Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” oraz „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBusko-Zdrój
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta i Gminy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517598-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517598-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Burmistrz Miasta i Gminy: Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” oraz „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
1) Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” 2) Projekt pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 52369500000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10 , 28100   Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig.busko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów w ramach projektów pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” oraz „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
Numer referencyjny: RSID.271.11.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj w Busku Zdroju na działkach nr 123/3; 123/4; 207/2; 117/1; 117/2; 209; 211; 212/1; 212/2 obręb 13. Część 1 – „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał”: Zadanie 1 – „Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” a) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 8cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm; tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10,0cm; tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku gr. 15cm. b) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 6,0cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm; tłuczeń kamienny (fr. 0-63mm) gr. 15,0cm; zagęszczona podsypka z piasku gr. 15,0cm. c) Zamontowanie małej architektury (ławki o długości 183cm i wys. 85cm w ilości 20szt; ławki o długości 153cm i wys. 84cm w ilości 6szt. oraz kosze na śmieci o wys. 82cm i szerokości 39x41cm, pojemności 40l w ilości 10szt.) d) Zieleń; Zakup i rozłożenie ziemi urodzajnej, ułożenie geowłókniny, obsadzenie roślinami: kostrzewa walezyjska, trzmielina, róża okrywowa, ostnica włosowata. e) Nasadzenia nowych drzew – według załączonego wykazu. Zadanie 2 – „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” w ramach projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” a) Wykonanie pomostów z desek kompozytowych: Projektuje się zastosowanie pali śr.15 cm w ilości 50 m, belek poprzecznych 4x16x200cm w ilości 0,32 m3, legarów 8x16x500cm w ilości 2,94 m3 oraz wykonanie nawierzchni pomostu drewnianego z desek kompozytowych grubości 40 mm w ilości 114 m2. b) Wykonanie instalacji elektrycznych: Budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego YAKXS 5x35 mm² , YDYzo 3x4mm2 o łącznej długości 1500 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych H-4m w ilości 43 sztuk oraz opraw oświetlenia parkowego Typu 1 – 35 szt., Typu 2 - 3 szt., Typu 3 – 5 szt. oraz Typu 4 – 72 szt.. wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego ZKP-22 z montażem szafy sterującej SOM3. c) Wykonanie instalacji sanitarnych, a w tym: - Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite średnicy 200 mm 24,5 mb wraz z zabudową 1 szt. studni rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 mm. - Wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych PVC-U Ø 160mm długości 60m oraz PVC-U Ø 100 mm długości 234 m. Część II – „Zagospodarowanie terenów parku Małpi Gaj” Zadanie 1 „Zagospodarowanie terenów zielonych parku Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” a) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych z kostki betonowej; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm; tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10cm; tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny) gr. 15cm. b) Zamontowanie małej architektury (ławki o długości 183cm i wys. 85cm w ilości 30szt; kosze na śmieci o wys. 82cm i szerokości 39x41cm, pojemności 40l w ilości 12szt.; stojaki rowerowe o wys. 80cm, długości 80cm i szerokość 5cm w ilości 3szt.); c) Zieleń Zakup i rozłożenie ziemi urodzajnej, ułożenie geowłókniny, nasadzenie drzew – brzoza brodawkowata – w ilości 6szt., obsadzenie roślinami: miskant chiński, kostrzewa owcza, liliowiec ogrodowy (Stella d oro, Chicago), kłosówka miękka, sporobolus różnołuskowy, aster gawędka, wiązówka bulwkowata, oman wąskolistny, szałwia okółkowa, kocimiętka naga, macierzanka wczesna. d) Nasadzenia nowych drzew – według załączonego wykazu. Zadanie 2 Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” a) Wykonanie komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej (np. Hanse Grand) o powierzchni 3036 m2. Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy: nawierzchnia np. Hanse Grand gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm; kruszywo łamane warstwa górna gr. 10cm; kruszywo łamane warstwa dolna gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. b) Wykonanie ścieżki rowerowej; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy: zagęszczona podsypka z piasku lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny) gr. 15cm, tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm, tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10cm; na terenie kompleksu parkowego „Małpi Gaj” nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej bez fazy gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowej gr. 4cm; natomiast na odcinku pasa drogowego ulicy Uzdrowiskowej nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC11W gr. 4cm i warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm. c) Wykonanie nawierzchni syntetycznej siłowni zewnętrznej o powierzchni 175 m2, a w tym: warstwa podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym gr.10 cm oraz nawierzchnia elastyczna ażurowa o strukturze kraty. d) Wykonanie pomostu z drewna litego impregnowanego a w tym: osadzenie betonowych stóp fundamentowych w ilości 42 szt., wbijanie słupów drewnianych śr. 25 cm w ilości 64 szt., ułożenie chodnika pomostu drewnianego z desek 3,8x8 cm w ilości 5,34 m3 wraz z montażem balustrady. e) Budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego YAKXS 5x25 mm² o łącznej długości ok. 3700 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych H=4m w ilości 113 sztuk oraz opraw oświetlenia parkowego Typ 1 – 24 szt., Typ2-85 szt., Typ3 –4 szt. wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego ZKP-11 oraz ZKP-4 z montażem szaf sterujących SOM1 i SOM2. UWAGA!! WYTYCZNE I UWAGI ZAMAWIAJACEGO: Rozliczenie oraz fakturowanie wykonanych robót musi zostać wykonane odrębnie dla każdego zakresu i zadania. Zamawiający informuje, że oszacowanie realizacji robót budowlanych należy oprzeć o załączone przedmiary robót. Natomiast załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż zakres objęty przedmiotowym zamówieniem publicznym . Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w 2 egzemplarzach i przedłożenia go Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zamawiający informuje, że nie gwarantuje miejsca do składowania nadmiaru mas ziemnych pochodzących z wykopów. W związku z powyższym znalezienie miejsca składowania oraz wszelkie koszty związane z transportem i utylizacją odpadów powstałych na terenie placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” jest planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Projekt pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dot. Zadań (1) części I i II: Pielęgnacja drzew i krzewów - w ciągu 1 roku po Odbiorze Końcowym Robót tj. : 1) w zakresie pielęgnacji trawników: • w pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie. Potem stosować zraszanie systematyczne. Częstotliwość i ilość uzależniona będzie od warunków pogodowych. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża. • pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości trawy 7cm. Nawożenie stosować w miarę potrzeb bogatym w azot nawozem wiosną lub wczesnym latem oraz nawozem wieloskładnikowym jesienią. Od kwietnia do końca września usuwać chwasty i systematycznie kosić. W miarę potrzeb dosiewać trawę w miejscach ubytków tą samą mieszanką z jakiej był zakładany z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej powyżej. Stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: aeracja, wertykulacja, wałowanie - w zależności od potrzeb. • łąkę kwietną należy kosić dwa razy w ciągu roku, w końcu kwietnia i w końcu października, po przekwitnięciu kwiatów. 2) w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów: • krzewy w ciągu pierwszego roku należy systematycznie podlewać w okresie wegetacyjnym, szczególnie podczas okresów intensywnego wzrostu, zawiązywania pąków kwiatowych i kwitnienia. Należy również zasilać nawozami NPK, w miarę potrzeb, w ilości zgodnej z instrukcją stosowanego preparatu. • odchwaszczanie gleby należy przeprowadzać regularnie (min. 5 razy na sezon), nie przekopując jednak zbyt głęboko ziemi w obrębie bryły korzeniowej, tak aby nie uszkodzić korzeni. • dwa razy do roku należy przeprowadzać cięcia formujące krzewy, mające na celu ich zagęszczenie i lepsze przyjęcie się. Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany. • przez cały okres wegetacyjny należy mechanicznie lub chemicznie zwalczać szkodniki. Do pielęgnacji należy też wymiana uschniętych egzemplarzy oraz uzupełnianie warstwy kory. • podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę potrzeb), ilość wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 l/m2, • pielenie podłoża, • pielęgnację korony drzewa, • zwalczanie chorób i szkodników, • regulację wiązadeł drzew, • wymianę uszkodzonych palików. • mechaniczne lub chemiczne zwalczanie szkodników (preparatami odpowiednimi do stosowania w miejscach użyteczności publicznej), • wymiana uschniętych lub zniszczonych egzemplarzy, • zabezpieczenie na zimę (dot. egzemplarzy wrażliwych na mróz), Do pielęgnacji należy też wymiana uschniętych egzemplarzy, roślin bylinowych, drzew i krzewów. Ponadto przy wycenie robót przy obu obiektach należy uwzględnić przywrócenie przylegającego terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac remontowych. Zabrania się składowania materiałów budowlanych oraz sprzętu na terenach zielonych. 1. Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak: gruz itp.- Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na swój koszt. 2. Ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk uzyskany ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty. 3. Dokumenty z przeprowadzenia przedmiotowych robót należy przedstawić wraz z dokumentacją odbiorową. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:  - projekt budowlany;  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) przedmiarze robót - załącznik nr 9 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233222-1
77310000-6
45232130-2
31527200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  8   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
8

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż: dla części 1 - 500 000,00 PLN dla części 2 - 500 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla części 1: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. Dla części 2: dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych, każda o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla części 1 i 2 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (bez ograniczeń). Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy/robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio. 3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ; 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ; 3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 2 pkt a) do d)”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości Dla części 1: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Dla części 2: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych. 7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia (poza faktycznym rozliczeniem wynikającym z rozliczenia kosztorysowego) w przypadku; 1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane 3. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz); b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót f) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności; - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. g) Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia). c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian poza zapisami ustawy które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 – „Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium „Rafał” wraz z aleją Topolową” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” a) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 8cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm; tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10,0cm; tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku gr. 15cm. b) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 6,0cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm; tłuczeń kamienny (fr. 0-63mm) gr. 15,0cm; zagęszczona podsypka z piasku gr. 15,0cm. c) Zamontowanie małej architektury (ławki o długości 183cm i wys. 85cm w ilości 20szt; ławki o długości 153cm i wys. 84cm w ilości 6szt. oraz kosze na śmieci o wys. 82cm i szerokości 39x41cm, pojemności 40l w ilości 10szt.) d) Zieleń; Zakup i rozłożenie ziemi urodzajnej, ułożenie geowłókniny, obsadzenie roślinami: kostrzewa walezyjska, trzmielina, róża okrywowa, ostnica włosowata. e) Nasadzenia nowych drzew – według załączonego wykazu. Zadanie 2 – „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą dr Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową” w ramach projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” a) Wykonanie pomostów z desek kompozytowych: Projektuje się zastosowanie pali śr.15 cm w ilości 50 m, belek poprzecznych 4x16x200cm w ilości 0,32 m3, legarów 8x16x500cm w ilości 2,94 m3 oraz wykonanie nawierzchni pomostu drewnianego z desek kompozytowych grubości 40 mm w ilości 114 m2. b) Wykonanie instalacji elektrycznych: Budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego YAKXS 5x35 mm² , YDYzo 3x4mm2 o łącznej długości 1500 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych H-4m w ilości 43 sztuk oraz opraw oświetlenia parkowego Typu 1 – 35 szt., Typu 2 - 3 szt., Typu 3 – 5 szt. oraz Typu 4 – 72 szt.. wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego ZKP-22 z montażem szafy sterującej SOM3. c) Wykonanie instalacji sanitarnych, a w tym: - Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite średnicy 200 mm 24,5 mb wraz z zabudową 1 szt. studni rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 mm. - Wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych PVC-U Ø 160mm długości 60m oraz PVC-U Ø 100 mm długości 234 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45100000-8, 45233222-1, 77310000-6, 45232130-2, 31527200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie terenów parku "Małpi Gaj"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 „Zagospodarowanie terenów zielonych parku Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” a) Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych z kostki betonowej; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka brukowa betonowa bez fazy gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm; tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10cm; tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny) gr. 15cm. b) Zamontowanie małej architektury (ławki o długości 183cm i wys. 85cm w ilości 30szt; kosze na śmieci o wys. 82cm i szerokości 39x41cm, pojemności 40l w ilości 12szt.; stojaki rowerowe o wys. 80cm, długości 80cm i szerokość 5cm w ilości 3szt.); c) Zieleń Zakup i rozłożenie ziemi urodzajnej, ułożenie geowłókniny, nasadzenie drzew – brzoza brodawkowata – w ilości 6szt., obsadzenie roślinami: miskant chiński, kostrzewa owcza, liliowiec ogrodowy (Stella d oro, Chicago), kłosówka miękka, sporobolus różnołuskowy, aster gawędka, wiązówka bulwkowata, oman wąskolistny, szałwia okółkowa, kocimiętka naga, macierzanka wczesna. d) Nasadzenia nowych drzew – według załączonego wykazu. Zadanie 2 Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” a) Wykonanie komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej (np. Hanse Grand) o powierzchni 3036 m2. Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy: nawierzchnia np. Hanse Grand gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm; kruszywo łamane warstwa górna gr. 10cm; kruszywo łamane warstwa dolna gr. 15cm; zagęszczona podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. b) Wykonanie ścieżki rowerowej; Projektuje się zastosowanie następujących warstw podbudowy: zagęszczona podsypka z piasku lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny) gr. 15cm, tłuczeń kamienny warstwa dolna (fr. 0-63mm) gr. 15cm, tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10cm; na terenie kompleksu parkowego „Małpi Gaj” nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej bez fazy gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowej gr. 4cm; natomiast na odcinku pasa drogowego ulicy Uzdrowiskowej nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC11W gr. 4cm i warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm. c) Wykonanie nawierzchni syntetycznej siłowni zewnętrznej o powierzchni 175 m2, a w tym: warstwa podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym gr.10 cm oraz nawierzchnia elastyczna ażurowa o strukturze kraty. d) Wykonanie pomostu z drewna litego impregnowanego a w tym: osadzenie betonowych stóp fundamentowych w ilości 42 szt., wbijanie słupów drewnianych śr. 25 cm w ilości 64 szt., ułożenie chodnika pomostu drewnianego z desek 3,8x8 cm w ilości 5,34 m3 wraz z montażem balustrady. e) Budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego YAKXS 5x25 mm² o łącznej długości ok.3700 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych H=4m w ilości 113 sztuk oraz opraw oświetlenia parkowego Typ 1 – 24 szt., Typ2-85 szt., Typ3 –4 szt. wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego ZKP-11 oraz ZKP-4 z montażem szaf sterujących SOM1 i SOM2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45100000-8, 45233222-1, 77310000-6, 31527200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 8
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wypranie kanapy - Chmielnik
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wypranie kanapy. Zlecenie jest pilne. Proszę o podanie terminów.