Sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego placu zabaw przy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedszkole Samorządowe nr 4
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-14
 • Numer ogłoszenia503476-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503476-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedszkole Samorządowe nr 4: Sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: ACTUS Zamówienia Publiczne Daniel Ambrożej tel. 601 611 353
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe nr 4, krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2 , 15865   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, , e-mail ps4@um.białystok.pl, , faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (URL): http://ps4.bialystok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ps4.bialystok.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ps4.bialystok.pl/wszystko-zaczyna-sie-w-przedszkolu-aktualizacja-wpisu-z-dnia-19-06-2018-r/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul. Sokólska 2; 15-865 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku
Numer referencyjny: ZP-40/PS4/UEII/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw: dostarczenie na koszt wykonawcy i wyposażenie w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Ponadto w zakresie zamówienia znajdują się wszystkie prace z zakresu procesu budowlanego (wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych), realizacji robót budowlanych i wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 2. Zakres zamówienia: Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia rozpoczęcia prac i wykonania robót budowlano-montażowych oraz uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu architektoniczno-budowlanego – tj. projekt zagospodarowania terenu / projekt budowlany wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami). A. Zakres opracowania dokumentacji: 1) Projekt zagospodarowania terenu / projekt budowlany - 2 egzemplarze, rozwiązania zaakceptowane przez zamawiającego. 2) Projekt wykonawczy. 3) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzeń dokumentacji, w tym rozwiązanie wszystkich ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie terenu oraz terenów sąsiednich w rejonie prowadzenia robót na czas wykonania prac, itp. 4) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych (lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane). 5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego. B. Wymagania Zamawiającego: 1) Wykonawca projektu zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania w tym np.: map, inwentaryzacji oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Pełnomocnikiem Zamawiającego zakresu robót ujętych w opracowaniu. 3) Wykonawca przedkłada do akceptacji 1 egzemplarz koncepcji programowo - przestrzennej w wersji elektronicznej do 10 dni od podpisania umowy (weryfikacja w ciągu 4 dni od dnia złożenia w wersji elektronicznej). 4) Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę – jeżeli dotyczy. 5) Wniosek do właściwego organu w celu zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę składa Wykonawca projektu. 6) Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.);  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030);  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami). Etap II – roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe – termin realizacji do 31 marca 2019 r., w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych do 30 kwietnia 2019 r.: 1) Demontaż i utylizacja wskazanych drewnianych urządzeń zabawowych (Przedszkole Samorządowe Nr 4 -1 szt., Przedszkole Samorządowe Nr 64 – 2 szt.) Urządzenia placu zabaw do utylizacji w PS64 wykonane są z: drewna, guma (opony), metal (zjeżdżalnia). 2) Dostarczenie na koszt wykonawcy i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych i elementów komunalnych. Dostarczone i zamontowane urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być fabrycznie nowe. 3) Wymagany okres gwarancji na sprzęt min. 5 lat, na roboty budowlane min. 3 lata, po roku przegląd gwarancyjny z wykonawcą. 4) Urządzenia powinny posiadać Certyfikaty Bezpieczeństwa wydawane w akredytowanym procesie certyfikacji, gwarantujące zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa PN EN 1176 i Prawem Budowlanym. 5) Kolor urządzeń zabawowych powinien być ustalony z Zamawiającymi. 6) Montaż urządzeń zabawowych odbywać się powinien w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającymi. a) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o czym mowa również w poniższym pkt. 5.. b) Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, posiadający parametry nie gorsze od parametrów produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości parametry produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia uznaje się za minimalne. 7) Prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu, w tym uzupełnienie ziemi. 8) Urządzenia zabawowe powinny być dobrane przy zachowaniu strefy bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami, określonymi przez producenta. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, warunków technicznych, opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 2) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiającego w zakresie zgodności z zakresem prac projektowych, 3) przygotowanie i złożenie wniosków zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, a także uzyskanie skutecznego przyjęcia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, 4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 5) organizację i zabezpieczenie budowy wraz z czynnościami i dokumentami niezbędnymi do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania, 6) wypłaty odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 7) przeprowadzenia wymaganych badań, w tym badań zagęszczenia gruntu, 8) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym i oddaniem do użytku (dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały), 9) uporządkować teren inwestycji po zakończeniu robót. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 5. UWAGI BEZWZGLĘDNE: 1) Elementy zagospodarowania trenu należy rozmieścić na działce przeznaczonej na inwestycje w taki sposób, aby uniknąć zbędnych wycinek drzew i krzewów, a prace związane z posadowieniem wszystkich urządzeń winny być prowadzone ostrożnie, by nie uszkodzić systemów korzeniowych roślin w sąsiedztwie. 2) Razem z ofertą należy złożyć certyfikaty / deklaracje zgodności/ z akredytowanej jednostki certyfikującej posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji a w przypadku urządzeń towarzyszących Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. Zamawiający nie uzna przedmiotowego warunku za spełniony w przypadku przedłożenia przez oferenta certyfikatów obejmujących części składowe oferowanego wyposażenia. 3) Podstawowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia. 4) Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej, pomiarów własnych itp. w przedmiocie zamówienia. 5) Opisy, skład, technologie bądź materiały podające producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu zamówienia. Ujęte wymiary poszczególnego sprzętu odnoszą się do istoty zachowania bezpieczeństwa na placach zabaw objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym. Z tego też tytułu Zamawiający przyjmuje odstępstwa od wskazanych wymiarów o 10 % w PS4 i (z uwagi a ograniczenia terenu) 5 % w PS64 za wyjątkiem określonej formy oferowanego sprzętu oraz wysokości ze względu na zachowanie „stref upadku”. 6) Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 7) Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. 8) Do spełnienia powyższego warunku Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z Formularzem ofertowym zdjęć poglądowych oferowanego sprzętu, certyfikatów /o których mowa w ww. pkt. 2)/ oraz - jeśli występuje - karty charakterystyki produktu. 9) Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Warunki realizacji robót: 1) Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 2) Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 3) Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 4) Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 6) Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 7) Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt. 8) Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 9) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: montaż urządzeń zabawowych przy czym: a) W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. b) Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. d) Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. e) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ww. pkt c) i d) powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt c) i d) powyżej oraz w SIWZ. 7. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 21.01.2019 r. o godz. 10:00 na terenie PS4 i o godz. 12:00 na terenie PS64. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 8. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 9. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia ilości zamawianego asortymentu, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie (Etap II) w terminie do 30 marca 2019 r. z możliwością przesunięcia ze względu na warunki atmosferyczne (zamarznięta ziemia) na kwiecień 2019 r. z uwzględnieniem terminu określonego w treści Etapu I – pkt B.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
37535200-9
45111200-0
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia ilości zamawianego asortymentu, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę (w każdej specjalności) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:  architektonicznej,  instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. oraz  1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, (wymagana aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz dokument potwierdzający uprawnienia). Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) – pod rygorem wstrzymania prac, do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót obciążą Wykonawcę. b) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu i/lub przebudowie min. jednego placu zabaw o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każde; Uwagi: 1) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 2) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 2) w celu prawidłowego wykonania umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 3) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, w szczególności zmian w harmonogramie roku szkolnego, 4) zmiany miejsca dostawy ze względu na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, 5) zmiany danych teleadresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 7) ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, o ile Zamawiający dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 08:29,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji teletechnicznych - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji teletechnicznych. Prace na inwestycji w Białymstoku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI