Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoFabianki
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Fabianki
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-04
 • Numer ogłoszenia597527-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597527-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Gmina Fabianki: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fabianki, krajowy numer identyfikacyjny 91086684400000, ul. Fabianki  4 , 87811   Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 517 210, e-mail fabianki.pro.onet.pl, faks 542 517 229.
Adres strony internetowej (URL): gm-fabianki.rbip.mojregion.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
gm-fabianki.rbip.mojregion.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferte należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin
Numer referencyjny: RI.271.1.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dla wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cz. I – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie czterech przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki Projekt zakłada zastosowanie oczyszczalni ścieków pracujących w technologii złoża biologicznego wraz z przyłączami kanalizacji ściekowej, przepompowniami, drenażem rozsączającym, podłączeniem elektrycznym, wentylacją i połączeniem wewnątrz obiektowym. Cz. II – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa kanalizacji sanitarnej Inwestycja będzie miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Fabiankach. Zakres zadania obejmuje wszystkie działki (lub ich pochodne w przypadków gdy nastąpił już ich podział) zawarte w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę na odcinkach wskazanych (kolorem czerwonym i niebieskim) na mapach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Szacunkowe ilości kolektorów i przykanalików: IIa – w obszarze – poza aglomeracją - kolektor grawitacyjny –  200 – 3.903,23 m - kolektor tłoczny –  110 – 902,22,0 m przykanaliki –  160 – 804,43 m tłocznie ścieków – 2 IIb – w obszarze aglomeracji kolektor grawitacyjny –  200 – 623,94 m - kolektor tłoczny –  110 – 218,91 m przykanaliki –  160 – 163,74 m tłocznie ścieków - 1 Na projektowanym obszarze kolektory prowadzi się głównie po działkach prywatnych. Kolektor biegnie również w drogach gminnych. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej jako szczelną grawitacyjno – ciśnieniową . Kolektory i przykanaliki są zaprojektowane jako kielichowe (klasyT/8 kN/m2) wykonane z PP lub PCV. Należy zastosować studzienki systemowe z PP. Kolektory tłoczne należy wykonać z PE. Na załamaniach spadków należy zastosować studzienki odpowietrzająco – napowietrzające lub odwadniające. Przejścia przez drogę krajową należy wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej. Przykanalik w większości przypadków ma być wprowadzony na posesje na długości ok. 2 m i zakończony studzienką. W nielicznych przypadkach przykanalik wprowadza się na posesję dalej (zgodnie z dokumentacją projektową) – przy dużych odległościach kolektora od zabudowań. Na odcinku wchodzącym w zakres niniejszego zamówienia zaprojektowano 3 przepompownie - tłocznie (w odróżnieniu od pompowni ścieków z pompami zatapialnymi) typu zamkniętego (szczelnego) umieszczone w studni betonowej (beton mrozoodporny, mało nasiąkliwy klasy – 45). Tłocznia powinna być wyposażona w dwie pompy przystosowane do pracy przemiennej oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach i ich otoczeniu. Nowe przepompownie muszą być wyposażone w szafy sterownicze umożliwiające uruchomienie systemu wizualizacji i monitoringu, alarmującego świetlnie i akustycznie o nieprawidłowościach pracy urządzenia, pozwalającego na zdalne sterowanie pracą pompowni pracujący w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. System musi pozwalać na monitorowanie pracy przepompowni w trybie rzeczywistym. Sygnały z urządzenia nadawczego przesyłane są na serwer. Na serwerze dokonywany jest zapis i archiwizacja danych. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie na ekranie komputera i w sposób przejrzysty i czytelny charakteryzują monitorowany obiekt. W przypadku wystąpienia awarii, oprócz pojawienia się sygnału na ekranie monitora, użytkownik przepompowni jest dodatkowo powiadamiany o zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej pod wskazane numery telefonów komórkowych. System musi posiadać możliwość sporządzania analizy pracy pompowni na podstawie danych archiwizowanych automatycznie w trakcie pracy pompowni, a także sporządzania raportów za dowolny okres czasu pracy pompowni. Elementy monitoringu na nowych przepompowniach muszą być kompatybilne z istniejącym systemem zamontowanym w ZGK Fabianki, który posiada możliwość rozbudowy. Nie dopuszcza się możliwości zainstalowania równoległego systemu monitorowania. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadać zabezpieczona siec APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. - P10 (cz. IIb) i P11 i P12(cz. IIa) – teren pompowni (tłoczni) – będzie ogrodzony, oświetlony lampą oświetleniową, teren zostanie zagospodarowany. Uwagi dotyczące tłoczni: 1. zbiornik retencyjny tłoczni, separatory, kołnierze, elementy złączne i orurowanie wykonane muszą być ze stali kwasoodpornej- minimum 0H18N9. 2. zastosowanie separatorów prętowych lub klapowych przed każdą pompą. 3. separatory przed każdą pompą usytuowane w świetle tłoczenia ścieków przez każdą pompę 4. tłocznia oraz sterowanie muszą pochodzić od tego samego producenta, nie jest dopuszczalny montaż sterowania innego producenta niż dostawcę tłoczni. 5. sterowanie pracą pomp w tłoczni odbywać się musi za pomocą sondy ultradźwiękowej. 6. tłocznia musi mieć zamontowane zawory zwrotne kulowe kolanowe. Uwagi dotyczące sieci: 1. Jednolitość materiałowa – niedopuszczalne zastosowanie rur od jednego producenta a np. studzienek lub kształtek od innego. 2. Atesty, certyfikaty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 3. Zakaz zmiany średnic rurociągów. Zakres zadania przewiduje również między innymi: - rozebranie i odtworzenie istniejących nawierzchni (np. kostki chodnikowej) - zagospodarowania terenu przepompowni - obudowanie kostką studzienek i przepompowni w drogach - wykonanie przyłączy kablowych do przepompowni. - obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego i rejestracją w Starostwie Powiatowym. oraz inne zawarte w siwz oraz projekcie umowy W zakres zadania nie wchodzą następujące roboty zawarte w dokumentacji projektowej: - odcinki przykanalików od ostatniej studzienki do budynku (np. S31.1 – B4) Uwaga: Projekt główny należy rozpatrywać wraz z aneksami Klauzula społeczna: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), polegającą na konieczności zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności: - roboty budowlane związane wykonaniem kanalizacji sanitarnej (cz. II – czynności określone zostały w przedmiarze robót) oraz roboty budowlane dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków (Cz. I. - czynności określone zostały w przedmiarze robót) Uwaga: Przed przystąpieniem do robót strefę robót (dotyczy terenów dróg) należy oznakować zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę – uzgodnionym i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9
45232423-3
45232421-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 847.507,12 zł netto, pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Robotami tymi mogą być: przedłużenie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wykonanie przyłączy oraz wykonanie przepompowni i przydomowych oczyszczalni ścieków (wraz z robotami towarzyszącymi: np. wycinka drzew, przestawienie ogrodzenia, odtworzenie nawierzchni itp.). Ceny materiałów i sprzętu , które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Cz. I. - do dnia 15 grudnia 2017 r. Cz. II – do dnia 31 sierpnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej: w zakresie doświadczenia (dotyczy wyłącznie wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia) – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: wybudowaniu zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości co najmniej 2 km kanalizacji grawitacyjnej i/lub kanalizacji tłocznej wraz z co najmniej 1 przepompownią/tłocznią ścieków. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. Formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów- musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki wykonawca spełnia. (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do siwz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Składanych wraz z ofertą – formularzem ofertowym (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz) 1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik/lider lub każdy z wykonawców. 3. Upoważnienie – pełnomocnictwo do podpisania oferty – wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.(jeżeli dotyczy). 4. Przygotować kosztorys ofertowy, który należy sporządzić przy pomocy wzoru załączonego przez Zamawiającego- wzór stanowi załącznik nr 3 – cz.IIa i 3-cz.IIb do niniejszej specyfikacji i na zasadach wskazanych w § 12 niniejszej specyfikacji (dotyczy wyłącznie wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia) 5. Dowód wniesienia wadium (dotyczy wyłącznie wykonawców składających ofertę dla II części zamówienia) 6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, ze będzie dysponował zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu - sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo) II. Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej siwz W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca. III. Na wezwanie zamawiającego: 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, złożenia na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.” 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: prosimy o ułożenie dokumentów w ofercie wg powyżej wymienionej kolejności Ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące wykonawcy, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega za zasadach określonych w ustawie Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale. Inne dokumenty , o których mowa w rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (za zgodność z oryginałem musi być podpisana każda zapisana strona kopii). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. § 5 pkt 4 rozporządzenia jw.: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, które dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku, gdy zachodzi sytuacja wskazana w pkt. III.3 – w stosunku do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązują odpowiednie przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Dla I części zamówienia zamawiający nie będzie żądał wadium. 2. Zamawiający dla części I zamówienia będzie żądał wadium w kwocie – 40.000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany umowy, w następujących okolicznościach: - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) ; - w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. - wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym). - wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek) - wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy; - wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego - wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub robót na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych; - Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót; - wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, gdy zamawiający będzie miał możliwość przy wcześniejszym wykonaniu robót rozliczenia większych kwot niż przewidziane na dany rok; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - wystąpienie konieczności udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – zasady określone zostały w § 19 siwz Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres inwestycji wchodzi wykonanie czterech przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki Projekt zakłada zastosowanie oczyszczalni ścieków pracujących w technologii złoża biologicznego wraz z przyłączami kanalizacji ściekowej, przepompowniami, drenażem rozsączającym, podłączeniem elektrycznym, wentylacją i połączeniem wewnątrz obiektowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232421-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin – budowa kanalizacji sanitarnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Inwestycja będzie miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Fabiankach. Zakres zadania obejmuje wszystkie działki (lub ich pochodne w przypadków gdy nastąpił już ich podział) zawarte w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę na odcinkach wskazanych (kolorem czerwonym i niebieskim) na mapach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Szacunkowe ilości kolektorów i przykanalików: IIa – w obszarze – poza aglomeracją - kolektor grawitacyjny –  200 – 3.903,23 m - kolektor tłoczny –  110 – 902,22,0 m przykanaliki –  160 – 804,43 m tłocznie ścieków – 2 IIb – w obszarze aglomeracji kolektor grawitacyjny –  200 – 623,94 m - kolektor tłoczny –  110 – 218,91 m przykanaliki –  160 – 163,74 m tłocznie ścieków - 1 Na projektowanym obszarze kolektory prowadzi się głównie po działkach prywatnych. Kolektor biegnie również w drogach gminnych. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej jako szczelną grawitacyjno – ciśnieniową . Kolektory i przykanaliki są zaprojektowane jako kielichowe (klasyT/8 kN/m2) wykonane z PP lub PCV. Należy zastosować studzienki systemowe z PP. Kolektory tłoczne należy wykonać z PE. Na załamaniach spadków należy zastosować studzienki odpowietrzająco – napowietrzające lub odwadniające. Przejścia przez drogę krajową należy wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej. Przykanalik w większości przypadków ma być wprowadzony na posesje na długości ok. 2 m i zakończony studzienką. W nielicznych przypadkach przykanalik wprowadza się na posesję dalej (zgodnie z dokumentacją projektową) – przy dużych odległościach kolektora od zabudowań. Na odcinku wchodzącym w zakres niniejszego zamówienia zaprojektowano 3 przepompownie - tłocznie (w odróżnieniu od pompowni ścieków z pompami zatapialnymi) typu zamkniętego (szczelnego) umieszczone w studni betonowej (beton mrozoodporny, mało nasiąkliwy klasy – 45). Tłocznia powinna być wyposażona w dwie pompy przystosowane do pracy przemiennej oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach i ich otoczeniu. Nowe przepompownie muszą być wyposażone w szafy sterownicze umożliwiające uruchomienie systemu wizualizacji i monitoringu, alarmującego świetlnie i akustycznie o nieprawidłowościach pracy urządzenia, pozwalającego na zdalne sterowanie pracą pompowni pracujący w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. System musi pozwalać na monitorowanie pracy przepompowni w trybie rzeczywistym. Sygnały z urządzenia nadawczego przesyłane są na serwer. Na serwerze dokonywany jest zapis i archiwizacja danych. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie na ekranie komputera i w sposób przejrzysty i czytelny charakteryzują monitorowany obiekt. W przypadku wystąpienia awarii, oprócz pojawienia się sygnału na ekranie monitora, użytkownik przepompowni jest dodatkowo powiadamiany o zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej pod wskazane numery telefonów komórkowych. System musi posiadać możliwość sporządzania analizy pracy pompowni na podstawie danych archiwizowanych automatycznie w trakcie pracy pompowni, a także sporządzania raportów za dowolny okres czasu pracy pompowni. Elementy monitoringu na nowych przepompowniach muszą być kompatybilne z istniejącym systemem zamontowanym w ZGK Fabianki, który posiada możliwość rozbudowy. Nie dopuszcza się możliwości zainstalowania równoległego systemu monitorowania. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadać zabezpieczona siec APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. - P10 (cz. IIb) i P11 i P12(cz. IIa) – teren pompowni (tłoczni) – będzie ogrodzony, oświetlony lampą oświetleniową, teren zostanie zagospodarowany. Uwagi dotyczące tłoczni: 1. zbiornik retencyjny tłoczni, separatory, kołnierze, elementy złączne i orurowanie wykonane muszą być ze stali kwasoodpornej- minimum 0H18N9. 2. zastosowanie separatorów prętowych lub klapowych przed każdą pompą. 3. separatory przed każdą pompą usytuowane w świetle tłoczenia ścieków przez każdą pompę 4. tłocznia oraz sterowanie muszą pochodzić od tego samego producenta, nie jest dopuszczalny montaż sterowania innego producenta niż dostawcę tłoczni. 5. sterowanie pracą pomp w tłoczni odbywać się musi za pomocą sondy ultradźwiękowej. 6. tłocznia musi mieć zamontowane zawory zwrotne kulowe kolanowe. Uwagi dotyczące sieci: 1. Jednolitość materiałowa – niedopuszczalne zastosowanie rur od jednego producenta a np. studzienek lub kształtek od innego. 2. Atesty, certyfikaty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 3. Zakaz zmiany średnic rurociągów. Zakres zadania przewiduje również między innymi: - rozebranie i odtworzenie istniejących nawierzchni (np. kostki chodnikowej) - zagospodarowania terenu przepompowni - obudowanie kostką studzienek i przepompowni w drogach - wykonanie przyłączy kablowych do przepompowni. - obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego i rejestracją w Starostwie Powiatowym. oraz inne zawarte w siwz oraz projekcie umowy W zakres zadania nie wchodzą następujące roboty zawarte w dokumentacji projektowej: - odcinki przykanalików od ostatniej studzienki do budynku (np. S31.1 – B4) Uwaga: Projekt główny należy rozpatrywać wraz z aneksami Klauzula społeczna: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), polegającą na konieczności zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności: - roboty budowlane związane wykonaniem kanalizacji sanitarnej (cz. II – czynności określone zostały w przedmiarze robót) oraz roboty budowlane dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków (Cz. I. - czynności określone zostały w przedmiarze robót) Uwaga: Przed przystąpieniem do robót strefę robót (dotyczy terenów dróg) należy oznakować zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę – uzgodnionym i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232410-9, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont łazienki - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kompleksowy remont łazienki w bloku, termin: początek 2020 r. Proszę o oferty.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Fabianki: Przebudowa dróg gminnych w roku 2017- II etap
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOSCI ŁUBY
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI