„Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-19
 • Numer ogłoszenia662604-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662604-N-2018 z dnia 2018-12-19 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie: „Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51044680100000, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego  3 , 10575   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5248600, 5248713, e-mail oir_olsztyn@sw.gov.pl, faks 895 248 718.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sw.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zp.sw.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://miniportal.uzp.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Służba Więzienna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części”
Numer referencyjny: OIP-POWER.2230.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w zawodach priorytetowych dla 30 grup osadzonych po 12 osób każda grupa, z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie w ramach realizacji działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 220
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia: dla części I, II, III - 60 dni od dnia podpisania Umowy; dla części IV, V - 110 dni od dnia podpisania Umowy; dla części VI - 180 dni od dnia podpisania Umowy; dla części VII, VIII, IX, X - 220 dni od dnia podpisania Umowy;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy wraz z klauzulą społeczną sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - w przypadku składania oferty na część nr I - 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych) - w przypadku składania oferty na część nr II - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) - w przypadku składania oferty na część nr III - 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) - w przypadku składania oferty na część nr IV – 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych) - w przypadku składania oferty na część nr V - 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) - w przypadku składania oferty na część nr VI - 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) - w przypadku składania oferty na część nr VII- 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych) - w przypadku składania oferty na część nr VIII – 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych) - w przypadku składania oferty na część nr IX - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) - w przypadku składania oferty na część nr X - 1 100,00 PLN(słownie: tysiąc sto złotych) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium musi stanowić sumę wartości wadiów dla części, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto banku NBP o/o Olsztyn o numerze 02 1010 1397 0059 7513 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „Skrócona nazwa Wykonawcy, Wadium w postępowaniu OIP-POWER.2230.4.2018”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIV. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. Wystawcę gwarancji/poręczenia (np. bank, ubezpieczyciel) 5a) Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniportal. 6. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ust. 1 do 5 oraz art. 148 ust. 4 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
2. Forma oferty: a) ofertę należy sporządzić w języku polskim. b) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu – Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w rozdziale XIII pkt 2 niniejszej SIWZ. Złożenie oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. c) Ofertę, JEDZ, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.). Oferta powinna być sporządzona, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .xml, .xmls. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu Oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. d) Wykonawca wraz wypełnionym formularzem Oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (sporządzonym zgodnie z Formularzem Oferty, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji), musi złożyć następujące dokumenty: - wypełniony Formularz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) (sporządzony zgodnie z Formularzem nr 1 zamieszczonymi w rozdziale II Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji; Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, których treść musi być zgodna z formularzem załączonymi do Specyfikacji); - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); - potwierdzenie wniesienia wadium; wadium w formie niepieniężnej (wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta/Wystawcy (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji). Dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez Gwaranta, tj., oryginału dokumentu. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. - pełnomocnictwo (o ile dotyczy) określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. e) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy), f) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy). 3. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien wskazać: - czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą; - czy informacje te nie zostały wcześniej ujawniane lub podawane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają dostępowi do informacji publicznej; - czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie. b) Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: a) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera, b) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem pkt. 1c.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) Zamawiający i Wykonawca i może dokonać zmian osób wyznaczonych do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. Zmiana ta następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej strony, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany umowy. b) W przypadku nie ukończenia szkolenia przez uczestnika kursu i braku możliwości przyjęcia w to miejsce innego skazanego, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o wartość ilości osobogodzin szkolenia, które nie zostały zrealizowane. Zmiana ta następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy pod rygorem nieważności i nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. c) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; e) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; f) w przypadku braku możliwości zrekrutowania wymaganej liczby uczestników szkolenia/ niskiego stanu zaludnienia w danej jednostce, Zamawiający może wyznaczyć inną jednostkę penitencjarną okręgu olsztyńskiego do zrealizowania danego kursu. g) zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; h) zmiany w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; i) zmiany terminu realizacji usług związanych z zaistnieniem siły wyższej j) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy lub wykonania Umowy w wyznaczonym terminie; k) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; l) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie dotyczy ceny jednostkowej netto. 1. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie z siedzibą: Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575, NIP 7392039519  Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie / jest Pan Grzegorz Surdykowski, dane kontaktowe: adres e-mail: Grzegorz.Surdykowski@sw.gov.pl, tel.: 89 524 87 24 *  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 30 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w zawodach priorytetowych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Udostępnianie danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dla dokumentacji postępowań nadaną Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Przysługujące prawa: posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1. W postępowaniu, oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w elektronicznej kopii dokumentu. 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną, przy użyciu miniPortalu ePUAPu lub poczty elektronicznej. 3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm. 4. W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: OIP-POWER.2230.4.2018 5. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:oisw_olsztyn@sw.gov.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: "Kucharz małej gastronomii - 3 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 1 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kucharz małej gastronomii” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn. Kurs nr 2 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kucharz małej gastronomii” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze Kurs nr 3 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kucharz małej gastronomii” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie – Oddział Zewnętrzny w Kikitach, 11-311
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: "Fryzjer" - 1 kurs; „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych” - 2 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 4 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Fryzjer” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo. Kurs nr 5 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn Kurs nr 6 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie – Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy, klasa III” - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 7 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy, klasa III” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” - 4 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 8, 9 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte, 11-220 Górowo Iławeckie. Kurs nr 10 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo. Kurs nr 11 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 110
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-glazurnik” - 3 kursy, „Konserwator powierzchni płaskich" - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 12, 13 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-glazurnik” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte, 11-220 Górowo Iławeckie. Kurs nr 14 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-glazurnik” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie w Iławie, Oddział Zewnętrzny w Działdowie, ul. Jagiełły 31a, 13-200 Działdowo. Kurs nr 15 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Konserwator powierzchni płaskich” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie – Oddział Zewnętrzny w Kikitach, 11-311 Kolno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 110
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: „Brukarz” - 3 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 16, 17 - każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Brukarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. Kurs nr 18 - każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Brukarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Glazurnik-posadzkarz” - 1 kurs; „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” - 1 kurs; „Blacharz-dekarz” - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 19 - każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Glazurnik-posadzkarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn. Kurs nr 20 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-szpachlarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie – Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno. Kurs nr 21 - każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Blacharz-dekarz” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 220
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: „Spawacz metodą MAG 135” - 3 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 22 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Spawacz metodą MAG 135” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława. Kurs nr 23 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Spawacz metodą MAG 135” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. Kurs nr 24 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Spawacz metodą MAG 135” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 220
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: „Zagospodarowanie terenów zielonych” - 1 kurs; „Zagospodarowanie terenów zielonych z modułem: Obsługa pilarek spalinowych” - 2 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 25 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Zagospodarowanie terenów zielonych” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze. Kurs nr 26,27 - każdy kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Zagospodarowanie terenów zielonych z modułem: Obsługa pilarek spalinowych” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. Obrońców Westerplatte, 11-220 Górowo Iławeckie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 220
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: ”Hydraulik, uprawnienia eksploatacyjne na kotły i instalacje cieplne gr. 2” - 2 kursy; „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 28 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ”Hydraulik, uprawnienia eksploatacyjne na kotły i instalacje cieplne gr. 2” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława. Kurs nr 29 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ”Hydraulik, uprawnienia eksploatacyjne na kotły i instalacje cieplne gr. 2” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn. Kurs nr 30 - kurs dla 1 grupy 12 osobowej umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV” oraz szkolenie kompetencyjne w zakresie aktywizacji zawodowej dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje certyfikat na wózki widłowe boczne. Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuje certyfikat na wózki widłowe boczne (reach truck). Posiadam uprawnienia na wózki widłowe przednie. Interesuje mnie kurs 1 dniowy i ewentualnie wykupienie kilku/kilkunastu godzin doszkolenia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI