Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoParczew
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Parczew
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517665-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517665-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Parczew: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Parczew, krajowy numer identyfikacyjny 52414000000, ul. ul. Warszawska  24 , 21200   Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 083 3551237, 3551236, e-mail inwestycje@parczew.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://umparczew.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umparczew.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawskiej 24, 21-200 Parczew pokój nr 19 /II piętro/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew
Numer referencyjny: TI.271.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku administracyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie, realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew”. 1.1. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 1.1.1.część 1 zamówienia – „Termomodernizacja Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce”, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu: − demontaż blachy trapezowej wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 23cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − wykonanie obróbek blacharskich, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, − wykonanie wydłużenie okapu, − montaż wyłazu na dach w miejscu istniejącego - systemowy, ciepły, 2) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, 3) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10m, − położenie maty drenującej, − położenie tynku na cokole mazajkowego, 4) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 16cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ścian salki gimnastycznej płytami styropianowymi gr. 7cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych, 5) dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku, − pomalowanie istniejących balustrad farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − odnowienie istniejących schodów zewnętrznych i tarasów, − modernizacja systemu c.o., w tym: demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów podpionowych, automatycznych odpowietrzników, pomp obiegowych, zaworów termostatycznych, − wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 649,87 m2 − powierzchnia użytkowa: 976,76 m2 − kubatura 4534,96m3 − szerokość budynku 10,74m − długość budynku 37,73m − wysokość budynku (do kalenicy od poziomu gruntu): część wysoka ok. 8,05m, część niska ok. 4,94m. 1.1.2. część 2 zamówienia–„Termomodernizacja budynku administracyjnego MOSIR w Parczewie”, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu: − demontaż blachy wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 25cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − demontaż obróbek blacharskich, − odnowienie istniejących kominów, − wykonanie obróbek blacharskich, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, 2) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, 3) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10cm, − położenie tynku mozaikowego na cokole, 4) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich, − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych, 5) dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku i szerokości 0,6m, − pomalowanie istniejących słupów i zadaszeń farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − odnowienie istniejących schodów zewnętrznych (zejście do piwnicy wraz z murkiem), − modernizacja systemu c.o. wraz z wymiana kotła, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych, − wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 209,13 m2, − powierzchnia użytkowa: 152,15 m2, − kubatura 627,39m3, − szerokość budynku 10,68m, − długość budynku 27,52m, − wysokość budynku (do kalenicy od poziomu gruntu) 4,42m. 1.1.3. część 3 zamówienia – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3”, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu nad częścią główną: − demontaż blachy wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 21cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − wykonanie obróbek blacharskich, − odnowienie kominów, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej − montaż wyłazu na dach w miejscu istniejącego- systemowy, ciepły 2) przy stropodachu nad łącznikiem: − docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania ostatniej kondygnacji o grubości 22cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,040W/(m*K), − zamurowanie istniejących kratek wentylacyjnych, − wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu, − docieplenie gzymsu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. 3) przy stropodachu nad częścią parterową i piętrową przy sali gimnastycznej: − docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania ostatniej kondygnacji o grubości 22cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,040W/(m*K), − zamurowanie istniejących kratek wentylacyjnych w stropodachu − wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, − docieplenie gzymsu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. 4) przy dachu nad salą gimnastyczną: − demontaż rynny i rury spustowe, − demontaż istniejącej płyty warstwowej w złym stanie technicznym, − montaż nowej płyty warstwowej z wypełnieniem wełny mineralnej , gr. 24cm, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej wraz z obróbkami blacharskimi murków, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, 5) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej oznaczonej na rzutach, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oznaczonej na rzutach, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, − demontaż istniejących luksfer w znajdujących się w klatkach schodowych i montaż okien wraz z balustradami, 6) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych styropianem ekstrudownym gr. 11m, − docieplenie ścian piwnicznych styropianem ekstrudownym gr. 10m, − położenie tynku na cokole mozaikowego, − odnowienie istniejących studzienek przyokiennych, − odnowienie istniejących murków przy schodach zejściowych do piwnicy, 7) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszej niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich, − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych (przy zejściu do piwnicy oraz zadaszenia w łączniku), − docieplenie podcienia przy wejściu do budynku, styropianem wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym, 8) roboty dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku, − pomalowanie istniejących balustrad, konstrukcji farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − wyłożenie schodów gresem antypoślizgowym, mrozoodpornym, − modernizacja systemu c.o., demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 2021,03 m2, − powierzchnia użytkowa: 4173,80 m2, − kubatura 16052,70m3, − szerokość budynku ok. 85,0m, − długość budynku ok. 62,00m, − wysokość budynku 11,98m.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-3
45311200-2
45321000-0
45330000-9
45331100-7
45332300-6
45331210-1
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie a) w zakresie części 1 zamówienia: jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni docieplenia minimum 800,00 m2, b) w zakresie części 2 zamówienia: jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni docieplenia minimum 250 m2, c) w zakresie części 3 zamówienia: jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni docieplenia minimum  1500,00 m2 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) w zakresie części 1 zamówienia: − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. b) w zakresie części 2 zamówienia: − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. c) w zakresie części 3 zamówienia: − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. − jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Uwaga: 1) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż, 2) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2 lub 3 części) to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać to samo zadanie i te same osoby do każdej części zamówienia, na którą składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium: 6.1.1. w zakresie części 1 zamówienia w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), 6.1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł). 6.1.3. w zakresie części 3 zamówienia w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Parczewie numer konta: 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: TI.271.1.1.2018 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawskiej 24, 21-200 Parczew, pokój nr 19 /II piętro/ przed upływem terminu składania ofert. 6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 12 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 12 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu: − demontaż blachy trapezowej wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 23cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − wykonanie obróbek blacharskich, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, − wykonanie wydłużenie okapu, − montaż wyłazu na dach w miejscu istniejącego - systemowy, ciepły, 2) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, 3) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10m, − położenie maty drenującej, − położenie tynku na cokole mazajkowego, 4) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 16cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ścian salki gimnastycznej płytami styropianowymi gr. 7cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych, 5) dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku, − pomalowanie istniejących balustrad farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − odnowienie istniejących schodów zewnętrznych i tarasów, − modernizacja systemu c.o., w tym: demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów podpionowych, automatycznych odpowietrzników, pomp obiegowych, zaworów termostatycznych, − wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 649,87 m2 − powierzchnia użytkowa: 976,76 m2 − kubatura 4534,96m3 − szerokość budynku 10,74m − długość budynku 37,73m − wysokość budynku (do kalenicy od poziomu gruntu): część wysoka ok. 8,05m, część niska ok. 4,94m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45300000-3, 45311200-2, 45321000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45332300-6, 45331210-1, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku administracyjnego MOSIR w Parczewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku administracyjnego MOSIR w Parczewie, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu: − demontaż blachy wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 25cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − demontaż obróbek blacharskich, − odnowienie istniejących kominów, − wykonanie obróbek blacharskich, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, 2) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, 3) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10cm, − położenie tynku mozaikowego na cokole, 4) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich, − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych, 5) dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku i szerokości 0,6m, − pomalowanie istniejących słupów i zadaszeń farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − odnowienie istniejących schodów zewnętrznych (zejście do piwnicy wraz z murkiem), − modernizacja systemu c.o. wraz z wymiana kotła, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych, − wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 209,13 m2, − powierzchnia użytkowa: 152,15 m2, − kubatura 627,39m3, − szerokość budynku 10,68m, − długość budynku 27,52m, − wysokość budynku (do kalenicy od poziomu gruntu) 4,42m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45300000-3, 45311200-2, 45321000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45332300-6, 45332300-6, 45331210-1, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, której zakres robót obejmuje: 1) przy stropodachu nad częścią główną: − demontaż blachy wraz z łatami, − docieplenie stropodachu styropapą o grubości 21cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszej niż λ=0,038W/(m*K), − demontaż rynny i rury spustowe, − wykonanie obróbek blacharskich, − odnowienie kominów, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej − montaż wyłazu na dach w miejscu istniejącego- systemowy, ciepły 2) przy stropodachu nad łącznikiem: − docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania ostatniej kondygnacji o grubości 22cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,040W/(m*K), − zamurowanie istniejących kratek wentylacyjnych, − wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu, − docieplenie gzymsu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. 3) przy stropodachu nad częścią parterową i piętrową przy sali gimnastycznej: − docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania ostatniej kondygnacji o grubości 22cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ=0,040W/(m*K), − zamurowanie istniejących kratek wentylacyjnych w stropodachu − wykonanie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, − docieplenie gzymsu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. 4) przy dachu nad salą gimnastyczną: − demontaż rynny i rury spustowe, − demontaż istniejącej płyty warstwowej w złym stanie technicznym, − montaż nowej płyty warstwowej z wypełnieniem wełny mineralnej , gr. 24cm, − montaż pasów pod i nad rynnowych z blachy płaskiej wraz z obróbkami blacharskimi murków, − montaż rur spustowych i rynien blaszanych z blachy płaskiej, 5) przy stolarce: − demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, − demontaż istniejącej stolarki okiennej oznaczonej na rzutach, − demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oznaczonej na rzutach, − montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkości otworów, − montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, − uzupełnienie tynków w miejscu montażu okien i drzwi, − demontaż istniejących luksfer w znajdujących się w klatkach schodowych i montaż okien wraz z balustradami, 6) przy dociepleniu i izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych: − demontaż opaski z płyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookoła budynku, − odkopanie budynku na głębokość 1m, − położenie podkładu gruntującego, − położenie hydroizolacji dwie warstwy, − docieplenie ścian piwnicznych styropianem ekstrudownym gr. 11m, − docieplenie ścian piwnicznych styropianem ekstrudownym gr. 10m, − położenie tynku na cokole mozaikowego, − odnowienie istniejących studzienek przyokiennych, − odnowienie istniejących murków przy schodach zejściowych do piwnicy, 7) przy dociepleniu ścian: − demontaż i montaż kamer i oświetlenia na elewacji, − docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszej niż λ=0,036W/(m*K) z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, − uzupełnienie gzymsów okapowych za pomocą robót murarsko-tynkarskich, − remont istniejących zadaszeń zewnętrznych (przy zejściu do piwnicy oraz zadaszenia w łączniku), − docieplenie podcienia przy wejściu do budynku, styropianem wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym, 8) roboty dodatkowe związane z termomodernizacją: − wykonanie opaski dookoła budynku o odpowiednim spadku, − pomalowanie istniejących balustrad, konstrukcji farbą do metalu po wcześniejszym oczyszczeniu, − wyłożenie schodów gresem antypoślizgowym, mrozoodpornym, − modernizacja systemu c.o., demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników, montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych, − wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu wody użytkowej. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 2021,03 m2, − powierzchnia użytkowa: 4173,80 m2, − kubatura 16052,70m3, − szerokość budynku ok. 85,0m, − długość budynku ok. 62,00m, − wysokość budynku 11,98m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45300000-3, 45311200-2, 45321000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45332300-6, 45331210-1, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dekarza - Strzyżewice
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dekarza do wstawienia okna dachowego na dachu dwuspadowym, wykonanym z blachodachówki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI