Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna wraz z remontem mostu w ciągu tej drogi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasienica Rosielna
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586813-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586813-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna wraz z remontem mostu w ciągu tej drogi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 68615763600000, ul. Jasienica Rosielna  240 , 36220   Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 306 033, e-mail eplonka@jasienicarosielna.pl, faks 134 306 033.
Adres strony internetowej (URL): https://jasienicarosielna.bip.gov.pl/; http://www.jasienicarosielna.pl/;
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://jasienicarosielna.bip.gov.pl/ (zakładka: Zamówienia publiczne w gminie Jasienica Rosielna)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://jasienicarosielna.bip.gov.pl/ (zakładka: Zamówienia publiczne w gminie Jasienica Rosielna)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Gminy Jasienica Rosielna; 36-220 Jasienica Rosielna 240, pokój nr 13 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna wraz z remontem mostu w ciągu tej drogi.
Numer referencyjny: BFP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna 1. Roboty pomiarowe 2. Usunięcie drzew i krzewów 3. Rozbiórka elementów drogi 4. Wykonywanie wykopów 5. Wykonywanie nasypów 6. Przepusty pod koroną drogi i zjazdami 7. Kanalizacja deszczowa 8. Dren podłużny wgłębny 9. Skropienie podłoża 10. Podbudowa z kruszywa łamanego 11.Nawierzchnia z betonu asfaltowego 12. Umocnienie skarp i ścieków 13. Uzupełnienie poboczy 14. Krawężniki betonowe Inwestycja pn: „Remont nawierzchni drewnianej na moście w ciągu drogi gminnej Jasienica Rosielna – Zastawie w km 0+024” (k. Piekarni), w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót i ogólną charakterystyką robót obejmuje: - rozebranie istniejącej nawierzchni drewnianej; pokład dolny podłużny i górny poprzeczny, - demontaż poprzecznic drewnianych, - czyszczenie i malowanie istniejących dźwigarów stalowych, - czyszczenie ławy betonowej podłożyskowej, - montaż poprzecznic drewnianych, - malowanie impregnacyjne poprzecznic zabezpieczające przed butwieniem, - wykonanie izolacji papowej podwójnej na poprzecznicach, - wbudowanie klinów drewnianych na poprzecznicach celem nadania spadku poprzecznego pokładom drewnianym (podłużnym i poprzecznym), - ułożenie pokładu dolnego i górnego, - wykonanie chodników (opaski bezpieczeństwa) obustronnie, - malowanie i ustawienie poręczy stalowych z odzysku.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233142-6
45233220-7
45233290-8
45221100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Powtórzenie podobnych zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia do wartości 50% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: Dla części I (1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych o powierzchni minimum 100 m2 (2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – kierownik budowy uprawnienia bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, Dla części II Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykaz stanowi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). część 2: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formach wskazanych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 9 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach: 1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie, b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). d) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, f) wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy g) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), i) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, j) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, k) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, l) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca wykaże, m) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 (minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej technologii , co Wykonawca wykaże, n) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co Wykonawca wykaże, o) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, p) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, 2) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp.i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 11 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 12 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła : 1) Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na termin wykonania robót i sposób prowadzenia robót, 2) Zmiana przepisów prawa rodząca konieczność dostosowania zapisów umowy do obowiązującego prawa 13 Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: 1) przypadku siły wyższej, lub a) przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: (1) klęski żywiołowe, (2) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 14 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, c) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa. d) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego. 2) Pozostałe zmiany. a) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 15 Zamawiający dopuszcza zmianę osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych zasadach: 1) W sytuacji gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 2) W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonać płatności na rzecz swoich podwykonawców , dostawców i usługodawców, 3) Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiającego lub wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje on osobę nowego Wykonawcy . 4) Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty, w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie ze SWIZ posiadanie wiedzy i doświadczenia , potencjału a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5) W przypadku wniosku kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać załączników , a Zamawiający dokonuje weryfikacji spełnienia warunków przez proponowanego nowego Wykonawcę we własnym zakresie. 6) Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy na mocy którego: a) Zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, b) Nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, c) Nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego, d) Termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle , o ile to będzie konieczne dla wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy, e) Nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców , dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów, f) Gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy Wykonawca, g) Nowy Wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą umową możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, h) Nowy Wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady rozliczania pomiędzy Wykonawcą , a nowym Wykonawcą z tytułu robót w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców , dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego , który jednakże nie jest jego stroną i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy , a także wpływać na zakres praw i obowiązków Zamawiającego. 16 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia w poniższych sytuacjach i na niżej określonych zasadach: 1) Wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność spowodowaną błędem projektowym, 2) Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych , co obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych lub 3) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonanych robót , jeżeli ich nie objęcie jest spowodowane błędem projektowym , który Wykonawca wykaże , a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zadania. 4) Wynagrodzenie Wykonawcy liczone jest na zasadach opisanych do zamówień z art. 144 ust. 1 pkt 2. 17 W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej roboty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót .(o ile jest wymagane). 3) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 4) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować: dla pozycji ujętych w kosztorysie robót podstawowych stawki jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego a dla pozycji nie ujętych w zamówieniu podstawowym stawki wg wskazań w pkt 5 poniżej. 5) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, b) Dla określenia ceny jednostkowej robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót podstawowych a ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud z uwzględnieniem cenników lokalnych; c) Dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud z uwzględnieniem cenników lokalnych Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego; d) Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP , zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej. 6) Strony ustalają że, podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamówienia dodatkowe udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego będzie kosztorys szczegółowy opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego. 18 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 19 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: 1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP. 4) Zmiany nie wskazane w art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp. 20 Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy , 3) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4. 21 Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 22 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi gminnej nr 115812R Jasienica Rosielna – (Zastawie) w km 0+287,42 – 0+407 w miejscowości Jasienica Rosielna 1. Roboty pomiarowe 2. Usunięcie drzew i krzewów 3. Rozbiórka elementów drogi 4. Wykonywanie wykopów 5. Wykonywanie nasypów 6. Przepusty pod koroną drogi i zjazdami 7. Kanalizacja deszczowa 8. Dren podłużny wgłębny 9. Skropienie podłoża 10. Podbudowa z kruszywa łamanego 11.Nawierzchnia z betonu asfaltowego 12. Umocnienie skarp i ścieków 13. Uzupełnienie poboczy 14. Krawężniki betonowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8, 45221100-3, 45221100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont mostu „Zastawie I” w ciągu drogi gminnej Nr 115812 R Jasienica Rosielna – Zastawie w km 0+024
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Inwestycja pn: „Remont nawierzchni drewnianej na moście w ciągu drogi gminnej Jasienica Rosielna – Zastawie w km 0+024” (k. Piekarni), w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót i ogólną charakterystyką robót obejmuje: - rozebranie istniejącej nawierzchni drewnianej; pokład dolny podłużny i górny poprzeczny, - demontaż poprzecznic drewnianych, - czyszczenie i malowanie istniejących dźwigarów stalowych, - czyszczenie ławy betonowej podłożyskowej, - montaż poprzecznic drewnianych, - malowanie impregnacyjne poprzecznic zabezpieczające przed butwieniem, - wykonanie izolacji papowej podwójnej na poprzecznicach, - wbudowanie klinów drewnianych na poprzecznicach celem nadania spadku poprzecznego pokładom drewnianym (podłużnym i poprzecznym), - ułożenie pokładu dolnego i górnego, - wykonanie chodników (opaski bezpieczeństwa) obustronnie, - malowanie i ustawienie poręczy stalowych z odzysku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221100-3, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasienica Rosielna: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 10198/3 „Kuligówka” w km 0+000 – 0+400 w miejscowości Blizne
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI