Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedszkole Samorządowe nr 4
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-12
 • Numer ogłoszenia503031-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503031-N-2019 z dnia 2019-01-12 r.

Przedszkole Samorządowe nr 4: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: Przedszkolaki odkrywają świat
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ACTUS Zamówienia Publiczne Daniel Ambrożej tel. 601 611 353
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe nr 4, krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2 , 15865   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, , e-mail ps4@um.białystok.pl, , faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (URL): http://ps4.bialystok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ps4.bialystok.pl/wszystko-zaczyna-sie-w-przedszkolu-aktualizacja-wpisu-z-dnia-19-06-2018-r/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ps4.bialystok.pl/wszystko-zaczyna-sie-w-przedszkolu-aktualizacja-wpisu-z-dnia-19-06-2018-r/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Sokólska 2; 15-865 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci
Numer referencyjny: ZP-39/PS4/UE/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Każdy z rodzajów warsztatów stanowi odrębne zamówienie (zamówienie częściowe). Warsztaty skierowane do rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkoli: CZĘŚĆ I: Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne (5 godzin dydaktycznych). Cel: poznanie nowych metodyk wspomagających zdolność do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania. CZĘŚĆ II: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3 –letnich i starszych wolniej się rozwijających (5 godzin dydaktycznych) Cel: zapoznanie się ze sposobami wspomagania i rozwijania wrodzonych umiejętności umysłowych dzieci trzyletnich i starszych. CZĘŚĆ III: Jak radzić sobie z niepożądanymi zrachowaniami u małych dzieci (do 6 roku życia) (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dziecka. Warsztaty skierowane do kadry pedagogicznej: CZĘŚĆ IV: Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe). Cel: nabycie umiejętności korekty zaburzeń motorycznych, pobudzania różnych sfer aktywności dziecka. CZĘŚĆ V: Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności stymulowania prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne. CZĘŚĆ VI: Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą w arteterapii. CZĘŚĆ VII: Muzykoterapia w przedszkolu (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi. Szczegółowe zasady organizacji warsztatów:  Warsztaty skierowane do rodziców / opiekunów prawnych: 1) Liczba osób w grupie: średnio 15 osób, 2) Liczba grup: po jednej w każdym Przedszkolu, 3) Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych na grupę; realizacja: 2 dni po 2,5 godz. dydaktyczne. 4) Realizacja warsztatów w godzinach: 16.00 - 20.30. 5) Wykonawca zapewnia: • serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda, słodka bułka/ pączek/ rogalik/ osobę, 6) Zamawiający zapewniają sale dydaktyczne, miejsce realizacji: • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku, ul. Sokólska 2, 15- 865 Białystok. • Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, ul. St. Dubois 12, 15- 349 Białystok.  Warsztaty skierowane do kadry pedagogicznej: 1) Liczba grup: po jednej w każdym Przedszkolu, 2) Realizacja warsztatów 5 godzinnych - w godzinach: 16.00 - 20.30, 16 godzinnych - w godzinach: 8.30 -16.30 3) Liczba osób w grupie: • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku: średnio 20 osób, • Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: średnio 25 osób, 4) Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w Białymstoku, którą zapewnia Wykonawca na własny koszt, wyposażona w min. narzędzia niezbędne do wykonywania czynności związanych z tematyką warsztatów. 5) Wykonawca zapewnia: • serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda, ciasto. • w przypadku szkoleń przekraczających 5 godzin dydaktycznych dziennie serwis obiadowy: obiad dwudaniowy + kompot. Wykonawca przedkłada menu do akceptacji Zamawiających min. 3 dni wcześniej przed realizacją warsztatów. Ogólne zasady organizacji warsztatów: 1) Wykonawca ustala z Zamawiającym i przedstawia do jego akceptacji program warsztatów na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów. 2) Termin realizacji zlecenia: styczeń 2019 - kwiecień 2019r. 3) Dokładne terminy (data, godzina), w których będą prowadzone warsztaty muszą być uzgadniane z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji. 4) Wykonawca zapewnia w trakcie zajęć: materiały piśmiennicze, tj. długopis i notatnik, które przechodzą na własność uczestnika warsztatów oraz inne materiały niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Każdy z uczestników/czek warsztatów otrzyma od Wykonawcy zestaw materiałów szkoleniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów, obejmujących tematykę warsztatów. Materiały muszą być adekwatne do treści warsztatów i grupy szkoleniowej. Materiały powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020, na materiałach powinna być także zamieszczona informacja: projekt: „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17, materiały szkoleniowe finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany uczestnikom/czkom warsztatów w pierwszym dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 6) Po zakończeniu warsztatów uczestnicy/czki otrzymują zaświadczenia/ dyplomy o jego ukończeniu wystawione przez Wykonawcę wraz z ilością godzin poszczególnych modułów/ tematów. 7) Warsztaty dopasowane do poziomu uczestników/czek: kadry pedagogicznej i rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 8) Podczas warsztatów wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników/czki metody kształcenia, środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji kadry pedagogicznej oraz rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. 9) Dokumentacja warsztatów przygotowana na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego musi obejmować min: • program warsztatów, • listy obecności, • dziennik zajęć, • potwierdzenie odbioru materiałów, • kserokopie zaświadczeń/ dyplomów potwierdzone za zgodność z oryginałem, • ewidencja czasu pracy osoby prowadzącej zajęcia za dany miesiąc. Dokumentacja po zakończeniu warsztatów przechodzi na własność Zamawiających Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG W PROJEKCIE: 1) Przygotowania harmonogramów, programu warsztatów, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 2) Prowadzenie dziennika zajęć i list obecności i przekazanie ich Zamawiającemu po zajęciach w każdej zrealizowanej grupy. 3) Stały kontakt z Zamawiającym (na czas trwania usługi). 4) Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. 5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu we własnym zakresie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) WARUNEK posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. 2) OSOBY FIZYCZNE - warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a. posiada wykształcenie wyższe, b. przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych. Weryfikacja na podstawie CV oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 3) PODMIOTY GOSPODARCZE – warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) przedłoży listę osób, które będą prowadziły zajęcia w projekcie, wraz z CV oraz pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie, b) osoby w/w będą posiadały wykształcenie wyższe oraz przeprowadziły w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych. 2. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu pn. " WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17 pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku i Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku. 3. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć. 4. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. 5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia poszczególnych ilości godzin, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI Od dnia zawarcia umowy – 30 kwietnia 2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: patrz pkt II.9)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia poszczególnych ilości godzin, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 2) w celu prawidłowego wykonania umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 3) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, w szczególności zmian w harmonogramie roku szkolnego, 4) zmiany miejsca dostawy ze względu na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, 5) zmiany danych teleadresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 7) ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, o ile Zamawiający dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 08:29,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne (5 godzin dydaktycznych). Cel: poznanie nowych metodyk wspomagających zdolność do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3 –letnich i starszych wolniej się rozwijających
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3 –letnich i starszych wolniej się rozwijających (5 godzin dydaktycznych) Cel: zapoznanie się ze sposobami wspomagania i rozwijania wrodzonych umiejętności umysłowych dzieci trzyletnich i starszych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 6 roku życia) (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dziecka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Uczenie się przez zmysły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe). Cel: nabycie umiejętności korekty zaburzeń motorycznych, pobudzania różnych sfer aktywności dziecka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności stymulowania prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą w arteterapii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Muzykoterapia w przedszkolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Muzykoterapia w przedszkolu (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce i Audyt wewnętrzny 5s. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI