Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwidnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrezydent Miasta Świdnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572464-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572464-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Prezydent Miasta Świdnicy: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 57958900000, ul. ul. Armii Krajowej  49 , 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 562 850, e-mail mbp@um.swidnica.pl, faks 748 523 110.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.swidnica.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.swidnica.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczenie osobiste.
Adres:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów, pok.124, I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
Numer referencyjny: P-74/VII/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na trzy zadania: 1.1. Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 1.2. Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 1.3. Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2.1. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez: a) INSTAL PROJEKT Agnieszka Sakowska, ul. 1 Maja 27/5, 58-100 Świdnica – dot. zadania nr 1 i zadania nr 3 (Słowackiego 10), b) Biuro Projektowe AKAPIT, ul. Pierwszej Brygady 40, 49-300 Brzeg – dot. zadania nr 2 (Wrocławska 11), c) MKG Pracownia Projektowo – Usługowa , ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych – dot. zadania nr 2 (ul. Wrocławska 43, 45, 47, 49) i zadania nr 3 (Kościelna 10 i 11), d) INVENT Pracownia Projektowo- Wykonawcza, mgr inż. Jacek Krawczyński, ul. Spółdzielcza 11/4, 58-100 Świdnica – dot. zadania nr 3 (Rynek 10-10a i 1 Maja 25). 2.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarami robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna w katalogu zamówienia publiczne 2.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Uwaga! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do oferty, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, a w przypadku negatywnej opinii oferta zostanie odrzucona, jako niezgoda z SIWZ. Zakop i montaż indywidualnych ciepłomierzy jest po stronie właściciela mieszkania i nie obejmuje tego przedmiotowe postępowanie. Wykonawca w miejscu zaprojektowanego ciepłomierza w szafce ma zamontować wstawkę. 2.4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 2.4.1. dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2. powyżej, 2.4.2. dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 2.5. Warunki wykonywania robót. 2.5.1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami bhp, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z wykonanym przez Kierownika budowy planem BIOZ oraz zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 2.5.2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. 2.5.3. Zamawiający zapewnia nadzór autorski i inwestorski. 2.5.4. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą być nowe i odpowiadać parametrom podanym w projekcie, muszą posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te, przed ich dostarczeniem na plac budowy, po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru, należy przedłożyć Zamawiającemu. 2.5.5. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 2.5.6. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych nadających się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.). 2.5.7. Wykonawca zapewnia sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i ofertą przetargową. 2.5.8. Za koordynację robót i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy. 2.5.9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania wszelkiej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy do 15.10.2018 r. 2.5.10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów materiałów z rozbiórki nienadających się do ponownego wbudowania z wyjątkiem przypadku pisemnego wniosku właściciela mieszkania do Wykonawcy robót o pozostawienie materiałów z jednoczesnym wskazaniem miejsca ich złożenia Wykonawca protokolarnie przekaże je właścicielowi mieszkania (tj. m.in. pieców kaflowych, kominków, grzejników i rur). 2.5.11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w/w protokołu lub właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich odpadów do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.5.12. Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie budowy takie jak: punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy. 2.5.13. Wykonawca poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy. 2.5.14. Zagospodarowanie zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy są objęte ceną ofertową. 2.5.15. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 2.5.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego usunięcia wad. 2.5.17. Uzyskanie opinii kominiarskich potwierdzających odcięcie paleniska od przewodu spalinowego. 2.5.18. Wykonawca ponosi koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp. 2.5.19. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną z postępów prac w mieszkaniu i częściach wspólnych (w szczególności przed rozpoczęciem realizacji oraz po jej zakończeniu). 2.5.20. Po zamontowaniu wodomierzy na instalacji ciepłej wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do ich zaplombowania. Budynki i mieszkania w trakcie realizacji robót budowlanych są stale zamieszkałe. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. Uzgodnienie terminu realizacji robót w poszczególnych mieszkaniach leży po stronie Wykonawcy, który winien uzgodnić go z właścicielem mieszkania. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 2.6. Warunki odbioru robót. 2.6.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 2.6.2. Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał do odbioru przedmiot umowy (tj. kompleksowo wykonane roboty budowlane w danym budynku). W dniu zgłoszenia gotowości danego budynku do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane jak przy odbiorze przedmiotu umowy. 2.6.3. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót budowlanych wykonanych w mieszkaniach i częściach wspólnych w budynkach protokołami potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. Odbiór częściowy może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych w mieszkaniu lub części wspólnej zgodnie z dokumentacją projektową. 2.6.4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe w szczególności: dziennik budowy, protokoły technicznego odbioru robót związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, itp. 2.6.5. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbiorów będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół sprawdzenia dokumentacji odbiorowej o kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 2.6.6. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 2.6.7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 2.7. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, 2.8. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 2.8.1. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót w danym budynku będzie wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uruchomienie węzła cieplnego i umożliwienie dostarczenia ciepła do odbiorców w danym budynku. 2.8.2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: a) oświadczenie kierownika budowy:  zgodności wykonania wewnętrznej instalacji z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami,  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – budynku i lokalu, a także – w razie potrzeby ulicy, sąsiedniej nieruchomości, b) dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, c) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2.8.3. Po zakończeniu robót w każdym mieszkaniu i budynku Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót w danym budynku. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego Szczegółowy opis stanu istniejącego danego budynku znajduje się w dokumentacji projektowej danego budynku. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach – główny przedmiot, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 5. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na trzy zadania: a) Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. b) Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. c) Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 6.2. Wykonawca może składać ofertę na każde z wyżej wymienionych zadań. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w łącznej kwocie 405.000,00 zł brutto (dla zadania nr 150.000,00 zł brutto; dla zadania nr 2: 125.000,00 zł brutto; dla zadania nr 3: 130.000,000 zł brutto) w zakresie robót instalacyjnych w budynkach, instalowania centralnego ogrzewania, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, ogólnych robót budowlanych związanych z budową rurociągów, robót budowlanych w zakresie kładzenia rurociągów, robót izolacyjnych, robót instalacyjnych elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP) polegających na wykonaniu następujących prac: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty montażowe instalacyjne centralnego ogrzewania w budynkach, c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, d) roboty instalacyjne elektryczne, e) roboty budowlane związane z budową i kładzenia rurociągów, f) roboty budowlane wykończeniowe. 11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 9, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 12.1. przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu ) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 12.2. okazanie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prace (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 12.3 sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 pkt. 12.1. i 12.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 9 ust. 1 pkt 6 wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 14. Kontrola, o której mowa w ust. 12 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 15.10.2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45330000-9
45231100-6
45231110-9
45320000-6
45310000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2893595,88
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w łącznej kwocie 405.000,00 zł brutto (dla zadania nr 150.000,00 zł brutto; dla zadania nr 2: 125.000,00 zł brutto; dla zadania nr 3: 130.000,000 zł brutto) w zakresie robót instalacyjnych w budynkach, instalowania centralnego ogrzewania, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, ogólnych robót budowlanych związanych z budową rurociągów, robót budowlanych w zakresie kładzenia rurociągów, robót izolacyjnych, robót instalacyjnych elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: VI A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 1 LUB ZADANIA NR 2 LUB ZADANIA NR 3 (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA JEDNĄ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). VI B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA DWÓCH ZADAŃ (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA DWIE SPOŚRÓD TRZECH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). VI C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA TRZECH ZADAŃ (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.050.000,00 zł (słownie: milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: VI A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA ZADANIA NR 1 LUB ZADANIA NR 2 LUB ZADANIA NR 3 (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA JEDNĄ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe 2. kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 3. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie min. średnie. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową lub przebudową węzła cieplnego lub budową/przebudową kotłowni węglowej lub budową lub przebudową kotłowni olejowej lub budową lub przebudową kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym lub użyteczności publicznej o min. wartości robót budowlanych 75.000,00 zł brutto każda. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. UWAGA! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał roboty budowlane w kilku budynkach. VI B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA DWÓCH ZADAŃ (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA DWIE SPOŚRÓD TRZECH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować czterema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 2. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 3. kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 4. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie min. średnie. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej trzy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową lub przebudową węzła cieplnego lub budową/przebudową kotłowni węglowej lub budową lub przebudową kotłowni olejowej lub budową lub przebudową kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym lub użyteczności publicznej o min. wartości robót budowlanych 75.000,00 zł brutto każda. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. UWAGA! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał roboty budowlane w kilku budynkach. VI C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA TRZECH ZADAŃ (WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować pięcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 2. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych a) liczba osób: 2, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 3. kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie wyższe. 4. kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) doświadczenie: - minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, d) wykształcenie min. średnie. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej cztery budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową lub przebudową węzła cieplnego lub budową/przebudową kotłowni węglowej lub budową lub przebudową kotłowni olejowej lub budową lub przebudową kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym lub użyteczności publicznej o min. wartości robót budowlanych 75.000,00 zł brutto każda. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. UWAGA! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w ramach jednej umowy Wykonawca wykonał roboty budowlane w kilku budynkach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 7.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 7.2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 7.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 7.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 5.1. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.1. dla zadania nr 1: 10.000,00 zł, 1.2. dla zadania nr 2: 10.000,00 zł, 1.3. dla zadania nr 3: 10.000,00 zł, 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-74/VII/18 na: 3.1. Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 3.2. Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 3.3. Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji za wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dla poszczególnego zadania, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy (zał. nr 8 do SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -16 niniejszego paragrafu umowy. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w harmonogramie oraz zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2. 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §10, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) działania wojenne, 2) terroryzm, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 10. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 11. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 13. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót 2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót 3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 14. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 16. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 przy ul. Dębowej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45231100-6, 45231110-9, 45320000-6, 45310000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1110508,71
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji za wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 11, 43, 45, 47, 49 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45231100-6, 45231110-9, 45320000-6, 45310000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 855740,52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji za wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Rynek 10-10a i 1 Maja 25 w Świdnicy oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicach: Słowackiego 10, Kościelnej 10, Kościelnej 11 w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45231100-6, 45231110-9, 45320000-6, 45310000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 926966,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji za wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ocieplenia budynku - Jelenia Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ocieplenia budynku (zbicie tynku, położenie ocieplenia i nowego tynku). Uwaga - aktualny współczynnik U ścian wynosi 1,1, a po ociepleniu musi być max 0,2 - proszę o takie dobranie materiału, żeby ten warunek był spełniony. Powierzchnia ścian wynosi około 155 m2. Proszę o wycenę.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI