Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych. Wsparcie przewidziane dla uczniów szkół zawodowych w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-29
 • Numer ogłoszenia508022-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508022-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych. Wsparcie przewidziane dla uczniów szkół zawodowych w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, krajowy numer identyfikacyjny 170818020, ul. Kościuszki  29 B , 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556465000, e-mail zamowienia@powiatkwidzynski.pl, faks 556465002.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatkwidzynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatkwidzynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, pok. 212 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych. Wsparcie przewidziane dla uczniów szkół zawodowych w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Numer referencyjny: OR IV.272.03.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych w zakresie tematycznym i na zasadach zgodnych z treścią znajdującą się poniżej. Grupę docelową projektu stanowią osoby, tj. uczniowie kwidzyńskich szkół zawodowych w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuję realizację: - część nr 1: Lean Manufacturing - część nr 2 : Narzędzia jakości - część nr 3: Kurs Lean Manufacturing - część nr 4: Kurs Narzędzia jakości. 1.2. Zajęcia, kursy, szkolenia będą prowadzone w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i narzędzi TIK i ICT. 1.3. Szkolenia zawodowe muszą zakończyć się egzaminem, i/lub zaświadczeniem, i/lub otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (wg. wskazania w opisie przedmiotu zamówienia). Wymagane jest, aby szkolenia zawodowe opierały się na programach certyfikowanych lub modułowych bazujących w oparciu o profile zawodowe. Działania prowadzić mają do uzyskania pożądanych w danym zawodzie kompetencji oraz do uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa- załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Jeśli w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 4.Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 5.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 6. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, oraz tylko częściowemu spełnianiu kolejnych przesłanek dotyczących miejsca i czasu wyznaczonego przez pracodawcę o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający odstępuje od określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle tego przepisu stosunek pracy występuje o ile spełnione są łącznie przesłanki w nim wymienione. Osoby zatrudnione będą świadczyć usługę szkoleniową (zajęcia pozalekcyjne, kursy zawodowe itp.), polegającą na okresowym prowadzeniu zajęć, korzystając z własnego doświadczenia i kwalifikacji. Osoby te będą realizowały zajęcia poza siedzibą pracodawcy (w szkole lub w innej sali) i będą miały swobodę w zakresie wykonywania obowiązków, w przedmiocie wyboru sposobu oraz częściowo dokładnego czasu i miejsca wykonania zadania (ustalenie konkretnego harmonogramu zajęć pozalekcyjnych z uczniami). Ponadto realizacja usługi odbywać się będzie okresowo i z tego też względu nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie personelu przez okres realizacji usługi na pełnym etacie.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80522000-9
80310000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 113633,33
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ewentualne wartości podane w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. A w przypadku braku średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs ogłoszony przez NBP w najbliższym dniu po ukazaniu się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z dyspozycji przepisu art. 24aa ustawy pzp. 3.Podwykonawcy. 3.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców- sporządzić wg wzoru stanowiącego- załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Terminy wykonania zamówienia, dla poszczególnych części zamówienia, zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta składa się z: 1) Formularza Ofertowego (wzór formularza ofertowego określony został w załączniku nr 3 do SIWZ); 2) Oryginału (lub kopii poświadczonej notarialnie) pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych; 3) Oświadczenia wstępnego zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, że wykonawca nie podlega wykluczeniu- zgodnie z Rozdziałem VII niniejszej SIWZ- załącznik nr 4 do SIWZ; 4) Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Formalności przed podpisaniem umowy: 1)Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2)Wykonawca zostanie wezwany o dopełnienie formalności, o której mowa wyżej oraz uzgodnienie ostatecznej treści umowy w oparciu o wzór umowy załączony do SIWZ załącznik nr 2 do SIWZ, a także uzgodnienie innych kwestii koniecznych do sprawnego jej zawarcia. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 3)Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykładowcy (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie: 1. Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony szczególnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 2. Zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ewentualnymi oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji projektu na uzasadniony wniosek Zamawiającego łącznie ze zmianą wynagrodzenia w zakresie proporcjonalnym do zwiększonego zakresu w stosunku do wynagrodzenia ustalonego w umowie, 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania, 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp, 3) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany VAT, z zastrzeżeniem treści pkt 2 i 1, 4) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem treści pkt 2 i 1, 5) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści pkt 2 i 1, 6) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 Ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, z zastrzeżeniem treści pkt 2 i 1. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informujemy, że w rozumieniu *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn; jednocześnie informujemy, iż: 1.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl. 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych. Wsparcie przewidziane dla uczniów szkół zawodowych w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; nr sprawy: OR IV.272.03.2019. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9.Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Lean Manufacturing
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest: Kurs Lean Manufacturing będący wstępem dla procesu wdrożenia filozofii zarządzania opartej na eliminowaniu marnotrawstwa i doskonaleniu przepływu wzdłuż strumienia wartości. Szkolenie podstawowe (teoretyczne), po którym należy przejść do gry symulacyjnej oraz warsztatów praktycznych. Uczestnictwo w kursie pozwoli na: •Dogłębne zrozumienie koncepcji Lean Manufacturing; •Poznanie istoty kultury ciągłego doskonalenia; •Poznanie najważniejszych metod Lean Manufacturing i zdobycie przekonania o ich skuteczności oraz motywacji do stosowania ich w swojej pracy. Program kursu: •Wysokie koszty produkcji; •Nadmierne zapasy; •Długi czas cyklu produkcyjnego; •Niestabilne procesy; •Brak motywacji do wdrażania usprawnień; •Trudności w dostrzeganiu marnotrawstwa w praktyce produkcyjnej; •Brak praktycznej wiedzy o metodach sterowania przepływem materiałów; •Brak przekonania co do korzyści płynących z wdrożenia zasad Lean Manufacturing. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe dla Uczestników kursu. Dla każdego Uczestnika kursu wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie wystawione przez Wykonawcę. Kurs kończy się egzaminem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursu. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatne badania lekarskie (o ile są obowiązkowe) i zaświadczenie stwierdzające możliwość przystąpienia do kursu (badanie należy przeprowadzić przed zajęciami, w przypadku eliminacji uczestnika z przyczyn zdrowotnych. Wykonawca ponosi koszt badania lekarskiego kolejnej osoby z przekazanej przez Kierownika projektu listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do kursu i zgłasza ten fakt kierownikowi projektu), Wykonawca zapewnia bezpłatne środki ochrony osobistej (odzież ochronna) dla każdego uczestnika na czas trwania kursu, jeśli są wymagane. 2.Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Pomieszczenie, klasa udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w w/w szkole Zamawiający udostępni pomieszczenie zastępcze. 3.Zajęcia będą odbywały się między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych. W przypadkach losowych dopuszcza się przeprowadzenie zajęć dla danej grupy uwzględniając maksymalnie dwie soboty w okresie realizacji kursu. 4.Zamówienie wykonane zostanie w terminach i godzinach uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu z Zamawiającym. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80522000-9, 80310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykładowcy (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Narzędzia jakości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług – stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby zadowolić klienta. Jest to kompleksowa działalność a w jej realizacji pomagają różnego rodzaju narzędzia i metody. Narzędzia jakości są wykorzystywane do zbierania, przetwarzania informacji, do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów, produktach lub usługach. Pozwalają na wizualizację danych, monitorowanie i diagnozowanie procesów. Dzięki nim możemy sprawdzić efektywność podjętych działań. Są one instrumentami, które pozwalają na monitorowanie działań (procesów) w całym cyklu życia wyrobu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe dla Uczestników kursu. Dla każdego Uczestnika wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie wystawione przez Wykonawcę. Kurs kończy się egzaminem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursu. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatne badania lekarskie (o ile są obowiązkowe) i zaświadczenie stwierdzające możliwość przystąpienia do kursu (badanie należy przeprowadzić przed zajęciami, w przypadku eliminacji uczestnika z przyczyn zdrowotnych. Wykonawca ponosi koszt badania lekarskiego kolejnej osoby z przekazanej przez Kierownika projektu listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do kursu i zgłasza ten fakt kierownikowi projektu), Wykonawca zapewnia bezpłatne środki ochrony osobistej (odzież ochronna) dla każdego uczestnika na czas trwania kursu, jeśli są wymagane. 2.Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Pomieszczenie, klasa udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w w/w szkole Zamawiający udostępni pomieszczenie zastępcze. 3.Zajęcia będą odbywały się między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych. W przypadkach losowych dopuszcza się przeprowadzenie zajęć dla danej grupy uwzględniając maksymalnie dwie soboty w okresie realizacji kursu. 4.Zamówienie wykonane zostanie w terminach i godzinach uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu z Zamawiającym. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80522000-9, 80310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33333,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykładowcy (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kurs Lean Manufacturing
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Kurs Lean Manufacturing będący wstępem dla procesu wdrożenia filozofii zarządzania opartej na eliminowaniu marnotrawstwa i doskonaleniu przepływu wzdłuż strumienia wartości. Szkolenie podstawowe (teoretyczne), po którym należy przejść do gry symulacyjnej oraz warsztatów praktycznych. Uczestnictwo w kursie pozwoli na: •Dogłębne zrozumienie koncepcji Lean Manufacturing; •Poznanie istoty kultury ciągłego doskonalenia; •Poznanie najważniejszych metod Lean Manufacturing i zdobycie przekonania o ich skuteczności oraz motywacji do stosowania ich w swojej pracy. Program kursu: •Wysokie koszty produkcji; •Nadmierne zapasy; •Długi czas cyklu produkcyjnego; •Niestabilne procesy; •Brak motywacji do wdrażania usprawnień; •Trudności w dostrzeganiu marnotrawstwa w praktyce produkcyjnej; •Brak praktycznej wiedzy o metodach sterowania przepływem materiałów; •Brak przekonania co do korzyści płynących z wdrożenia zasad Lean Manufacturing. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe dla Uczestników kursu. Dla każdego Uczestnika kursu wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie wystawione przez Wykonawcę. Kurs kończy się egzaminem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursu. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatnebadania lekarskie (o ile są obowiązkowe) i zaświadczenie stwierdzające możliwość przystąpienia do kursu (badanie należy przeprowadzić przed zajęciami, w przypadku eliminacji uczestnika z przyczyn zdrowotnych. Wykonawca ponosi koszt badania lekarskiego kolejnej osoby z przekazanej przez Kierownika projektu listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do kursu i zgłasza ten fakt kierownikowi projektu), Wykonawca zapewnia bezpłatne środki ochrony osobistej (odzież ochronna) dla każdego uczestnika na czas trwania kursu, jeśli są wymagane. 2.Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Pomieszczenie, klasa udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w w/w szkole Zamawiający udostępni pomieszczenie zastępcze. 3.Zajęcia będą odbywały się między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych. W przypadkach losowych dopuszcza się przeprowadzenie zajęć dla danej grupy uwzględniając maksymalnie dwie soboty w okresie realizacji kursu. 4.Zamówienie wykonane zostanie w terminach i godzinach uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu z Zamawiającym. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80522000-9, 80310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23700,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykładowcy (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kurs Narzędzia jakości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług – stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby zadowolić klienta. Jest to kompleksowa działalność a w jej realizacji pomagają różnego rodzaju narzędzia i metody. Narzędzia jakości są wykorzystywane do zbierania, przetwarzania informacji, do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów, produktach lub usługach. Pozwalają na wizualizację danych, monitorowanie i diagnozowanie procesów. Dzięki nim możemy sprawdzić efektywność podjętych działań. Są one instrumentami, które pozwalają na monitorowanie działań (procesów) w całym cyklu życia wyrobu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe dla Uczestników kursu. Dla każdego Uczestnika wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie wystawione przez Wykonawcę. Kurs kończy się egzaminem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursu. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatne badania lekarskie (o ile są obowiązkowe) i zaświadczenie stwierdzające możliwość przystąpienia do kursu (badanie należy przeprowadzić przed zajęciami, w przypadku eliminacji uczestnika z przyczyn zdrowotnych. Wykonawca ponosi koszt badania lekarskiego kolejnej osoby z przekazanej przez Kierownika projektu listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do kursu i zgłasza ten fakt kierownikowi projektu), Wykonawca zapewnia bezpłatne środki ochrony osobistej (odzież ochronna) dla każdego uczestnika na czas trwania kursu, jeśli są wymagane. 2.Miejsce świadczenia usług (prowadzenia zajęć z uczniami): Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Pomieszczenie, klasa udostępnione zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego bezkosztowo. Tym samym koszt najmu pomieszczeń nie powinien być wliczony w cenę oferty. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi w w/w szkole Zamawiający udostępni pomieszczenie zastępcze. 3.Zajęcia będą odbywały się między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych. W przypadkach losowych dopuszcza się przeprowadzenie zajęć dla danej grupy uwzględniając maksymalnie dwie soboty w okresie realizacji kursu. 4.Zamówienie wykonane zostanie w terminach i godzinach uzgodnionych wspólnie i w porozumieniu z Zamawiającym. Na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym szczegółowe określenie dni i godzin świadczenia usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80522000-9, 80310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykładowcy (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursów zawodowych - Wejherowo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania13-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursów zawodowych: a) Kurs kosmetyczny profesjonalny wizaż, stylizacja rzęs i paznokci 4 osoby, b) Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda 111 elektrodami otulonymi - 1 osoba, c) Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 1 osoba, d) Kurs księgowość/kadry program Symfonia - 3 osoby, e) Kurs Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją na przewóz osób - 1 osoba, f) Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby, g) Kurs renowacja mebli - 2 osoby, h) Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego 2 osoby, i) Kurs pośrednik nieruchomości - 1 osoba, j) Kurs Florysta z obsługą kasy fiskalnej - 1 osoba, k) Kurs pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba, l) Kurs ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych 2 osoby, m) Kurs e-marketing rozszerzony o Google AdWords 1 osoba, n) Kurs rejestratorka medyczna 1 osoba. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.