"Przebudowa dróg gminnych we Franknowie na działkach nr 205 , Nr 223, nr 224, nr...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Przebudowa dróg gminnych we Franknowie na działkach nr 205 , Nr 223, nr 224, nr 225 obręb Franknowo”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJeziorany
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538943-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538943-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran: "Przebudowa dróg gminnych we Franknowie na działkach nr 205 , Nr 223, nr 224, nr 225 obręb Franknowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, krajowy numer identyfikacyjny 51074355100000, ul. Plac Zamkowy  4 , 11-320  Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89/539-27-52, , e-mail um-br.zp@wp.pl, , faks 895 392 760.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, lub osobiście, lub pocztą kurierską
Adres:
Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, sekretariat Urzędu Miejskiego w Jezioranach pokój nr 19 - I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa dróg gminnych we Franknowie na działkach nr 205 , Nr 223, nr 224, nr 225 obręb Franknowo”
Numer referencyjny: BR - ZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia. "Przebudowa dróg gminnych we Franknowie na działkach nr 205 , Nr 223, nr 224, nr 225 obręb Franknowo” w tym: 1/ Przebudowa drogi gminnej publicznej we Franknowie na działce nr 205 Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane 2/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 225 Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane 3/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 223 i nr 224 Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane 2. Opis stanu istniejącego. 2.1. ODCINEK I Droga gminna publiczna na działce nr 205 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Droga gminna publiczna na odcinku do przebudowy 136 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 7 m do 13 m, brak ciągu pieszego , brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy: strona lewa: - na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 659 - posesji prywatnej – dz. Nr 706 strona prawa: - na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 128 2.2. ODCINEK II Droga gminna wewnętrzna na działce nr 225 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Droga gminna wewnętrzna na odcinku do przebudowy 370 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 5 m do 17 m, brak ciągu pieszego , brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi (przy połączeniu z działką Nr 205) zlokalizowany jest przepust betonowy – do przebudowy. W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy: strona prawa: - do posesji prywatnej dz. nr 710 - do posesji prywatnej dz. nr 704/1 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 711 - do posesji prywatnej dz. nr 712/3 - do posesji prywatnej dz. nr 712/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 714/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 715 - do posesji prywatnej dz. nr 715 strona lewa: - do posesji prywatnej dz. nr 209/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 214 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 216 - do posesji prywatnej dz. nr 221 - do posesji prywatnej dz. nr 234 2.3. ODCINEK III Droga gminna wewnętrzna na działce nr 223 i 224 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Droga gminna wewnętrzna na odcinku do przebudowy 86 mb posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi od 4 do 6 m, szerokość pasa drogowego: od 6 m do 10 m, brak ciągu pieszego , brak odwodnienia drogi. W ciągu drogi zlokalizowany jest przepust – do przebudowy. W ciągu drogi zlokalizowane zjazdy: strona prawa: - do posesji prywatnej dz. nr 233 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 234 3. OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1. ODCINEK I Droga gminna publiczna na działce nr 205 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 136 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi. oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót). Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 700 m2. Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk”. - szerokość drogi: 5 m - kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym Zakres robót: - wykonanie i profilowanie koryta - ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na wjazdach, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie odwodnienia. • Podbudowa Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo- piaskowej. • Zjazdy Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego , w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy. Zjazdy wykonać do n/wym posesji: strona lewa: - na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 659 - posesji prywatnej – dz. Nr 706 strona prawa: - na drogę gminną wewnętrzną – dz. nr 128 • Odwodnienie Po lewej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych. 3.2. ODCINEK II Droga gminna wewnętrzna na działce nr 225 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 370 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót). Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 1950 m2. Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” . - szerokość drogi: 5 m - kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym Zakres robót: - wykonanie i profilowanie koryta - ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na zjazdach, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie odwodnienia. • Podbudowa Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo- piaskowej. • Zjazdy Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego , w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy. Zjazdy wykonać do n/wym posesji: strona prawa: - do posesji prywatnej dz. nr 710 - do posesji prywatnej dz. nr 704/1 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 711 - do posesji prywatnej dz. nr 712/3 - do posesji prywatnej dz. nr 712/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 714/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 715 - do posesji prywatnej dz. nr 715 strona lewa: - do posesji prywatnej dz. nr 209/2 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 214 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 216 - do posesji prywatnej dz. nr 221 - do posesji prywatnej dz. nr 234 • Odwodnienie Po prawej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych. Ponadto, w najniższym punkcie ( pomiędzy posesjami nr 65 i 66) wykonać odprowadzenie wody korytkiem ściekowym z kamienia polnego wykonanym na skarpie, do przydrożnego rowu. 3.3. ODCINEK III Droga gminna wewnętrzna na działce nr 223 i 224 obręb Franknowo gm. Jeziorany: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gruntowej na odcinku o długości 86 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem powierzchniowego odwodnienia drogi oraz przebudową istniejącego przepustu o średnicy 80 cm (szczegółowy opis w przedmiarze robót). Powierzchnia przebudowy wraz z wykonaniem zjazdów ok. 500 m2. Przebudowa drogi polega na utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej „polbruk”. - szerokość drogi: 5 m - kostka betonowa „polbruk” K 9 8 x 16,5 x 20,0 w kolorze szarym Zakres robót: - wykonanie i profilowanie koryta - ustawienie krawężników i krawężników najazdowych na zjazdach, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie odwodnienia. • Podbudowa Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz podsypki cementowo- piaskowej. • Zjazdy Zjazdy należy wykonać w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej w kolorze szarym. Zjazd zakończyć krawężnikiem najazdowym. W przypadkach pokrywania się krawędzi drogi z granicą pasa drogowego , w miejscu zjazdu należy ułożyć krawężnik najazdowy. Zjazdy wykonać do n/wym posesji: strona prawa: - do posesji prywatnej dz. nr 233 (2 zjazdy) - do posesji prywatnej dz. nr 234 • Odwodnienie Po lewej stronie drogi wykonać odwodnienie korytkiem ściekowym, w kształcie zaniżonego rzędu kostek betonowych. Ponadto, w najniższym punkcie drogi (na kolektorze) należy zamontować dwie studzienki burzowe i podłączyć do kolektora. 3.4. Obsługa geodezyjna. Obsługa geodezyjna w zakresie robót po stronie Wykonawcy. 4. Pozostałe informacje. 1/ Szczegółowy zakres robót został ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( zał. nr 4 do SIWZ) oraz na Szkicu Sytuacyjnym dróg (zał. nr 6). 2/ Należy się zapoznać ze szczegółowych wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarze robót(zał. nr 5), który jest jak informacyjny do sprawdzenia w czasie wizji lokalnej . 3/ Należy dokonać wizji lokalnej odcinka drogi do przebudowy i zdobyte informacje wykorzystać do przygotowania oferty. 4/ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu w SIWZ z załącznikami, zdobytymi informacjami w czasie wizji lokalnej drogi do przebudowy wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 5/ Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym. 6/ Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót (przebudowa drogi). 7/ Zaświadczenie ze Starostwa o zgłoszeniu robót - zał. nr 11. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 6. W związku z zapisem ust. 5, Wykonawca przed podpisaniem umowy, składa w formie pisemnej oświadczenie, że osoby realizujące czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 5, są zatrudnione na umowę o pracę. 7.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ. 8. Plan zagospodarowania terenu - zał. nr 6 do siwz. 9. Dokładną mapę sytuacyjno - wysokościową dróg gminnych można obejrzeć w internecie na e-mapa powiatu olsztyńskiego w trybie publicznym, adres - https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/ 10. Kierownik Budowy ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy. 11. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenu budowy ponosi Wykonawca. Zgodnie z art. 9a ustawy Pzp Zamawiający przewidział w siwz czas na wizję lokalną. Wizja Lokalna ternu budowy winna się odbywać przy udziale pracownika odpowiedzialnego za drogi. Dopuszcza sie wizję lokalną bez pracownika Urzędu Miejskiego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące: a. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową - kwota minimum 0,9 mln zł. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 0,9 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - kwota gwarancyjna minimum 0,9 mln zł Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 0,9 mln zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże , że spełnia minimalne warunki dotyczące: a. doświadczenia Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na: - przebudowie istniejącej drogi na drogę z kostki brukowej z odwodnieniem, zjazdami i chodnikiem o minimum 0,5 km/ na drogę z kostki brukowej jak ciąg pieszo-jezdny z odwodnieniem i zjazdami o minimum 0,5 km . b. kadra techniczna - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.: 1/kierownikiem robót w specjalności drogowej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy, posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1(upadłość, likwidacja) ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informację o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 0,9 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 2) lit. a SIWZ. 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjna minimum 0,9 mln zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 0,9 mln zł. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 2) lit. b SIWZ. 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 3) lit. a SIWZ. (zał. nr 8 - wykaz robót) 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 3) lit. b ppkt. 1/ SIWZ. (Zał. nr 9- wykaz osób)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 20 000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji – załącznik Nr 10 do SIWZ. § 12 projektu umowy Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 1. zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy Zamawiającego; 2. zmiany Wykonawcy w przypadku: a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; b) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą; c) ciężka choroba Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację zamówienia. 3. zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy; 4. ograniczeniu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, takich jak na przykład obowiązek uzyskania koniecznych wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń. 5. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1/ przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 2/ w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona; 3/ działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót; 4/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego. 5/ wady dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego.; 6/ wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu modernizacji budynku - Ostróda
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu modernizacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI