Dożywianie w 2019 r. dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach z terenu Miasta...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dożywianie w 2019 r. dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz osób będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrotoszyn
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-07
 • Numer ogłoszenia654980-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 654980-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie: Dożywianie w 2019 r. dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz osób będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dożywianie uczniów szkół i przedszkoli oraz innych osób na terenie miasta i gminy Krotoszyn w 2019 roku
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, krajowy numer identyfikacyjny 334092000000, ul. ul. Kobylińska  , 63700   Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 253 668, e-mail mgops@krotoszyn.pl, faks 627 253 668.
Adres strony internetowej (URL): http:/www.bip.mgops-krotoszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.mgops-krotoszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie papierowej
Adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn - parter budynku - pokój nr 3 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie w 2019 r. dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz osób będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
Numer referencyjny: MGOPS.ZP.262.04.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dożywianiu w 2019 r. dzieci i młodzieży w szkołach oraz przedszkolach z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz osób będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części wskazane poniżej: Część I: Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla uczniów szkół podstawowych oraz przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podopiecznych MGOPS na terenie miasta Krotoszyna w 2019 roku. 1. Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul. plac Szkolny 19 dla około 5 uczniów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2019 roku wraz z ich wydawaniem. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków: 1) dla około 50 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec październik, listopad, grudzień; 2) dla około 30 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień; 3) dla około 5 uczniów szkół ponadpodstawowych w 2019 roku w każdym dniu nauki szkolnej. 3. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego przez zamawiającego (na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn). Część II: Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla około 35 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Krotoszyn w 2019 roku. Poszczególne miejscowości znajdują się w promieniu 50 kilometrów od miasta Krotoszyna. 3. Ze względu na specyfikę usługi, rozmiar przedmiotu zamówienia dotyczącej Części nr I i Części nr II określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość obiadów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może w trakcie realizacji zamówienia ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu niezrealizowanej usługi, ani nie będzie żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ta ilość będzie mniejsza niż szacowana. 4. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. 5. Produkcja i dostarczanie/wydawanie gorących posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 2004 r., nr 139, poz. 1 ze zm.: Dz. Urz. UE L z 2008 r., Nr 153, poz. 42; Dz. Urz. UE L z 2008 r., Nr 277, poz. 7; Dz. Urz. UE L z 2009 r., Nr 87, poz. 109), ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. W przypadku posiłków dla dzieci i młodzieży szkół dodatkowo muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia, określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). 6. Posiłki muszą bezwzględnie być przygotowywane w dniu ich dostarczenia/wydawania i gotowe do spożycia po ich dostarczeniu/wydaniu. 7. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 8. Wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie Fast food. Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno- warzywnym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku. Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone. 9. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. 10. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 dni. 11. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość zdrowotną proponowanych posiłków ich wartość kaloryczną i odżywczą oraz urozmaicony asortyment potraw, stosując następujące zasady: 11.1. Poszczególne składniki jadłospisu dla gorącego posiłku w postaci obiadu dla dzieci i młodzieży (podano uśrednione) powinny zawierać, co najmniej ilości niżej podane, z zastrzeżeniem, że ilość składników musi być dostosowana do wieku korzystających z posiłków (im starsze dzieci i uczniowie tym ilość winna rosnąć): 1) I (pierwsze) danie - zupa w ilości 350 ml gotowana na wywarze mięsnym lub warzywnym z chlebem (bez ograniczeń); 2) II (drugie) danie składające się z: a) porcji mięsa bez kości (np. gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, ryba w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub rybnego 100 g, b) ziemniaków lub zamiennika (kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski, pyzy) - gramatura 200 g, c) surówki lub jarzyny (np. marchewka na ciepło lub surowa, marchewka z groszkiem, buraczki zasmażane lub na zimno, kapusta zasmażana, surówka z kapusty czerwonej lub białej, surówka z kapusty kiszonej, zestaw surówek, mizeria itp.) - gramatura 100 g, albo: nie częściej niż raz na tydzień - inna potrwa (tj. np. naleśniki z serem owocami lub z warzywami albo mięsem, potrawy z makaronu, fasolka po bretońsku, inne danie mięsno-warzywne, jarskie, itp.) - gramatura 350 g, d) kompot lub sok lub woda mineralna - gramatura 200 ml. 11.2. Gorący posiłek dla osób dorosłych ma składać się z dwóch dań wraz z kompotem lub innym napojem. Jadłospis przygotowany dla klientów Ośrodka powinien być zgodny z niżej ustalonymi zasadami: 1) I (pierwsze) danie - zupa w ilości 500 ml gotowana na wywarze mięsnym lub warzywnym z chlebem (bez ograniczeń przy konsumpcji w lokalu); 2) II (drugie) danie składające się z: a) porcji mięsa bez kości (np. gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, ryba w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub rybnego 150 g, b) ziemniaków lub zamiennika (kasza, ryż, makaron, kopytka, kluski, pyzy) - gramatura 250 g, c) surówki lub jarzyny (np. marchewka na ciepło lub surowa, marchewka z groszkiem, buraczki zasmażane lub na zimno, kapusta zasmażana, surówka z kapusty czerwonej lub białej, surówka z kapusty kiszonej, zestaw surówek, mizeria itp.) - gramatura 150 g, albo: nie częściej niż raz na tydzień - inna potrwa (tj. np. naleśniki z serem owocami lub z warzywami albo mięsem, potrawy z makaronu, fasolka po bretońsku, inne danie mięsno-warzywne, jarskie, itp.) - gramatura 350 g, d) kompot lub sok (w przypadku niskich temperatur na życzenie klienta - herbata) - gramatura 250 ml. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego żywienia oraz za jakość oferowanych posiłków, tj.: odpowiednia gramatura, wartość energetyczna i odżywcza, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, dobór właściwych surowców, dobór właściwych procesów technologicznych oraz zgodny z ofertą wsad do kotła. 13. Personel Wykonawcy winien posiadać odpowiednie przygotowanie, bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp. 15. W przypadku dostarczania posiłków - musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne; sposób transportu musi zapewniać zapobieganie deformowaniu, sklejaniu, odkształcaniu i niszczeniu produktów. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. 17. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów). 18. Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. nr 80, poz. 545). 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr I i Części nr II zawarto w punkcie IV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 55300000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9
55523100-3
55321000-6
55520000-9
55322000-3
55521100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla części I 2019.01.01 do 2019.12.31. Termin realizacji zamówienia dla części II 2019.01.02 do 2019.12.20
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnie z wymogami, o których mowa w Dziale IV, rozdziale II ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), w zakresie przygotowywania i dowozu gorących posiłków tj. posiadać zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających Urzędowej Kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i/lub Inspekcji Weterynaryjnej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 1. W zakresie Części I, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje na czas trwania zamówienia lokalem gastronomicznym na terenie Miasta Krotoszyna, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia i jednocześnie posiłki może spożywać min. 30 osób (miejsca siedzące przy stoliku) klientów Zamawiającego; b) dysponuje na czas trwania zamówienia minimum jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków, na który Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie/decyzję/opinię właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. 2. W zakresie Części II, jeżeli Wykonawca: a) dysponuje na czas trwania zamówienia lokalem gastronomicznym, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia; b) dysponuje na czas trwania zamówienia minimum dwoma środkami transportu przeznaczonymi do przewozu przygotowanych posiłków, na które Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie/decyzję/opinię właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środków transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualną decyzją/zaświadczenie/opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i/lub Weterynaryjnej o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej i zatwierdzeniu prowadzonej przez Wykonawcę działalności w zakresie przygotowywania i dowozu posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi – dotyczy Części I oraz Części II zamówienia. 2. W zakresie Części I: 1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez Wykonawcę na czas trwania zamówienia lokalem gastronomicznym na terenie Miasta Krotoszyna, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, w tym jednocześnie posiłki może spożywać min. 30 osób - klientów Zamawiającego (tytuł własności lub inny tytuł prawny do tego lokalu w postaci np. umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania); 2) aktualne zaświadczenie/decyzję/opinię właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że posiada środek transportu dopuszczony do przewozu przygotowanych posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, którym będzie realizowana usługa dostawy posiłków z miejsca wytwarzania.3. W zakresie Części II: 1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez Wykonawcę na czas trwania zamówienia lokalem gastronomicznym, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia (tytuł własności lub inny tytuł prawny do tego lokalu w postaci np. umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania); 2) aktualne zaświadczenie/decyzję/opinię właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że posiada dwa środki transportu dopuszczone do przewozu przygotowanych posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, którymi będzie realizowana usługa dostawy posiłków z miejsca wytwarzania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy załączyć: 1) oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ oraz wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, z tym, że załącznik nr 1a dotyczy Części I, a załącznik nr 1b - Części II; 2) zaparafowany projekt umowy (każda strona) tj. w przypadku Części I - załącznik nr 5 do SIWZ, a w przypadku Części II - załącznik nr 6; 3) dokument np. rejestrowy określający zasady reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, rejestrowego Wykonawcy, który Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnej, ogólnodostępnej bazy danych wskazanej przez Wykonawcę (obowiązek wskazania adresu bazy nie dotyczy wykonawców z Polski); pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie; Wykonawcy załączają do oferty pełnomocnictwo również wówczas, gdy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami; 4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP - w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale (zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów: załącznik nr 7 do SIWZ). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa dołączany do oferty powinien zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w imieniu Wykonawców zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne; 2) być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Wsad do kotła 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień umowy zostały określone w projekcie umowy - dla Części I: załącznik nr 5 do SIWZ; dla Części II: załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na podstawie, których Zamawiający wykonuje przedmiot umowy; 2) zmian w zakresie terminów i ilości posiłków dla poszczególnych lokalizacji, wynikających z aktualnego zapotrzebowania; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów podatkowych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym stawek podatku VAT - o zmianie (wraz z podaniem podstawy prawnej) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem. Zmiana ta skutkuje z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy; lub narzuceniem innych obciążeń publiczno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 4) zmiany lokalizacji jednostek organizacyjnych w przypadku placówek oświatowych, do których będą dostarczane posiłki, a także w przypadku utworzenia lub zamknięcia placówki szkolnej albo przedszkolnej; 5) zmiany lokalu gastronomicznego, gdy wystąpią zdarzenia losowe lub wskutek siły wyższej, których zaistnienia strony umowy nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodujące, że niemożliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową; w takich okolicznościach Wykonawca niezwłocznie wskaże Zamawiającemu inny lokal gastronomiczny na czas trwania zamówienia, położony w granicach Miasta Krotoszyna; 6) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 3. Wskazane w ust. 2 zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 5. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 6. Nie stanowią zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego; 2) zmiana danych teleadresowych. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla uczniów szkół podstawowych oraz przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podopiecznych MGOPS na terenie miasta Krotoszyna w 2019 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia podzielona jest na trzy zadania: 1. Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul. plac Szkolny 19 dla około 5 uczniów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2019 roku wraz z ich wydawaniem. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków: 1) dla około 50 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec październik, listopad, grudzień; 2) dla około 30 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień; 3) dla około 5 uczniów szkół ponadpodstawowych w 2019 roku w każdym dniu nauki szkolnej. 3. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego przez zamawiającego (na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn). Zadanie nr 1: Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul. plac Szkolny 19 dla około 5 uczniów we wszystkie dni nauki szkolnej w 2019 roku wraz z ich wydawaniem. 1. Miejsce świadczenia usług zlokalizowane jest w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul. plac Szkolny 19. 2. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do spożywania posiłków w szkole, przekazany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki poza obszarem szkoły, w lokalu gastronomicznym będącym w jego dyspozycji. 4. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych od nauki tj. ferii zimowych, wakacji letnich, przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych. 5. Szacowana ilość zestawów obiadowych - 920 obiadów. 6. W przypadkach szczególnych (np. zorganizowanie wyjazdów uczniów w takcie nauki szkolnej), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków tzw. suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu wykonania wymaganych posiłków z dyrektorem szkoły lub z osobą wskazaną przez dyrektora szkoły. 7. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego wskazana przekaże Wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem np. telefonicznie. 8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w specjalistycznych pojemnikach termoizolacyjnych lub pojemnikach gastronomicznych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakość przewożonych potraw. Wykonawca ponosi także koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz usunięcia z terenu szkoły wszelkich odpadów na własny koszt. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedniej ilości serwetek, naczyń i sztućców przeznaczonych do spożywania posiłków, które muszą być przystosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością i muszą być wystarczająco obojętne. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłków na terenie szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrektora danej szkoły. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego jadłospisu dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi szkoły (wskazanego przez dyrektora szkoły) - najpóźniej w pierwszy dzień miesiąca, w którym obowiązuje. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury obiadu oraz podpis Wykonawcy. 12. Wykonawca zapewnia dostawę i wydanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole własnym personelem. 13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń, sztućców i wszelkich innych odpadów konsumpcyjnych po zakończonym posiłku i zagospodarowanie ich we własnym zakresie poza obiektem szkoły - na własny koszt. 14. Posiłki muszą być dostarczone do szkoły w godzinach uzgodnionych z dyrektorem szkoły lub z inną osobą wskazaną przez dyrektora szkoły. 15. Pomieszczenie do wydawania posiłków zapewnia szkoła. 16. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektor szkoły lub osoby przez niego upoważnione przekażą wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 17. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości, co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki. Zadanie nr 2: Przygotowanie i wydawanie posiłków: 1) dla około 50 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: styczeń, luty, marzec październik, listopad, grudzień; 2) dla około 30 dorosłych osób w 2019 roku w każdym dniu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień; 3) dla około 5 uczniów szkół ponadpodstawowych w 2019 roku w każdym dniu nauki szkolnej. 1. Szacunkowa liczba obiadów w trakcie realizacji umowy w zakresie zadania określonego w pkt 1-2 - 13.675 obiadów. 2. Szacowana ilość obiadów w trakcie realizacji umowy w zakresie zadania określonego w pkt 3 - 920 obiadów. 3. Wykonawca musi dysponować lokalem gastronomicznym, znajdującym się w granicach Miasta Krotoszyna, przystosowanym do przygotowania i wydawania posiłków, wyposażonym w odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, wagę umożliwiającą zważenie porcji obiadowej. 4. Osoby korzystające z posiłków powinny mieć zapewniony dostęp do miejsca na wieszaki na okrycia wierzchnie, do WC z umywalką z podstawowymi środkami sanitarnymi - dostępne bezpłatnie. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę konsumpcyjną wyposażoną w stoły, stoliki, krzesła i zapewnić spożycie wydanego posiłku na sali konsumpcyjnej jednorazowo przez min. 30 osób. 6. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu miesięcznego jadłospisu do dnia 27-go każdego miesiąca. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury obiadu oraz podpis Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wydawać obiady nieprzerwanie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu przez cały okres realizacji zamówienia, tj. bez przerw np. urlopowych, remontowych. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku zobowiązany jest w okresie przerwy do zapewnienia na swój koszt i ryzyko wymaganego posiłku u innego Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 9. Wydanie obiadów będzie następować po okazaniu decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego, uprawniającą do korzystania z tej usługi. Decyzja administracyjna wydana przez Zamawiającego będzie uprawniała ich posiadacza do otrzymania jednego obiadu w ciągu dnia przez okres określony w tejże decyzji. 10. Wykonawca udostępnia lokal na czas konsumpcji w dniach od poniedziałku do niedzieli co najmniej od godz.13:00 do godz.16:00, który usytuowany jest w obrębie granic Miasta Krotoszyna. Zadanie nr 3: Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn) dla około 3 osób. 1. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji umowy w zakresie zadania określonego w ust. 2 - 730 obiadów. 2. Posiłki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem, koniecznie w pojemnikach jednorazowych dostosowanych do kontaktu z żywnością, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca ponosi także koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku. 3. Posiłki muszą być dowożone w godzinach: od 12:00 do15:00. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu miesięcznego jadłospisu do dnia 27-go każdego miesiąca. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury obiadu oraz podpis Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55300000-3, 55321000-6, 55524000-9, 55523100-3, 55320000-9, 55322000-3, 55521100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Wsad do kotła 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Krotoszyn w 2019 roku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, dostarczania własnym transportem i wydawania posiłków dla około 35 uczniów objętych dożywianiem w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Krotoszyn. Poszczególne miejscowości znajdują się w promieniu 50 kilometrów od miasta Krotoszyna. 1. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do spożywania posiłków w szkołach, przekazany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki poza obszarem szkoły, w lokalu gastronomicznym będącym w jego dyspozycji. 3. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych od nauki tj. ferii zimowych, wakacji letnich, przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych. 4. Szacowana ilość gorących posiłków - 5.520 porcji. 5. W przypadkach szczególnych (np. zorganizowanie wyjazdów uczniów w takcie nauki szkolnej), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków tzw. suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu wykonania wymaganych posiłków z dyrektorem szkoły lub z osobą wskazaną przez dyrektora szkoły. 6. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub inne osoby przez nich wskazane przekażą Wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem np. telefonicznie. 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w specjalistycznych pojemnikach termoizolacyjnych lub pojemnikach gastronomicznych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakość przewożonych potraw. Wykonawca ponosi także koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku oraz usunięcia z terenu szkoły wszelkich odpadów na własny koszt. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedniej ilości serwetek, naczyń i sztućców przeznaczonych do spożywania posiłków, które muszą być przystosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością i muszą być wystarczająco obojętne. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wydania posiłków na terenie danej szkoły, w miejscu wskazanym przez dyrektora danej szkoły. 10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkołach własnym personelem. 11. Wykonawca zobowiązany jest po spożyciu posiłków z każdej szkoły zużytych naczyń, sztućców i wszelkich innych odpadów konsumpcyjnych i zagospodarowanie ich we własnym zakresie poza obiektem szkół - na własny koszt. 12. Posiłki będą przygotowywane na bazie sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów miesięcznych. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu miesięcznego jadłospisu do dnia 27-go każdego miesiąca. Każdy jadłospis musi zawierać dokładnie określone daty, gramatury posiłków oraz podpis Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. miesięcznego jadłospisu dyrektorom szkół lub innym pracownikom szkoły (wskazanych przez dyrektorów szkół) - najpóźniej w pierwszy dzień miesiąca, w którym obowiązuje. 15.Wykonawca zapewnia dostawę i wydanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole własnym personelem. 16. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół bądź z innymi osobami wskazanymi przez dyrektorów szkół. 17. Pomieszczenia do wydawania posiłków zapewnią szkoły. 18. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby przez nich upoważnione przekażą wykonawcy, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 19. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nie świeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości, co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55300000-3, 55321000-6, 55524000-9, 55523100-3, 55220000-9, 55322000-3, 55521100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Wsad do kotła 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pomocy w oddłużeniu. Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pomocy w oddłużeniu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Krotoszyn: Budowa obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Janowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Krotoszyn: Remont ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI