Budowa PSZOK w gminie Wieliczka

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wieliczka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528507-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528507-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Wieliczka: Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPMP.05.02.01-12-0441/17 Zadanie dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMUOPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 5 Ochrona środowiskaDziałanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://miniportal.uzp.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
Numer referencyjny: WZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z rampą wyładowczą, wagą najazdową lub przejazdową oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Będzie on zlokalizowany przy ul. Jedynaka 30, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego PSZOK-a. Lokalizacja obejmuje części działek 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27, których właścicielem jest Gmina Wieliczka. 1. W ramach opracowań przedproj. Wyk. zobowiązany jest uzyskać m.in.: - aktualną mapę syt. – wys. obejmującą teren części działek nr.: 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25,261/26, 261/27 wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod. kan, sieć elektroenergetyczną; - badania geotechniczne terenu, - uzgodnienia dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków, - uzgodnienia dotyczące wjazdu/wyjazdu z PSZOK od ulicy Jedynaka J., - warunki przyłączenia do sieci elektroenerg. 2. W ramach opracowań proj. Wyk. zobowiązany jest m. in. do: - oprac. kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej,elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę; - uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamaw. przed złożeniem wniosku o pozwolenie nabudowę, - oprac. kompletnej dokumentacji wykon. w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej wwersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej; - oprac. STWIORB w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej; - oprac. planu BIOZ w wersji papierowej w 1 egz. orz w wersji elektronicznej - oprac. przedmiaru robót w wersji papierowej w 1 egz., w wersji elektronicznej; - oprac. instrukcji funkcjonowania obiektu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, - oprac. instrukcji p. poż, - oprac. dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej. Wykon. uzyska w imieniu i na rzecz Zamaw. wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu. 3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi: - uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, demontaż istniejącej wiaty magazynowej, - montaż i budowę rampy najazdowej bez układu grzewczego, rozprowadzonego w elementach rampy najazdowej, umożliwiającego poprzez jego podgrzanie korzystanie z PSZOK niezależnie od czynników atmosferycznych- pozostałe wyposażenie zgodne z PFU. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, dążącdo optymalnego wykorzystania terenu przewidzianego pod inwestycję, zaproponował zoptymalizowaną w stosunku do wersji poglądowej koncepcję rampy, zachowując wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe, o których mowa w rozdziale 1.4 PFU, a w szczególności zestawienie strumieni odpadów w PSZOK wraz z miejscami i sposobem ich gromadzenia, jak wymagane w tabeli nr 1 oraz parametry techniczno –funkcjonalne rampy PSZOK, jak wymagane w tabeli 2. - umiejscowienie kontenerów, pojemników, worków, zbiornika, - trasy przejazdowe, - instalację legalizowanej wagi najazdowej lub przejazdowej, - zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe o pow.min. 30 m2 wyposażone w elektronarzędzia zgodnie z PFU. Wyposażenie warsztatu będzie obejmowało:elektronarzędzia warsztatowe (wiertarka, wkrętarka, szlifierka, piła, lutownica), maszynę do szycia ciężkiego,regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem, oświetlenie i wentylację warsztatową(odciąg miejscowy), min. jedno miejsce parkingowe, - montaż (uzupełnienie) ogrodzenia i szlabanu, - obsadzenie wiecznie zielonym panelem (zielony ekran) pasa wzdłuż istniejącego ogrodzenia, - zagospodarowanie terenu nasadzeniami wzdłuż ogrodzenia oraz na terenie nie zajętym pod projektowany PSZOK, - organizacja robót budowlanych w sposób niekolidujący z działalnością ZGK w Wieliczce Sp. z o.o oraz wykonawcą zadania pn. Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71222000-0
71320000-7
45100000-8
45222000-9
45314300-4
45316110-9
45233220-7
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W związku z planowaną rozbudową infrastruktury mieszkaniowej na terenie miasta i gminy Wieliczka, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienie będzie dotyczyło zaprojektowania i wykonania rozbudowy (przebudowy) rampy PSZOK o 8 segmentów betonowych o tej samej funkcjonalności, co te jakie zostały opisane dla zamówienia podstawowego w PFU tj. między innymi nośność modułu 3,5 t, wymiary min. 2,8 m x 2,8 m wysokość wewnętrzna min 2,3 m. Zamówienie będzie dotyczyło również dostarczenia 2 kontenerów do zrzucania odpadów z nowo powstałej części rampy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania zamówienia: 1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, 2. planowany termin zakończenia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokościco najmniej 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, żełącznie spełniają w/w warunek. W/w odnosi się również do podmiotu innego, na którego sytuacji finansowej lubekonomicznej polega Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca i inny podmiot mogą wykazać, że łączniespełniają w/w warunek.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną robotę budowlanąpolegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych owartości nie mniejszej 300 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadkuWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawcówmusi wykazać wykonanie wymaganej opisanej roboty budowlanej. W/w odnosi się również do podmiotu innegoudostępniającego zasób doświadczenia. W takim wypadku tenże inny podmiot musi wykazać posiadaniewymaganego doświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.: 1.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 1.3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ); 1.4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ); 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22auPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4 SIWZ) przekaże (w sposób określony w pkt 8.1. SIWZ) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 5 Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.1) pkt III.4) ppkt 1.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 5.2) pkt III.4) ppkt 1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2). powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 6. stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt pkt III.4) ppkt 5.1) składa dokument, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 7), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 6. stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału wpostępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalny poziom zdolności określono w pkt III.1.2) nin. ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Wykazu robót budowlanych wykonanych,nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt.I II.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jakokurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP,Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów (w sposób określony w pkt 8.2. SIWZ): 1.1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz oferty należy porządzić na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności zobowiązania) które określają w szczególności: — zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, — sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, — czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3) Stosowne pełnomocnictwo/a – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Do upływu terminu składania ofert każdy wykonawca musi złożyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 2.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącymi podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji. 2.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 24.04.2019 r. do godz. 09:00;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki realizacji umowy, w tym przewidziane warunki zmian zawartej umowy zostały określone wprojekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-06-22 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 24/04/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia. 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.03.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.03.2019 pod nr 2019/S 058-132905
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie konstrukcji dachu dwuspadowego - Mszana Dolna
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie konstrukcji dachu dwuspadowego 600 m, sama robocizna. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieliczka: Przebudowa szybiku Geramb poz. III-IV
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI