź przezroczysta na całej długości – 1 szt. 2) Fartuch w rozmiarze XL z włókniny SMS, bawełniane mankiety (ściągacze) – 2 szt. 3) Ręcznik do rak, biały – 6 szt. 4) Serweta dwuwarstwowa o wymiarach minimum 75 x 75 cm – 1 szt. 5) Osłona foliowa w kształcie kieszeni z gumką o wymiarach minimum 85 x 90 cm – 1 szt. 6) Osłona foliowa w kształcie kieszeni z gumką o wymiarach minimum 45 x 60 cm – 1 szt. 7) Lizak do mycia pola operacyjnego - 1 szt. 8) Kompresy gazowe 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm – 60 szt. 9) Skalpel bezpieczny z mechanizmem blokującym pozwalającym na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie się personelu, zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej 201/32/UEz ostrzem nr 11 – 1 szt. 9) Strzykawka zwykła 20 ml – 1 szt. 10) Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. 12) Igła 1,2 x 50 mm – 1 szt. 13) Etykieta z nadrukiem, zawierająca datę ważności i nr katalogowy - 2 szt. 14) Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 100 x 150 cm - 1 szt. 15) Miska 250 ml - 2 szt. 16) Strzykawka 10 ml Luer-Lock - 1 szt. Uwaga:wszystkie elementy stanowią jeden, jałowy, gotowy do użycia zestaw. Serwety muszą być wykonane z włókniny nieprzemakalnej , o jednolitej strukturze na całej powierzchni , z tkanin barierowych , zgodne z normą PN-EN 13795 – 1,2,3 Czas sterylności minimum 36 miesięcy" szt. 110
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39518000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace spawalnicze i postawienie konstrukcji hali - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace spawalnicze (obspawanie) tzw. marek pod słupami nośnymi oraz w następnej kolejności zmontowanie konstrukcji hali o wymiarach 20 x 50 mb. Praca na już w obrębie miasta Bydgoszcz. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI