WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SZTABOWYM
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-06-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572300-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572300-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SZTABOWYM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, krajowy numer identyfikacyjny 93038806200000, ul. ul. Czajkowskiego  109 , 51-147  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 658 666, e-mail zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faks 261 658 425.
Adres strony internetowej (URL): https://www.awl.edu.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.awl.edu.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, bud. 7. pok. 2.19

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego - Kancelaria Jawna budynek nr 7 – pokój nr 0.07 (parter)
Adres:
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SZTABOWYM
Numer referencyjny: WNP/516/PO/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, systemów alarmowego, kontroli dostępu, SAP i telewizji przemysłowej oraz przeniesienie tych instalacji z budynku biura przepustek do budynku sztabowego AWL, obejmującej m.in. wykonanie: a) w zakresie systemu SSWiN :  systemu zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 w 19 pomieszczeniach przewidzianych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, korytarzu budynku, w którym znajduje się część w/w pomieszczeń oraz w 4 strefach alarmowych;  zainstalowania we wskazanym pomieszczeniu w budynku sztabowym szafy serwerowej, a w niej serwera, na którym należy zainstalować oprogramowanie InPro Serwer w wersji Professional oraz przenieść bazę danych z istniejącej stacji roboczej;  stacji roboczych z oprogramowaniem do zarządzania i wizualizacji systemów bezpieczeństwa InPro Serwer w wersji Proffesional, które należy umieścić we wskazanych pomieszczeniach w budynku sztabowym; b) w zakresie systemu CCTV:  systemu zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 w skład którego musi wchodzić m.in. min. 6 kamer zewnętrznych umożliwiających obserwację wejść do budynku jak również terenu przyległego;  systemu zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 w skład której musi wchodzić m.in. min. 5 kamer wewnętrznych do obserwacji wejść do pomieszczeń znajdujących się w strefach ochronnych;  do rejestracji obrazu z kamer należy zainstalować we wskazanym pomieszczeniu w budynku sztabowym w szafie serwerowej nowy cyfrowy rejestrator; dodatkowo w szafie należy zainstalować czteromonitorową stację roboczą wysokiej wydajności z oprogramowaniem zarządzającym; w stacjach roboczych (wspólnych z SSWiN) zainstalować należy oprogramowanie umożliwiające monitorowanie stanu wszystkich zasilaczy buforowych w budynku sztabowym;  we wskazanym pomieszczeniu w budynku sztabowym należy zainstalować stanowisko monitoringu wizyjnego;  przeniesienie istniejących rejestratorów i zainstalowanie ich w szafie serwerowej we wskazanym pomieszczeniu w budynku sztabowym;  konfigurację nowego i istniejącego systemu CCTV po dokonanych zmianach zapewniającą poprawną jego pracę c) w zakresie systemu SKD;  systemu zgodnego z Normą Obronną NO-04-A004 obejmujący dwustronne przejścia wraz z modułem przywołania i obsługi windy oparty o istniejący w obiekcie system kontroli dostępu;  w związku z w/w rozbudową systemu SKD Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania do najnowszej wersji obecnego oprogramowania obsługującego system kontroli dostępu– po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich licencji, pozwoleń na jego rozbudowę i aktualizację;  zarządzanie i nadzór, sterowanie i programowanie systemu, które odbywać się ma ze stacji roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem. Stacje robocze zainstalować należy we wskazanych pomieszczeniach w obiekcie;  system wideodomofonowy w wersji IP: w celu umożliwienia zdalnego wejścia interesantom do stref ochronnych należy zainstalować stacje bramowe (kamera i mikrofon, monitory) w przejściach do w/w stref ochronnych;  zainstalowania we wskazanym pomieszczeniu w budynku sztabowym w szafie serwerowej serwera, na którym należy zainstalować istniejącą bazę danych;  konfigurację nowego i istniejącego systemu SKD po dokonanych zmianach zapewniającą poprawną jego pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45312200-9
45315600-4
45312000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1068076,68
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 140
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
140

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5 % ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, na okres minimum 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia w formie pisemnej zgody na przeprowadzanie okresowych przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym, przez firmy działające na rzecz Zamawiającego w ramach oddzielnie zawartych umów, spełniające wymagania określone w Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych sygn.. Szt. Gen. 1686/2017 oraz w zakresie i częstotliwościach określonych w Normie Obronnej NO-04-A004 (wyrażenie ww. zgody nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody (w formie pisemnej) na rozbudowę wykonanych systemów: telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu, przez firmy spełniające wymagania określone w Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych sygn.. Szt. Gen. 1686/2017 (rozbudowa wykonanych systemów nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do systemów wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia). Niezależnie od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo roszczeń z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, zgodnie z art. 568 §1 kodeksu cywilnego. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę wymagane jest w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących czynności przy wykonywaniu robót w zakresie: a) robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych, b) robót rozbiórkowych, demontażowych, c) robót wykończeniowych. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w zakresie: projektowania, sprawowania nadzoru, kierowania robotami. Zamawiający zaleca wizję lokalną obiektu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem PANDURĄ tel. 261-658-465. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. W zakresie części niejawnej zamówienia wizji lokalnej obiektu można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 261-658-439, tel. kom. 604 596 461; Wizja lokalna w zakresie części niejawnej będzie możliwa po przedstawieniu: d) poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; e) zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) imiennego upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione Wykonawcy; g) kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL, niezależnie od okresu, możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią. Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument niejawny), Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie, który uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, b) posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia do klauzuli „POUFNE” (zgodnie z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych) wydane przez ABW lub SKW
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w zakresie zdolności technicznej – należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) roboty budowlane o podobnym charakterze (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.: co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub przebudowie/remoncie instalacji teletechnicznych, lub/i SSWin, SKD, CCTV, o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł. b) w zakresie zdolności zawodowej - posiada, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje minimum: - minimum 1 projektantem systemów alarmowych, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „POUFNE” lub wyższej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i ukończony kurs w zakresie projektowania systemów alarmowych oraz doświadczenie zawodowe jako projektant w wymiarze minimum 2 lat; - minimum 1 osobą posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „POUFNE” i aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych, - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „POUFNE” i aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych. - dwoma instalatorami, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony zabezpieczenia technicznego wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, posiadają przeszkolenie w zakresie instalowania systemów alarmowych oraz posiadają doświadczenie zawodowe jako instalatorzy systemów kontroli dostępu lub systemów telewizji przemysłowej w wymiarze minimum 2 lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli potencjał łączny Wykonawców występujących wspólnie potwierdza spełnienie wymaganych zdolności zawodowych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczących posiadanych uprawnień: a) Koncesję Wykonawcy wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. b) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia o klauzuli tajności minimum POUFNE (zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych) wydane przez ABW lub SKW. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczących: Zdolności zawodowej a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz powinien zawierać co najmniej roboty, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a) oraz dodatkowo roboty mające podlegać ocenie punktowej w kryterium selekcji, zgodnie z rozdz. VII ust. 13 pkt 13.1 siwz. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz powinien zawierać minimum osoby, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 3b). Do wykazu osób należy załączyć dokumenty wskazujące na spełnienie warunku, w tym minimum: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego, zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie projektowania/instalowania systemów alarmowych. _____________________________________________________________________________________________________
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz powinien zawierać co najmniej roboty, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a) oraz dodatkowo roboty mające podlegać ocenie punktowej w kryterium selekcji, zgodnie z rozdz. VII ust. 13 pkt 13.1 siwz
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek - formularz przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego– załącznik A. 2. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik B – dokument składany na etapie zaproszenia do składania ofert. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. XI siwz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   5
Kryteria selekcji wykonawców:
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - Zamawiający zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy Pzp, zaprosi do składania ofert maksymalnie 5 Wykonawców, którzy zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 siwz. W przypadku, gdy liczba Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, niż 5, Zamawiający dokona wyboru Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu na podstawie przydziału punktów według kryterium selekcji dotyczącym zdolności technicznej Wykonawcy - na podstawie wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdą wykazaną należycie wykonaną robotę, ponad roboty wymagane jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej, określonego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3a). Roboty niepotwierdzone dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie, nie będą brane pod uwagę przy ocenie punktowej. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do siwz UWAGA:W przypadku oceny spełnienia kryteriów selekcji Zamawiający oceni wyłącznie własne realizacje Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełnienia kryterium selekcji. Do udziału w postępowaniu zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca będzie suma wartości zrealizowanych robót. Zamawiający weźmie do oceny tylko te realizacje, które zostały zakończone i zostały wykonane należycie. Wykonawca przedłoży dowody określające czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy do Zamawiającego wpłyną wnioski w liczbie mniejszej lub równej 5, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VIII siwz.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 20,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik C do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Pzp. 3. Przewidziane poniżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanych robót lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. Roboty zamienne mogą dotyczyć tylko robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania przy zachowaniu należytej staranności. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych opracowań, badań, ekspertyz i uzyskania decyzji administracyjnych oraz na etapie realizacji robót budowlanych, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy; b) w przypadku wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem wymaganej technologii; e) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji i niemożliwe do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy, zamieszki, rewolty, pożar, epidemię lub ogłoszony stan klęski żywiołowej; f) w przypadku wystąpienia przeszkód powstałych z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na termin wykonania umowy; g) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym - powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przypadku niemożności pełnienia przez nie powierzonych funkcji lub czynności, pod warunkiem, że osoby zmieniające będą posiadały co najmniej takie kwalifikacje, jak osoby zmieniane (co najmniej takie kwalifikacje, jakie określono w stosunku do danej osoby – stanowiska, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu), a ich zamiana nie będzie prowadziła do zmiany obciążeń (wynagrodzenia). Wykonawca musi przedstawić w tym celu odpowiednie dokumenty wskazujące na zaistnienie danego zdarzenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków kwalifikacji pracowników, o których mowa powyżej. 7. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana nr rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 8. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej który jest dokumentem niejawnym o klauzuli POUFNA, Część niejawna jest dokumentem o klauzuli POUFNE, który Zamawiający udostępni na zasadach określonych w rozdz. IV ust. 1.4 siwz Część jawna jest udostępniona wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, część niejawna zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wraz z zaproszeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 1.2 siwz, na każdym etapie postępowania. Wraz z wnioskiem Wykonawca musi przedłożyć ważną koncesję na ochronę osób i mienia, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz oświadczenie o osobach, które będą miały dostęp do przesłanych informacji oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla tych osób.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje niejawne, z którymi może zapoznać się Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy, bez względu na ich formę, treść oraz klauzulę tajności. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy mogą zostać udostępnione informacje niejawne o klauzuli nie wyższej niż POUFNE – w szczególności w zakresie opracowania, wytwarzania i przetwarzania materiałów niejawnych związanych z przedmiotem umowy. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) a także związanych z nią przepisach wykonawczych oraz przestrzegania treści instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Wykonawca realizujący umowę w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, która wiązać się będzie z dostępem do informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) zobowiązany jest do potwierdzenia zdolności do ochrony informacji niejawnych tj. przedstawienia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570). W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, o które oświadczenia lub dokumenty chodzi i gdzie są one dostępne. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5% ceny ofertowej brutto. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym określonym w formularzu oferty. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 Dział zamówień publicznych i Komisja Przetargowa powołana do przedmiotowego postępowania. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach: wykonywania czynności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp, podpisania i realizacji umowy, dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy Pzp; Podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie jest zgoda Wykonawcy na przetwarzanie tych danych, określona w treści oferty; Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji publicznej; Dane osobowe zawarte w ofercie lub w załącznikach do niej będą przetwarzane i przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane i przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających z ustawy Pzp. Wykonawca lub osoby których dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dane osobowe Wykonawcy, jak również osób wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty lub załącznikach do oferty, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Wińsko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do elewacji i ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Praca na terenie: Ścinawa, Lubin oraz okolice Wińska.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI