Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – pakiet nr 1 i 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMirków
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Długołęka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia525915-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525915-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Długołęka: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – pakiet nr 1 i 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Długołęka, krajowy numer identyfikacyjny 93193501700000, ul. Długołęka, ul. Robotnicza  12 , 55-095  Mirków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 323 02 03, , e-mail a.kranc@gmina.dlugoleka.pl, m.mikutel@gmina.dlugoleka.pl, faks 71 323 02 04.
Adres strony internetowej (URL): http://dlugoleka.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dlugoleka.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dlugoleka.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy - pod rygorem nieważności - złożyć z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
Adres:
(Biuro Podawcze w Urzędzie Gminy Długołęka - parter) Urząd Gminy Długołęka, Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 poczta Mirków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – pakiet nr 1 i 2
Numer referencyjny: RI.271.2.2019.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1 część ( Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą cześć (pakiet) przedmiotu zamówienia osobno)


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – z podziałem na dwie części, tj. pakiet nr 1 i pakiet nr 2. 1.2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1.1, obejmować będzie (dla każdego z pakietów) roboty budowlane w następującym zakresie: 1) wykonanie równania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10 cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20 cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją, jeśli wystąpi taka potrzeba, wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi, jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do równania od 3,5 m do 5,0 m (średnia szerokość 4,25 m), 2) wykonanie naprawy dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy – poprzez zerwanie wierzchniej warstwy drogi na głębokość do 10 cm oraz miejscowo (jeśli wymaga tego stan nawierzchni do 20 cm), mechaniczne profilowanie polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, następnie dowiezienie kruszywa przez wykonawcę prac własnym transportem z miejsca składowania kruszywa (kruszywo dostarczane do miejscowości będzie przez Zamawiającego a rozwożenie kruszywa w granicach miejscowości z miejsca składowania w koryto drogi należeć będzie do firmy wykonującej naprawę drogi), ułożenie w korycie drogi, rozplantowanie materiału i ponowne wyrównanie podłużne i poprzeczne dróg z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym, z regulacją, jeśli wystąpi taka potrzeba, wszystkich urządzeń występujących w drodze (tzn. studzienek kanalizacyjnych i pokryw zasuw wodociągowych) oraz wykonanie przecinek w poboczu drogi, jeśli wystąpi taka potrzeba. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokość dróg przewidzianych do naprawy od 3,5 m do 5,0 m (średnia szerokość 4,25 m), 3) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy z wykorzystaniem własnego kruszywa (tłucznia) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (tłucznia) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa ,,m2". Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1 m do 0,2 m (średnia grubość 0,15 m), 4) wykonanie naprawy poboczy dróg na terenie gminy z wykorzystaniem własnego kruszywa (frezu) – usunięcie nadmiaru darniny lub gruntu od krawędzi jezdni do krawędzi pobocza, rozplantowanie i zagęszczenie własnego kruszywa (frezu) z wyrównaniem pobocza i nadaniem wymaganego spadku, w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi na pobocze lub do przydrożnego rowu oraz wywiezieniu nadmiaru urobku na odległość według wskazania Wykonawcy spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Jednostka obmiarowa ,,m2". Grubość poboczy dróg przewidzianych do naprawy od 0,1 m do 0,2 m (średnia grubość 0,15 m), 5) wykonanie korytowania dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych na terenie gminy – odspojenie nadmiaru gruntu na głębokość od 10 cm do 40 cm (średnia głębokość korytowania drogi 25 cm) w drogach gruntowych (w tym zadarnionych i zakrzaczonych – tam gdzie będzie tego wymagała sytuacja wykoszenie, wykarczowanie, załadunek, wywóz, wyładunek odpadów z prac związanych z usunięciem zieleni do miejsc składowania i utylizacji spełniającego wymogi obowiązującego prawa w tym zakresie), złożenie urobku na hałdę oraz wywóz odspojonego gruntu z hałdy na odległość według wskazania Wykonawcy, spełniającego wymogi ustawy o odpadach oraz przepisów związanych, jak również utylizacja tego gruntu we własnym zakresie zgodnie z przepisami ochrony środowiska i innymi przepisami z tym związanymi. Mechaniczne i ręczne profilowanie dna koryta, z mechanicznym i ręcznym zagęszczeniem, uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. Jednostka obmiarowa ,,mb". Szerokości dróg przewidzianych do korytowania od 3,5 m do 5,0 m (średnia szerokość 4,25 m), przy czym: część 1 – pakiet nr 1 obejmuje: Bieżące utrzymanie i naprawę dróg gruntowych i częściowo wzmocnionych (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie miejscowości: Długołęka, Mirków, Byków, Szczodre, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Pasikurowice, Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Bąków, Łozina, Bierzyce, Zaprężyn, Krakowiany, Budziwojowice, Łosice, Dąbrowica, Michałowice, Kępa, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice, Jaksonowice, Skała i Węgrów. część 2 – pakiet nr 2 obejmuje: Bieżące utrzymanie i naprawę dróg gruntowych i częściowo wzmocnionych (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie miejscowości: Stępin, Borowa, Raków, Bielawa, Kamień, Piecowice, Kiełczów, Wilczyce, Kiełczówek, Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Kątna i Oleśniczka. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy, natomiast faktyczne wyliczenia i cenę oferty (podając przy tym ceny jednostkowe) za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem do Formularza ofertowego – Formularzem cenowym (odpowiednio do pakietu, na który składana jest oferta). UWAGA 2: Ilości i zakresy podane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej (Formularzach cenowych) są wielkościami prognozowanymi ustalonymi w celu wyliczenia ceny oferty i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich realizacji w pełnym zakresie, wobec czego mogą zostać zrealizowane w ilościach innych niż wskazane lub nie zostać zrealizowane w ogóle, a załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy. Zamawiający podkreśla, że przyjęte w niniejszym postępowaniu poszczególne ilości robót są ilościami prognozowanymi do wykonania w roku 2019, opartymi na przewidywanych potrzebach oraz ilościach z poprzedniego roku. 1.3. Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia siwz, za wyjątkiem miejscowości wchodzących w zakres danego pakietu, są tożsame dla każdego z pakietów. 1.4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia określony w ust. 1.1 i 1.2 w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, poprzez wykonywanie zleceń jednostkowych, w których podane będzie miejsce, zakres, wielkość oraz termin wykonania konkretnego zlecenia jednostkowego. Zlecenia jednostkowe będą przekazywane faksem, drogą mailową lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego. 1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (roboty budowlanej) opisany jest w: 1) rozdziale 1 niniejszej siwz, 2) załącznikach do Formularza ofertowego (załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2 pn. Formularze cenowe), 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 4) przedmiarze robót budowlanych, 5) projekcie umowy (w której jest przedstawiony również szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia), będących załącznikami do niniejszej siwz. 1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1.6.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część 1 – pakiet nr 1, 2) część 2 – pakiet nr 2. 1.6.2. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jeden pakiet wchodzący w skład przedmiotu zamówienia. 1.6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą cześć (pakiet) przedmiotu zamówienia osobno. 1.6.4. W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko dla danej części (pakietu). 1.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 1.7.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób, które będą wykonywać roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka. 1.7.2. Osoby wskazane w ust. 1.7.1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania robót budowlanych. 1.7.3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.7.1 na każdym etapie trwania umowy. 1.7.4. Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy żądania wyrażonego na piśmie lub drogą elektroniczną – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności kopie umów o pracę zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 1.7.1 lub kopie dokumentów dotyczących tych osób przekazywanych przez Wykonawcę jako pracodawcę do ZUS. 1.7.5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1.7.1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 1.7.6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1.7.1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach określonych w ust. 1.7.4 i 1.7.5, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 1.7.1 i 1.7.2) i tym samym podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 8 do siwz pn. Projekt umowy. 1.7.7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1.7.1 i 1.7.2 Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia. 1.7.8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1.7.1 może: a) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, b) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, które będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (dla obu pakietów) – od dnia zawarcia umowy do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 załącznika nr 8.1 lub 8.2 do siwz (Projektu umowy) (odpowiednio dla każdego z pakietów) nie dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2019 r. w zależności która okoliczność nastąpi wcześniej. Pozostałe postanowienia dotyczące terminów wykonania zamówienia w tym zleceń jednostkowych zawarte zostały w załącznikach nr 8.1 i 8.2 do siwz (Projekcie umowy).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) posiadają narzędzia i urządzenia techniczne w ilości co najmniej: 1 szt. równiarki, 1 szt. walca oraz 1 szt. ładowarki; b) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane (zadania) o łącznej wartości min. 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) , polegające na równaniu lub naprawie dróg gruntowych (zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdz. 1 niniejszej siwz), wykonanymi należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi. UWAGA 1: W przypadku wykazania zadania obejmującego większy zakres robót niż te wymienione w lit. b, należy uszczegółowić w wykazie robót budowlanych zakres wykonanej roboty budowlanej w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków zamówienia zawartych w siwz. UWAGA 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w lit. a oraz lit. b musi spełnić co najmniej jeden z nich.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział 5 ust. 5.2 siwz). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty / oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (według załącznika nr 6 do siwz) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.4. Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy na dany pakiet wraz Formularzem cenowym dla wybranego pakietu stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego (sporządzony wg załącznika w zależności od wybranego pakietu). 11.5. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3) pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) do reprezentowania Wykonawcy – względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 570 ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 8.1 i 8.2 do siwz. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim a Wykonawcą w walutach obcych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gm. Długołęka, na terenie następujących miejscowości: Długołęka, Mirków, Byków, Szczodre, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Pasikurowice, Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Bąków, Łozina, Bierzyce, Zaprężyn, Krakowiany, Budziwojowice, Łosice, Dąbrowica, Michałowice, Kępa, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice, Jaksonowice, Skała i Węgrów (Pakiet 1). 1.2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1.1, obejmować będzie roboty budowlane w zakresie określonym w SEKCJI II.4 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 załącznika nr 8.1 lub 8.2 do siwz (Projektu umowy) (odpowiednio dla każdego z pakietów) nie dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2019 r. w zależności która okoliczność nastąpi wcześniej. Pozostałe postanowienia dotyczące terminów wykonania zamówienia w tym zleceń jednostkowych zawarte zostały w załącznikach nr 8.1 i 8.2 do siwz (Projekcie umowy).


Część nr: 2 Nazwa: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gminy Długołęka – pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg gruntowych o nawierzchniach ziemnych, trawiastych i częściowo wzmocnionych szlaką, gruzem, tłuczniem, frezem (do których Gmina Długołęka posiada tytuł prawny) na terenie gm. Długołęka, na terenie następujących miejscowości: Stępin, Borowa, Raków, Bielawa, Kamień, Piecowice, Kiełczów, Wilczyce, Kiełczówek, Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Kątna i Oleśniczka (Pakiet 2). 1.2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1.1 obejmować będzie roboty budowlane w zakresie określonym w SEKCJI II.4 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 załącznika nr 8.1 lub 8.2 do siwz (Projektu umowy) (odpowiednio dla każdego z pakietów) nie dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2019 r. w zależności która okoliczność nastąpi wcześniej. Pozostałe postanowienia dotyczące terminów wykonania zamówienia w tym zleceń jednostkowych zawarte zostały w załącznikach nr 8.1 i 8.2 do siwz (Projekcie umowy).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę elementów ogrodzenia - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę elementów przodu ogrodzenia: Profile metalowe/stalowe/aluminiowe malowane proszkowo 10 cm i 2 cm odstępy między nimi. - 2 przęsła po 200 cm każde, - 2 przęsła po 264 cm każde, - 1 przęsło 150 cm, - 2 słupki 8 x 8 cm nakładane na wbudowany w podmurówkę słupek, - Brama harmonijkowa (dwa skrzydła składane na 4) o wymiarach 5 x 1,59 m wraz mechanizmami (siłowniki itp.), - Furtka - światło furtki do wypełnienia 160 cm. Montaż: Krzyżanowice (za ul. Polanowicką we Wrocławiu).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI