Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572595-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572595-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego: Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul.Sadowa 6a, 95-10 Zgierz, Kancelaria Podawcza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków
Numer referencyjny: ZP.272.32.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (aktualizacja dokumentacji) wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zdania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków” 2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na: Dz. ew. nr 118 – Obręb Borszyn – Jedn. ew. Ozorków – obszar wiejski, Dz. ew. nr 42 – Obręb Trojany – Jedn. ew. Parzęczew, Dz. ew. nr 147, 202/50, 202/51, 202/52, 112, 98 – Obręb Różyce Żmijowe – Jedn. ew. Parzęczew. 3. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew”, w razie konieczności wynikających z zaproponowanych rozwiązań projektowych uzyskanie zamiennej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, sporządzenie przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań. 4. Istniejąca droga powiatowa Nr 5147 E – relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe od km 0+000 do km 3+408,54 znajduje się w przeważającej większości w istniejącym pasie drogowym tj. na dz. ew. nr 118 – Obręb Borszyn – Jedn. ew. Ozorków – obszar wiejski, Dz. ew. nr 42 – Obręb Trojany – Jedn. ew. Parzęczew, Dz. ew. nr 147, 202/50, 202/51, 202/52, 112, 98 – Obręb Różyce Żmijowe – Jedn. ew. Parzęczew, jedynie końcowy odcinek drogi znajduje się poza istniejącym pasem drogowym. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego zmiennej szerokości oraz miejscami nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej ok. 5,0 m. 5. W ramach wymaganej dokumentacji należy wykonać i uzyskać: 1) Zgodę na realizację zadania (w przypadku zmiany wydanej decyzji pozwolenia na budowę) 2) Projekt budowlany – 5 egz. 3) Projekt wykonawczy – 5 egz. 4) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 5) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. 6) Przedmiar robót – 5 egz. 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz. 8) Wersja elektroniczna na płycie CD – 1 egz. 6. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami obejmuje podany poniżej w szczególności/ m.in. zakres prac budowalnych: 1) wznowić punkty osnowy geodezyjnej – 16 szt. 2) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – ok. 3410 m 3) cięcie nawierzchni – ok. 21 m 4) frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. ok. 7 cm) – ok. 10 875 m2 5) rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów – ok. 390 m2 (ok. 70 % materiału do ponownego wbudowania) 6) rozbiórkę istniejących krawężników – ok. 600 m (ok. 70 % materiału do ponownego wbudowania) 7) wywiezienie gruzu (do 10 km) – ok. 785 m3 8) remont/przebudowę/budowę przepustów 9) korytowanie wraz z odwozem gruzu z terenu rozbiórki (do 10 km) – ok. 6 150 m3 10) profilowanie i zagęszczanie podłoża – ok. 19 495 m2 11) wykonanie warstwy mrozoochronnej do wymaganej grubości z uwagi na wysadzinowość – ok. 18730 m2 12) krawężniki betonowe na ławie betonowej – ok. 600 m m2 (ok. 70 % stanowi materiał z odzysku) 13) podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. (gr. 20 cm) – ok. 18 215 m2 na jezdni i ok. 770 m2 na zjazdach 14) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (gr. 5 cm) – ok. 390 m2 (ok. 70 % stanowi materiał z odzysku) 15) oczyszczenie nawierzchni drogowych – ok. 17 935 m2 16) podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – ok. 35 865 m2 17) warstwę wiążącą – AC 16 W gr. 5 cm – ok. 17 935 m2 18) warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm – ok. 17 625 m2 19) odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów z przemieszczeniem urobku (do 10 km), (gr. ok. 15 cm) – ok. 940 m2 20) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. (gr. 15 cm) – ok. 4810 m2 21) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – ok. 9270 m2 22) oznakowanie poziome – ok. 85 m2 23) oznakowanie pionowe – ok. 38 sztuk 24) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – ok. 136 sztuk 25) bariery ochronne stalowe – ok. 28 m 26) regulację zaworów wodociągowych – ok. 3 sztuk 27) regulację studzienek teletechnicznych – ok. 6 sztuk 7. Szczegółowy wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: 1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Przedmiarze robót – załącznik nr 7 do SIWZ UWAGA ! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej; osoba do kontaktów: Robert Kowalski - telefon kontaktowy: 42 28 88 226 8. Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego: 1) projekt budowlany – branża drogowa – załącznik nr 8 do SIWZ; 2) odręcznie naniesione poprawki przez Projektanta w projekcie budowlanym -załącznik nr 8A do SIWZ 3) projekt budowlany – branża telekomunikacyjna – załącznik nr 9 do SIWZ; 4) odręcznie naniesione poprawki przez Projektanta w projekcie budowlanym – branża telekomunikacyjna załącznik nr 9A do SIWZ 5) projekt wykonawczy – branża telekomunikacyjna – załącznik nr 10 do SIWZ; 6) SSTWiORB - załącznik nr 11 do SIWZ; 7) projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 12 do SIWZ; 8) decyzja pozwolenia na budowę – załącznik nr 13 do SIWZ; 9) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 14 do SIWZ; 10) karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik nr 15 do SIWZ. 9. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.): 1) Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasdnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji. 2) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki: a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi. 3) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność; 4) Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: a) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; b) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: i. Polskich Norm przenoszących normy europejskie; ii. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, iii. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), iv. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012), v. norm międzynarodowych, vi. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, vii. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. c) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), w zakresie wybranych cech; d) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 5) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 6) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 7) Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w pkt 1) - 7) powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami; 8) Wykonawca oświadcza, że dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia opracowywać będą projektanci poszczególnych branż posiadający wymagane prawem uprawnienia oraz przynależni do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp, przepisami prawa techniczno- budowlanego. 10) Wykonawca na koszt własny zorganizuje: zaplecze budowy, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie. 11) Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz ponosić będzie koszty zmiany organizacji ruchu, oznakowana tymczasowego oraz jego utrzymanie i demontaż. 12) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt 4 SIWZ. 13) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 14) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, zawierającą w szczególności potwierdzenie geodety, że w trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej 15) Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia wyspecyfikowane w załączniku Nr 5 do SIWZ. 16) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego , zanonimizowanego oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia, przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących czynności, o których mowa w ust. 10, ze wskazaniem dat zawarcia umów, lub w terminie 3 dni kalendarzowych od każdorazowego wezwania Zamawiającego do złożenia przedmiotowego oświadczenia w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 17) Niedochowanie obowiązków, o których mowa w ust. 10 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł, za każde zdarzenie. 18) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 10, Zamawiający powiadomi o tym fakcie, Państwową Inspekcję Pracy, w celu przeprowadzenia kontroli. 19) Wykonawca zobowiązany będzie wskazać okres gwarancji jakości wyrażony w miesiącach w następujących przedziałach: 60 miesięcy, 48 miesięcy, 36 miesięcy na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45100000-8
45200000-9
71300000-1
45110000-1
45230000-8
71320000-7
45111200-0
45233220-7
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3926727,07
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 20) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) na odcinku o długości ok. 1,70 km 2) warunki: pogorszenie lub degradacja stanu nawierzchni na odcinku przedmiotowej drogi powiatowej 3) zakres : a) wznowić punkty osnowy geodezyjnej. b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych c) cięcie nawierzchni d) frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. ok. 7 cm) e) rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów f) rozbiórkę istniejących krawężników g) wywiezienie gruzu (do 10 km) h) remont/przebudowę/budowę przepustów i) korytowanie wraz z odwozem gruzu z terenu rozbiórki (do 10 km) j) profilowanie i zagęszczanie podłoża k) wykonanie warstwy mrozoochronnej do wymaganej grubości z uwagi na wysadzinowość l) krawężniki betonowe na ławie betonowej m) podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. (gr. 20 cm) n) nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o) oczyszczenie nawierzchni drogowych p) podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową q) warstwę wiążącą – AC 16 W gr. 5 cm r) warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm s) odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów z przemieszczeniem urobku (do 10 km), t) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stab. mech. (gr. 15 cm) u) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego v) oznakowanie poziome w) oznakowanie pionowe x) urządzenia bezpieczeństwa ruchu y) bariery ochronne stalowe z) regulację zaworów wodociągowych aa) regulację studzienek teletechnicznych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
100

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 1) termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy; 2) termin przekazania terenu robót Wykonawcy przez Zamawiającego: po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sporządzonej dokumentacji; 3) termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego; 4) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : w terminie od 80, 90 lub do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w celu wykazania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, w sposób umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Jeżeli Wykonawca, wykaże się dokumentem potwierdzającym warunek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dział V SIWZ o wartości wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia danej waluty obcej po średnim kursie publikowanym przez Narodowy Bank Polski, dla tej waluty w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w dziale II ust. 16 SIWZ, w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs tej waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Informacje dodatkowe 3. Zamawiający informuje, że określa szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oznacza to, że warunek o którym mowa w ust. 2 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli, co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże samodzielnie, spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się wymaganą sytuacją ekonomiczna lub finansową spełnianą łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu wykazania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, w sposób umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy „L” o długości nie mniejszej niż 1,700 km o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, Potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku znajdzie odzwierciedlenie w treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ, natomiast Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia „wykazu robót” potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnego poziomu zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawcy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 4. Zamawiający informuje, że określa szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oznacza to, że warunek o którym mowa w ust. 2 pkt 3 zostanie uznany za spełniony, jeżeli, co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże samodzielnie, spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. Warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się wymaganym doświadczeniem spełnianym łącznie .
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia (w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania) 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł 2) wykazu robót w zakresie minimalnego poziomu zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy, o którym mowa w dziale V ust. 2 pkt 3 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
c) zobowiązanie podmiotów trzecich - jeżeli dotyczy; d) Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;. Natomiast w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający, żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: i. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ii. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu; iii. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (nie dotyczy w przypadku zamówienia na realizację dostaw); 2) Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy . W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wniesienie przedmiotowego oświadczenia stanowi obowiązek Wykonawcy i do podjęcia tych czynności, co do zasady nie jest wymagane otrzymanie wezwania Zamawiającego. Wykonawca, który nie dochowa obowiązku wynikającego z przepisu art. 24 ust. 11 Ustawy zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, jako podmiot, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, zero groszy). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu, nr konta bankowego: 51878300040029006520000004.Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium: Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków.” 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 ro utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 5. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 6. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane, a ich brak powodować będzie odrzucenie oferty Wykonawcy. 8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 9. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy zabezpieczyć w sposób gwarantujący jego nienaruszalność i złożyć, przed upływem terminu składania ofert w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz –pokój 15, z dopiskiem „Wadium depozyt - Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków.” 10. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – zaleca się, żeby w treści dokumentu zostali wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają jedną ofertę. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin Realizacji 20,00
Okres Gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne w zakresie : 1) zmiany Wykonawcy, będącej następstwem: połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą zmian umowy, innych niż przewidziane przez Zamawiającego. Zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy, w innych niż wyżej wymienione okolicznościach nie jest możliwa; 2) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 3) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 11. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz. 847). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; 12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującym zakresie: 1) zmiany dokonane na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego; 2) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru; 3) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust 2 ustawy Prawo budowlane; 4) zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy - każdorazowo dopuszczalne zmiany nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakończenia robót; 5) zmiany technologii wykonywania elementów robót mogą być dokonywane, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja techniczna, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty, w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 13. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) strona występująca z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10,11 i 12. tj. przedłożyć uzasadnienie oraz dowody wystąpienia wskazanych okoliczności, w szczególności: dokumentację fotograficzną lub opinie stosownych organów; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 4) zmiana postanowień umowy, o których mowa powyżej wymaga zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję monterów placów zabaw i małej architektury - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję monterów placów zabaw i małej architektury. Do wykonania montaż siłowni zewnętrznych, placów zabaw, ławek, małej architektury w parku. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Zakładzie Karnym w Zarębie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI