Przebudowa budynku w m. Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa budynku w m. Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuchaczów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Puchaczów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-19
 • Numer ogłoszenia563297-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 563297-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Gmina Puchaczów: Przebudowa budynku w m. Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puchaczów, krajowy numer identyfikacyjny 55014300000000, ul. ul. Lubelska  22 , 21-013  Puchaczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 575 780, e-mail puchaczow@lubelskie.pl, faks 817 575 765.
Adres strony internetowej (URL): http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Gminy Puchaczów ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku w m. Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 – Żłobek wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny, placem zabaw oraz odcinkiem sieci wodociągowej hydrantowej na dz. nr 1024, 1023/1, 1023/2 w m. Wesołówka” zgodnie z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie w 2019 r. 20 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3, zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc oraz utworzenie przy żłobku placu zabaw wraz z wyposażeniem w Żłobku „Bajkolandia”, Wesołówka 45, 21-013 Puchaczów”. 2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 2.1. Roboty budowlane: - roboty demontażowe, - roboty murarskie - roboty tynkarskie - roboty posadzkarskie - sufity podwieszane, - roboty malarskie - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty izolacyjne fundamentów i iniekcja - roboty elewacyjne - roboty zagospodarowania terenu - roboty brukarskie - roboty drogowe - wykonanie nawierzchni trawiastej i małej architektury - budowa placu zabaw - dostawa i montaż wyposażenia technologicznego - wywóz i utylizacja gruzu 2.2. Roboty sanitarne: - doziemna instalacja gazowa do istniejącego budynku, - hydrant nadziemny ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej - -instalacja wody zimnej i wody ciepłej - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji wentylacji - próby i pomiary instalacji 2.3. Roboty elektryczne - wykonanie: - zasilanie, - tablica T1, - instalacja oświetlenia podstawowego, - instalacja oświetlenie awaryjnego, - instalacja gniazd, - instalacja zasilania wentylacji , - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacja przeciwprzepięciowa, - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, - instalacja głównego wyłącznika zasilania GWP, - instalacja odgromowa, - dokumentacja powykonawcza, pomiary - demontaż istniejącej instalacji - próby i pomiary instalacji Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia żłobka. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot składają się:  Dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,  przedmiar robót - pomocniczy, UWAGA! Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu wykonawczego oraz SST. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla zadania „Przebudowa budynku wiejskiego na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 – Żłobek wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem nadziemnym, placem zabaw oraz odcinkiem sieci wodociągowej hydrantowej na dz. nr 1024, 1023/1, 1023/2 w m. Wesołówka” przez Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz, ul. Ułanów 22/49, 20-554 Lublin, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiązującymi przepisami i normami. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania oraz przygotuje dokumentację odbiorową. 6. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę -zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 do SIWZ (wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, posiadający parametry nie gorsze od parametrów produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia). Opis równoważności elementów opisanych przez użycie znaków towarowych jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 9. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 9.1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 9.2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.3. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych obejmujących:  roboty w branży budowlanej,  roboty w branży elektrycznej,  roboty w branży sanitarnej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 11. Zamówienie dofinansowane z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 12. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 45000000-7 - roboty budowlane 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków 45410000-4 – tynkowanie 45420000-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian 45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45421146-9 – sufity podwieszane 45431000-7- okładziny ceramiczne 45432100-5- posadzki i podłogi 45440000-3- roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-0- roboty instalacyjne gazowe 45320000-6- roboty izolacyjne 45233250-6- roboty w zakresie nawierzchni 45112710-5- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45262300-4- betonowanie 45262522-6- roboty murarskie 45262310-7- zbrojenie konstrukcji żelbetowych 45230000-8- obsługa geodezyjna 45350000-5 instalacja wentylacji 45310000-3- roboty instalacyjne elektryczne 45332300-6- roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7- wewnętrzna instalacja ogrzewania 45330000-9- wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45210000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45450000-6
45421146-9
45431000-7
45432100-5
45440000-3
45450000-6
45330000-0
45320000-6
45233250-6
45112710-5
45262300-4
45262522-6
45262310-7
45230000-8
45350000-5
45310000-3
45332300-6
45331100-7
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej o wartości min. 700 000,00 złotych brutto. 2. Dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.poz.2291 z późn.zm). 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Puchaczowie numer konta: Bank Spółdzielczy w Puchaczowie, numer konta: 80 8693 0006 0000 0172 2006 0015 z dopiskiem: „Wadium - przebudowa budynku w m. Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, 3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża bądź w przypadku, gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na  rynku technologii nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bądź konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem łub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności zmiany finansowania, j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, l) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3 lub 4, 6) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy): a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7, d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego, 7) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4, 8) zmiany zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, o którym mowa w § 5 ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1b. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, - ad pkt. 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), - ad pkt 3) - zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 5) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. d) -o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, lit. g) - o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. i) - o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy), lit. j) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. k) - o okres niezbędny na wykonanie robót powiązanych z przedmiotem niniejszej, umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębną umową), lit. l) - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, - ad pkt. 6) – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) : lit a) – stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1 i 2, lit. b) – w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) – stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 7, lit. d) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, lit. e) – w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 7) - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników/usługobiorców świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/ usługobiorców świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikach, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oracz części wynagrodzenia odpowiadającej termu zakresowi, lit. c) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcą w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawcę w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenie powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyże mowa na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. d) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z dokonywaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do pracowników świadczących roboty objęte niniejszą umowa; kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących robot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, lit. e) - zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych, - ad pkt 8) - na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej umowie. 4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.2018.1986 z późn. zm.) wraz z ewentualną zmianą treści harmonogramu rzeczowo finansowego robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż instalacji wentylacji i ogrzewania - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania21-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż instalacji wentylacji piwnicy, wentylacji i ogrzewania magazynu oraz dodatkowe ogrzewanie powierzchni biurowej. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI