Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-14
 • Numer ogłoszenia503252-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503252-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku: Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 233317700000, ul. ul. Malmeda  8 , 15440   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 678 31 03, e-mail moprbia@atlasnet.pl, faks 0-85 678 31 00.
Adres strony internetowej (URL): http:// www.mopr.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http:// www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:// www.mopr.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Numer referencyjny: ZP.26.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) biletów okresowych miesięcznych normalnych imiennych w I strefie na wszystkie linie (w formie elektronicznej) o nominale 80,00 zł w ilości 240 sztuk b) biletów okresowych miesięcznych normalnych na okaziciela w I strefie na wszystkie linie (w formie elektronicznej) o nominale 122,00 zł w ilości 1307 sztuk. 2. Wielkość zakupu biletów na okaziciela jest wielkością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o ok. 30% ilości dostarczanych biletów z możliwością proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów. 4. Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonych biletów. 5. Wykonawca powinien posiadać uprawnienie do sprzedaży biletów zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z Miastem Białystok. 6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, - z uwagi na okoliczność, że termin płatności jest jednym z kryterium oceny ofert, Wykonawca może wydłużyć termin płatności o kolejne dni. Sposób przyznawania punktów w tym kryterium został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) dostawa będzie realizowana sukcesywnie przez okres trwania umowy, poprzez częściowe dostarczanie biletów w okresach miesięcznych, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, e) dostawy biletów realizowane będą poprzez dostarczenie biletów do miejsca siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w uzgodnionej wcześniej ilości i terminie, z następującym zastrzeżeniem: - bilety okresowe na okaziciela w formie elektronicznej doładowywane będą i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie najpóźniej do dnia 25 miesiąca poprzedzającego okres ważności dostarczanego biletu, - bilety okresowe imienne w formie elektronicznej doładowywane będą i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres ważności dostarczanego biletu, Z uwagi na okoliczność, że termin dostawy częściowej biletów okresowych na okaziciela jest jednym z kryterium oceny ofert, Wykonawca może skrócić termin dostawy częściowej o kolejne dni. Sposób przyznawania punktów w tym kryterium został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. f) Wykonawca będzie obowiązany do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umownych oraz do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym. 7. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę, b) Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. e) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 22459000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-24
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – oświadczeniach, zgodnie z wzorami, stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązanie z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 li.t a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3 stosuje się. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. lit. a.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów –wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin wykonania dostawy częściowej - na Formularzu oferty, 4) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin płatności - na Formularzu oferty, 5) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnienia do sprzedaży biletów zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z Miastem Białystok- na Formularzu oferty, 6) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. a i b, 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. b.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
termin wykonania dostawy częściowej 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych we wzorze umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania dostaw częściowych, określonego w § 2 ust. 3, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu dostaw częściowych będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu dostaw częściowych. Zmiana terminu dostaw nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, b) Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu dostaw częściowych, określonego w § 2 ust. 3, z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej” na zasadach określonych w § 7 wzoru umowy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym przedłużeniu terminu wykonania dostaw częściowych z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie wykonania przedmiotu umowy, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 5. Strony mają prawo do zmian zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) jeżeli nastąpi zmniejszenie przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach (liczbie biletów wykazanych w ofercie Wykonawcy), bez konieczności zachowania formy pisemnej, b) jeżeli nastąpią zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów, c) jeżeli nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych regulujących zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku i sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w jakim ww. zmiany będą mogły mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, b) zmiany ceny maksymalnej, o której mowa w § 4 ust. 4 - wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową ceną maksymalną ustaloną w oparciu o uchwałę Rady Miasta Białystok. W takiej sytuacji cenę jednostkową stanowić będzie cena maksymalna jednej sztuki biletu po zmianie, pomniejszona o udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę stały upust, c) Strony przewidują możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części dostaw lub zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, przy zachowaniu upustu udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę i z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw. 7. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy, rezygnacji lub zmiany Podwykonawcy. W przypadku wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy, Wykonawca będzie zobligowany do udowodnienia, że Podwykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczących Podwykonawcy, w takim zakresie jakim były żądane w SIWZ ( W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie będą miały pozostałe postanowienia wzoru umowy dotyczące podwykonawstwa).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-22, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę tapetowanie i szpachlowanie pokoju, Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę tapetowanie i szpachlowanie pokoju ok. 37 m2. Termin od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI