Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-08
 • Numer ogłoszenia512306-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512306-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POPC.02.01.00-00-0084/18-20
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 14501700000, ul. Plac Batorego  4 , 70207   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4403423, 4403523, e-mail zamowienia@ums.gov.pl, faks 914 403 441.
Adres strony internetowej (URL): www.ums.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ums.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ums.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Morski w Szczecinie Plac Stafana Batorego 4 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego
Numer referencyjny: PO-II.370.6.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Morskiego w Szczecinie w celu stworzenia środowiska produkcyjnego, testowego, szkoleniowego oraz backupu Systemu REJA24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72541000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30211000-1
30234500-3
72268000-1
72265000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 528843,76
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 75
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi rozbudowy istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda obejmujące łącznie: • instalację i konfigurację dostarczonych serwerów oraz macierzy dyskowych lub półek dyskowych do macierzy dyskowych, • instalację i konfigurację wirtualizatora oraz serwerowych systemów operacyjnych, • prace w zakresie instalacji i konfiguracji nowych elementów były prowadzone z zachowaniem ciągłości działania zasobów rozbudowanych oraz świadczonych na ich bazie usług i funkcji, • świadczenie usług opieki serwisowej. b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, spełniającymi poniższe wymogi: • Kierownik Projektu co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami w obszarze IT, posiadający aktualny certyfikat Prince 2 Foundation lub równoważny, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach obejmujących swoim zakresem dostawę i instalacje serwerów oraz macierzy dyskowych wraz z usługa uruchomienia zasobów środowiska pracy systemów teleinformatycznych opartego na środowisku zwirtualizowanym o wartości powyżej 300 000,00 zł brutto każdy, doświadczenie w zarządzaniu projektami, które były realizowane z wykorzystaniem metodyki Agile, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. Równoważność: Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat ( np. kompetencje związane z zarządzaniem projektami), analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert), analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc. ), uzyskanie certyfikatu potwierdzone egzaminem, certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy lub należący do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca ( tj. wymagane jest uzyskanie certyfikatu od podmiotu niezależnego od Wykonawcy). • Specjalista ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o konfiguracji i wirtualizacji serwerów, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. • Specjalista ds. konfiguracji macierzy dyskowych udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. konfiguracji macierzy dyskowych, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o konfiguracji macierzy dyskowych, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. • Specjalista ds. systemów operacyjnych udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. systemów operacyjnych, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o o wirtualizacji oraz serwerowych systemów operacyjnych,, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. Dopuszcza się łączenie ról Specjalisty ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów oraz Specjalisty ds. systemów operacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług – Załącznik nr 5 do SIWZ, wykonania co najmniej dwóch usług rozbudowy istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie, obejmujących łącznie: • instalację i konfigurację dostarczonych serwerów oraz macierzy dyskowych lub półek dyskowych do macierzy dyskowych, • instalację i konfigurację wirtualizatora oraz serwerowych systemów operacyjnych, • prace w zakresie instalacji i konfiguracji nowych elementów były prowadzone z zachowaniem ciągłości działania zasobów rozbudowanych oraz świadczonych na ich bazie usług i funkcji, • świadczenie usług opieki serwisowej. b) wykazu osób – Załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysponował osobami: • Kierownik Projektu co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarzadzaniu projektami w obszarze IT, posiadający aktualny certyfikat Prince 2 Foundation lub równoważny, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach obejmujących swoim zakresem dostawę i instalacje serwerów oraz macierzy dyskowych wraz z usługa uruchomienia zasobów środowiska pracy systemów teleinformatycznych opartego na środowisku zwirtualizowanym o wartości powyżej 300 000,00 zł brutto każdy, doświadczenie w zarzadzaniu projektami, które były realizowane z wykorzystaniem metodyki Agile, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. • Specjalista ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o konfiguracji i wirtualizacji serwerów, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. • Specjalista ds. konfiguracji macierzy dyskowych udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. konfiguracji macierzy dyskowych, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o konfiguracji macierzy dyskowych, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. • Specjalista ds. systemów operacyjnych udział w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach z obszaru informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania systemowego, o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł brutto każde, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. systemów operacyjnych, wiedza praktyczna w zakresie, co najmniej: o wirtualizacji oraz serwerowych systemów operacyjnych, o administrowania systemem zarządzania infrastrukturą IT, o audytowania systemu zarządzania usługami IT, zdolność do komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim. Dopuszcza się łączenie ról Specjalisty ds. konfiguracji i wirtualizacji serwerów oraz Specjalisty ds. systemów operacyjnych. 5) Formularza opisu przedmiotu oferty stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8; 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 5) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów; 6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zalecane jest załączenie do oferty kopii polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż formie pieniężnej zalecane jest załączenie do oferty oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji).Zamawiający prosi o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego. 4) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4”. 5) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9) 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji dla istniejących zasobów infrastrukturalnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112, Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI