Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZduńska Wola
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Zduńska Wola
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia585590-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585590-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Miasto Zduńska Wola: Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zduńska Wola, krajowy numer identyfikacyjny 59842800000, ul. ul. Stefana Złotnickiego  12 , 98-220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 825 02 00, e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl, faks 43 825 02 02.
Adres strony internetowej (URL): www.zdunskawola.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdunskawola.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola
Adres:
Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I
Numer referencyjny: RI.271.94.2018.MP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia. 1) Zagospodarowanie terenu : a) rozbiórka elementów zagospodarowania terenu kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą tj. istniejące budynki, utwardzenia betonowe i asfaltowe, ogrodzenie terenu, częściowa niwelacja nasypu korony stadionu i rozbiórka muru oporowego, wycinka drzew wysokich (Do obowiązków Wykonawcy należy rozbiórka budynku istniejącego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli zgodnie z załączoną dokumentacją). b) budowa infrastruktury towarzyszącej – zewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie: wody i zbiornika p. poż, hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej c) budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – zewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia terenu d) budowa ciągów pieszych i jezdnych e) budowa dróg manewrowych f) budowa miejsc postojowych dla autokarów oraz osoby niepełnosprawnej g) niwelacje terenu istniejącej korony stadionu wraz z budową nowego muru oporowego h) budowa ogrodzenia terenu i) montaż elementów małej architektury j) założenie terenów zielonych i nasadzeń drzew oraz krzewów ozdobnych k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 2) Budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego a) roboty ziemne b) roboty fundamentowe budynku c) roboty murowe budynku d) roboty stropowe budynku e) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu f) wykonanie obróbek blacharskich attyk budynku g) montaż stolarki okiennej i drzwiowej h) wykonanie instalacji wewnętrznych (wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i odgromową, niskoprądową). i) ocieplenie całego budynku metodą lekka, mokrą j) wykonanie robót wykończeniowych tj.: sufity podwieszane, tynki, posadzki, malowania, wyposażenie Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne instalacje, tj. wodociągową i hydrantową, sanitarną, centralnego ogrzewania, deszczową, wentylacji mechanicznej, elektryczną, strukturalną. Drzwi do łazienek, pomieszczeń technicznych, pralni, suszarni, w.c. w wykonaniu wodoodpornym. W zakresie realizacji zamówienia jest wyposażenie budynku zgodnie z zestawieniem wyposażenia. 3) Zewnętrzne instalacje sanitarne a) wodociągowa do celów bytowo-gospodarczych, b) wodociągowa do celów ppoż w budynku, c) wodociągowa do hydrantów zewnętrznych, d) kanalizacji sanitarnej, e) kanalizacji deszczowej, f) prefabrykowany zbiornik podziemny ppoż. g) odwodnienia 4) Przewiduje się wykonanie centralnego węzła cieplnego dla ogrzewania budynku usługowego i ciepłej wody użytkowej. Całe opomiarowanie wykonane zostanie w węźle cieplnym. Pobór czynnika grzewczego z miejskiej sieci cieplnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Wykonanie węzła cieplnego leży po stronie Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. W zakres Wykonawcy wchodzi jedynie: przygotowanie wydzielonego pomieszczenia węzła cieplnego, dostępnego o dowolnej porze, zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych o wielkości umożliwiającej łatwy montaż i demontaż urządzeń węzła. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania normy: BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze i być wyposażone w: przyłącze wody wodociągowej zimnej, wydzieloną instalację elektryczną, wentylację nawiewno – wywiewną, zrzut wody instalacyjnej do sieci sanitarnej poprzez studzienkę schładzającą, odwodnienia i odpowietrzenia na węźle należy sprowadzić do wspólnego kolektora odwadniającego. Granicą wykonania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze będą zawory odcinające węzeł cieplny od instalacji odbiorczej przed rozdzielaczami w pomieszczeniu węzła cieplnego. Nawiew powietrza przez kanał nawiewny typu „Z” Fi=20 cm, zakończony kratką nawiewną stalową na wysokości 30 cm nad posadzką, przy czym wysokość kanału nawiewnego powinna wynosić co najmniej 2,0 m. Wyciąg z pomieszczenia zapewni wentylator osiowy wyciągowy, zapewniający min. 5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu. Podłoga w pomieszczeniu węzła powinna być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej podłączonej ze studzienką schładzającą. Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji wyprowadzone zostaną do rury spustowej połączonej ze studzienką schładzającą. Ściany pomieszczenia węzła pomalować farbą chroniącą przed przenikaniem wilgoci. Drzwi do pomieszczenia wykonać jako stalowe, min 80/200 cm otwierane na zewnątrz pomieszczenia z zamkiem. 5) Przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny zostanie wykonany przez Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją, udostępnienie MSC terenu budowy oraz uzgodnienie terminów prowadzenia poszczególnych etapów prac. 6) Dla przedmiotowej Inwestycji zakłada się etapowe wykonanie robót budowlanych polegające na budowie w pierwszej kolejności segmentu A budynku oraz zagospodarowaniem terenu i przewidzianą infrastrukturą techniczną, a także uzyskanie odbiorów częściowych (warunkowych) pozwalających na użytkowanie segmentu A budynku, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Następnie wyłączeniu z użytkowania istniejącego budynku szatniowo - sanitarnego i jego rozbiórka wraz z odcięciem istniejących przyłączy (w uzgodnieniu z gestorami sieci) oraz dokończenie budowy tj. budowa segmentu B i uzyskanie odbiorów końcowych inwestycji. 7) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeniesienie dwóch kontenerów systemowych opisanych w Projekcie rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie kompleksu sportowego przy ul. Łaskiej 90, a także przeniesienie istniejącego wyposażenia obiektu w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie Miasta Zduńska Wola. 8) Proces realizacji zadania należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie powodować zamknięcia obiektu Stadionu Miejskiego, lub jeśli to konieczne ograniczyć ten czas do minimum. Wszelkie przerwy w funkcjonowaniu kompleksu, etapy budowy, kolejność prac oraz sposób ich prowadzenia, metodyka zabezpieczenia terenu budowy oraz terminy rozpoczęcia poszczególnych robót będą uzgadniane z Biurem Edukacji i Sportu oraz Biurem Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Zduńska Wola. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie w tej kwestii dialogu z przedstawicielami magistratu oraz Inspektorami nadzoru. 9) Dokumenty stanowiące podstawę wykonania: decyzja o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.1.486.2017 z dnia 17 stycznia 2018 r., decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę znak: AB.6741.25.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych budowy przyłącza kanalizacji deszczowej znak: AB.6743.1.597.2017 z dnia 14.12.2017 r., decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew znak: SR.6120.64.2017 z dnia 21.03.2018 r. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zgłoszenie robót polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. 10) Wykonawca zadania dokona wycinki drzew oraz wykona nasadzenia zastępcze na działkach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z decyzją z dnia 19.03.2018 r. oraz dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do zgłoszenia i odbioru nasadzeń przez Wdział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego z Zduńskiej Woli. Wycinka drzew będzie nadzorowana przez działającego na zlecenie Zamawiającego biegłego w zakresie ochrony przyrody oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do wycinki, Wykonawca w obecności biegłego dokona przeglądu drzew w zakresie gniazdowania ptaków. Wykonawca dokona wycinki oraz pocięcia drewna na odcinki odpowiedniej długości wg wytycznych biegłego. 11) Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki, po cenach wynikających z wyceny drewna dokonanej przez biegłego. Do ustalonej przez biegłego ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT z tytułu sprzedaży drewna po zakończeniu wycinki. Strony dopuszczają możliwość potrącenia należności z tytułu sprzedaży drewna z wynagrodzenia Wykonawcy. Powstałe w trakcie wycinki odpady organiczne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 12) Do obowiązków Wykonawcy należeć będą wszelkie uzgodnienia wynikające z montażu dodatkowych rozdzielni elektrycznych. 13) Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie terenu budowy we wszystkie niezbędne media we własnym zakresie. 14) Realizacja będzie prowadzona w przestrzeni publicznej, przy działającym Stadionie Miejskim, w związku z powyższym konieczne jest staranne i skrupulatne wygrodzenie terenu budowy. Za bezpieczeństwo odpowiada Wykonawca zadania. Sposób prowadzenia prac nie może uniemożliwiać, ani utrudniać funkcjonowania budynku. W przypadku konieczności zamknięcia obiektu okres ten powinien zostać ograniczony do minimum. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie w czystości chodników oraz dróg publicznych z których korzystać będą pojazdy budowy (w zakresie związanym z prowadzonymi robotami). 15) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnego użytkowania budynku osobom wyznaczonym przez Zamawiającego, a także sporządzi ogólną instrukcję użytkowania obiektu zawierającą zbiorczy pakiet instrukcji użytkowania, wytycznych, dokumentów DTR oraz zaleceń dotyczących poszczególnych urządzeń. Instrukcja powinna zawierać sporządzone zestawienie wszelkich koniecznych do utrzymania praw gwarancyjnych obowiązków użytkownika obiektu. 16) Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. 17) Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się skuteczny odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od przedłożenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, uzyskanego pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, montaż kompletnego wyposażenia oraz przekazania sporządzonej instrukcji użytkowania budynku. 18) Łączna kwota wystawianych faktur, a co za tym idzie wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta Zduńska Wola na ten rok – w przypadku przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego przekraczającego założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki, Wykonawca zobowiązany będzie do skorygowania zgodnie z uwagami Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być dostosowany do środków finansowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na poszczególne lata 2018 – 2019. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego uproszczonego i harmonogramu rzeczowo –terminowo -finansowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 19) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględni wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 20) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnych zestawień dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 21) Odpowiedzialność Wykonawcy za wady rozszerza się w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 22) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, winne spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej). 23) Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionej dokumentacji - w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Celem opisu rozwiązań równoważnych Zamawiający zamieszcza Opis równoważności stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 24) Wszelkie użyte w tekście nazwy własne nie oznaczają konieczności zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowią odniesienie do minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości, parametrów technicznych bądź standardu estetycznego i mogą zostać zastąpione przez dowolny produkt lub materiał o cechach odpowiadających lub przewyższających przywołany przykład. 25) W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami. Wykonawca ponosi koszty ewentualnej utylizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót . Przedłożone przedmiary robót mogą być nieszczegółowe i mają charakter orientacyjny, należy uwzględnić wszystkie nieujęte do przedmiaru elementy wynikające z projektu lub nieuwzględnione w projekcie, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 3. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano- montażowych objętych zakresem umowy, tj.: 1) roboty ziemne, 2) roboty fundamentowe, 3) roboty murowe, 4) roboty stropowe, 5) roboty wykończeniowe, 6) roboty dekarskie, 7) roboty dociepleniowe, 8) roboty instalacyjne, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45110000-1
45200000-9
45233200-1
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia do dnia 30 października 2019 r. w tym: - termin zakończenia budowy (odbiór końcowy): do 30.09.2019 r., - termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie (odbiór ostateczny): do 30.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 800 m2. Zakres robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: – Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz. 65 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 r. poz. 1725 ze zm.). 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty. 4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto (Pc) 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane (PG) 20,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (PD) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) , w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,  wystąpienie braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez organ uprawniony lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników. b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności: - zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, - klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy, d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót udokumentowanych w dzienniku budowy (fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami, lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych lub ich skutków, e) wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego, f) nieprzewidzianych warunków realizacji zamówienia tj. warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności wykopalisk archeologicznych, niewypałów, niewybuchów, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych – w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony, o czas na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy, g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy, h) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia kolizji, i) protestów osób prawnych i fizycznych j) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty, rozwiązania zamienne) będzie możliwa w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań powodowało niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposób spełnienia świadczenia nastąpi w oparciu o konieczne rozwiązania techniczne/technologiczne i materiałowe, pod warunkiem niezwiększania ceny b) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny, c) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności prawa budowlanego, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; - powodujące poprawienie parametrów technicznych;  wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. e) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w szczególności wynikającego z rezygnacji przez Zamawiającego z określonego rodzaju i zakresu umówionych robót budowlanych, których nie można wykonać z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego 3) zmiana wartości umowy brutto będzie możliwa w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takiej sytuacji wartość umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę d) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w szczególności wynikającego z rezygnacji przez Zamawiającego z określonego rodzaju i zakresu umówionych robót budowlanych. Sposób obliczania kwoty, o którą zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, możliwy będzie na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającego przez Wykonawcę. Inspektor/-owie nadzoru dokona/-ją weryfikacji kosztorysu różnicowego. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inspektora/-ów Nadzoru należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o założenia opisane w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragarafu. W przypadku braku konieczności prowadzenia części robót, Zamawiający ma prawo odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiednio pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do Umowy. e) W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: - rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o założenia opisane w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 4) Kosztorysy o których mowa w pkt 3) lit d) i e) zostaną sporządzone w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 4) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z powyższym, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptacje inspektora Nadzoru i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c). 4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 5. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia, jednakże nie wcześniejszych niż data złożenia wniosku. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 i 3 na koszt wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego 7. Zamawiający dopuszcza, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa polegającą na: 1) powierzeniu podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robót; 3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy; 4) wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia, która wcześniej była wskazana w ofercie Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy. 8. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami. 10. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 825 02 29, fax 43 825 02 02; 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Zduńska Wola można skontaktować się pod adresem: iod@zdunskawola.pl, 438250282*; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I” nr sprawy: RI.271.94.2018.MP, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż parapetów - Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż parapetów wewnętrznych PCV. 5 okien x 1,5 m. Proszę o wycenę kosztów.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI