,,Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. , 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJeziorany
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538317-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538317-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Centrum Usług Wspólnych: ,,Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. , 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny 36621073900000, ul. Konopnickiej  13 , 11-320  Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 718 10 60, e-mail cuwjeziorany@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub pocztą kurierską
Adres:
Centrum Usług Wspólnych w Jezioranach ul. Konopnickiej 13 11 - 320 Jeziorany

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. , 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.)
Numer referencyjny: CUW-ZP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia. ,,Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. , 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.) Kod CPV - 60000000-8 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z terenu gminy Jeziorany objętych obowiązkiem szkolnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół przy założeniu dowozu uczniów przez : - 34 dni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 od dnia 06.05.2019r. do dnia 21.06.2019r. - 188 dni w ciągu roku szkolnego 2019/2020 - 80 dni w ciągu roku szkolnego 2020/2021 (od dnia 01.09.2020 do 31.12.2020r.) 3. Usługa polegająca na dowozie uczniów z terenu gminy Jeziorany objętych obowiązkiem szkolnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół przy założeniu dowozu uczniów przez wszystkie dni nauki szkolnej. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Jeziorany na sześciu trasach następująco: a . Do końca roku szkolnego 2018/2019 - jak C.1. Opis tras do realizacji w niniejszym zamówieniu - trasy od 1 do 6 rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. - zał. nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia b. Do końca całości zamówienia - jak w C. Opis tras do realizacji w niniejszym zamówieniu - trasy od 1 do 6.(rok szkolny: 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.) - zał. nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia 4a. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii nie może być krótszy niż 30 minut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, który jest jej integralną częścią.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  16   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający żąda posiadania ważnej licencji na przewóz osób. Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień ( koncesji, zezwolenia, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z ze. zm.). Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi ważną licencję na przewóz osób
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące: a. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową - kwota minimum 0,2mln zł. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 0,2 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - kwota gwarancyjna minimum 0,1 mln zł Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 0,1 mln zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. doświadczenia Wykonawcy – Zamawiający żąda aby Wykonawca ubiegający sie o zamówienie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dowodów określających że usługi zostały wykonane należycie: - wykonał co najmniej 1 kompleksowa usługa polegające na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli o wartości minimum 500 tys. zł netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 kompleksową usługi polegające na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli. Wykonawca należyte wykonanie usługi potwierdzi dowodami - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego wykonawca wykonywał usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert. b. kadra techniczna b.1/ kierowcy: Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi osobami (kierowcy pojazdów), posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Kierowcy winni być zatrudnieni na umowę o pracę - art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o wykaz osób (kierowcy pojazdów), którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zatrudnienia, wykształcenia i co najmniej 5 letniego stażu pracy niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał zatrudnionych kierowców pojazdów na umowę o pracę. b.2/opiekun: Zamawiający żąda aby wykonawca zatrudnił opiekuna sprawującego opiekę nad dowożonymi uczniami w pojeździe, kierowca pojazdu nie może pełnić jednocześnie funkcji opiekuna. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o wykaz osób (opiekunowie sprawujący opiekę nad dowożonymi uczniami w pojazdach), którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków tj. złożenia wykazu osób, spowoduje wykluczenie z postępowania c. Sprzęt techniczny - samochody do przewozu osób. Zamawiający żąda by Wykonawca dysponował niezbędnymi przede wszystkim sprawnymi pojazdami do wykonania przedmiotu zamówienia, który określi na podstawie przedmiotu zamówienia i sporządzi odpowiedni wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc siedzących, Europejski Standard Emisji Spalin) do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami do przewozu osób w ilości 6 plus rezerwa na podstawienie w przypadku zaistnienia awarii pojazdu Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego wykazu niezbędnych pojazdów do wykonania przedmiotu zamówienia. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków tj. złożenia wykazu sprzętu, spowoduje wykluczenie z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1(upadłość, likwidacja) ustawy Pzp, 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8. 3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Licencję/zezwolenie/koncesję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy o transporcie drogowym (DZ.U. z 2017r. poz. 2200 t.j. z późn. zm.) na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 1) SIWZ. 2) informację o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 0,2 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 2) lit. a SIWZ. 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjna minimum 0,1 mln zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 0,1 mln zł. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 2) lit. b SIWZ. 3) Wykazu wykonanych usług wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dowodów określających że usługi zostały wykonane należycie: - wykonał co najmniej 1 kompleksowa usługa polegające na dowożeniu uczniów do szkół i przedszkoli. Wykonawca należyte wykonanie usługi potwierdzi dowodami - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego wykonawca wykonywał usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 3) lit. a SIWZ. (zał. nr 8 - wykaz robót) 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 3) lit. b ( b.1 i b.2) SIWZ. (Zał. nr 10 i 10a)- wykaz osób) 5) sprzęt techniczny - samochody do przewozu osób Wykaz sprawnych pojazdów do wykonania przedmiotu zamówienia, który określi na podstawie przedmiotu zamówienia i sporządzi odpowiedni wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (Nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc siedzących, Europejski Standard Emisji Spalin) , po 1 samochodzie na trasę plus 1 rezerwa na podstawienie w przypadku awarii, łącznie 7 pojazdów do wykonania zamówienia, na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 3) lit. c SIWZ. (Zał. nr 9- wykaz sprzętu do wykonania usługi)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 25 000 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji – załącznik Nr 11 do SIWZ, który jest integralną częścią niniejszej SIWZ - § 10 umowy zał. nr 11 do SIWZ Zmiany umowy 1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiana trasy spowodowana: zmianą planu lekcji, objęcie dowozem dzieci z innych miejscowości, remontami dróg, likwidacją szkoły lub innej placówki oświatowej, przerwami w nauce spowodowanymi wyjątkowymi sytuacjami kryzysowymi (anomalie pogodowe, społeczno-polityczne i inne), 2) zmiana pojazdów na poszczególnych trasach spowodowana ilością przewożonych uczniów, 3) wystąpienie konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 4) w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 5) wystąpienie konieczności wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego, 6) wynagrodzenie może być waloryzowane corocznie w oparciu o średnioroczny współczynnik inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS, pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy warunek zmiany w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport stołu chłodniczego+nadstawki, grila lawowego - Wronki - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport stołu chłodniczego+nadstawki, grila lawowego. Wymiary: - Stół chłodniczy - 200 cm x 60 cm x 85 cm/300 kg; - Grill lawowy - 70 cm x 80 cm x 90 cm/100 kg; - Nadstawka chłodnicza - 200 cm x 40 cm x 30 cm/70 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI