„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKłobuck
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kłobuck
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538000-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538000-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Gmina Kłobuck: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6 , 42-100  Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaklobuck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaklobuck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawcy są zobowiązani składać oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. Nr 25 (I pietro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.
Numer referencyjny: IR.271.012.2019.WS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres Przedmiotu Zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”. 2) Stan istniejący: Teren planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 470128 zlokalizowany jest w m. Biała w gminie Kłobuck, przy ul. Strażackiej przebiegającej w terenie zabudowanym, o charakterze zabudowy jednorodzinnej, miejscami występują gospodarstwa wraz z terenami rolnymi. Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną, z licznymi ubytkami i spękaniami. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo. Szerokość istniejącej jezdni waha się od 5,2 do 5,0 m. W ciągu istniejącej drogi występują sieci: okablowanie telekomunikacyjne, okablowanie oraz słupy elektroenergetyczne, wodociąg oraz przyłącza wodociągowe, gazociąg, kanalizacja sanitarna. a) Stan istniejący przedstawiono na rys nr 2 Projektu budowlanego zagospodarowania terenu I część drogowa – tom I stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. b) Stan fizyczny terenów zlokalizowanych w obrębie przebudowy drogi gminnej został przedstawiony w dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik nr 31 do SIWZ Uwaga: Załączona dokumentacja fotograficzna obejmuje również przebudowę odcinka drogi – etap II, nie realizowanego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. c) Dla określenia warunków gruntowo – wodnych sporządzono Opinię geotechniczną stanowiącą Załącznik nr 32 do SIWZ. Uwaga: Załączona opinia geotechniczna obejmuje również przebudowę odcinka drogi – etap II, nie realizowanego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. d) W związku z zaprojektowanym odwodnieniem drogi i odprowadzeniem wód deszczowych został sporządzony Operat wodno prawny stanowiący załącznik nr 33 do SIWZ na podstawie którego udzielono Gminie Kłobuck pozwoleń wodno prawnych ujętych w Decyzji znak: ROŚ.6341.1.94.2017.III z dnia 03.08.2017 r. stanowiącej załącznik nr 34 do SIWZ ; 3) W ramach inwestycji przewiduje się realizację robót, w szczególności: - budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej (szerokość od 5,0 m do 5,8 m – poszerzenia na łukach) oraz nawierzchnia z tłucznia kamiennego (szerokość 3,5 m), - budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej (szerokość 2,0 m, miejscami zawężony do 1,3 m), - budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej (szerokość zjazdów zmienna), - budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, separatorami związków ropopochodnych oraz odstojnikami szlamowymi i dwoma wylotami, - wykonania wpustów ulicznych z przykanalikami, - budowę drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do separatora, - rozbudowę oświetlenia ulicznego, - przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z zabezpieczeniem kabli, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych, - przebudowę kabla telekomunikacyjnego, - przebudowę fragmentu istniejącego gazociągu, - przebudowę kolidujących hydrantów, - wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, - regulacja bram w ogrodzeniach przy przebudowywanych zjazdach na posesje, - przebudowa zjazdu, - regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych istniejących uzbrojeń podziemnych, - humusowanie zieleńcy; Uwaga: Odległość transportu materiałów rozbiórkowych należy kalkulować indywidualnie. Łączna długość odcinka ulicy Strażackiej wynosi 1103,00m, klasa drogi D, kategoria ruchu KR2. Zakresy robót przedstawione zostały na rys. nr 3 – Zagospodarowanie terenu w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu I Część drogowa – Tom I stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: 1) Projekt budowlany zagospodarowania terenu I część drogowa – Tom I stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 2) Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki – Tom II stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, 3) Projekt budowlany w zakresie oświetlenia ulicznego – Tom III stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ; 4) Projekt budowlany zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – Tom IV stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ; 5) Projekt budowlany w zakresie zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej – Tom V stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ; 6) Projekt budowlany w zakresie przebudowy gazociągu – Tom VI stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ; 7) Projekt budowlany w zakresie przebudowy hydrantów – Tom VII stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ; 8) Projekt techniczny wycięcia drzew stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ; 9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ od nr 17 do nr 23. 10) Zamawiający uzyskał prawomocną Decyzję nr 1/2018 z dnia 12.02.2018 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowiącej załącznik nr 35 do SIWZ wraz z Decyzją znak: AB.673.1.115.2017.B z dnia 18.02.2019 r. (zmieniającą Decyzję nr 1/2018 z dnia 12.02.2018) stanowiącą załącznik nr 36 do SIWZ. 3. Technologię wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących odpowiednio dla: 1) Części drogowej – załącznik nr 17 do SIWZ; 2) Kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki - załącznik nr 18 do SIWZ; 3) Oświetlenia ulicznego – załącznik nr 19 do SIWZ; 4) Zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - załącznik nr 20 do SIWZ; 5) Zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej - załącznik nr 21 do SIWZ; 6) Przebudowy przyłączy gazu - załącznik nr 22 do SIWZ; 7) Przebudowy hydrantów - załącznik nr 23 do SIWZ. 4. Ponadto Zamawiający załączył odpowiednio dla branż Przedmiary robót, tj.: 1) przedmiar dotyczący części drogowej stanowiący załącznik nr 24 do SIWZ; 2) przedmiar dotyczący kanalizacji deszczowej stanowiący załącznik nr 25 do SIWZ; 3) przedmiar dotyczący oświetlenia stanowiący załącznik nr 26 do SIWZ; 4) przedmiar dotyczący zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia elektroenergetycznego stanowiący załącznik nr 27 do SIWZ; 5) przedmiar dotyczący zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego stanowiący załącznik nr 28 do SIWZ; 6) przedmiar dotyczący przebudowy przyłączy gazu stanowiący załącznik nr 29 do SIWZ; 7) przedmiar dotyczący przebudowy hydrantów stanowiący załącznik nr 30 do SIWZ; UWAGA 1: Załączone przez Zamawiającego przedmiary stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarach robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. Sposób obliczenia ceny oferty został określony przez Zamawiającego w Rozdz. XII SIWZ (Opis sposobu obliczania ceny). 5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem został przedstawiony w załączniku nr 37 do SIWZ; Uwaga: Zamawiający zastrzega iż w razie jakiejkolwiek sytuacji i okoliczności powstałych w trakcie prowadzenia robót skutkujących koniecznością sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu obowiązkiem Wykonawcy będzie jego sporządzenie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP; c) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy; d) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji przez cały czas trwania robót budowlanych a po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (dokumentację geodezyjną powykonawczą); e) opracowanie dokumentacji powykonawczej, f) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, został przedstawiony w załączniku nr 38 do SIWZ. Uwaga: Zamawiający zastrzega iż w razie jakiejkolwiek sytuacji i okoliczności powstałych w trakcie prowadzenia robót skutkujących koniecznością sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu obowiązkiem Wykonawcy będzie jego sporządzenie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. g) w trakcie prowadzonych robót zapewnić i utrzymać na swój koszt wszelkie nadzory specjalistyczne określone w dokumentacji projektowej jak i wynikłe w trakcie prowadzonych robót, w szczególności: - nadzór archeologiczny wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego, - nadzór Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, - nadzór właścicielski - „Orange Polska” S.A., - nadzór właścicielski - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, - nadzór właścicielski – „Tauron” Dystrybucja S.A., - nadzór właścicielski – Polska Spółka Gazownictwa sp. z. o o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Uwaga: Zamawiający zastrzega iż w razie jakiejkolwiek sytuacji i okoliczności powstałych w trakcie prowadzenia robót skutkujących koniecznością dokonania nowych lub ponownych uzgodnień, obowiązek ich uzyskania spoczywa na Wykonawcy. Ponadto do wykonania pozostają wszystkie prace, usługi, dostawy towarzyszące robotom głównym. 6. Gwarancja i rękojmia 1) Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, który dla robót budowlanych i instalacyjnych wynosi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 84 miesiące licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 3) Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 4) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; 6) Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy. Uwaga: a) termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XIII SIWZ, b) termin gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 72 lub 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, c) określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 84 miesięczny termin gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 7. Podwykonawcy 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zlecenie zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Materiały równoważne 1) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 2) Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych SIWZ. 5) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 1) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierowników robót, między innymi operator rozściełacza mas bitumicznych, operator walca, operator koparki, monterzy sieci i instalacji a także brukarze przewidziani do realizacji zamówienia, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917). 2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem czynności realizowanych przez Kierownika Budowy lub Kierowników robót a także geodetę wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. 3) Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Ochrona środowiska 1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych lub w czasie usuwania ewentualnych wad, jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i na terenach przyległych; 2) Wykonawca, jest zobowiązany postępować z odpadami z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r, poz. 992 tekst jedn.); 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien, przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 4) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego, z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na wypadek podjęcia czynności niewystarczających dla uwolnienia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności; 5) materiały budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy dostarczyć, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 6) odzyskane materiały i surowce nadające się do ponownego użytku (wskazane przez inspektora nadzoru), stanowią własność Zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Po oczyszczeniu, Wykonawca dostarczy je za pokwitowaniem ilości i asortymentu, na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego; 7) rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek, Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 11. Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45112730-1
45233100-0
45231300-8
45231110-9
45232453-2
45316110-9
45232200-4
45232300-5
45231221-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają w sposób następujący: 1) rozpoczęcie realizacji: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy; 2) zakończenie realizacji: do dnia 30.09.2019 r. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym nastąpi potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych i odnotowanie tego faktu w dzienniku robót budowlanych. Termin ten jest zastrzeżony na korzyść Wykonawcy, co oznacza, iż może on wykonać swoje świadczenie przed upływem tego terminu. 2. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których brak jest możliwości prawidłowego prowadzenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z uwagi na technologię realizacji prac określoną: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 4) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, niebędących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 8) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 9) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 10) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, 11) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 3. Przedłużenie terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w drodze zawarcia stosownego aneksu do zawartej umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 500 mb oraz budowę, przebudowę lub remont kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 200 mb. Uwaga: Jednocześnie zamawiający informuje, że doświadczenie Wykonawcy nie musi być wykazane w jednym zadaniu inwestycyjnym tzn. możliwe jest odrębne wykazanie wykonania drogi i kanału deszczowego. 2) na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności: a) minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 tekst jedn.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), b) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 tekst jedn.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), c) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 tekst jedn.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga: a) Zamawiający wymaga ze strony Wykonawcy zapewnienia codziennego nadzoru sprawowanego przez wymienione powyżej osoby nad prowadzonymi robotami budowlanymi w trakcie ich wykonywania. b) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoby te spełniać będą łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który potwierdzi brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 1. aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na podstawie art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); 2) posiadania zdolności technicznej w zakresie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 500 mb oraz budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 200 mb. Załączony przez Wykonawcę Wykaz robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych – w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający określił w Rozdz. V ust. 2 pkt 2.3. ppkt 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 2. Zaleca się załączenie dowodu wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ; 3. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która musi zawierać: 1) dla oferty składanej przez konsorcjum: a) jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum, b) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, c) oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 2) dla oferty składanej przez spółkę cywilną: – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 uPzp. 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłobucku nr konta 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 z dopiskiem: „Wadium – przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała – Etap I” 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli z wyciągu z rachunku bankowego Zamawiającego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, zamawiający ma podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, czyli jako gwarancje lub poręczenia, to mogą być wnoszone na dwa sposoby: 6.1. oryginały winny być zdeponowane przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, I piętro pok. Nr 25 natomiast do oferty załączone ich kserokopie; 6.2. załączane do ofert i składane w jednej kopercie z ofertą. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 8. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w § 21 wzoru umowy. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których brak jest możliwości prawidłowego prowadzenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z uwagi na technologię realizacji prac określoną: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 4) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub dojdzie do zaniechania określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, niebędących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 6) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest to następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 7) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 8) w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 9) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 10) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy; 11) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian; 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) wystąpienia innych niż wskazane w pkt 3) warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawców, 2) rezygnację z wszystkich lub niektórych podwykonawców. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 lub do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien powziąć wiadomość o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. W terminie do 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 10. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze pisemnego aneksu. 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych. 12. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość wynikającą ściśle ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron, będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa. W takim wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący); 3) dotyczących przypadków wykonania robót lub czynności w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Do rozliczenia zostaną przyjęte ceny zastosowane przez Wykonawcę w dostarczonym przez niego kosztorysie uproszczonym. W rozliczeniu zadania dopuszcza się możliwość zastosowania robót zamiennych. 13. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 12 każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 14. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Środki na sfinansowanie zamówienia pochodzą z budżetu Gminy Kłobuck oraz planowane jest dofinansowanie z środków pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" lub „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecimy brygadzie docieplenie - Wodzisław Śląski
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania27-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecimy brygadzie docieplenie 600 m2. Docieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu (elewacja). Rozpoczęcie pracy: 30 luty - Wodzisław Śląski.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: DOSTARCZANIE KLAWIATUR I MYSZY KOMPUTEROWYCH
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań tj: I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia) Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie . Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca. Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI