PRZEBUDOWA BUDYNKU MARS PRZY UL. ŻELAZNEJ 46 WE WROCŁAWIU

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU MARS PRZY UL. ŻELAZNEJ 46 WE WROCŁAWIU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572212-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572212-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: PRZEBUDOWA BUDYNKU MARS PRZY UL. ŻELAZNEJ 46 WE WROCŁAWIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, krajowy numer identyfikacyjny 93038806200000, ul. ul. Czajkowskiego  109 , 51-147  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 658 666, e-mail zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faks 261 658 425.
Adres strony internetowej (URL): https://www.awl.edu.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.awl.edu.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.awl.edu.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego - Kancelarii Jawnej bud. 7 pok. 0.07
Adres:
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKU MARS PRZY UL. ŻELAZNEJ 46 WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: WNP/515/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku internatu „MARS” przy ul. Żelaznej 46 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań określonych w dokumentacji projektowej opracowanej dla potrzeb Zamawiającego – Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. Celem realizacji robót budowlanych jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań określonych w dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz wytyczne Zamawiającego zawarte w niniejszej SIWZ. Podstawą do realizacji robót objętych zamówieniem jest opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, a w przypadku remontu instalacji bytowych wodno- kanalizacyjnych przedmiar robót określający ich zakres i standard. Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowej stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą służyć jako wyłączne (podstawowe) źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed sporządzeniem oferty, oferent zobowiązany jest do szczegółowej analizy dokumentacji projektowej oraz warunków realizacji jako podstawowe źródła informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111000-9
45262300-4
45262310-7
45331210-1
45262500-6
45410000-4
45421146-9
45261210-9
45421125-6
45421000-4
45421000-4
45320000-6
45432200-6
45262321-7
45431000-7
45442100-8
45320000-6
45310000-3
45311000-0
45311200-2
45315600-5
42414100-2
45330000-9
45331210-1
45332200-7
45332200-5
45331100-7
45332300-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6969863,53
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 392
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
392

II.9) Informacje dodatkowe: Obowiązująca stawką VAT na realizację zamówienia jest stawka 8% ( PKOB – 1130 – budynek mieszkalny, stałe zakwaterowanie żołnierzy). Przebudowę i remont budynku należy wykonać na podstawie SIWZ oraz projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) opracowanych przez podmiot: Projektowanie i Nadzory Budowlane Bogusław Schubert. Dokumenty składające się na dokumentację o której mowa powyżej należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiały pomocnicze. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666). Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wszelkie koszty serwisowe konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy oraz terenów sąsiadujących w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na łączną kwotę w wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, na okres od daty rozpoczęcia robót do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych będzie realizowany zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada roczne obroty z wykonywania wszelkiego rodzaju robót budowlanych w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres na poziomie minimum 10.000.000,00 zł; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 3.000.000 zł; c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 5.000.000 zł;
Informacje dodatkowe Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: w zakresie zdolności technicznej: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) roboty budowlane o podobnym charakterze (związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.: co najmniej 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł każda, lub roboty o łącznej wartości min. 10.000.000 zł zrealizowane maksymalnie w 3 robotach, których przedmiotem były roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym objętym zamówieniem tzn.: wszelkie roboty budowlane remontu lub przebudowy budynku kubaturowego o kubaturze min. 10 000,00 m3; w zakresie zdolności zawodowej: b) średnie roczne zatrudnienie u Wykonawcy z ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jest nie mniejsze niż 30 osób. c) Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiada, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że dysponuje minimum:  minimum 1 osobą posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 4. Minimum 1 osoba posiadająca certyfikowane przeszkolenia w specjalności teletechnicznej w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej. Doświadczenie zawodowe – osoby w/w winni wykazać, że pełniły w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia ofert co najmniej 2 razy, każdorazowo przez okres minimum 1 roku funkcję kierownika budowy/robót nad realizacją przebudowy lub budowy obiektów kubaturowych z udziałem branż budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej o łącznej wartości min: 5 000 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z póź. zm.). Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wskazane przez Wykonawcę w WYKAZIE OSÓB) muszą posługiwać się językiem polskim lub, w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy że, nie podlega wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp tzn.: że z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 10) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem w wysokości określonej przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) lit. a) siwz w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości określonej przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) lit. b) siwz , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) Polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) lit c) siwz. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca wykaże minimum roboty budowlane które wykażą spełnienie warunku określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) lit a) siwz. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 2 do siwz; 2) Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) lit b) siwz; 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) lit c) siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A. 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: - pieniężnej; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank PKO B.P nr rachunku: 52 1020 5226 0000 6602 0477 4255 z dopiskiem wadium w postępowaniu WNP/515/PN/2018, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 4.1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3. Kwotę gwarancji, 4.4. Termin ważności gwarancji, 4.5 Zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 4.5.1 Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 4.5.2 Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.5.3 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; a także w sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego, należy złożyć przed upływem terminu określonego w ust. 5 w oryginale w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem: Wadium - Sprawa nr WNP/515/PN/2018 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 7 – pokój nr 0.07 (parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, a także w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest ono wymagane w SIWZ; 10.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do jej składania, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, niezwłocznie zwróci wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 25,00
Gwarancja 10,00
Aspekt społeczny 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana nr rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w niżej określonych przypadkach i okolicznościach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, jeżeli są one nietypowe dla danej pory roku uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których nie można było, przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć na etapie składania ofert, ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w tym w szczególności: 1) w przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług: a) podwyższenie lub obniżenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w odniesieniu do niezrealizowanej części umowy na dzień wejścia w życie zmian w zakresie stawki podatku VAT. Należne kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z faktur częściowych złożonych przed wejściem zmiany podatku VAT, nie podlegają waloryzacji. 2) w przypadku zmian zasad podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: a) jeżeli zmiany powodują wzrost kosztów wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać kwotę zwiększającą koszt wykonania zamówienia w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem zaistniałych zmian, jak również wykazać wpływ zmiany na realizację niniejszej umowy, czasokres występowania wpływu oraz przedstawi dokumenty wykazujące zatrudnienie osób i czasokres zatrudnienia pracowników, których zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jeżeli pracownicy ci uczestniczyć będą w jej realizacji nie przez cały okres jej trwania lub w niepełnym wymiarze pracy - odpowiednią kalkulację proporcjonalną, b) jeżeli zmiany powodują obniżenie kosztów wykonania zamówienia, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego (w zależności od zakresu wprowadzonych zmian legislacyjnych):  listę pracowników Wykonawcy oddelegowanych wyłącznie do realizacji niniejszej umowy, a objętych zmianami o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ) ustawy PZP,  listę płac dotyczącą pracowników wskazanych w tir. 1, z uwzględnieniem wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz z odpowiadającym jej wyciągiem z listy płac za okres bezpośrednio poprzedzający wprowadzenie zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ) ustawy PZP,  zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS, dotyczące pracowników wskazanych w tir. 1,  oświadczenia Wykonawcy oraz odpowiadające mu oświadczenia każdego z pracowników o których mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze kontynuowania zatrudnienia w całym okresie realizacji niniejszej umowy,  innych, nie ujętych powyżej dokumentów potwierdzających wpływ zmian regulacji ustawowych wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp na zmianę wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 7. Warunki dokonywania zmian opisano w istotnych postanowieniach umownych – załącznik C 8. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wpływu zdarzeń na zakres zmian. 9. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć działania wojenne, zamieszki, rewolty, pożar, epidemia, stan klęski żywiołowej itp. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: - Zamawiającego - Inspektora Nadzoru - Wykonawcę wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. Roboty zamienne muszą uzyskać pozytywną opinię Projektanta. 11. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5 % ceny ofertowej brutto. Z uwagi na przyjęty system wynagrodzenia ryczałtowego, oferent winien dokładnie zapoznać się z przedmiotem zamówienia, dokonać wyceny poszczególnych rodzajów robót we wszystkich branżach. Wycena powinna zawierać w swoich elementach całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, a w tym także usługi takie jak: koszty składowania, koszty utylizacji, opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia zajęcia chodnika, pasa drogowego lub terenu gminnego na czas wykonywania robót związanych z dociepleniem budynku, kompleksowa obsługa geodezyjna, zysk, koszty pośrednie, całość kosztów związaną z usługą serwisową w okresie gwarancji i rękojmi, itp. Przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji projektowej są opracowaniem pomocniczym do ustalenia wysokości ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego oferent zobowiązany jest dokonać pełnej analizy udostępnionej mu dokumentacji projektowej oraz niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Dla potrzeb określenia (ustalenia) warunków realizacji zamówienia wskazane jest również przeprowadzenie przez oferenta wizji lokalnej w terenie i zapoznanie się z obiektem poddawanym przebudowie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL, niezależnie od okresu, możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 Dział zamówień publicznych i Komisja Przetargowa powołana do przedmiotowego postępowania. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach: wykonywania czynności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp, podpisania i realizacji umowy, dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy Pzp; Podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie jest zgoda Wykonawcy na przetwarzanie tych danych, określona w treści oferty; Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji publicznej; Dane osobowe zawarte w ofercie lub w załącznikach do niej będą przetwarzane i przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane i przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających z ustawy Pzp. Wykonawca lub osoby których dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dane osobowe Wykonawcy, jak również osób wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty lub załącznikach do oferty, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Wińsko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do elewacji i ocieplenia budynków użyteczności publicznej. Praca na terenie: Ścinawa, Lubin oraz okolice Wińska.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI