Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrempna
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMagurski Park Narodowy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-12
 • Numer ogłoszenia510803-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510803-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Magurski Park Narodowy: Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 180789309, ul. Krempna  59 , 38-232   Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 099, , e-mail zamowienia@magurskipn.pl, , faks 134 414 440.
Adres strony internetowej (URL): http://www.magurskipn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, 38-232 Krempna 59

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.
Numer referencyjny: ZF-370-2-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
32


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: Dwukrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania każdego spotkania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer ornitologiczny”. Warsztaty zostaną przeprowadzone w okolicy Bartnego i Wapiennego. Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia: różnorodność ptaków na Ziemi i w Polsce, ptaki Magurskiego Parku Narodowego i otuliny, nauka rozpoznawania ptaków w terenie na podstawie wyglądu i odgłosów, znaczenie i wymagania siedliskowe różnych gatunków ptaków. Planowany termin wykonania usługi: kwiecień – wrzesień 2019r. Dokładne terminy zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcą. Część 2: Jednokrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer mykologiczny”. Warsztaty zostaną przeprowadzone na ścieżce przyrodniczej „Folusz”. W programie: znaczenie grzybów w przyrodzie, kulinarne aspekty mykologii, rozpoznawanie grzybów w lesie, grzybobranie Planowany termin wykonania usługi: sierpień - październik 2019r. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą. Część 3: Przeprowadzenie 3-5-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Dzikie rośliny jadalne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 4: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 5: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer dendrologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 6: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Lokalne tradycje pszczelarskie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 7: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Naturalna biżuteria” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w 2019 roku. Część 8: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer entomologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 9: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne odmiany drzew owocowych” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 10: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem „Sztuka ziemi – plenerowe działanie artystyczne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 11: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Fotografia przyrodnicza” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 12: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Budki i poidełka dla ptaków” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 13: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer mykologiczny/grzybobranie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 14: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer botaniczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 15: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer ornitologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 16: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Korytarze migracyjne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 17: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Czytanie z chmur” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 18: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Obserwacje nocnego nieba” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 19: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Rośliny zielarskie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 20: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Ekoturystyka” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku. Część 21: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej. W programie: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 22: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków, (materiały zapewnia Zamawiający) montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 23: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 24: Trzykrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 25: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 26: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków , znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 27: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 28: Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 29: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 30: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 31: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy, (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie. Część 32: Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.

II.5) Główny kod CPV: 80400000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-01 2019-09-30
2019-08-01 2019-10-31
2019-12-15
2019-04-30 2019-05-02
2019-06-21 2019-06-22
2019-07-27 2019-07-28

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1.Termin wykonania zamówienia: dla części 1: w okresie: od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku, dla części 2: w okresie: od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku dla części 3-20: w okresie: do 15 grudnia 2019 roku, dla części 21-24: w okresie: 30 kwietnia ,1 , 2 maja 2019 roku, dla części 25-28: w okresie: 21 ,22 czerwca 2019 roku dla części 29-32: w okresie: 27, 28 lipca 2019 roku Dni poszczególnych warsztatów będą ustalane indywidualnie. Dla części od 21 do 32 termin wykonania warsztatów może ulec zmianie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która: dla części 1: - posiada wyższe wykształcenie; - posiada odpowiednią wiedzę ornitologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • różnorodność ptaków na Ziemi i w Polsce • ptaki Magurskiego Parku Narodowego i otuliny • nauka rozpoznawania ptaków w terenie na podstawie wyglądu i odgłosów • znaczenie i wymagania siedliskowe różnych gatunków ptaków dla części 2: - posiada wyższe wykształcenie; - posiada odpowiednią wiedzę mykologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • znaczenie grzybów w przyrodzie • grzyby jadalne • rozpoznawanie grzybów w lesie dla części 3: - posiada wyższe wykształcenie - posiada odpowiednią wiedzę botaniczną i doświadczenie w wykorzystywaniu dziko rosnących roślin w celach spożywczych, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie roślin jadalnych w terenie; • praktyczne sposoby wykorzystania roślin dzikorosnących; • dzikie rośliny jadalne na przestrzeni wieków; dla części 4: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę o projektowaniu ogrodów i doświadczenie w urządzaniu ogrodów ekologicznych, przyjaznych zwierzętom z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rośliny dla rodzimych zapylaczy; • kryjówki dla zwierząt w ogrodzie; • ptaki w ogrodzie; • produkcja kompostu, przemiana materii i energii, ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin; dla części 5: - posiada wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych; - posiada odpowiednią wiedzę dendrologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • praktyczna nauka rozpoznawania drzew; • drzewa w krajobrazie; • martwe drewno – rola i wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej; • drzewa jako siedlisko życia; dla części 6: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • budowa, biologia i rozwój rodziny pszczelej; • struktura społeczna pszczół; • wyroby pszczelarskie; - posiada wieloletnie doświadczenie w hodowli pszczół, - dysponuje akcesoriami używanymi w hodowli pszczół, które będą mogły zostać zaprezentowane podczas warsztatów; dla części 7: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat; - posiada doświadczenie w tworzeniu biżuterii z wykorzystaniem naturalnych materiałów np. nasion dzikorosnących roślin; dla części 8: - posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych, - posiada odpowiednią wiedzę entomologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie leśnej entomofauny; • rola martwego drewna w świecie owadów; • rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów; dla części 9: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • walory tradycyjnych odmian drzew owocowych; • zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego; - posiada doświadczenie w szczepieniu drzew owocowych metodą chip budding i potrafi zaprezentować jego technikę uczestnikom (podkładki do szczepienia jabłoni zostaną zapewnione przez Zamawiającego), dla części 10: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, podczas których wspólnie z uczestnikami stworzy instalację z naturalnych materiałów, z uwzględnieniem specyficznych cech lokalnego krajobrazu; - posiada doświadczenie w tworzeniu instalacji w stylu land-art.; dla części 11: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad budowania kompozycji, sprzętu fotograficznego i umiejętności jego obsługi, do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • techniczne aspekty fotografii; • plener fotografii przyrodniczej; • zdjęcia makro i krajobrazy; dla części 12: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę ornitologiczną i umiejętności techniczne do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • nauka rozpoznawania ptaków korzystających z budek; • zajęcia praktyczne nt. budowy i instalacji budek i poidełek; (jednym z zadań realizowanych podczas warsztatów będzie budowa budek dla ptaków – potrzebne materiały zostaną zapewnione przez Zamawiającego), dla części 13: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę mykologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie grzybów jadalnych, trujących, chronionych i związanych z martwym drewnem dla części 14: - posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych, - posiada odpowiednią wiedzę botaniczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • znaczenie roślin w ekosystemie; • rozpoznawanie roślin leśnych i łąkowych; • charakterystyka i zwalczanie roślin inwazyjnych; dla części 15: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę ornitologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie lokalnie występujących ptaków na podstawie wyglądu i odgłosów; dla części 16: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę nt. roli korytarzy migracyjnych w ochronie przyrody i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • metody monitoringu wędrówek zwierząt; • nauka rozpoznawania tropów i śladów zwierząt w terenie; dla części 17: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę nt. powstawania i rodzajów chmur i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • prognozowanie zmian pogody na podstawie oznak na niebie; • nauka rozpoznawania typów chmur; dla części 18: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę astronomiczną i umiejętności obsługi profesjonalnych urządzeń optycznych, do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • obserwacje nieba z wykorzystaniem następujących materiałów: obrotowych map nieba, map księżyca, atlasów gwiazd i zjawisk (wymienione pomoce dydaktyczne zostaną zapewnione przez Zamawiającego) - dysponuje teleskopem do obserwacji nieba, z którego będą mogli skorzystać uczestnicy warsztatów; dla części 19: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę botaniczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • znaczenie roślin zielarskich dla człowieka; • różnorodność roślin zielarskich w MPN i otulinie; • zbiór i nauka rozpoznawania roślin zielarskich w terenie; • praktyczne wykorzystanie roślin w ziołolecznictwie i kosmetyce; dla części 20: - posiada wykształcenie minimum średnie, - posiada odpowiednią wiedzę z zakresu turystyki do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rola ekoturystyki we współczesnym świecie; • prawne, finansowe, społeczne i przyrodnicze aspekty ekoturystyki; • wspólne wykonanie (z uczestnikami warsztatów) projektu działalności ekoturystycznej na danym terenie; - posiada odpowiednie doświadczenie w wykorzystaniu potencjału miejsc cennych przyrodniczo w rozwoju lokalnych społeczności; Dla części 21, 25, 29: - posiada minimum średnie wykształcenie - posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby • zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Dla części 22, 26, 30: - posiada wyższe wykształcenie - posiada odpowiednią wiedzę zoologiczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • budowanie hoteli dla owadów • budowanie budek i poidełek dla ptaków • nauka rozpoznawania gatunków ptaków • znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej Dla części 23, 27, 31: - posiada wyższe wykształcenie - posiada odpowiednią wiedzę botaniczną i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów na wskazany temat, z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych • wysiewanie tradycyjnych roślin • nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy • rośliny inwazyjne • rośliny użytkowe i ich zastosowanie • wspólne gotowanie przy ognisku z wykorzystaniem dzikich i tradycyjnych roślin Dla części 24, 28, 32: - posiada odpowiednie umiejętności do poprowadzenia warsztatów na wskazany temat: • Opowiadanie historii związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym • Angażowanie uczestników w aktywny udział w wieczorze opowieści
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.1 SIWZ 3) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich- zobowiązanie tych podmiotów 4) Oświadczenie w zakresie RODO- na formularzu oferty 5) Pełnomocnictwo-( oryginał lun notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. 6) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP – w terminie określonym w art.24.ust.11 ustawy PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania każdego spotkania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer ornitologiczny”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty zostaną przeprowadzone w okolicy Bartnego i Wapiennego. Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia: różnorodność ptaków na Ziemi i w Polsce, ptaki Magurskiego Parku Narodowego i otuliny, nauka rozpoznawania ptaków w terenie na podstawie wyglądu i odgłosów, znaczenie i wymagania siedliskowe różnych gatunków ptaków. Planowany termin wykonania usługi: kwiecień – wrzesień 2019r. Dokładne terminy zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 2 Nazwa: Jednokrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer mykologiczny”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty zostaną przeprowadzone na ścieżce przyrodniczej „Folusz”. W programie: znaczenie grzybów w przyrodzie, kulinarne aspekty mykologii, rozpoznawanie grzybów w lesie, grzybobranie Planowany termin wykonania usługi: sierpień - październik 2019r. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-01
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Dzikie rośliny jadalne”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Dzikie rośliny jadalne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie roślin jadalnych w terenie; • praktyczne sposoby wykorzystania roślin dzikorosnących; • dzikie rośliny jadalne na przestrzeni wieków Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 4 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rośliny dla rodzimych zapylaczy; • kryjówki dla zwierząt w ogrodzie; • ptaki w ogrodzie; • produkcja kompostu, przemiana materii i energii, ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 5 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer dendrologiczny”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer dendrologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: z uwzględnieniem następujących zagadnień: • praktyczna nauka rozpoznawania drzew; • drzewa w krajobrazie; • martwe drewno – rola i wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej; • drzewa jako siedlisko życia; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 6 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Lokalne tradycje pszczelarskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Lokalne tradycje pszczelarskie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • budowa, biologia i rozwój rodziny pszczelej; • struktura społeczna pszczół; • wyroby pszczelarskie; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 7 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Naturalna biżuteria”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Naturalna biżuteria” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego połączone z tworzeniem biżuterii wraz wykorzystaniem naturalnych materiałów np. nasion dzikorosnących roślin. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 8 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer entomologiczny”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer entomologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie leśnej entomofauny; • rola martwego drewna w świecie owadów; • rola owadów w funkcjonowaniu ekosystemów Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 9 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne odmiany drzew owocowych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne odmiany drzew owocowych” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • walory tradycyjnych odmian drzew owocowych; • zanikanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i znaczenie tego zjawiska dla dziedzictwa kulturowego; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 10 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem „Sztuka ziemi – plenerowe działanie artystyczne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem „Sztuka ziemi – plenerowe działanie artystyczne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. W trakcie warsztatów wykonawca wspólnie z uczestnikami stworzy instalację z naturalnych materiałów, z uwzględnieniem specyficznych cech lokalnego krajobrazu w stylu land-art. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 11 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Fotografia przyrodnicza”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Fotografia przyrodnicza” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • techniczne aspekty fotografii; • plener fotografii przyrodniczej; • zdjęcia makro i krajobrazy Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 12 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Budki i poidełka dla ptaków”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Budki i poidełka dla ptaków” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • nauka rozpoznawania ptaków korzystających z budek; • zajęcia praktyczne nt. budowy i instalacji budek i poidełek; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 13 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer mykologiczny/grzybobranie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer mykologiczny/grzybobranie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 14 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer botaniczny”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer botaniczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • znaczenie roślin w ekosystemie; • rozpoznawanie roślin leśnych i łąkowych; • charakterystyka i zwalczanie roślin inwazyjnych Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 15 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer ornitologiczny”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Spacer ornitologiczny” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rozpoznawanie lokalnie występujących ptaków na podstawie wyglądu i odgłosów Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 16 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Korytarze migracyjne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Korytarze migracyjne” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • metody monitoringu wędrówek zwierząt; • nauka rozpoznawania tropów i śladów zwierząt w terenie Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 17 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Czytanie z chmur”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Czytanie z chmur” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • prognozowanie zmian pogody na podstawie oznak na niebie; • nauka rozpoznawania typów chmur; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 18 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Obserwacje nocnego nieba”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Obserwacje nocnego nieba” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • obserwacje nieba z wykorzystaniem następujących materiałów: obrotowych map nieba, map księżyca, atlasów gwiazd i zjawisk. Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 19 Nazwa: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Rośliny zielarskie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Rośliny zielarskie” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • znaczenie roślin zielarskich dla człowieka; • różnorodność roślin zielarskich w MPN i otulinie; • zbiór i nauka rozpoznawania roślin zielarskich w terenie; • praktyczne wykorzystanie roślin w ziołolecznictwie i kosmetyce; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 20 Nazwa: Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Ekoturystyka”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Ekoturystyka” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem następujących zagadnień: • rola ekoturystyki we współczesnym świecie; • prawne, finansowe, społeczne i przyrodnicze aspekty ekoturystyki; • wspólne wykonanie (z uczestnikami warsztatów) projektu działalności ekoturystycznej na danym terenie; Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 21 Nazwa: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej. W programie: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-30
data zakończenia: 2019-05-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 22 Nazwa: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków, (materiały zapewnia Zamawiający) montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-30
data zakończenia: 2019-05-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 23 Nazwa: Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-30
data zakończenia: 2019-05-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 24 Nazwa: Trzykrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trzykrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-30
data zakończenia: 2019-05-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 25 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-21
data zakończenia: 2019-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 26 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków , znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-21
data zakończenia: 2019-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 27 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-21
data zakończenia: 2019-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 28 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-21
data zakończenia: 2019-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 29 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-27
data zakończenia: 2019-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 30 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-27
data zakończenia: 2019-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 31 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy, (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-27
data zakończenia: 2019-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Część nr: 32 Nazwa: Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80400000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-27
data zakończenia: 2019-07-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty - C 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – D 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu zawodowego - Racławice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu sprzedawcamagazynier z obsługą kas fiskalnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI