Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego-śmieciarki z żurawiem w formie leasingu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego-śmieciarki z żurawiem w formie leasingu operacyjnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiekary Śląskie
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia662961-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662961-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego-śmieciarki z żurawiem w formie leasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27211435900000, ul. ul. F. Kotuchy  3 , 41946   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 289 99 39, e-mail zarzad@zgk.piekary.pl, faks 032 289 99 39.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.zgk.piekary.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgk.piekary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Gminna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zgk.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą/kurierem
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.F.Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego-śmieciarki z żurawiem w formie leasingu operacyjnego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 Dopuszczalna masa całkowita 26 ton Rozstaw pomiędzy pierwszą, a drugą osią w zakresie 4200-4400mm Silnik: -wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 320km, Common-Rail -pojemność silnika w zakresie 10-12 litrów -silnik spełniający normy emisji spalin Euro 6 -maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm -skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła min. 12-biegowa z możliwością zmiany trybów pracy -dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody -płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe Oś przednia: -stabilizator osi przedniej -przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton -zderzak przedni stalowy, trzyczęściowy Osie tylne: -druga oś napędowa, ostatnia oś kierowana i podnoszona -stabilizator osi tylnej -tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton -blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfikacji pracy śmieciarki Przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy oraz druga przystawka od skrzyni biegów spełniająca wymagania żurawia ECAS – regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia Układ hamulcowy: -hamulec osi przedniej i tylnej -tarczowe -układ hamulcowy z systemem ABS -system ESP i ASR -hamulec silnikowy -osuszacz powietrza podgrzewany -hamulec przystankowy dla śmieciarki z ograniczeniem dot. cofania wg DIN EN 1501-01 Układ kierowniczy: -układ kierowniczy ze wspomaganiem -koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem Układ elektryczny: -dwa akumulatory minimum 175Ah każdy Zbiornik paliwa min. 350 litrów, zbiornik AdBlue min. 60 litrów, z zamykanymi na klucz korkami Koła 22,5 z oponami 315/80 + koło zapasowe Kabina: -kabina dzienna o długości zewnętrznej min. 1850 mm w kolorze białym -trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami -klimatyzacja -komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym -lustra wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane -oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego -światła do jazdy dziennej LED -centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne -komputer pokładowy -tachograf cyfrowy -radio -CB radio -immobilizer -gniazdo USB w kabinie kierowcy Dodatkowe wyposażenie: -gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła, dywaniki gumowe -podwozie przygotowane pod montaż żurawia za kabiną pojazdu. Fabrycznie nowa zabudowa - rok produkcji 2018 Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym wykonana zgodnie z normą EN1501-1 Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali o grubości minimum 4mm Pojemność skrzyni ładunkowej min 17 m3 Objętość kosza zasypowego min 2,5 m3 Stopień zagęszczania odpadów min 1:5 Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3 Urządzenie zasypowe przygotowane do montażu czujników RFID oraz wagi dynamicznej Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali o grubości min 4mm Dno wanny zasypowej wykonane ze stali Hardox 450 lub równoważnej o grubości min 8mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali o grubości min 6mm Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny (cykl pojedynczy i ciągły) i manualny hydrauliczny, proporcjonalne dźwignie hydrauliczne obsługujące ręczne sterowanie płyty transportowej i zagęszczającej Proporcjonalna dźwignia hydrauliczna do obsługi urządzenia zasypowego umieszczona po prawej stronie Siłowniki hydrauliczne prasy zagęszczającej (płyty transportowej i płyty prasujące) umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej Dwie kamery wsteczne z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7” zamontowanym w kabinie Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy. Po min. Dwie sztuki na stronę oraz min. Trzy z tyłu zabudowy Dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED Automatyczna regulacja obrotów silnika Układ centralnego smarowania zabudowy na smar stały lub półpłynny. Ilość punktów smarnych nie mniej niż 20 Krawędź wanny zasypowej na wysokości 1700-1800mm od podłoża rozkładana o dodatkowe min. 300mm Ostrzegawcze pasy odblaskowe na kabinie i na zabudowie Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej za pomocą przełączników Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy Uszczelnienia wokół płyty wypychowej Płyty wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach bezobsługowe Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem z możliwością domontowania wagi statycznej Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznej ścianie Podwyższona ściana czołowa skrzyni ładunkowej do wysokości min 500mm Min trzy wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie Jeden rozdzielacz hydrauliczny umieszczony wewnątrz odwłoka do sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy śmieciarki Pompa o zmiennej wydajności zamontowana bezpośrednio na przystawce odsilnikowej o przepływie minimum 95 l na minutę Homologacja pojazdu kompletnego lub dopuszczenie jednostkowe Sterowanie zasypem za pomocą dźwigni hydraulicznej i elektrycznego pilota Zbiornik na odcieki ze skrzyni ładunkowej o pojemności minimum 100 l Hydraulicznie składany lej odwłoka powiększający pojemność wanny załadowczej do około min 7 m3 Materiał leja stal DOMEX 650 lub równoważna o grubości 3 mm Osłona rozdzielacza głównego w odwłoku śmieciarki Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim Skrzynka narzędziowa ze stali nierdzewnej Żuraw fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 Żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 12T i wysięgu hydraulicznym min. 10m Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu hydraulicznego zakończone szybko-złączami Podstawa kolumny odlewana, z mocowaniem żurawia do ramy podwozia, redukująca naprężenia przenoszone przez ramię pojazdu Mechanizm obrotu żurawia pracujący w kąpieli olejowej. Obrót kolumny realizowany za pomocą siłownika hydraulicznego o listwy zębatej System sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo w kabinie kierowcy nieprawidłowe złożenie żurawia i belek nóg podporowych do pozycji transportowej Belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie, wyposażone w uchylne talerzyki Liniowy system dopasowujący udźwig żurawia względem aktualnego stopnia rozstawienia nóg podporowych, umożliwiający również wysunięcie belki nóg podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegający utracie przez auto stateczności Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych żurawia informujące operatora o stopniu obciążenia żurawia. Lampki zintegrowane z systemem elektronicznym żurawia Kąt obrotu żurawia min. 400 stopni Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia nad kabiną Sterowanie bezprzewodowe żurawiem Pilot bezprzewodowy wyposażony w informacje świetlną stanu naładowania baterii, wyłącznik awaryjny, dodatkową baterię z ładowarką, min. 15 metrów przewodu do sterowania radiowego Niezależny od zabudowy śmieciarki układ hydrauliczny żurawia z pompą, zbiornik oleju oraz chłodnica Otwieracz do dzwonów. Warunki gwarancji i serwisu: -minimalny okres gwarancji 12 m-cy na cały pojazd bez limitu kilometrów; autoryzowany serwis stacjonarny podwozia pojazdów oddalony max do 25km od siedziby Zamawiającego; czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu (telefon) -max 24h. Wymagania zamawiającego: 1.Homologacja na kompletny pojazd oraz komplet dokumentów niezbędnych do poruszania się po drogach publicznych (dowód rejestracyjny i pełne ubezpieczenie pojazdu). 2.Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim podwozia i zabudowy. 3.Książka serwisowa.

II.5) Główny kod CPV: 34144511-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34144510-6
34142000-4
66114000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin dostawy przedmiotu leasingu - do 30 dni od daty podpisania umowy; 2.Okres trwania umowy leasingowej -47 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII.1 ppkt 2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII.1 ppkt 2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII.1 ppkt 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Postanowienia umowy - parafowane przez wykonawcę 4) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które należy złożyć dopiero w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, Informacji o treści złożonych ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 20,00
gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Londyn - Śląsk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania06-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu z Londynu do Polski od 10 kwietnia - docelowo Katowice, może być gdzieś na Śląsk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.