Przeprowadzenie szkoleń językowych /kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie szkoleń językowych /kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia662732-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662732-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Przeprowadzenie szkoleń językowych /kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Program Rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40074   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
publiczna szkoła wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.asp.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.asp.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych pokój nr 001

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń językowych /kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-21-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zapytania jest: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów języka angielskiego dla 24 pracowników dydaktycznych i 23 pracowników administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w podziale na grupy: A. Kursy dla pracowników dydaktycznych (grupowe): 1. Język angielski poziom B1 2. Język angielski poziom B2 3. Język angielski poziom C1 4. Język angielski poziom B2, zajęcia z native speakerem B. Kursy dla pracowników dydaktycznych (indywidualne) 5. Język angielski poziom B1 (5 osób), zajęcia z lektorem polskim 6. Język angielski poziom B1 (1 osoba), zajęcia z native speakerem C. Kursy dla pracowników administracji (grupowe): 7. Język angielski dla pracowników administracji, poziom A1 8. Język angielski dla pracowników administracji, poziom B1 9. Język angielski dla pracowników administracji, poziom B2 Szczegółowe informacje dotyczące kursów: 10. Czas trwania kursu: 90 godzin w ciągu trzech semestrów: od letniego 2018/19 do letniego 2019/20 z uwzględnieniem przerw wakacyjnych wynikających z organizacji roku akademickiego Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby godzin kursu, w przypadku gdy z uwagi na przeszkody zaistniałe po stronie Zamawiającego nie będzie możliwe przeprowadzenie zakładanej liczby godzin kursu. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu takiej przeszkody. 11. Jedna godzina szkoleniowa wynosi 45 minut (1h=45min.) 12. MINIMALNY ZAKRES ZAJĘĆ dla każdej grupy jest określony w załączniku nr 2 do SIWZ, zgodnie z którym m.in.: a) Kursy dla pracowników dydaktycznych (pkt. A i B) muszą obejmować słownictwo specjalistyczne z dziedziny sztuki i designu oraz moduły (zagadnienia) związane z metodologią prowadzenia zajęć dydaktycznych. 13. Liczba osób w poszczególnych grupach będzie uzależniona od wyników testu poziomującego. W ramach zamówienia, przed rozpoczęciem kursu Wykonawca jest zobowiązany opracować, zorganizować i przeprowadzić on-line TEST POZIOMUJĄCY oraz przyporządkować osoby do grup odpowiednio do wyników testu poziomującego. 14. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewnia również:  dla każdego z uczestników na własność nowy podręcznik z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe  pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp.  prowadzenie listy obecności w formie papierowej. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni informacje zawarte w dzienniku obecności np. w formie skanu. 15. Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć 1-2 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zamawiający zakłada prowadzenie kursu w godzinach odpowiednio:  poziom A1 pracownicy administracji środa godz. 7.30  poziom B1 pracownicy administracji wtorek lub czwartek 14.40 lub 7.30  poziom B2 pracownicy administracji środa 14.40  poziom B1 pracownicy dydaktyczni wtorek 11.20  poziom B1/B2 pracownicy dydaktyczni czwartek 13.00  poziom B2/C1 pracownicy dydaktyczni środa 11.20  kursy indywidualne dla pracowników dydaktycznych: o środa 13.00 o czwartek 10.00 (native speaker) o piątek 14, czwartek 12 lub do ustalenia indywidualnie (native speaker) o wtorek 14.00, środa 14.00, piątek 10.00 lub do ustalenia indywidualnie o wtorek 8.10, poniedziałek 12.30 lub do ustalenia indywidualnie o poniedziałek 17.oo wtorek 1500 lub do ustalenia indywidualnie o poniedziałek 15, wtorek 15 lub do ustalenia indywidualnie Przed rozpoczęciem wykonywania usług przedstawi Zamawiającemu do akceptacji HARMONOGRAM KURSÓW z proponowanymi terminami i przyporządkowaniem uczestników do kursów, uwzględniając informacje zawarte w opisie przedmiotu Zamówienia oraz sugestie Zamawiającego, a także wynik testów poziomujących 16. Na zakończenie kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników kursu językowego. Miejsce realizacji: Kursy będą prowadzone u Zamawiającego w budynkach przy ul. Koszarowa 19, ul. Raciborska 37, ul. Raciborska 50 w Katowicach. Zamawiający zapewnia salę wykładową, miejsca siedzące (krzesła) oraz stoły dla uczestników i prowadzącego. Pozostałe materiały oraz pomoce dydaktyczne powinien zapewnić Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 80580000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w ciągu trzech semestrów tj.: od letniego 2018/19 do letniego 2019/20 z uwzględnieniem przerw wakacyjnych, wynikających z organizacji roku akademickiego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej nominalnej kwoty zobowiązania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia /nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia /nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie spełniał powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje, co najmniej 3 osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi (każda osoba): 1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach kursów językowych dla osób dorosłych, w ilości co najmniej 180 h każdy kurs (za godzinę przyjmuje się 45min.), w tym : • 2 lektorami, którzy posiadają (każdy z nich) biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 potwierdzoną dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów I stopnia (kierunek filologia angielska lub lingwistyka stosowana języka angielskiego) lub jednym z niżej wymienionych certyfikatów: certyfikat wydany przez poziom iTEP 5.5-6 IELTS wyższy lub równy 8.0 ETS TOEFL (iBT) wyższy lub równy 105 EF Standard English Test 71-100 Cambridge Assessment English C2 Proficiency City & Guilds Mastery Edexcel, Pearson Language Tests PTE General Level 5 • 1 native speakerem. 2) Przygotowanie metodyczne do nauki języka obcego Zamawiający uzna, że lektor i native speaker posiada przygotowanie do nauki języka obcego, jeżeli Wykonawca wykaże, iż lektor i native speaker ukończył kurs lub szkolenia w zakresie metodyki nauczania języka obcego lub posiada zaliczenia przedmiotów z zakresu metodyki nauczania języka obcego podczas studiów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) Posiadał AKREDYTACJĘ kuratora oświaty, potwierdzającą określone kryteria jakości w zakresie kształcenia ustawicznego objętego zamówieniem tj. usług językowych/kurs językowy. b) Załączył do oferty wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. W ofercie Wykonawca składa OŚWIADCZENIE dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia (lektorów/nativ speakerów) oraz ich doświadczenia. Powyższe oświadczenie, będzie stanowiło podstawę do oceny ofert w kryterium doświadczenie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1): odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 10.7 ppkt b) potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (lektorów/native speakerów) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu 2. W ofercie Wykonawca składa OŚWIADCZENIE dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia (lektorów/nativ speakerów) oraz ich doświadczenia. Powyższe oświadczenie, będzie stanowiło podstawę do oceny ofert w kryterium doświadczenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie lektora/native speakera 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP , w tym: a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia i wymienionych w wykazie osób pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały, co najmniej wykształcenie i doświadczenie osoby, która ma być zastąpiona. b) Zmiana ceny ofertowej w przypadku zmniejszenia ilości/godzin kursu w stosunku do określonej w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1)-3) ustawy Prawo zamówień publicznych może nastąpić zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany: • stawki podatku od towarów i usług, • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, określając wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W związku z tym, iż wykonywanie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności pozyskanych danych. Z Wykonawca wybranym w drodze postępowania oprócz umowy podstawowej (na wykonywanie usług, stanowiących przedmiot zamówienia) zostanie zawarta UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu rysunku - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu rysunku trwającego 15 godzin zegarowych dla 3 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.