Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania)...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-19
 • Numer ogłoszenia563390-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 563390-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ: Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 69068500600000, ul. ul. Fredry  9 , 35-005  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 509 047, e-mail przetargi@zoz2.pl, faks 178 538 394.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz2.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz2.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zoz2.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów; Budynek A, pok. nr 301 – Dział Informatyki, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz na warunkach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsca zlokalizowanego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9 oraz z placówek podległych Zamawiającemu – w godzinach pracy placówek. Godziny pracy podległych placówek zostaną przekazane Oferentowi przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa w załączeniu do niniejszej specyfikacji – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. 4) Zamawiający zastrzega, iż ilości odpadów będące przedmiotem zamówienia są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia. 5) W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej usługi, ponad ustalone terminy realizacji zamówienia, odbiór odpadów będzie odbywał się na telefoniczne, fax, mail zgłoszenie Zamawiającego. Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału XV niniejszej SIWZ. 6) Wykonawca odbierał będzie: a) odpady 1 raz w tygodniu z miejsc zlokalizowanych na terenie: - Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9 - ZODiP Błażowa, ul. Piłsudskiego 6 - ZOL Dynów, ul. Ks. Ożoga 32 - ZOL Hyżne, Hyżne 104 - Przychodnia Rejonowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 5 - Przychodnia Rejonowa w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17 - Przychodnia Rejonowa w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 32 - Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, Rynek 10 - Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Młp., ul. 1000-lecia 4 - Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Rzeszowie, ul. Dębicka 160 - Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 194 - Przychodnia Rejonowa Boguchwała, ul. ks. St. Żytkiewicza 2 b) odpady 2 razy w miesiącu z miejsc zlokalizowanych na terenie: - GOZ Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50a - GOZ Hyżne, 36-024 Hyżne 104 - GOZ Krasne, 36-007 Krasne 944 - GOZ Lubenia, 36-042 Lubenia 374 - GOZ Świlcza, 36-072 Świlcza 142 - WOZ Białka, 36-030 Białka 127 - WOZ Borek Stary, 36-020 Borek Stary 84 C - WOZ Bratkowice, 36-055 Bratkowice 394a - WOZ Błędowa Tyczyńska, 36-017 Błędowa Tyczyńska 6 - WOZ Futoma, 36-030 Futoma 123 - WOZ Łąka, 36-004 Łąka 224B - WOZ Mrowla, 36-054 Mrowla 83 - WOZ Przewrotne, 36-003 Przewrotne 6 - WOZ Trzciana, 36-071 Trzciana 140 - WOZ Zaczernie, 36-062 Zaczernie 662 - WOZ Palikówka, 36-073 Palikówka 258 - WOZ Łukawiec, 36-004 Łukawiec 426 - WOZ Malawa, 36-007 Malawa 200 - WOZ Nienadówka, 36-052 Nienadówka 694 - WOZ Dylągówka, 36-025 Dylągówka 281 - WOZ Siedliska, 36-042 Siedliska 386 - WOZ Wysoka Głogowska, 36-061 Wysoka Głogowska 327 - WOZ Harta, 36-067 Harta 225/4 c) odpady 1 raz na 3 tygodnie z pozostałych placówek podległych Zamawiającemu, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. 7) Jeżeli dzień wywozu z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 6 przypadałby na dzień wolny od pracy, wywóz nastąpi w pierwszym poprzedzającym go dniu roboczym. 8) Wykonawca, który jest zobowiązany do odbioru odpadów od Zamawiającego, staje się z chwilą przejęcia odpadów wraz z dokumentem obrotu odpadami, posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje obowiązek dalszego gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 9) Transport odpadów z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami transportu z zalegalizowaną wagą. 10) Przetwarzanie odpadów medycznych, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 11) Zakaźne odpady medyczne, muszą być unieszkodliwiane zgodnie art. 20 ust. 2 – ust. 6 tj. „zasadą bliskości” ustawy 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Usługa musi być wykonana przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, przestrzegając zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, zgodnie z art. 95 ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy. 12) Oferent wskazuje w Formularzu ofertowym miejsce instalacji unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych odebranych od Zamawiającego (firma, miejscowość, adres położenia instalacji) oraz oświadczenie o posiadaniu wolnych mocy przerobowych w instalacji spełniającej zasadę bliskości. 13) Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14) Zamawiający wymaga dla każdej partii odebranych odpadów dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych – zgodnie z art. 95 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107). 15) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych w terminie do 15-go następnego miesiąca. 16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego odpady oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę zakaźnymi odpadami medycznymi – związaną z procesem transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru zakaźnych odpadów medycznych wraz z dokumentem – „Kartą przekazania odpadu” i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania. 17) Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń, na własny koszt i ryzyko. 18) Każde niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi lub opóźnienie w jej wykonaniu, uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych w celu realizacji przedmiotu umowy (tzw. wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. 19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 2. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca musi wykonywać usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107). 2) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Szczegółowy opis warunków i sposobu dokonywania ich oceny, a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz nie podlegania wykluczeniu i pozostałe wymagane dokumenty zostały opisane w Roz. VIII i IX niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonujące w toku realizacji zamówienia następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności, tj. usługę odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).

II.5) Główny kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy: - Aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym a w szczególności: • Decyzję zezwalająca na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia; • Decyzję zezwalająca na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa warunek posiadania doświadczenia oraz zdolności technicznej w zakresie realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia: • Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił co najmniej dwie referencje/poświadczenia o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto każda; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: • Ocena spełniania warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) potwierdzone za zgodność aktualne zezwolenia (pozwolenie, wpis lub inną decyzję) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych i innych o kodach zgodnych z SIWZ, 2) potwierdzone za zgodność aktualne zezwolenie/decyzję na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) w przypadku, jeżeli unieszkodliwienia odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP należy przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podmiotem unieszkodliwiającym odpady - w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach, 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Należy przedstawić co najmniej dwie referencje/poświadczenia o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto każda. Dokumenty muszą potwierdzać, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy; 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 10 do SIWZ; 3) Potwierdzony przez Oferenta wykaz jednostek podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa; 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy); 5) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik Nr 5 do SIWZ; 6) Zobowiązanie innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Powiadomienie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego winno być na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 12 000,00 zł brutto. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, które będą realizować zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób realizujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – osobno za każdą osobę w każdym kwartale, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby może być ona nałożona wyłącznie jednokrotnie w każdym kwartale. 6. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 7. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. W szczególności mogą być to: • działanie siły wyższej; • zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; • wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego; • wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w zakresie przedmiotowym umowy; • wystąpienie okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-28, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie generalnego remontu łazienki - Frysztak
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie generalnego remontu łazienki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI