Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza 1, ul. Oczapowskiego 4, ul. Heweliusza 6 oraz Plac Cieszyński 1, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587543-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587543-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza 1, ul. Oczapowskiego 4, ul. Heweliusza 6 oraz Plac Cieszyński 1, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51088420500010, ul. ul. Oczapowskiego  2 , 10719   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 233 420, e-mail jasma@uwm.edu.pl, faks (089) 5233278.
Adres strony internetowej (URL): www.uwm.edu.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista - przetargow.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista - przetargow.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej, w zamkniętej kopercie
Adres:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Dział Zamówień Publicznych UWM Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 310, 10 - 719 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza 1, ul. Oczapowskiego 4, ul. Heweliusza 6 oraz Plac Cieszyński 1, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer referencyjny: 266/2018/PN/DZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza 1, ul. Oczapowskiego 4, ul. Heweliusza 6 oraz Plac Cieszyński 1, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części: 2.1. Część nr 1 – wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach Wydziału Nauk o Żywności przy ul. Heweliusza 1, 2.2. Część nr 2 – wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach Wydziału Nauk o Żywności przy ul. Oczapowskiego 4, 2.3. Część nr 3 – wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach Wydziału Nauk o Żywności przy ul. Heweliusza 6, 2.4. Część nr 4 – wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach Wydziału Nauk o Żywności przy Placu Cieszyńskim 1. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w: 4.1. dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ. 4.2. dokumentacji technicznej – załącznik nr 11 do SIWZ. 4.3. przedmiarze robót - załącznik nr 11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegające na realizacji: a) w zakresie części nr 1, 2 oraz 4 – minimum dwóch robót budowlanych obejmujących modernizację pomieszczeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (brutto), każda z robót; b) w zakresie części nr 3 – minimum dwóch robót budowlanych obejmujących modernizację pomieszczeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (brutto), każda z robót. 2. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: a) w zakresie części nr 1 – • osoba, wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, oraz • osoba kierująca pracami konserwatorskimi, która spełnia łącznie niżej opisane warunki tj. - ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz - po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. b) w zakresie części nr 2, 3 oraz 4 – osoba, wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uwaga!! Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą, która posiada równoważne uprawnienie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym spełniające warunki jako ważne uprawnienia budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 2.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem; 2.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS lub CEIDG).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 10,00
aspekty społeczne 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – o czas występowania siły wyższej, b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – o czas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowany przez Wykonawcę poprzez przedstawienie np. raportów pogodowych z tego okresu, d) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni, e) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy. 4. W przedstawionych i opisanych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji. 5. Przypadki zmiany umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych biotechnologii i mikrobiologii żywności przy ul. Heweliusza 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych biotechnologii i mikrobiologii żywności przy ul. Heweliusza 1 I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje: 1. Rozbiórka posadzek z wykładzin 2. Rozbiórka okładzin ściennych 3. Wykonanie obudowy pionów instalacyjnych wraz z montażem „ rewizji „ 4.Wyrównywanie podłoży pod posadzki 5. Wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych. 7 Naprawa ścian i sufitów -szpachlowanie. 8. Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną lateksową kolor jasny Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi ścian kolor jasny. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatację, ,odporność na szorowanie klasy I wg EN 13300 9. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 10.Montaż rolet przeciw słonecznych 11. Renowacja drzwi i okien drewnianych sale 112,114,115 12. Wywiezienie gruzu Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać instalację: - Wymiana instalacji elektrycznej wg załączonego przedmiaru. Szczegółowy zakres robot przedstawia Projekt oraz przedmiar robot III. W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać: 1. Wymianę baterii umywalkowych i umywalek 2. Montaż termy elektrycznej przepływowej 3. Dostawa i montaż klimatyzatorów 4. Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych 5. Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki panelowe 6. Wymiana rurociągów wod-kan. Szczegółowy zakres przedstawia załączony przedmiar robot
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 10,00
aspekty społeczne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń laboratorium biofizycznych właściwości żywności przy ul. Oczapowskiego 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja pomieszczeń laboratorium biofizycznych właściwości żywności przy ul. Oczapowskiego 4 I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje: 1. Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 2. Wyrównywanie podłoży pod posadzki 3. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych. Drzwi zamontować wg parametrów technicznych: Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła 7. Wykonanie nowej posadzki .Wykładzina homogeniczna PCV o następujących parametrach: - Wykładzina odprowadzająca ładunki elektryczne (w laboratorium) -grubość całkowita: 2 mm -grubość warstwy użytkowej: 2 mm -waga całkowita: 2580 g/m2 -grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa T -wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm -odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna -oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna -klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 -właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9 -właściwości antystatyczne wg EN 1815: < 2kV -absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB -odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6 -odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność - odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwój - przewodzenie ciepła wg EN 12524: 0,25 m2 K/W - wykładzina nie wymagająca gruntownego mycia i akrylowania przez okres min. 10 lat - Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN 4. Naprawa ścian i sufitów - szpachlowanie. 5. Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną lateksową kolor czarny w laboratorium i jasny w korytarzu Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi ścian kolor jasny. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie klasy I wg EN 13300 W laboratorium farba antyelektrostatyczna czarna. 6. Wywiezienie gruzu Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać modernizację instalacji w pomieszczeniu nr 106 wraz z korytarzem technicznym: wg załączonego projektu i przedmiaru robót Szczegółowy zakres robot przedstawia projekt oraz przedmiar robot. III. W ramach robót instalacji sanitarnych należy wykonać 1. Demontaż istniejących okapów i wentylatorów 2. Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 3. Montaż anemostatów ,wentylatorów 4. Montaż nowego okapu ze stali nierdzewnej Szczegółowy zakres przedstawia przedmiar robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 10,00
aspekty społeczne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń laboratorium analizy i oceny towaroznawczej żywności przy ul. Heweliusza 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje: 1. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych Drzwi zamontować wg parametrów technicznych: Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła 2 Naprawa ścian i sufitów -szpachlowanie. 3. Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną lateksową kolor jasny Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi ścian kolor jasny. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatację, odporność na szorowanie klasy I wg EN 13300 II. W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać 1. Demontaż starego degestorium 2. Wymiana wyrzutni dachowej 3. Montaż zespołu nawiewno-wywiewnego 4. Montaż wentylatorów, nagrzewnicy, kratek wentylacyjnych Szczegółowy zakres przedstawia przedmiar robót III. W ramach robot elektrycznych należy wykonać: - instalacja elektryczna do nowo zamontowanych urządzeń wg załączonego przedmiaru robot
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 10,00
aspekty społeczne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń laboratorium biochemii i bioinformatyki żywności Przy ul. Plac Cieszyński 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje: 1. Rozbiórka posadzek z wykładzin 2. Rozbiórka okładzin ściennych 3. Wykonanie obudowy pionów instalacyjnych wraz z montażem „rewizji” 4.Wyrównywanie podłoży pod posadzki 5. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych Drzwi zamontować wg parametrów technicznych: Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła 6. Wykonanie nowej posadzki. Wykładzina homogeniczna PCV o następujących parametrach: - grubość całkowita: 2 mm - grubość warstwy użytkowej: 2 mm - waga całkowita: 2580 g/m2 - grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa T - wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm - odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna - oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna - klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9 - właściwości antystatyczne wg EN 1815: < 2kV - absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB - odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6 - odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność - odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwój - przewodzenie ciepła wg EN 12524: 0,25 m2 K/W - wykładzina nie wymagająca gruntownego mycia i akrylowania przez okres min. 10 lat - Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN 7. Naprawa ścian i sufitów - szpachlowanie. 8. Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną lateksową kolor jasny Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi ścian kolor jasny. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie klasy I wg EN 13300 9 Montaż okładzin ściennych z płyt akustycznych. 10. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 11. Wywiezienie gruzu Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać instalację: 1. Roboty demontażowe oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych. Szczegółowy zakres robot przedstawia przedmiar robot III W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać; 1. Demontaż starego degestorium 2. Wymianę baterii umywalkowych 3. Wymiana umywalek i zlewozmywaka na zlew kamionkowy laboratoryjny 4. Wymiana wyrzutni dachowej 5. Wymiana wentylatorów 6. Montaż nowego degestorium 7. Dostawa i montaż klimatyzatorów 8. Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki panelowe 9. Wymiana rurociągów wod-kan. Szczegółowy zakres przedstawia przedmiar robot
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 10,00
aspekty społeczne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę termomodernizację budynku - Kętrzyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja. Zakres robót: Termomodernizacja budynku: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70/040 gr. 15 cm (=0,031W/m2K), - ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną gr. 24 cm (=0,037W/m2K), - ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej pianką PUR gr. 9 cm (=0,025W/m2K). Zewnętrzne roboty wykończeniowe: na ścianach kondygnacji nadziemnych: okładzina elewacyjna: tynk elewacyjny barwiony w masie mineralny baranek (na cokołach mozaikowy) gr. 1,5 cm, według rozwiązania systemowego producenta: podkład tynkarski, siatka zbrojąca z włókna szklanego, zaprawa zbrojąca. Ostateczny wybór tynku, jego faktury i koloru do ustalenia z Projektantem na etapie inwestycji po przedstawieniu próbki konkretnego producenta. Termoizolacja: Płyty styropianowe do fasad (=0,031) o gr. 15 cm, mocowane na klej i mechanicznie na kołki systemowe. Reperacja pęknięć muru poprzez wklejenie w spoiny zbrojenia. Zaleca się wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem spękanych murów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI