Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach oraz remont drogi Zagacie -Stefanów-Luborcza...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach oraz remont drogi Zagacie -Stefanów-Luborcza Etap I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoniecpol
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Koniecpol
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572597-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572597-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Koniecpol: Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach oraz remont drogi Zagacie -Stefanów-Luborcza Etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniecpol, krajowy numer identyfikacyjny 15139799000000, ul. ul. Chrząstowska  , 42230   Koniecpol, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 35 51 881, e-mail umig@koniecpol.pl, faks 34 35 51 756.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.koniecpol.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.koniecpol.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.koniecpol.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój nr 17 - Kancelaria (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach oraz remont drogi Zagacie -Stefanów-Luborcza Etap I
Numer referencyjny: ZP.271.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie oraz remoncie nawierzchni dwóch odcinków dróg gminnych w gminie Koniecpol, obejmujące dwie następujące części (ZADANIA): ZADANIE nr 1 – Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach Przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 1 obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni ul. Spółdzielczej w Łysinach, gm. Koniecpol, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 383 i 407 (obręb Łysiny), na odcinku o długości 997,5 mb. Łączna szerokość jezdni z poboczami 5,0m, w tym nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5m, pobocza 2x0,25m. Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15 cm; - warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm. Nawierzchnia ze spadkiem daszkowym 2%, Podbudowa z kruszywa i warstwa odsączająca z pospółki na pełnej szerokości 5,0m. Pobocza uzupełnione 5 cm warstwą kruszywa łamanego 0/31,5mm po wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawierają projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. ZADANIE nr 2 – Remont drogi Zagacie-Stefanów- Luborcza Etap I Przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2 obejmuje remont nawierzchni drogi Zagacie-Stefanów-Luborcza na odcinku o długości 1250mb od km 0+000 do km 1+250 Etap I. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze i ziemne, w tym m.in.: a) roboty pomiarowe – wyznaczenie trasy drogi; b) roboty ziemne w ilości 390 m3 – rowy po stronie prawej; c) mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, na głębokość 20 cm; powierzchnia korytowania 1250m2 d) wywiezienie urobku w ilości 1250m3 na odległość do 3 km, 2) rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych fi=600mm i długości 5,0m oraz wykonanie nowego z rur PE o śr. 600mm na ławie fundamentowej żwirowej wraz z wykonaniem 2 szt. ścianek czołowych; 3) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,5m z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 15 cm – powierzchnia 1250 m2; 4) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej, o następującej konstrukcji: a) warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm – powierzchnia 6250 m2; b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr, po zagęszczeniu 18 cm – powierzchnia 6250 m2; c) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm – powierzchnia 6250 m2; d) warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5250 m2; e) warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5050 m2; 5) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 8 szt.; 6) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na powierzchni 2500 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawierają Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGI: 1) Przedmiary robót załączono do SIWZ jedynie w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi one podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu. 2) Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia robót i sporządzenia operatów geodezyjnych powykonawczych. W przypadku przedstawienia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia materiałów, produktów ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający, dopuszcza oferowanie przez wykonawców materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów i produktów o takich samych bądź lepszych parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45100000-8
45233300-2
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Za ukończenie prac w terminie uznane zostanie wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe: ZADANIE nr 1: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że zrealizował (ukończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości robót brutto minimum 180.000,00 zł. UWAGA: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. ZADANIE nr 2: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że zrealizował (ukończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości robót brutto minimum 400.000,00 zł. UWAGA: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGI: 1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.). 2) W przypadku składania oferty na obydwa zadania Wykonawca może wykazać się jedną robotą budowlaną, pod warunkiem że jej wartość będzie co najmniej równa sumie wartości robót określonych w warunkach udziału dla poszczególnych zadań, tj. co najmniej 580.000,00 zł brutto. 3) W przypadku składania oferty na obydwa zadania Wykonawca może wykazać tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, składa następujące oświadczenia i dokumenty (dotyczy ZADANIA nr 1 i ZADANIA nr 2): 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; UWAGA: Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum/ spółki cywilnej) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest wymagane składanie dokumentów i oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców nieudostępniających zasobów. 3. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie powinien być wystawiony zgodnie z terminem wskazanym w pkt 2). 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, składa następujące oświadczenia i dokumenty (dotyczy ZADANIA nr 1 i ZADANIA nr 2): 1) wykaz robót budowlanych (sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób (sporządzony wg załącznika nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy w zakresie ZADANIA/ ZADAŃ na które składana jest oferta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (czytelne podpisy, lub parafa i pieczęcie imienne), lub mieć postać aktu notarialnego lub potwierdzonej notarialnie kopii; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje się możliwość realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych przyjętych w dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje dla obydwu ZADAŃ wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Koniecpolu, Nr konta: 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 z adnotacją: „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach oraz remont drogi Zagacie -Stefanów-Luborcza Etap I: ZADANIE nr ...”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz - należy złożyć w oryginale do pokoju nr 24 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol najpóźniej w dniu wyznaczonym na datę podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać nazwę i adres wykonawcy (w przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwy i adresy wszystkich wykonawców), nazwę beneficjenta (zamawiającego), nazwę gwaranta lub poręczyciela, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona, oraz zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Treść gwarancji/ poręczenia, należy uzgodnić przed jej wystawieniem z Zamawiającym. 6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łysinach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 1 obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni ul. Spółdzielczej w Łysinach, gm. Koniecpol, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 383 i 407 (obręb Łysiny), na odcinku o długości 997,5 mb. Łączna szerokość jezdni z poboczami 5,0m, w tym nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5m, pobocza 2x0,25m. Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15 cm; - warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm. Nawierzchnia ze spadkiem daszkowym 2%, Podbudowa z kruszywa i warstwa odsączająca z pospółki na pełnej szerokości 5,0m. Pobocza uzupełnione 5 cm warstwą kruszywa łamanego 0/31,5mm po wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawierają projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0, 45100000-8, 45233300-2, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi Zagacie-Stefanów-Luborcza Etap I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2 obejmuje remont nawierzchni drogi Zagacie-Stefanów-Luborcza na odcinku o długości 1250mb od km 0+000 do km 1+250 Etap I. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze i ziemne, w tym m.in.: a) roboty pomiarowe – wyznaczenie trasy drogi; b) roboty ziemne w ilości 390 m3 – rowy po stronie prawej; c) mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, na głębokość 20 cm; powierzchnia korytowania 1250m2; d) wywiezienie urobku w ilości 1250m3 na odległość do 3 km, 2) rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych fi=600mm i długości 5,0m oraz wykonanie nowego z rur PE o śr. 600mm na ławie fundamentowej żwirowej wraz z wykonaniem 2 szt. ścianek czołowych; 3) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,5m z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 15 cm – powierzchnia 1250 m2; 4) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej, o następującej konstrukcji: a) warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm – powierzchnia 6250 m2; b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr, po zagęszczeniu 18 cm – powierzchnia 6250 m2; c) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm – powierzchnia 6250 m2; d) warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5250 m2; e) warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 5050 m2; 5) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 8 szt.; 6) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na powierzchni 2500 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawierają Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków - Czechowice-Dziedzice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych. Budynku właściwie jeszcze nie ma, ale w okolicy czerwca już będzie w stanie surowym. Poszukuję wykonawcy tynków na przełomie sierpnia/września. Budynek będzie wykonany z gazobetonu na cienkiej spoinie. Projekt "Dom w Lucernie 5" z Archonu. Proszę o podanie ceny za m2 oraz możliwego terminu realizacji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI