Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKluczewsko
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kluczewsko
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528563-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528563-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Kluczewsko: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko” złożonego do Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia do Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kluczewsko, krajowy numer identyfikacyjny 59064805000000, ul. Spółdzielcza  12 , 29-120  Kluczewsko, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447814246, e-mail ug@kluczewsko.gmina.pl, faks 447814224.
Adres strony internetowej (URL): www.kluczewsko.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kluczewsko.pl/index.php?id=269

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kluczewsko.pl/index.php?id=269

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko
Numer referencyjny: B.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części: Część 1 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni olejowej. - Demontaż zbiorników na olej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. - Demontaż kotła olejowego wraz ze zbiornikami oleju w kotłowni Hali Sportowej. - Montaż kotła na biomasę w kotłowni Hali Sportowej. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,60 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 15,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy płytami grub. 8 cm, oraz hali sportowej grub. 6 cm, wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Ocieplenie stropu od spodu – podcieni przy wejściach płytami styropianowymi grub. analogicznie jak elewacje. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż (w części elewacji) rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydło wschodnie i część zachodniego) z użyciem wełny mineralnej gr. 22 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną). - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku (skrzydło południowe) wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych. Część 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni węglowej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,10 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 10,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Demontaż krat okiennych. - Prostowanie, uzupełnianie i malowanie zdemontowanych krat okiennych. Montaż po zakończeniu ocieplania ścian. - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian budynku głównego (część stara) płytami styropianowymi grub. 10 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 6 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie/odtworzenie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Demontaż istn. daszku nad wejściem do kotłowni. - Montaż nowego daszku nad wejściem do kotłowni. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Renowacja balkonów. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Naprawa murów oporowych, i ścian przy drzwiach zewnętrznych. - Naprawa studzienek doświetlających. - Naprawa komina wolnostojącego - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Drobne naprawy i gruntowanie pokrycia dachowego z papy (stropodach nad salą gimnastyczną i łącznikiem). - Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem z użyciem styropapy gr. 26 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (sala gimnastyczna i łącznik). - Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych. - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych. Część 3 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni olejowej. - Demontaż zbiorników na olej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 6,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 10 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Ocieplenie stropu od spodu – podcień przy wejściu głównym do budynku (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną z użyciem styropapy gr. 11 cm. - Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy z użyciem wełny mineralnej gr. 16 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną). - Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych. - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45420000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy w/w robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości do 10% zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część 1, 2, i 3 zamówienia: a) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać się sytuacją ekonomiczną lub finansową dla każdej części zamówienia odrębnie. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną o wysokości minimum 500.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zadanie polegające na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, o minimalnej wartości wykonanych robót wynoszącej: - 700.000,00 złotych brutto dla części numer 1, - 500.000,00 złotych brutto dla części numer 2, - 500.000,00 złotych brutto dla części numer 3, b) o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami (kierownik budowy i kierownik robót), którzy odpowiednio co najmniej 3 razy byli kierownikiem budowy i robót przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych, oraz posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach: - konstrukcyjno – budowlanej (kierownik budowy) - dotyczy części 1, 2 i 3, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) - dotyczy części 1, 2 i 3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; dokumenty wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych w ust.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w odpowiednich terminach. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. b. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6B pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. c. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). d. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego wyżej dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000 zł. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: dla części 1 zamówienia - w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert; dla części 2 zamówienia - w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert; dla części 3 zamówienia - w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 30,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni olejowej. - Demontaż zbiorników na olej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. - Demontaż kotła olejowego wraz ze zbiornikami oleju w kotłowni Hali Sportowej. - Montaż kotła na biomasę w kotłowni Hali Sportowej. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,60 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 15,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy płytami grub. 8 cm, oraz hali sportowej grub. 6 cm, wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Ocieplenie stropu od spodu – podcieni przy wejściach płytami styropianowymi grub. analogicznie jak elewacje. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż (w części elewacji) rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydło wschodnie i część zachodniego) z użyciem wełny mineralnej gr. 22 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną). - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku (skrzydło południowe) wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 30,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni węglowej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,10 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 10,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Demontaż krat okiennych. - Prostowanie, uzupełnianie i malowanie zdemontowanych krat okiennych. Montaż po zakończeniu ocieplania ścian. - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian budynku głównego (część stara) płytami styropianowymi grub. 10 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 6 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie/odtworzenie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Demontaż istn. daszku nad wejściem do kotłowni. - Montaż nowego daszku nad wejściem do kotłowni. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Renowacja balkonów. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Naprawa murów oporowych, i ścian przy drzwiach zewnętrznych. - Naprawa studzienek doświetlających. - Naprawa komina wolnostojącego - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Drobne naprawy i gruntowanie pokrycia dachowego z papy (stropodach nad salą gimnastyczną i łącznikiem). - Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem z użyciem styropapy gr. 26 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (sala gimnastyczna i łącznik). - Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych. - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 30,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Instalacje sanitarne - Demontaż istniejącej kotłowni olejowej. - Demontaż zbiorników na olej. - Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów). - Montaż kotła na biomasę. - Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne). - Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne. - Montaż pompy ciepła powietrze-woda. Instalacje elektryczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych. - Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw. - Przygotowanie podłoża do montażu przewodów. - Zamocowanie przewodów do podłoża. - Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych. - Montaż nowych opraw oświetleniowych. - Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej. - Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym. - Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła. - Montaż listwy instalacyjnej PCV. - Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła. - Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 kWp (konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 6,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót). Roboty ogólnobudowlane - Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Demontaż rynien i rur spustowych. - Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu). - Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych). - Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych). - Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki. - Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia. - Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 10 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy. - Ocieplenie stropu od spodu – podcień przy wejściu głównym do budynku (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm. - Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu). - Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym. - Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych. - Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych. - Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową. - Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi. - Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych. - Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku. - Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych. - Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. - Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną z użyciem styropapy gr. 11 cm. - Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy z użyciem wełny mineralnej gr. 16 cm. - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną). - Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych. - Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 30,00
Okres gwarancji i rękojmi 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli ogrodowych - Lechówek
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli ogrodowych i wyposażenia ogrodowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI