Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWisznia Mała
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wisznia Mała
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-29
 • Numer ogłoszenia508102-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508102-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Gmina Wisznia Mała: Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, działania 10.2 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.02-02-0028/17-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Wisznia Mała z siedz. 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 NIP 915-16-03-764 reprezentowana przez Wójta Gminy Wisznia Mała - Jakuba Bronowickiego tel. 71 308-48-00
Gmina Długołęka z siedz. 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12 NIP 911-11-02-754 reprezentowana przez Wójta Gminy Długołęka - Wojciecha Błońskigo tel. 71 32-30-203
Gmina Oborniki Śląskie z siedz.55-120 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1 NIP 915-16-05 -065 reprezentowana przez Burmistrza Obornik Śląskich - Arkadiusza Poprawę tel.71 310-35-19
Gmina Czernica z siedz. 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 NIP 912-11-01-093 reprezentowana przez Wójta Gminy Czernica - Włodzimierza Chleboszatel. 71 72-65-700

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisznia Mała, krajowy numer identyfikacyjny 93193489700000, ul. ul. Wrocławska  9 , 55114   Wisznia Mała, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 127 025, e-mail s.hermann@wiszniamala.pl, faks 713 127 068.
Adres strony internetowej (URL): www.wiszniamala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.wiszniamala.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”
Numer referencyjny: RI.271.3.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach zadania: Zadanie nr 1*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Wisznia Mała Zadanie nr 2*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Oborniki Śląskie Zadanie nr 3*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Czernica Zadanie nr 4*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Długołęka. obejmująca: Zadanie nr 1*: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1). jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego:1 Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2). trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3 wyjazdy x24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3 wyjazdy x 2 opiekunów 3). dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 24dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2wyjazdy x 2opiekunów Zadanie nr 2*: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2).Trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3 wyjazdy x 2 opiekunów 3).Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2wyjazdy x 2 opiekunów Zadanie nr 3*: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2).Trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3wyjazdy x 2 opiekunów 3).Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2 wyjazdy x 2 opiekunów Zadanie nr 4:* - łącznie 4 wyjazdy pozaszkolne w tym 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 136 Liczba opiekunów dorosłych = 12 2).Jeden wyjazd do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 1 wyjazd x 136 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 12 opiekunów 3). Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 136 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2 wyjazdy x 12 opiekunów 2. W ramach organizowanych zajęć Wykonawca zobowiązany jest do: - organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w laboratoriach i stacjach badawczych jednostek naukowo-badawczych lub innych podmiotów dysponujących stosownym potencjałem do realizacji zajęć zgodnie z programem określonym w ust. 3 pkt. 3.2. - transportu uczestników zajęć i ich bagażu, wraz z dowozem uczestników do miejsca prowadzenia zajęć lub gdy nie jest to możliwe, w ich pobliże oraz ich późniejszy powrót do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Transport uczestników wycieczki musi odbywać się środkami transportu wyprodukowanymi po 01.01.2010r. - ubezpieczenia poszczególnych wyjazdów w tym każdego uczestnika w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę nie mniej niż 20 000 PLN. - zapewnienia odczynników wykorzystywanych w laboratoriach oraz materiały dla dzieci - prowadzenia dziennika zajęć obejmującego min. listę obecności, liczbę zrealizowanych godzin, tematykę zajęć zgodnie z wzorem wskazanym przez zamawiającego; - przeprowadzenia diagnozy początkowej i końcowej, dla każdego ucznia, pokazującego efekt lekcji, w formie testu zamkniętego lub otwartego. Diagnoza powinna mieć formę, przynajmniej 8 punktowego, testu. - promocję projektu zgodnie z zaleceniami kierownika. Pod pojęciem promocji Zamawiający rozumie stosowanie w materiałach i dokumentacji projektowej zasad promocji i oznakowania projektów określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” zgodnie z jego aktualnie obowiązującą wersją. 3. Warunki realizacji zamówienia: 3.1. Informacje ogólne: 1) Każdy z podmiotów wyszczególnionych w rozdz. II pkt. 3 samodzielnie zawrze umowę na swoją część zamówienia. 2) Zamówienie będzie wykonywane pod nadzorem koordynatorów lokalnych (dyrektorów szkół), kierownika w/w projektu oraz przedstawiciela poszczególnych Gmin. Wykaz szkół biorących udział w zamówieniu w poszczególnych gminach określa załącznik nr 6 do SIWZ 3) Harmonogram wszystkich zajęć wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Zmiany w harmonogramie będą możliwe za zgodą Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram zajęć musi być uzgodniony z koordynatorami poszczególnych szkół. 4) Pod pojęciem jednej godziny zajęć Zamawiający rozumie 1 godzinę lekcyjną 45 minut. 5) Czas realizacji zajęć: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.00. 3.2 Minimalny program i czas zajęć: 3.2.1 Wymagania ogólne 1) Zwiedzanie muzeum/ogrodu botanicznego musi odbywać się z przewodnikiem. Zajęcia oprócz sal wystawowych powinny obejmować również prezentacje filmowe oraz multimedialne. 2) Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne powinny obejmować możliwość m.in.: • Zapoznania się z metodami wykonywania doświadczeń; • Samodzielnego wykonywania pomiarów; • Tworzenia kart pracy z osiągniętych wyników; • Naukę jak korzystać z norm rozwojowych; • Sprawdzania wartości swoich pomiarów na podstawie otrzymanych norm; • Zapoznania się ze sposobem funkcjonowania jednostek naukowo-badawczych i prowadzeniem doświadczeń naukowych. 3) Zajęcia w stacjach badawczych powinny obejmować możliwość praktycznego zastosowania metod obserwacyjnych i doświadczalnych w naukach przyrodniczych. 4) Zajęcia w laboratoriach muszą odbywać się w grupach max. 12 osobowych. Czas oczekiwania na zajęcia danej grupy nie może być dłuższy niż 2 godziny. 5) Minimalny czas zajęć: a) Zajęcia w muzeum/ogród – min. 2x2 godziny dla 1 grupy b) Zajęcia laboratoryjne - min.: 2 godziny dla 1 grupy c) Zajęcia nielaboratoryjne – min.: 2 godzin dla 1 grupy 3.2.2 Program zajęć: 3.2.2.1 Muzeum przyrodnicze/ogród botaniczny Muzeum przyrodnicze – zajęcia z przewodnikiem obejmujące poniższe tematy: a. Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES) b. Woda w przyrodzie, w tym powodzie itd. c. Ryby, Płazy, Gady, Ssaki, Ptaki d. Dlaczego ptaki latają? e. Ekologia a ewolucja – drapieżniki i ofiary f. Strategie obronne zwierząt g. Owady a człowiek h. Znaczenie segregacji dla człowieka i środowiska Ogród botaniczny – zajęcia z przewodnikiem obejmujące poniższe tematy: a. co wiemy o liściach? b. Rośliny nagonasienne. c. Rośliny jakich nie znamy d. Wpływ roślin na warunki otoczenia e. Drzewa iglaste f. Przygotowanie roślin na różne warunki środowiska g. Korzenie i łodygi h. rośliny z terenów podmokłych 3.2.2.2 Laboratorium Zajęcia należy przeprowadzić w laboratorium. Przykładowa tematyka zajęć: • Praca naukowa w praktyce – przygotowywanie preparatów i obserwacje mikroskopowe; • Wykrywanie grup funkcyjnych w związkach organicznych; • Cenne owady – pszczoły i trzmiele; • Drzewa i ich tajemnice; • Czym pachną pomarańcze, cynamon i kminek? Izolowanie związków zapachowych z produktów spożywczych; • Jak sprawić, żeby kwas nie był kwaśny? Określanie pH roztworów i reakcje zobojętniania z obliczeniami; • Gleba jako środowisko życia. Badanie pH i zasolenia; • Grawitacja – dlaczego satelity nie spadają? • Co warto wiedzieć o płazach i gadach? • Warsztaty z projektowania turbiny wiatrowej; • Obwody elektryczne; • Produkcja energii elektrycznej – elektrownie jądrowe. • Ziemia – wodna planeta • Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie • Różnorodność świata zwierząt: Ryby, Płazy, Gady, Ssaki, Ptaki. UWAGA!!! Powyższe tematy są przykładowe. Zamawiający dopuszcza inny zakres zajęć przy zachowaniu wymagań ogólnych wskazanych powyżej. W przypadku innych tematów ich zakres należy uzgodnić z koordynatorem lokalnym danej szkoły. 3.2.2.3 Zajęcia nielabolatoryjne (stacja badawcza) Zajęcia należy przeprowadzić w stacji badawczo-naukowej. Przykładowa tematyka zajęć: • Przegląd cech i kształtów liści podstawowych gatunków/rodzajów drzew; • Przyporządkowywanie cech do liści różnych gatunków drzew; • Omówienie potrzeby oraz funkcji prowadzenia monitoringu przyrodniczego; • Ćwiczenia terenowe na poznanym terenie; • Czy wodę można zmienić w prąd? • Wysokie napięcie, niskie napięcie – które jest groźne? • Drugie życie odpadów? • Motyle – wszystko, co o nich wiemy • Strategie obronne zwierząt • Owady w naszych domach • Ślimaki z muszlą i bez muszli • Dlaczego ptaki śpiewają? • Skąd się wzięły ryby w wodach Polski? • Zapoznanie się uczniów z sposobem funkcjonowania jednostek edukacyjnych. • Poznawanie minerałów i skał • Spotkanie z paleontologią • Laboratorium czterech żywiołów • Rozpoznawanie ptaków. UWAGA!!! Powyższe tematy są przykładowe. Zamawiający dopuszcza inny zakres zajęć przy zachowaniu wymagań ogólnych wskazanych powyżej. W przypadku innych tematów ich zakres należy uzgodnić z koordynatorem lokalnym danej szkoły. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 80100000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
60140000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli, posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58). potwierdzoną za zgodność z oryginałem
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 3) . Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich 1. Pisemne zobowiązanie (oryginał) podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców wzór umowy o zamówienie stanowiący II część SIWZ. 2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy 3. Zmiany postanowień umowy, ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy o zamówienie stanowiącej II część SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Wisznia Mała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć pozaszkolnych obejmująca: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1). jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego:1 Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2). trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3 wyjazdy x24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3 wyjazdy x 2 opiekunów 3). dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 24dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2wyjazdy x 2opiekunów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5, 80500000-9, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Oborniki Śląskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć pozaszkolnych obejmująca: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2).Trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3 wyjazdy x 2 opiekunów 3).Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2wyjazdy x 2 opiekunów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5, 80500000-9, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Czernica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć pozaszkolnych obejmująca: - łącznie 6 wyjazdów pozaszkolnych w tym: 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 48 Liczba opiekunów dorosłych = 4 2).Trzy wyjazdy do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 3wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych =3wyjazdy x 2 opiekunów 3).Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2wyjazdy x 24 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2 wyjazdy x 2 opiekunów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5, 80500000-9, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatnosci faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4*: Organizacja zajęć pozaszkolnych dla uczniów z gminy Długołęka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć pozaszkolnych obejmująca: - łącznie 4 wyjazdy pozaszkolne w tym 1).Jeden wyjazd do muzeum przyrodniczego i ogrodu botanicznego Liczba dzieci łącznie = 136 Liczba opiekunów dorosłych = 12 2).Jeden wyjazd do laboratorium Liczba dzieci łącznie = 1 wyjazd x 136 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 12 opiekunów 3). Dwa wyjazdy na zajęcia nielaboratoryjne (stacja badawczo-naukowa) Liczba dzieci łącznie = 2 wyjazdy x 136 dzieci Liczba opiekunów dorosłych = 2 wyjazdy x 12 opiekunów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80100000-5, 80500000-9, 60140000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatnosci faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - powiat jaworski
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania10-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.