Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRybczewice
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-09
 • Numer ogłoszenia659474-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 659474-N-2018 z dnia 2018-12-09 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach: Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, krajowy numer identyfikacyjny 001254369, ul. Rybczewice Drugie  119A , 21-065   Rybczewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815854005, 785833054, e-mail m.kucharski@rybczewice.pl, faks 815854005.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
Numer referencyjny: ZSO.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu dostarczeniu i wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym programem oraz dzieci uczących się w przedszkolu. 2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał posiłki dla następującej liczby uczniów: 1) posiłki dla ok. 39 uczniów w ramach programu, 2) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok. 60 uczniów, 3) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok. 30 uczących się w przedszkolu oraz 40 uczących się w oddziałach przedszkolnych. 3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi: 1) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata - 30 x 175 dni – 5 250 szt., 2) liczba pełnych obiadów 89 x 175 dni – 15 575 szt., 3) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-6 lat 77 x 175 dni – 13 475 szt. 4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa w okresie świąt, epidemii, chorób dzieci, itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja o liczbie posiłków będzie przekazywana do godz. 8:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności: 1) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich śniadań z napojem tylko dla dzieci przedszkolnych, 2) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków (z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej) - drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45, 3) posprzątanie po wydaniu posiłków, odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych). 6. Otwarty katalog proponowanych posiłków: 1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów; zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal, 2) pełny obiad, w skład którego wchodzą: a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje zupie charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml, b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie różne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), placki ziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnego maksymalnie 2 razy w tygodniu. c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę. 7. W jadłospisie powinny przeważać potrawy: gotowane, pieczone, duszone, okazjonalnie smażone. 8. W jadłospisach należy również przewidywać zamienniki dla dzieci alergicznych. 9. Informacja o diecie dziecka Wykonawcy zostanie przekazana na piśmie w momencie uzyskania jej od rodzica dziecka w trakcie trwania roku szkolnego, najpóźniej na tydzień przed ustalaniem jadłospisu przez Wykonawcę. 10. Listę dożywianych dzieci z programu sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach - na jej podstawie odbywa się wydawanie posiłków. Liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie i zależna jest od spełnionych przepisami prawa uprawnień do korzystania z pomocy w formie dożywiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów objętych dożywianiem. 11. Natomiast dla uczniów nieobjętych programem i dzieci uczących się w przedszkolu listę sporządza Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 12. Wykonawca ma również obowiązek zapewnić sprzedaż posiłków dla dzieci z wyżej wymienionej szkoły nie objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach oraz uczniów przedszkola pod warunkiem zachowania tej samej ceny posiłku i tego samego jadłospisu. 13. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie wydane posiłki po przedłożeniu faktury na podany numer konta bankowego, przy czym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega, że będzie ponosił jedynie te koszty, które są związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków dla uczniów objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, natomiast opłata za pozostałe posiłki nie objęte programem, w przedszkolu i oddziale wczesnoszkolnym będzie pobierana bezpośrednio przez Wykonawcę po wydaniu posiłków w cyklu miesięcznym za okazaniem właściwej faktury z ilością dzieci oraz podziałem na grupy wiekowe. 14. Zamawiający nie przewiduje wzrostu cen posiłków w trakcie realizacji niniejszej umowy. 15. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych, mrożonek, półproduktów oraz na bazie Fast Food. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku. Przy planowaniu posiłku należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną w zależności od grupy wiekowej np: 3-6 oraz 6-15. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe, zapachowe oraz estetyczny wygląd. 17. Przy sporządzaniu posiłków muszą być przestrzegane i stosowane wymagania zdrowotne żywności oraz wymagania dotyczące zasad higieny , zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r, poz. 1541 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia np. Żywienie dzieci w Przedszkolach-Zofii Wachowiak, Haliny Weker, jak również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących: 1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń), 2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie), 3) cyklu produkcyjnego i poszczególnych jego etapów (przestrzeganie zasad sanitarnohigienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków (surowiec świeży, najwyższej jakości posiadający dokument dopuszczający do jego spożycia z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych), wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków, 4) w zakresie jakości (sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając różnorodność diety, właściwy stan dostarczania posiłków (termosy posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury przy ich spożywaniu – zupa + 75°C, gorące drugie danie + 63 °C, potrawy serwowane na zimno +4°C, dbałość o czystość termosów, posiłki świeże - sporządzone nie później niż 12 godzin przed spożyciem, smaczne, estetycznie przygotowane i podane), 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających w zakresie wagi i kaloryczności posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia oraz SIWZ, Zamawiający obciąży kosztami za badanie Wykonawcę. 18. Posiłki powinny być sporządzone i wydawane zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych z ograniczoną ilością substancji dodatkowo konserwujących, zagęszczających, sztucznie aromatyzowanych i barwionych, produktów z glutaminianem sodu, produktów masłopodobnych, seropodobnych. 19. Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej minimum od 530 do 900 kcal z uwzględnieniem norm produktów każdej z grup. 20. Posiłki powinny być przewożone samochodem dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 21. Wykonawca ma obowiązek dostarczania jadłospisu na dany tydzień, najdalej w piątek tygodnia poprzedniego, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, w dniu poprzedzającym wolny dzień Dyrektorowi Szkoły i Kierownikowi GOPS. W jadłospisie bezwzględnie musi być podana gramatura i wartość odżywcza w kcal poszczególnych posiłków. Zmiana jadłospisu może być dokonywana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły. 22. Jadłospis musi być podpisany przez osobę mającą do ustalenia jadłospisu przygotowanie zawodowe. 23. Wykonawca zobowiązany jest do zbiórki i zagospodarowania powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych). Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych) w miejscu żywienia do dnia następnego. 24. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania z każdego dnia próbek żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia próbki każdej składowej części potrawy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w uzasadnionych przypadkach powyższych próbek. Koszt próbek żywności Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę posiłku. 26. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia w surowce i produkty do realizacji przedmiotu umowy, ponosi odpowiedzialność za ich właściwe przetworzenie w procesie finalnym. Niezbędne surowce do przygotowania posiłków Wykonawca winien zakupić w punktach zapewniających ich wysoką jakość. Przygotowywane zupy, sosy winny być na bazie produktów naturalnych, bez użycia półproduktów tj. zupy i sosy w proszku. 27. Niedopuszczalne jest stosowanie zup i ziemniaków z komponentów proszkowych (gotowe, paczkowane), produktów w konserwach (tj. ryby z puszki) za wyjątkiem galaretek, budyniu, kisielu. 28. Wykonawca będzie wydawał posiłki w naczyniach wielkokrotnego użytku lub jednorazowych. 29. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie z tym związane szczegóły, należy uzgodnić bezpośrednio z Dyrektorem Szkoły. 30. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p. poż. i higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawna i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi i porządkowymi. 31. W przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki wysokiej jakości i gramaturze z innych źródeł, na swój koszt. 32. Wykonawca odpowiada za zgodność jakości wydanych posiłków z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania i podania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich norm higieniczno- -sanitarnych, oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 33. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, informuje, że określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, przed terminem do 5 dni od podpisania umowy, złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące ww. czynności są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 12 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55322000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące braku podstaw do wykluczenia, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności rachunku faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-17 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług cateringowych - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług cateringowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI