Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzelce Opolskie
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Strzelecki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia564691-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 564691-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Strzelecki: Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dotyczy Zadania Nr 1 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim” nr projektu: RPOP.03.01.01-16-0008/16.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Strzelecki, krajowy numer identyfikacyjny 53141265100000, ul. ul. Jordanowska  2 , 47100   Strzelce Opolskie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4401700;4401755, e-mail przetargi@powiatstrzelecki.pl, faks 77 4401701.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatstrzelecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Powiat Strzelecki - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, KANCELARIA - pokój nr 201, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
Numer referencyjny: OR.272.16.2018.AG1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia” został podzielony na dwa Zadania: 1) Zadanie Nr 1 pn.: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia”, 2) Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim”. Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia” stanowi Część Powiatu Strzeleckiego Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu transportowego Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez przebudowę dróg łączących Powiat Strzelecki i Kędzierzyńsko-Kozielski – etap I”. Przedmiot zamówienia został podzielony na Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2. Zadanie Nr 1 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim” nr projektu: RPOP.03.01.01-16-0008/16. Zadanie Nr 2 jest planowane do dofinansowania* / jest współfinansowane* ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Przebudowie podlega ciąg dróg powiatowych o łącznej długości ok. 3.065 m: - 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 0+000 do km 2+634, - skrzyżowanie w m. Zalesie Śląskie – 15 m, - 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie wg kilometrażu lokalnego od 0+000 do 0+416 (kilometraż rzeczywisty od km 8+836 do km 9+252). Powyższy ciąg dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego przebiega od drogi wojewódzkiej DW 426 (Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle) – rondo w Zalesiu Śląskim do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (kierunek Cisowa). Zakres robót objętych zamówieniem przewiduje prace związane z wykonaniem: - części drogowej (budowa ciągu pieszego i pieszo – rowerowego na terenie zabudowanym, budowa ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowa skrzyżowania w Zalesiu Śląskim, przebudowa zjazdów istniejących, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) - części sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej, renowacja istniejących i wykonanie brakujących rowów odwaniających poza terenem zabudowanym) - części elektroenergetycznej (w celu usunięcia kolidujących stanowisk słupowych nN z drogą projekt przewiduje wybudowanie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nowych słupów nN wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz oprawami oświetleniowymi; projekt również przewiduje odcinkowe skablowanie linii napowietrznej nN), - części teletechnicznej (przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej w celu usunięcia kolizji z drogą). Przedmiot zamówienia realizowany będzie cyklu dwuletnim tzn. w latach 2018 i 2019. 1. Opis stanu istniejącego. 1.1. Droga powiatowa 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie, ul. Strażacka w Zalesiu Śląskim, odcinek od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 426 do skrzyżowania z drogą powiatową 1435 O, kilometraż lokalny 0+000 do km 0+416 Po prawej stronie drogi przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokość wynosi śr. ok. 2,20 m. W pasie chodnika zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o śr. 300 mm, stanowiąca odwodnienie prawej części drogi. Kanalizacja deszczowa jest drożna, zachodzi konieczność zwiększenia ilości studzienek wpustowych w celu poprawy odwodnienia tego odcinka. Jezdnia na tym odcinku posiada szerokość 6,00 – 6,30 m, nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań, występują także deformacje nawierzchni w postaci przełomów oraz kolein. Po lewej stronie drogi znajduje się pobocze gruntowe o szerokości od 3,00 do 5,10 m, brak jest rowu odwadniającego. W poboczu zlokalizowane są urządzenia „obce” w postaci linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz sieć wodociągowa. Przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1435 O, po prawej stronie drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa, a chodnik zostaje lokalnie zawężony do szerokości 1,00 m. Po lewej stronie drogi, przy posesji ul. Strażacka 2, pobocze gruntowe zostaje zawężone do szerokości 1,20 m. Na całej długości ul. Strażackiej planuje się budowę kanalizacji sanitarnej (zaprojektowana w poboczu po lewej stronie drogi wg odrębnego opracowania). 1.2. Skrzyżowanie drogi 1401 O z drogą 1435 O w Zalesiu Śląskim Skrzyżowanie drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie ul. Strażackiej oraz ul. Leśnickiej z drogą powiatową 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle ul. Kościuszki oraz drogą gminną ul. Św. Jadwigi. Skrzyżowanie wymaga przebudowy w zakresie skanalizowania ruchu oraz przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni. 1.3. Droga powiatowa 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle ul. Kościuszki na odcinku od ww. skrzyżowania na długości ok. 720 m (od km 0+000 do km 0+720) Jezdnia na tym odcinku posiada szerokość 5,60 – 6,10 m, nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań i ubytków, występują także deformacje nawierzchni w postaci przełomów oraz kolein. Po lewej stronie drogi znajduje się pobocze gruntowe o szerokości przy skrzyżowaniu 2,70 m do szerokości 5,00 m na pozostałym odcinku. W pasie pobocza znajduje się rów odwadniający o głębokości do ok. 1,00 m. W poboczu zlokalizowane są urządzenia „obce” w postaci linii energetycznej. Po prawej stronie drogi przy jezdni zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokość całkowita wynosi ok. 1,50 m, za chodnikiem występuje pas zieleni. Pod nawierzchnią chodnika zlokalizowany jest kanalizacja deszczowa o śr. 300 mm oraz sieć wodociągowa. Na przedmiotowym odcinku ul. Kościuszki planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, kolektor zlokalizowany będzie w prawej połowie jezdni. 1.4. Droga powiatowa 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle ul. Kościuszki na odcinku od km 0+720 do km 1+485 Na odcinku od posesji ul. Kościuszki nr 58 do końca miejscowości została wykonana budowa kanalizacji sanitarnej. W ramach kontraktu została przebudowana konstrukcja nawierzchni prawej połowy jezdni, istniejący chodnik po prawej stronie drogi (całkowita szerokość chodnika 1,50 m, chodnik przy krawędzi jezdni, za chodnikiem pozostaje pas zieleni o szerokości ok. 1,00 m) oraz została przebudowana istniejąca kanalizacja deszczowa w zakresie studzienek wpustowych (kolektor kanalizacji deszczowej o śr. 300 mm zlokalizowany jest pod nawierzchnią chodnika). Jezdnia na tym odcinku posiada szerokość 6,10 – 5,20 m, pod jezdnią oprócz kanału sanitarnego zlokalizowana jest także sieć wodociągowa. Nawierzchnia bitumiczna na lewej połowie jezdni posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań i ubytków, występują także deformacje nawierzchni w postaci przełomów oraz kolein. Po lewej stronie drogi znajduje się pobocze gruntowe o szerokości 5,00 m. W pasie pobocza znajduje się rów odwadniający o głębokości do ok. 1,00 m. W poboczu zlokalizowane są urządzenia „obce” w postaci linii energetycznej. 1.5 Droga powiatowa 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle ul. Kościuszki na odcinku od km 1+485 do km 2+634 Odcinek drogi powiatowej od końca miejscowości Zalesie Śląskie do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jezdnia na tym odcinku posiada szerokość 5,20 – 5,50 m, nawierzchnia bitumiczna jezdni posiada liczne uszkodzenia w postaci spękań i ubytków, występują także deformacje nawierzchni w postaci przełomów oraz kolein. Po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe. Na początkowym odcinku pobocza mają szerokość 4,00 m, w pasie poboczy występują obustronnie rowy odwadniające. Na dalszym odcinku brak jest rowów odwadniających, a szerokość poboczy z każdej strony wynosi ok. 3,00 m. Na całym odcinku drogi w prawym poboczu zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna. 2. Rozwiązania projektowe. 2.1. Bilans terenu. Powierzchnia całkowita inwestycji (w granicach pasa drogowego) 32.385 m² Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej .......19.070 m² proj. ciągi pieszo-rowerowe 5.030 m² proj. ciągi piesze 3.390 m² proj. ciągi rowerowe 2.450 m² proj. zjazdy naw. tłuczniowa 220 m² proj. zjazdy naw. bitumiczna 25 m² proj. zjazdy naw. z kostki brukowej 2.200 m² Długość przebudowywanego rowu odwadniającego 1129 m 2.2. Przebieg projektowanej drogi w planie sytuacyjnym. Przebieg trasy oraz geometria ulic na całym odcinku objętym opracowaniem zostały dostosowane do przebiegu w stanie istniejącym. Na odcinku drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie objętym opracowaniem (ul. Strażacka w Zalesiu Śląskim) planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m. Po stronie północnej zostanie wykonany chodnik o szerokości 2,0 m, natomiast po stronie południowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m, który przebiega na odcinku od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Na odcinku drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 0+000 do km 1+500 (ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim) planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m. Po stronie zachodniej zostanie wykonany chodnik o szerokości 2,0 m, natomiast po stronie wschodniej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Strażacką - Św. Jadwigi-Lesicką z uwagi na niewystarczającą szerokość pasa drogowego po stronie wschodniej projektowany jest jedynie chodnik o szerokości 2,0 m, natomiast ruch rowerowy zostanie poprowadzony przez ulicę Powstańców Śląskich na zasadach ogólnych. Na odcinku drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 1+500 do km 2+634 (od końca miejscowości Zalesie Śląskie do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego) planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m oraz po stronie wschodniej dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości 2,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego. Po stronie zachodniej projektuje się pobocze gruntowe oraz przydrożny rów odwadniający. W planie projektowana droga składa się z odcinków prostych i łuków kołowych o promieniach 150, 250 i 300 m. Przedmiotowe zadanie obejmuje również przebudowę istniejących skrzyżowań zlokalizowanych na długości opracowania (korekta geometrii). Ponadto na długości opracowania wykonuje się zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego oraz wejścia do posesji o nawierzchni jak na ciągu pieszym. Szerokość jezdni zjazdów zmienna, dostosowana do istniejących bram. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu indywidualnego z krawędzią jezdni drogi powiatowej zaprojektowano w formie skosów 1 x 1 m. Przecięcia krawędzi jezdni zjazdów publicznych z jezdnią drogi powiatowej zostały wyokrąglone łukami kołowymi. 2.3. Konstrukcja nawierzchni Do projektowania konstrukcji jezdni przyjęto kategorię ruchu KR3. Nawierzchnia projektowanej jezdni jest nawierzchnią z betonu asfaltowego, zaprojektowaną na obciążenie ruchem KR3. Na odcinkach, gdzie do jezdni przylega ciąg pieszy, jezdnia została ograniczona krawężnikiem betonowym ulicznym 15 x 30 cm o świetle 12 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem. Przy krawężnikach zaprojektowany jest ściek z kostki w miejscach gdzie występuję spadek podłużny mniejszy niż 0,5%. W miejscach ramp dla niepełnosprawnych krawężnik jest obniżony (światło 2 cm). Nawierzchnie chodników będą wykonane z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano jak nawierzchnię ciągów pieszych, od strony zieleńca ograniczoną obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, natomiast od jezdni oddzieloną krawężnikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm o świetle 6 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej, oddzieloną od jezdni krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm o świetle 4 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Zakończenie jezdni zjazdu na styku z nawierzchnią gruntową posesji jest ograniczone krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm o świetle 0 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm w-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22 P gr. 6 cm siatka wzmacniająca stabilizacja istniejącego podłoża Rm=5MPa gr. 30 cm Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w-wa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 8 S gr. 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdów w-wa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 2.4. Odwodnienie drogi Trasa projektowanych odcinków kanału deszczowego przebiega w pasach drogowych przebudowywanych ulic i będzie miała za zadanie przejąć poprzez wpusty wody deszczowe ze zlewni pasa drogowego. Szczegóły przedstawione zostały w odrębnym opracowaniu (Projekt budowlany – branża sanitarna). Odcinek kanału deszczowego z wylotem do projektowanego rowu D1 – D1.26 ułożyć należy w śladzie istniejącego rowu pod projektowaną ścieżką rowerową, odcinek D1.26 – D1.31 w jezdni ulicy Kościuszki i Strażackiej a odcinek D1.31 – D1.39 z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu należy ułożyć po trasie kanału istniejącego pod projektowanym chodnikiem zwiększając odpowiednio średnice kanału. Istniejący po stronie zachodniej ulicy Kościuszki kanał deszczowy z uwagi na jego stan techniczny i nienormatywne zagłębienie należy przebudować odpowiednio zwiększając jego średnice i zagłębienie zachowując istniejące podłączenia (odcinek D.1 – DR37). Pozostała cześć ul. Kościuszki odwadniana będzie za pomocą wpustów deszczowych włączonych bezpośrednio do przebudowywanego rowu. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe cześć rowu należy wykonać w formie krytego kanału deszczowego z litych rur PVC Ø 400/11,7 mm (odcinek P2 – P3). 3. Przebudowa linii napowietrznej nN W celu usunięcia kolidujących stanowisk słupowych nN z drogą projekt przewiduje wybudowanie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nowych słupów nN z żerdzi wirowanej typu E wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz oprawami oświetleniowymi. Dla nowych stanowisk słupowych zastosować fundament ustojowy, a sam słup przed posadowieniem zabezpieczyć przed działaniem wody i wilgoci za pomocą substancji izolacyjnej. Nowe stanowisko słupowe należy uziemić; Uziemienie proj. słupów wykonać za pomocą uziomu szpilkowego R≤ 10Ω. Wykonawca jest zobowiązany, aby po wybudowaniu uziomu sprawdził, czy uziemienie spełnia wymogi. Jeżeli rezystancja uziemienia nie jest spełniona za pomocą uziomu szpilkowego, wówczas należy dokonać rozbudowy uziomu, o uziom otokowy typu TP 1x10; Linie napowietrzną główną należy wykonać przewodem typu AsXSn 4x70mm2, oświetleniową przewodem typu AsXSn 2x25mm2, natomiast nowe przyłącza wykonać przewodem AsXSn 4x25mm2. Na proj. słupach nN (co drugi słup) należy zamontować oprawę oświetleniową typu LED wraz z wysięgnikiem , a następnie połączyć z proj. przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm2. W związku ze skrzyżowaniem linii napowietrznej nN z linią napowietrzną SN na ul. Strażackiej w km 0+240 – 0+260 (w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym) projekt przewiduje skablowanie odcinka linii nN kablem typu YAKXS 4x120mm2. Projekt również przewiduje skablowanie linii napowietrznej nN w km 1+520 – 1+580 celem zasilenia posesji nr 83a kablem typu YAKXS i połączenie mufa kablową z istn. przyłączem kablowym. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w projekcie, będącym przedmiotem branży elektrycznej kompletu dokumentacji. 4. Przebudowa linii teletechnicznej napowietrznej. W celu usunięcia kolizji sieci teletechnicznej z drogą projekt przewiduje:  W przypadku stanowiska słupowego zlokalizowanego na ul. Strażackiej przy posesji nr 4 projekt przewiduje wymianę istn. słupa typu A-owego na nowy pojedynczy. Nowy słup należy posadowić zgodnie z planem sytuacyjnym rys.2.1 w części teletechnicznej. Następnie należy przewiesić istn. przyłącze teletechniczne oraz kabel teletechniczny na nowy słup.  W przypadku stanowiska słupowego zlokalizowanego na ul. Kościuszki 82 projekt przewiduje przesunięcie istn. słupa teletechnicznego zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.2 w części teletechnicznej. Następnie należy przewiesić istn. przyłącze teletechniczne oraz kabel teletechniczny na przesunięty słup. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w projekcie, będącym przedmiotem branży teletechnicznej kompletu dokumentacji. 5. Przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1 pn.: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia”: Zakresem opracowania Zadania Nr 1 obejmują n/w odcinki dróg:  1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 0+170 do km 2+634  1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie wg kilometrażu lokalnego od 0+070 do 0+416 Zakres robót Zadania Nr 1 objętych projektem, przewiduje prace związane z wykonaniem: 1) części drogowej (budowa ciągu pieszo – rowerowego na terenie zabudowanym, budowa ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowa zjazdów istniejących, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) 2) części sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) Zostaną wykonane kanały deszczowe wraz z studniami rewizyjnymi:  P1-D1-D1.1-…-D1.25 (z studnią D1 i D1.25) Zostaną wykonane studzienki ściekowe:  Wp 2, 4, 6, 8, 10 – bez przykanalików  Wp 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 – z przykanalikami podłączonymi do studni rewizyjnych  Wp 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 – z przykanalikami przez drogę powiatową do rowu otwartego po przeciwnej stronie (należy odmulić odcinek rowu) 3) części elektroenergetycznej (budowa słupów elektroenergetycznych, budowa kabla elektroenergetycznego, budowę linii napowietrznych, montaż opraw LED) 4) części teletechnicznej (wymiana słupa teletechnicznego) W zakres robót wchodzi m. in.:  ścinanie drzew wraz z wywozem - 19 szt.  usunięcie warstwy humusu - 7630 m2  rozebranie nawierzchni bitumicznej - 605 m2  rozebranie kostki brukowej - 195 m2  rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - 100 m2  rozebranie krawężników i obrzeży - 206 m  rozebranie przepustów wraz ze ściankami - 350 m  demontaż rurociągów betonowych - 52 m  roboty ziemne - 2025 m3  ułożenie kanału deszczowego z rur WIPRO śr. 800 mm - 234,5 m  ułożenie kanału deszczowego z rur WIPRO śr. 600 mm - 1109,5 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 200mm - 188,5 m  studnie rewizyjne - 26 szt.  studzienki ściekowe - 46 szt.  obsypka rur - 780 m3  ława pod krawężniki i obrzeża - 286 m3  krawężniki betonowe - 3161 m  obrzeża betonowe - 2609 m  podbudowa z kruszywa łamanego - 8227 m2  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2100 m2  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm - 6127 m2  oznakowanie poziome grubowarstwowe - 30 m2  oznakowanie pionowe - 9 szt.  humusowanie wraz z obsianiem - 4215 m2  budowę słupów elektroenergetycznych - 43 szt.  budowa kabla elektroenergetycznego - 101 m  budowę linii napowietrznych elektroenergetycznych i oświetlenia drogowego- 1,525 km  montaż opraw LED - 38 szt.  montaż wysięgników jednoramiennych - 38 szt.  wymiana słupa teletechnicznego - 1 szt. W Projekcie założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branży drogowej i sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej i w Przedmiarach robót, dla Zadania Nr 1 zastosowano oznaczenie ETAP I, które to oznaczenia są tożsame. 6. Przedmiot zamówienia – Zadanie Nr 2 pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim”: Zakresem opracowania Zadania Nr 2 obejmują n/w odcinki dróg:  1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn Koźle od km 0+000 do km 2+634,  1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie wg kilometrażu lokalnego od 0+000 do 0+416. Zakres robót Zadania Nr 2 objętych projektem, przewiduje prace związane z wykonaniem: 1) części drogowej (budowa ciągu pieszego na terenie zabudowanym, przebudowa zjazdów istniejących, przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego) 2) części sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej i kanału otwartego) Zostaną wykonane kanały deszczowe wraz z studniami rewizyjnymi:  D1-DR1-…-DR37 (bez studni D1)  D1.25-…-D1.39 (bez studni D1 i D1.25)  P3-D6-P2 (z studnią D6) Zostaną wykonane studzienki ściekowe:  Wp 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13’, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 – z przykanalikami podłączonymi do studni rewizyjnych Zostaną wykonane przykanaliki do studzienek ściekowych  Wp 2, 4, 6, 8, 10 3) części teletechnicznej (przesunięcie istn. linii teletechnicznej, wymiana słupa teletechnicznego) W zakres robót wchodzi m. in.:  ścinanie drzew wraz z wywozem - 8 szt.  usunięcie warstwy humusu - 4534 m2  frezowanie nawierzchni bitumicznej - 19285 m2  rozebranie kostki brukowej - 3336 m2  rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - 80 m2  rozebranie krawężników i obrzeży - 4280 m  rozebranie przepustów wraz ze ściankami - 30 m  demontaż rurociągów betonowych - 2163 m  demontaż studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych - 78 szt.  roboty ziemne - 3191 m3  przepusty rurowe z ściankami czołowym - 78 m  ułożenie kanału deszczowego z rur WIPRO śr. 600 mm - 64 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 500mm - 150,5 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 400mm - 1700 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 315mm - 218,5 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 250mm - 27 m  ułożenie kanału deszczowego z rur PCV śr. 200mm - 188,5 m  studnie rewizyjne - 53 szt.  studzienki ściekowe - 44 szt.  obsypka rur - 826 m3  umocnienie rowy płytami ażurowymi - 2026 m2  ława pod krawężniki i obrzeża - 256 m3  krawężniki betonowe - 2991 m  obrzeża betonowe - 1905 m  podbudowa z kruszywa łamanego - 4547 m2  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm - 4547 m2  stabilizacja podłoża cementem - 19192 m2  wzmocnienie podłoża siatką - 19053 m2  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 18951 m2  ścieki uliczne z kostki betonowej na ławie - 2280 m  pobocza z destruktu bitumicznego - 928 m2  oznakowanie poziome grubowarstwowe - 330 m2  oznakowanie pionowe - 31 szt.  humusowanie wraz z obsianiem - 4469 m2  wymiana słupa teletechnicznego - 4 szt.  przesunięcie istn. linii teletechnicznej - 680 m W Projekcie założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branży drogowej i sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej i w Przedmiarach robót, dla Zadania Nr 2 zastosowano oznaczenie ETAP II, które to oznaczenia są tożsame. 7. Zakres robót. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez „GRAMAR” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15, którą stanowi: - Projekt zagospodarowania terenu – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt budowlany – branża drogowa – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt budowlany – przebudowa sieci elektroenergetycznych – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt budowlany – oświetlenie drogowe – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt budowlany – przebudowa sieci teletechnicznej – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt budowlany – branża sanitarna kanalizacja deszczowa – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Mapa do celów projektowych – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Badania geotechniczne oraz badania ugięć nawierzchni – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt stałej organizacji ruchu – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Inwentaryzacja zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz decyzja zezwalająca na wycinkę – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Obliczenie efektu ekologicznego – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Operat wodno prawny – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Projekt założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branży drogowej i sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, - zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu KT.7121.152.2016.SH z dnia 09.11.2016 r. oraz z dnia 10.01.2018 r. 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektów oraz SST. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji, na opisanych poniżej warunkach. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na ilość lat zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji (Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 4 lat. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 4 lata okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu). 2) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w § 14 ust. 1 projektu umowy, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy objęte umowną ceną kontraktową: • Obsługa geodezyjna wraz z naniesieniem inwestycji na mapy zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. • Organizacja placu budowy i zaplecza w zakresie kontraktowym i doprowadzenie zaplecza budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. • Zabezpieczenie placu budowy i robót wraz z ich ubezpieczeniem. • Ochrona dóbr i obiektów osób trzecich zlokalizowanych bezpośrednio wokół placu budowy. • Zabezpieczenie sieci i urządzeń w obrębie robót przed ich uszkodzeniem. • Zabezpieczenie zieleni nie podlegających wycince w obrębie robót. • Spełnienie obowiązków wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), w tym w zakresie obowiązków kierownika budowy. • Opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych i wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Opracowany projekt i przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji ruchu winny być zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz właściwą technologią wykonania robót. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem. • Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jego utrzymaniem. • Zapewnienie płatnego nadzoru ze strony właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze - na podstawie i zgodnie z wydanymi uzgodnieniami właścicieli tych urządzeń (dotyczy odpłatnego wytyczenia trasy sieci i urządzeń, nadzoru nad pracami, opracowania dokumentacji powykonawczej lub ewentualnie innych kosztów określonych w uzgodnieniach). • Poniesienie nakładów rzeczowo – finansowych związanych z lokalizacją w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie objętych projektem budowlanym i projektem wykonawczym, w szczególności urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na podstawie decyzji DP.6852.5.2011.RW z dnia 23.02.2011 r. z późniejszymi zmianami w zakresie, w którym lokalizacja tych urządzeń ma związek z realizacją zadania. • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. • Realizowanie prac zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora Projektem Organizacji Robót. • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. • Drewno pozyskane z wycinki będzie drewnem użytkowym – opałowym. Ilość pozyskanego drewna i jego wartość określi nadzór inwestorski w protokole brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego leśnika, przy udziale kierownika budowy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od Zamawiającego 100% drewna pozyskanego z wycinki, transport konieczny do przewozu pozyskanego drewna i nakłady na jego składowanie powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę jako element kosztów ogólnych budowy w nawiązaniu do przedmiaru robót. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp. 2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot. 7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do: a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym. 11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2. 4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączniku do umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że wyszczególnione w nim osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. d) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 6. Oprócz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiający z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b), c) i d) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienia ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45231000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Roboty zostaną wykonane w terminie: 1) Zadanie Nr 1 w ramach przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r. 2) Zadanie Nr 2 w ramach przedmiotu zamówienia: w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający ne stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający ne stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) co najmniej pięciu zadań w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie lub oddzielnie, co najmniej następujących zadań: - dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni złożonej z co najmniej dwóch warstw asfaltowych, na odcinku o długości nie mniejszej niż 1000 mb każde, - jedno zadanie budowy lub przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, parkingu, placu postojowego lub drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i powierzchni min. 2000 m2, - jedno zadanie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości kanałów nie mniejszej niż. 500 mb, - jedno zadanie budowy lub przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. Uwaga: Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, konieczne jest by w/w warunek, spełnili łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca nie może sumować powierzchni kilku robót o mniejszej ilości dla uzyskania wymaganej ilości porównywalnej. b) Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone – zgodnie z poniższym wykazem: a) kierownik budowy – osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, c) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, d) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 5 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) kosztorysy ofertowe; c) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. g) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 85.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 02.07.2018 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.16.2018.AG1 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: (a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., (b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, (c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; e) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; f) klęskami żywiołowymi; g) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; h) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; i) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji projektowej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 2) Zmian osobowych: a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 3) Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Pozostałych zmian: a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) wprowadzenie robót dodatkowych; e) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do jego wykonania: a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy; b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i ich wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku: – ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, - ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę sieci wodociagowej - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania21-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę sieci wodociagowej w Skarbimierzu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI