Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2017-10-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaNegocjacje z ogłoszeniem
 • ZamawiającyPrzemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-04
 • Numer ogłoszenia582682-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 582682-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT: Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” nr 2014-PL-TMC-0220-S współfinansowany z funduszu CEF (Connecting Europe Facility).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, krajowy numer identyfikacyjny 3604400000, ul. ul. Jagiellońska  55 , 03301   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 777 000, e-mail p.goller@pimot.org.pl, faks 227 777 020.
Adres strony internetowej (URL): www.pimot.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pimot.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pimot.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w formie pisemnej
Adres:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG
Numer referencyjny: 8/RB/RG/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie „pod klucz” pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz skroplonym gazem ziemnym LNG z uwzględnieniem technologii LCNG (zwanej dalej „Inwestycją”). Zamówienie swoim zakresem obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej, wykonanie wymaganych prac budowlanych na miejscu realizacji Inwestycji, dostawę poszczególnych urządzeń, elementów i podzespołów (modułów) oraz ich montaż, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. Pilotażowa, modułowa stacja tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG ma być modelowym rozwiązaniem instalacji służącej do napełniania paliwami metanowymi zbiorników w pojazdach samochodowych z zastosowaniem trzech rozwiązań technologicznych: CNG (sprężenie dostarczanego siecią dystrybucyjną gazu ziemnego); LNG (skroplony gaz ziemny); LCNG (sprężona postać paliwa gazowego (CNG) pozyskiwana z regazyfikacji LNG). Stacja będzie także wykorzystywana m. in. do prowadzenia badań optymalizujących wyposażenie i konfigurację takich obiektów, pod względem ilości, częstotliwości i rodzaju pobieranego paliwa metanowego. Wykonawca realizując Przedmiot Zamówienie będzie m. in. zobowiązany do: - Sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego do proponowanych rozwiązań technologicznych i sposobu ich wykonania. Dokumentacja projektowa wykonawcza ma obejmować m. in. branżowe projekty wykonawcze poszczególnych rozwiązań technologicznych (CNG, LNG i LCNG) i powinna być zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym oraz wydanym pozwoleniem na budowę Inwestycji, a także z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego; - Wykonania niezbędnych prac budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową wykonawczą; - Zamówienia, dostawy i montażu (budowy) na miejscu realizacji Inwestycji wszystkich urządzeń, komponentów, wyposażenia i instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania stacji, zgodnie z określonymi parametrami eksploatacyjnymi; - Przeprowadzenia wymaganych prób i testów eksploatacyjnych; - Uzyskania potrzebnych zgód i zezwoleń umożliwiających bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację wszystkich urządzeń i wyposażenia Inwestycji; - Przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy; - Sporządzenia inwentaryzacji istniejących na terenie budowy instalacji i urządzeń infrastruktury; - Uwzględnienia przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, wszelkich przeszkód i kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną; - Poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, między innymi kosztów związanych z opłatami administracyjnymi, niezbędnymi ekspertyzami oraz innymi wydatkami, jakie mogą okazać się potrzebne do prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji; - Wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskania wymaganych świadectw, certyfikatów lub ocen zgodności; Projektowanie, realizacja Inwestycji oraz jej funkcjonowanie, w stopniu takim, jaki będzie to tylko możliwe, ma uwzględniać następujące rozwiązania, zasady i reguły: - Obiektu zerowej emisji (metanu) (ZEO – Zero Emission Object); - Zastosowania najlepszych, dostępnych rozwiązań technicznych (BAT – Best Available Technics); - Maksymalnej efektywności zagospodarowania powierzchni (ME&MS – Maximum Efficiency and Minimum Space); - Zdalnego zarządzania i kontroli (RM&C – Remote Management and Control); - Pełnego zakresu saturacji tankowania paliwa LNG (PSL – Permament Saturation of LNG). Teren budowy Inwestycji, zlokalizowany jest w mieście Warszawa w dzielnicy Praga Północ, przy ul. Jagiellońskiej 55, na działce ewidencyjnej numer 8/4, obręb 4-18-11. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą boczną dojazdową zlokalizowana równolegle do ul. Jagiellońskiej i graniczy z innymi działkami należącymi do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Jest to teren przemysłowy dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja, w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę, posiada niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich M. St. Warszawy dotyczących kształtu i umiejscowienia wjazdu i zjazdu na i z terenu stacji do drogi publicznej, a także wyznaczone miejsce posadowienia SRP gazu ziemnego dostarczanego siecią dystrybucyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223720-9
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a mianowicie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu (projektowanie i budowa) na terenie Unii Europejskiej kompletnych instalacji i rozwiązań technologicznych takich jak: stacje tankowania CNG, LNG i LCNG, stacje regazyfikacji LNG lub innych instalacji technicznych służących do wykorzystania niskotemperaturowych cieczy kriogenicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia, oferent zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej dwóch referencji lub opinii wydanych przez podmioty, na rzecz których oferent wykonywał inwestycje. Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument będzie podlegał ocenie Zamawiającego na podstawie kryteriów selekcji wskazanych w w sekcji IV pkt.1.6) niniejszego ogłoszenia. 2. Zamawiający dopuści także do postępowania konsorcja utworzone przez podmioty, z których każdy oddzielnie posiada udokumentowane odpowiednie doświadczenie, obejmujące określone powyżej wybrane kompetencje. 3. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie, w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGA: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia ww. dokumentu także dla tych podmiotów. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pod. lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pod. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wraz z ofertą wstępną zobowiązani są do przedstawienia koncepcji rozwiązań technologicznych oraz harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy producenta i kraju pochodzenia urządzeń poszczególnych modułów stacji pilotażowej CNG, LNG i LCNG , która będzie wskazywała, w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązania będą uwzględniać wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 65.000,00 zł. Wadium zobowiązani będą wnieść Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. -Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. -Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   5
Kryteria selekcji wykonawców:
Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w stopniu minimalnym (określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia) będzie większa niż 5, Zamawiający oceni stopień, w jakim Wykonawcy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej, określony w punkcie III.1.3 niniejszego ogłoszenia, przyznając Wykonawcom punkty zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, a następnie dokona kwalifikacji Wykonawców zgodnie z treścią poniżej. Ocena stopnia spełnienia warunków dokonywana będzie według następujących reguł: Wykonawca otrzyma po 1 punkcie za każde następne, tj. za każde zamówienie powyżej dwóch, spełniające wymogi określone w punkcie III.1.3 ogłoszenia. Zamawiający będzie oceniał stopień spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej na podstawie informacji zawartych w wykazie robót sporządzonym wg załącznika nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu w stopniu minimalnym spełni mniej niż 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. UWAGA: W zakresie kryterium selekcji Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko doświadczenie własne Wykonawcy. Doświadczenie własne Wykonawcy to doświadczenie, które Wykonawca zdobył samodzielnie. Doświadczeniem własnym Wykonawcy nie jest doświadczenie innych podmiotów, na których zdolnościach Wykonawca może polegać w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokonując oceny stopnia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej wg. powyższych zasad, Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty spełniające warunki określone w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia, które zostały zamieszczone w wykazie robót pierwotnie załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 20,00
Pomoc Techniczna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ustawie Pzp. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem musi być złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, Wykonawca składa: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz przesłanek wykluczenia, b) Wykaz robót budowlanych. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem oraz wszelkie załączniki do niego stanowiące, oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być dołączone do wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do wniosku przez Wykonawcę. 4. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt jej otrzymania.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Tak
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednego etapu negocjacji z wykonawcami.
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony umowy przewidują możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-16, godzina: 11:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia wniosku w siedzibie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa (Budynek nr 6, pok. nr 131)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli i wyposażenia do przedszkola - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli i wyposażenia do przedszkola: a. Meble do sali do zajęć. b. Wyposażenie Sali do zajęć. c. Szafki do szatni. d. Zestawy stół i krzesła do sali zajęć. e. Zestawy stół i krzesła do stołówki. f. Leżaki przedszkolne z materacami. g. Komplety pościeli przedszkolnej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI