Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZwoleń
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587037-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587037-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, krajowy numer identyfikacyjny 67023071200000, ul. ul. Leonarda Perzyny  86 , 26700   Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 764 957, e-mail pzdzwolen@wp.pl, faks 486 764 956.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzd.zwolen.finn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, oferta wraz z oświadczeniem wstępnym Wykonawcy musi być złożona w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach gwarantujących ich nienaruszenie do dnia otwarcia ofert.
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, pokój nr 2 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska
Numer referencyjny: PZD.T.262.09.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje: 1) Regulację studni kanalizacji sanitarnej (wymiana włazów studni wraz z pierścieniami odciążającymi i płytami pokrywowymi) i studzienek telefonicznych oraz odwodnienie (wykonanie 2 wpustów deszczowych z włączeniem do istn. odwodnienia); 2) Wykonanie zatoki autobusowej przy budynku kina; 3) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR1/2; 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR3 wraz robotami towarzyszącymi zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze i kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 10 do SIWZ). Dokumentacja projektowa oraz SST obejmuje swoim zakresem kompleksową przebudowę ul. Lubelskiej, natomiast z tej dokumentacji należy wyodrębnić zakres robót dla ETAPU 1 i zrealizować zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie drogi, w zakres której wchodziło wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych /betonu asfaltowego oraz wykonanie robót brukarskich, a wartości tych robót w ramach umowy nie była niższa niż 100 000,00 PLN brutto. Przy czym Zamawiający przez jedną robotę budowlaną rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy. Dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy, który posiada: a) doświadczenie zawodowe rozumiane jako: - min 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; - min 1 zakończonej budowie – jako kierownik budowy lub przebudowy na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi, w zakres której wchodziło ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych /betonu asfaltowego oraz wykonanie robót brukarskich o wartości robót co najmniej 100 000 PLN brutto; b) uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. d) W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Do złożenia wykazu robót budowlanych i osób biorących udział w realizacji zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ust. 5 i 7 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 21. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa ust. 5 pkt. 2) – 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 5 pkt. 2) – 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp (o którym mowa w Rozdziale 5), Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3): a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie drogi, w zakres której wchodziło wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych /betonu asfaltowego oraz wykonanie robót brukarskich, a wartości tych robót w ramach umowy nie była niższa niż 100 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert określonym w rozdziale 12. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem otwarcia ofert. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SIWZ; c) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych). 2. Wadium wnosi się przelewem przed upływem terminu na składanie ofert, określonego w Rozdziale 12 ust. 1 SIWZ. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium, które znajdzie się na koncie Zamawiającego do dnia 30.07.2018 r. do godz. 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (ust. 3 pkt. od 2) – 5)) – oryginał lub/ i kopię dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 42 9157 0002 0000 0098 8584 0003 z dopiskiem „wadium” - przetarg na: Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godz. 10.00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 11. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne postanowienia umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiącym jej integralną część. 2. Dopuszczalność zmiany treści umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy o wykonanie zamówienia zawartej zgodnie z przepisami ustawy Pzp w sytuacjach i na zasadach określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (zaokrąglonego do pełnych złotych). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Wykonawca ma prawo, w trakcie realizacji umowy, dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wybierając jedna lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, zaś za zgodą Zamawiającego na formy zabezpieczenia wymienione w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 42 9157 0002 0000 0098 8584 0003 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na postępowanie przetargowe – Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu odbioru końcowego). 11. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 12. Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych w szczególności: gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy - fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. b) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności realizacji zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3), których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową; c) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; d) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku działania siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy); f) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami); g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają przedłużenia terminu umowy. 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron. 4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami, uprawnieniami opisanymi w § 7 ust. 1 - 3 tej umowy; 5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile jest zgodne z wymaganiami SIWZ, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 6) wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy 7) zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto Wykonawcy, w części, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstanie po zmianie stawki VAT, zostanie ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany; 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie; 3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Zwoleniu pod adresem: ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, tel. 048 676 49 56, email: pzd@zwolenpowiat.pl 2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów, ul. Lubelska. 4. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych. 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu obowiązywania umowy, albo 25 lat w przypadku zamówień współfinansowanych z zewnątrz. Okresy te dotyczą również danych złożonych przez Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę futryn i wymianę drzwi - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stolarską naprawę futryny (najprawdopodobniej zastąpienie fragmentu). Dodatkowo jestem zainteresowany renowacją 5 futryn metalowych. Drewniana futryna drzwi wejściowych została uszkodzona w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zamka podklamkowego. Interesuje mnie także wymiana drzwi wejściowych z futryną.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zwoleń: Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI